SCHIEDAMSCHE COURANT Raad moet zich verantwoorden Bejaarden overstuur na uitslaande brand Nieuwe gezichten in gemeenteraad Veel Gorzeaaren keken gisteren naar het blossen van fle uitslaande brand aan de Rhoonse- straai *- Schade één Vooruitlopend op uitslag onderzoek: 'Giftige' grond wordt weggehaald Eerste kievitsei hij Vlaardingesi Gorzen vreest verbmdlmg Vïaardingen—Rotterdam: Verslrajs vreest besnoeiingen op stads ontwikkeling. Deksel van snelkookpan in gezicht Schiedam In de Gorzen zijn harde acties te verwachten, nu de dreiging van een Zuidelijke Randweg door die wijk steeds groter wordt Bewonersvereniging Schie- dam-Zuid heeft een spoedvergadering be legd. Politie schiet weer banden lek PPR-bestuur over problematiek rondom wethouder: Hoe is 't met Tanker Cleaning? Wordt er nog meer verkocht? Lezing van geestelijke Gevallen motorrijder onder auto Maanusg X3 mssrt 1978 ONAFHANKELIJK DAGBLAD -,103de jaargang no, 2604*1— B PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 redactie 262566 - klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Een git slaande brand beeft gisteren twee bejaar den volkomen over stuur gemaakt en een brandweerman licht gewond. De materiële schade wordt voorlo- pig^geschat op 100.009 Het vuur woedde in de woning van de 79-jarige H. A. A. W.- M. aan de Rhoonsestraat in Schiedam-Ziiid.Een overbuur man redde deze weduwe, na dat hij haar op het balkon aan de vcjorajde van de wo Schiedam De „giftige" grond aan de Edisonstraat wordt weer weggehaald. De gemeente ziet in dat men eind februari die grond niet bad moeten gebruiken om er achtertuintjes mee op te hogen. Op het stadskantoor heeft men, tot grote vreugde van de buurt bewoners, besloten de stinkende grond zo spoedig mogelijk te laten vervan gen door goede tuinaarde. Dat gebeurt allemaal vooruitlopend op de uitslag van het laboratoriumonderzoek. Het onderzoek van de grondmonsters die de gemeente heeit laten nemen is volgens de ambtenaren nog niet afgerond. Ook het onderzoek dat het proefstation voor groenten- en fruitteelt in Naaldwijk op verzoek van de bewonersvereniging Schiedam- :Oost verricht is nog niet klaar. De grond die afkomstig van een opgespoten terrein achter de 's-Gravdandseweg is, zoals wij donderdag onthulden, wordt voorlopig alleen uit de achtertuintjes verwijderd; niet van het aan sluitende speelterrein. De buurtbewoners hebben al te kennen gegeven dat zij dat niet nemen en met acties doorgaan tot ook die grond wordt weggehaald. Vïaardingen De 22-jarige Vlaardinger René Pop heeft in een poldergebied bij Vïaar dingen een kievitsnest met drie eieren gevonden Het is de eerste vondst dit jaar. Pop heeft de stichting „Het vogel jaar" te Hilversum op de hoogte gesteld van zijn vond st „Ik heb ze aangeboden aan de kievit zelf en de eieren dus in het nest laten liggen", aldus René Pop, die actief lid is van een aantal organisaties op het gebied van vogelbescherming en vogelstudie. Ook het vorig jaar werd het eerste kievitsei op 10 maart gevonden en wel bij Bakhui zen in Friesland. Sedert 1300 was de kievit slechts zes maal vroeger met het leggen van eieren. ning om hulp had horen roe pen en vervolgens met een buurman de voordeur had in getrapt Omdat de vrouw rook naar binnen had gekre gen is zij naar het Gemeente ziekenhuis gebrachtVan daar uit is zij, nog overstuur, naar familie overgebrachtDe kat van de vrouw is gered door de. gealarmeerde brand weer. Het dier had ademha lingsmoeilijkheden en is over gebracht naar het dierenasiel aan de Hargala an. Onder grote belangstelling van buurtbewoners bluste de brandweer het vuur met drie hogedrukstralen en een lage- drukstraal. De middelfarand was men in 17 minuten mees ter. Eén van de brandweerlie den liep daarbij een eerste graads brandwond op aan een pols. Niet verhinderd kon worden dat de keuken van de Volkshuisvesting-woning, waar hel yuur is ontstaan, geheel uitbrandde. De overige vertrekken liepen rook- en waterschade op. Ook de wo ning van de benedenbuur vrouw kreeg waterschade. De ze eveneens 79-jarige vrouw L. van der B. is ook overstuur naar familie gebracht Over de oorzaak tasten politie en brandweer nog in het duis ter. Men denkt aan kortslui ting in elektrische bedrading. Het onderzoek duurt echter nog voort Harde acties tegen randweg door Zuid Vïaardingen Fractievoorzit ter Hans Versluijs van de Pv dA in Vïaardingen heeft het college van burgemeester en wethouders schriftelijk vra gen gesteld op het gebied van stadsvernieuwing. Dit naar aanleiding van verluide plannen van het ministerie van volkshuisvesting waar door woningvemieuwing in het algemeen in de knel komt Hans Versluijs vraagt daarom aan het college of haar de richtlijnen van het ministerie bekend zijn waardoor stads vernieuwing op een dood spoor dreigt te komen. Verder vraagt de fractievoorzitter wat de vermoedelijke gevol gen van dit nieuwe beleid kunnen zijn voor de ontwik keling van nieuwbouwprojek- ten in zijn algemeenheid. Indien het college van mening is, dat de realisering van de doelstellingen van het Vlaar- dingse structuurplan met be trekking tot de verbetering van de woonfunctie in de bin nenstad in gevaar kan komen, vraagt Versluijs het college er bij de diverse overheden op aan te dringen dat het beleid van het kabinet Den Uyl op dit punt wordt voortgezet Vïaardingen Door onzorgvul dig gebruik van een snelkook pan liep een Vlaardinger ver wondingen op in het gezicht waarvoor hij In het ziekenhuis moest worden opgenomen. De 51-jarige K. C. uit de Mr. Verschuurstraat vergat tij dens het bereiden van rijn maaltijd dat hij daar een snel kookpan voor gebruikte. Toen hij het deksel van de pan wilde openen stond er nog druk op. Resultaat was, dat het deksel van' de pan schoot en met het kokende water te gen rijn gezicht kwam. Met een lichte hersenschudding, een gescheurde wenkbrauw en diverse brandwonden werd de man in het Holyziekenhuis opgenomen. Vïaardingen Lid van de jeugdgemeenteraad Peter Blonk voor het CDA wordt na de verkiezingen de opvolger van mevrouw mr. M. Bellingwout-Koo- denborg. Deze laatste heeft laten weten na tien jaar gemeenteraadslid niet meer terug te willen keren. Ook Henk Westrate heefl zich van de kandidatenlijst voor het CDA laten schrappen. Als mogelijke opvolger wordt hierbij M. Vermeer genoemd. Als nummer één op de kandi datenlijst voor het CDA staat de fractie-voorzitter Jelle Wijnstok genoteerd Ook de WD-fractie heeft haar kandidatenlijst bekend ge maakt Bij een verkiezingsuit slag gelijk aan die van vier jaar geleden, zal mevrouw IL A. Bleeker-van Styrum uit de raad verdwijnen. Op de lijst blijkt rij gepasseerd door J. van Hemert, die straks moge lijk op haar plaats zal komen te zitten. Voor wat de overige liberale raadsleden betreft blijft de situatie gelijk. Me vrouw mr. M. L. Hoogendijk- van Holst Pellekaan staat als eerste genoteerd op de lijst 'waardoor rij hoogstwaar schijnlijk fractievoorzitter blijft Beide partijen rijn deze week met hun verkiezingsprogram ma gekomen, het CDA met een voorlopige, de WD met een definitieve. In haar pro gramma wijst de WD de bouw van woningen op het Palenveld af, zonder dit bij naam te noemen: „Het be drijfsleven moet het functio neren niet worden belemmerd of zelfs onmogelijk worden gemaakt", schrijft de WD over stadsontwikkeling en volkshuisvesting. Verder me nen de liberalen, dat de ge meente particulier woningbe- zit kan bevorderen door ver koop van gemeentewDningen aan de bewoners. Het CDA echter meent, dat bij verkoop van woningwetwoningen in eik geval „grote terughou dendheid dient te worden be tracht". Op het gebied verkeer en ver voer streeft de WD naar een optimale dienstverlening door het openbaar vervoer, ook al zou dit tot kostenverhoging voor de gemeente leiden. Met het CDA streven de liberalen naar verbetering van het openbaar vervoer opdat het gebruik van de particuliere auto afneemt Voor in het cen trum stellen beiden echter, dat het stadscentrum voor de personenauto bereikbaar moet blijven. Over de vor ming van het gemeentebe stuur menen beide partijen, dat een college van B en W op smalle basis dient te wor den verworpen. Het bestuur wil alles in het werk stellen om een snelle verbindingsweg tussen Vïaardingen en Schiedam door de Gor zen tegen te gaan. On aanvaardbaar noemt men een route voor transport- en snelver keer langs de flats aan de Havendijk, die de oude wijk zal scheiden van de Maasboulevard met zijn speelweide. Hoewel van de rijde van het gemeentebestuur altijd ont kennende geluiden kwamen, wijst steeds meer erop dat aan een Zuidelijke Randweg wordt gewerkt. De verkeers maatregelen, die in de toe komst worden genomen voor het hele stadsdeel ten zuiden van rijksweg 20, kunnen wor den gezien als voorbereidin gen die een rondweg door Zuid onontkoombaar maken. De Zuidelijke Randweg is in een jarenoud plan getraceerd van af rijksweg 19, waar nabij de Beneluxtunnel een half kla verblad in studie is, en van daar langs scheepswerf Wil- ton-Fijenoord <over een stukje Vlaardingerdijk) en via een geplande bochtafsnijding bij de Julianalaan langs de West- frartkelandsedijk, aan de kant van de Wilhelminahaven om zwembad-Zuid heen, naar de Havendijk. Op oude tekeningen van de ge meente staat het verdere tra ject aangegeven ten zuiden van de fiats aan de Haven dijk, In de richting van de nieuwe Bui tens luis (via een stuk Hoofdstraat, waar reeds veel panden zijn gesloopt) en verder naar de Maasdi^s, en dan via Gustoweg of Nieuw- Mathenesserstraat naar Mar conistraat en de Rotterdamse havens. De aanleg van een randweg hangt gedeeltelijk samen met de komst van een waterke ring, die 2al aansluiten op de Deltadijk van Hoek van Hol land naar Schiedam en die door het rijk voor honderd procent wordt gefinancierd. Voor de aanleg van de buiten waterkering, waarin de nieu we Builensluis een schakel wordt, moet de Eendracht- buurt beneden de Maasdijk, tegenover de Gusto, worden gesloopt Vrijwel alle huizen zijn al dichtgemetseld. Pagina drie biedt meer informa tie over de Zuidelijke Rand weg. Bij wilde achtervolging: Schiedam Bij een wilde achtervolging heeft de po litie twee banden moeten lekschieten om een jongen te pakken te krijgen die zonder rijbewijs in een au to reed. De 29-jarige N. de G. ne geerde op de VGraveland- seweg het stopteken van een politieman. Achterna gezeten door een surveil lancewagen reed de Schie dammer de Spaanse Polder in, waar hij ook niet rea geerde op twee waarschu wingsschoten. De achter volgers zagen rich toen ge dwongen twee banden lek te schieten, waarna de wa gen tot stilstand kwam en de bestuurder, die ook on der invloed verkeerde, kon worden meegenomen naar het hoofdbureau. Het is de tweede keer bin nen een week dat Sehle- damse agenten gebruik maken van bun vuurwa pen. Vorig weekeinde nog schoot een politieman de linkervoorband lek van een auto die hem onderste boven wilde rijden. De sloop van de oude Ericaschool is begonnen. Daarmee zal de laatste hindernis voor de bouw van een nieuw onderkomen voor het Open Jongeren Centrum echter niet uit de weg zijn geruimd. Vïaardingen „Er is geen sprake van Let zich onttrekken aan. Iaat staan afschuiven van verant woordelijkheid zoals door sommigen ten onrechte gesuggereerd is." Zo luidt de verklaring van het bestuur van de PPR op het terugtrekken van hun Vlaardingse wethouder Rien Bovenberg als voor zitter van het bouwteam voor het nieuwe pand van het OJC. De stap van Bovenberg noemt de PFR het logische en conse quente gevolg van een stand punt, dat de partij van meet af aan had ingenomen. Toen de raad op grond van de toe zegging van wethouder Bas Goudriaan, dat de opening van het nieuwe gebouw op I september van dit jaar zou plaatsvinden, besloot tot de Vïaardingen Volgens de wo- ningboowatztistiek «jja in de maand februari in Vïaardin gen 92 woningen gereed geko men, waarvan 27 in de dre- venbuort en 65 in de hoeven- huurt In Holy-Noord. In dezelfde wijk werd vorige maand begonnen met de bouw van veertien woningen. Op 28 februari waren er in Vïaardingen in totaal 470 in uitvoering, waarvan 309 wo ningwetwoningen, 149 premie woningen en twaalf ongesub sidieerde woningen. bouw van een nieuwe accom modatie, sprak de PPR het onhaalbaar uit over deze toe zegging. Dit gebeurde in juni van het vorige jaar. De radi calen respecteerden echter het democratisch genomen meerderheidsbesluit en „heeft t dit 'besluit het recht van de twijfeï willen geven zodat tot nu toe op loyale wijze aan de uitvoering van het raadsbe sluit is meegewerkt," aldus het PPR-bestuur. Nu echter is gebleken, dat ope ning van het gebouw op 1 september volstrekt onhaal baar is, meent de PPR dat de gemeenteraad opnieuw met deze problematiek moet wor den geconfronteerd. Kortom: I september is niet haalbaar; rij die indertijd het twijfelach tige besluit namen zullen rich volgens de PPR moeten ver antwoorden. Niet in de door het bestuur van de PPR afgegeven verklaring wordt gesproken over de fi nanciële haalbaarheid van het project. Vrijdag kwam de door architect Pietro Hammei vervaardigde kostenbegroting gereed. Een uiterst geheim stuk. In kringen van het OJC wordt er al sterk aan getwij feld of die kostenberekening binnen het geraamde bedrag blijft van het door de raad verleende krediet van bijna negen ton. Intussen rijn slopers al gestart met de afbraak van de oude Ericaschool aan de Zomer straat op de plaats waar het nieuwe OJC-gebouw moet verrijzen. Daarmee wordt een mogelijk (tijdelijk) alternatief voor de jongeren met de grond gelijk gemaakt Schiedam Gorzenaren willen weten hoe het staat met de plannen van de gemeente om het schoonmaakbedrijf Tan ker Cleaning weg te krijgen. De bewonersvereniging Schiedam-Zuid heeft hier een brief over geschreven aan burgemeester en wethouders. Nadat de gemeente ruim ander half jaar geleden besloot de hinderwetvergunning van het bedrijf niet te verlengen en Tanker Cleaning door een aantal maatregelen de over last terugbracht heeft men er bijna niets meer van gehoord. Volgens het bestuur van de be wonersvereniging zijn de akti- viteiten bij het bedrijf de laat ste tijd weer toegenomen. Het zou in de Gorzen weer stin ken. Te nemen stappen wil de vereniging bepraten met wet houder Chris Zijdeveld. Schiedam Overwegen burge meester cn wethouders om nog meer voor Schiedam re presentatieve gebouwen tc verkopen? Met die vraag zit het raadslid Piet Poot in de maag. De CDA-er heeft in een brief aan het college om op heldering gevraagd. Het schrijven is bij Poot de deur uitgegaan naar aanleiding van het artikel „Stadskantoor was te koop", in onze krant van vrijdag 3 maart. Wethouder Chris Zijdeveld onthulde daarin dat het college heeft overwogen om het veertien etages hoge gebouw aan de Emmastraat te verkopen, on der meer omdat het zo ineffi ciënt is. Over die reden wil het raadslid ook meer weten. Schiedam „Wat is geloof?" Over dat onderwerp spreekt de heer J. Hoogendam, geeste lijk verzorger van Huize Spa- land, op woensdag 15 maart in het gebouw voor Chr. Soc. Belangen aan de Lange Ha ven, Dat gebeurt op uitnodiging van de Nederlandse Christen Vrouwenbond afdeling Schie dam-Centrum, die gelijk een ledenvergadering houdt. De aanvangstijd is 20.00 uur. Schiedam Bij een ern stig ongeval op rijks weg 20 heeft de 24-jari- ge Schiedammer M. H. „slechts" zijn rechter- bovenfaeen gebroken. De motorrijder was nabij het KethelpJein door nog onbe kende oorzaak ten val geko men en zo'n honderdenveertig meter over het wegdek geslin gerd, Op de linkerzijde van de rijbaan, richting Rotterdam, bleef hij liggen. Vóór hem stopte daar de 23-jari- ge automobilist P. M Op het moment dat deze Schiedam mer uit rijn wagen wilde stap pen om hulp te verlenen, werd de auto aangereden door de 60-jarige K. M- uit Leidscheridamu De wagen van de Schiedammer schoot naar voren en raakte de motorrij der, die tegen de vangrails van de middenberm klapte.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1