SCI IE DAMS SHE COURANT Volgende maand beslissing over sleepvaartmuseum CDA HANDHAAFT OUDE KOPSTUKKEN Schiedam niet zitten Zuid waarschuwt voor ongelukken PvdA tegen genetische onderzoeken Op kruispunt Lekstraat; Wethouder Collé blijft éen bij CPN Portiek-enquête Familie Hamster „nam" de bus Rosman lijsttrekker? Gusto- eomité wil gesprek met minister diligent er Bedrijfsleven ziet Dinsdag 14 maart 1978_ ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no. 2604-54 pagina's Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Maassluis Aan de hand van het rapport, dat de werkgroep Nationaal Sleepvaartmuseum heeft uitgebracht, valt op 6 april de definitieve beslis sing over de vestiging van een sleepvaartmuseum in Maassluis. Dat gebeurt tijdens een vergadering van reders, gemeentebe stuur, vertegenwoordigers van het ministerie van CBM en de werkgroep. Wanneer alle partijen akkoord gaan dan wordt het museum Schiedam Niet alleen op de gevreesde Zuidelijke Randweg gaat bewonersvereniging Sehiedam-Zuid zich in haar acties richten. Ook andere verkeers knelpunten in de wijk worden onder de loep genomen. Het aantal ongelukken van de laatste weken op de hoek van Rijnstraat, Lekstraat en Nieuwe Maasstraat is voor de vereniging reden zich opnieuw op dit kruispunt vast te bijten. Een brief is verstuurd aan burgemeester en wethouders. Daarin wordt aangedrongen op maatregelen, waarom de bewoners vereniging overigens ook drie ]aar geleden al vroeg. „Maar er is nog steeds niets aan gedaan", zei gisteravond Armand van Puyvelde tijdens een bestuurs vergadering van de vereniging in de Zwartewaalsestraat in de Gorzen. Besloten werd onder meer een aantal acties voor te berei den tegen de Zuidelijke Randweg, een plan dat langzaam uit de gemeentelijke ijskast druppelt, en waarvan de aanleg zal betekenen dat veel snelverkeer en goederenver voer door de Gorzen heen dendert (in onze krant van gisteren werd daarover uitvoerig bericht). In elk geval zullen de verschillende politieke partijen worden uitgenodigd voor een forumavond, die zal worden toegespitst op de rondweg en enkele andere omvangrijke problemen in de Gorzen en ook ligt het in de bedoeling van te voren een bijeenkomst van wijkbewoners op touw te zetten. Hoe een enquête en hardere acties georganiseerd gaan worden, zal tegen die tijd duidelijk worden. De aanleg van de Zuidelijke Randweg is toch een plan, dat bij uitvoering over enkele jaren merkbaar zou worden, dus bijzondere haast is er met de acties met. Wel wil de bewonersvereniging de politici harde uitspraken afdwin gen. Ook wordt gerekend op spontane acties van vooral bewoners van Havendijk (zowel de vijf flats als de laagbouw), die de meeste hinder van de rondweg zouden ondervinden. Aan het college schrijft de vereniging, dat de Lekstraat momenteel al zeer druk is, dat er te snel gereden wordt, dat met grote regelmaat ongelukken voorkomen op de hoek met Rijnstraat en Nieuwe Maasstraat en dat daar om in elk geval stopborden zeer wenselijk zijn. Een tweede maatregel om het gevaar op dit kruispunt te verminderen is volgens de vereniging het instellen van een verbod om de Rijnstraat vanaf de Lekstraat in te rijden: eenrichtingsverkeer dus. Schiedam De 55-jarige wet houder voor sociale zaken en volksgezondheid, Eef Collé. is wederom lijsttrekker van de CPN ia Schiedam geworden. Hij zit al meer dan een kwart eeuw in de gemeenteraad en voelt nog steeds voor een nieuwe periode van vier jaar. De andere communist in de Schiedamse raad, Aad de Wolf. is tweede op de lijst Hij wordt gevolgd door John Dettmeijer. Nummer vier is Ulferd Bruseker, die tn het district waarbij Schiedam hoort bovendien lijsttrekker van de CPN is geworden voor provinciale staten. Bruseker is één van de initiatiefnemers van de actie Gusto Open en werkt in Den Haag bij Konsu- menten-Kontakt Schiedam In de wijk Woud- boek Zuid-Oost wordt een en quête gehouden naar de ver lichting in de portieken. Het bestuur van de bewoners- vereniging heeft de formulie ren uitgezet, nadat klachten waren binnengekomen over de verlichting m de winter maanden. Overmorgen moe ten de papieren zijn ingele verd. Een heel hamstergezin is te vondeling gelegd Pa, ma en drie Wemtjes van amper een dag oud werden gevonden in een RET-bus De goudkleurige dier tjes zaten daar m een dichtge plakte schoenendoos Via de po litie zijn ze inmiddels overge bracht naar bet Schiedamse die renasiel De Hargahoeve aan de Hargalaan Beheerder Han Kiaasse wacht daar op de eige naar. Misschien komt die nog opdagen, omdat hij spijt heeft of omdat hij ze gewoon is verge ten V [aardingen De PvdA-af de ling Vlaardingen heeft zich in een brief aan de Tweede Kamerfractie uitgesproken als tegenstander van de te starten DN A-onderzoeken door Unilever Research VJaardingen. In de bnef dringt de PvdA er bij haar partijgenoten op aan alles te doen om tot een parle mentaire discussie te komen over de maatschappelijke wenselijkheid en ethische aanvaardbaarheid van onder zoek gericht op manipulatie me' erfelijke eigenschappen, alsmede over de noodzaak om wettelijke regelen te treffen ter bescherming van de volks gezondheid tegen de gevaren, verbonden aan dergelijk or. de;zoek „Gezien de zeer strekkende gevolgen die hoi f>\r onder zoek kan hebben lijr.t lit l uns als partijbestuur noodzakelijk in een vroegtijdig stadium goede wettelijke waarborgen te scheppen, zodat te nemen Schiedam Het CDA zoekt zijn nummer éèn voor de gemeenteraadsverkiezingen in de drie kopstukken, die al jarenlang de KVP, de ARP en de CHU aanvoeren, respectievelijk Rietje Taverne (60), Siem Rosman (46) en Piet Poot (87). Zij verdelen de eerste drie plaatsen Als meest waarschljtili^e lijsttrekker wordt Bosman {«zien. Déze anti-revolutionair stond ook vier jaar geleden voorop in de CDA-rij, ooi al rijn de katholie ken ba het CDA-Schiedam veruit in de meerderheid. Alleen Jan Egas en Wim Poele stappen uit eigen beweging uit de gemeenteraad, wegens drukke werkzaamheden Of boer Lansbergen terugkeert, is zeer de vraag. Op de KVP-lijst staat hij op de wip. De dne partijen binnen het CDA hebben elk hun eigen Lijst al rond, maar het .gaat er nu om de drie lijsten samen te smelten tot één. Van de elf raadsleden, die het CDA momenteel in Schiedam heeft, komen er zeven uit de KVP, twee uit de ARP en twee tut de CHU. Als lijsttrekker lijkt de christen-democraten een bekend gezicht uit deze drie partijen meer voor de hand liggend dan een lijsttrekker, die rechtstreeks lid is van het CDA zonder de voorkeur te geven aan een deelpartij. De „onafhankelijken" hinnen het CDA randen echter in de nieuwe fractie wel recht bobben sp één of twee netels. Dat betekent in feite, dat er vier groepen binnen het appèl bestaan: de leden met een specifieke binding aan KVP, ABP of CHU en de directe CDA'era. Als een vertegenwoordiger van de laatste groep wordt Theo Schoenmakers gezien, voorzatter van de jongei en- raad van de Europese Beweging in Nederland (JEB) en voorzitter van het CDJA in Schiedam, ofwel de CDA-jongeren. Op pagina drie staat meer over de drie af «ouderlijke lijsten van bet CDA. veiligheidsmaatregelen bij de wet geregeld worden voordat een dergelijk onderzoek door particuliere ondernemers wordt begonnen", zo staal er m de brief Schiedam Het Gusto-co mité vraagt een gesprek aan met de minister van economische zaken, drs. Gsjs van Aanïenne. Het verzoek daartoe gaat de ze weck de deur int Inge sloten zullen ztjn de be kende argumenten waar om de werf aan de Maas dijk open zou moeten blij ven. Kopieen daarvan worden gestuurd, aan de fracties in de Tweede Ka mer en de gemeenteraad. Voor de hoorzitting bij de vaste kamercommissie van economische zaken in de Tweede Kamer denkt het comité aan een demon stratie. Deze actie zou in Den Haag moeten plaats vinden, mogelijk reeds half april. gevestigd in het 300 jaar oude stadhuis aan de Hoogstraat. Het gemeentebestuur van Maassluis heeft dit pand ter beschikking gesteld omdat de gemeente in het najaar de be schikking krijgt over het in aanbouw zijnde stadskantoor in Koningshoek. De werkgroep, die een half jaar geleden de opdracht kreeg om een studie te maken over de vestiging van een sleepvaart museum, is tot de slotsom ge komen dat het oude stadhuis zeer geschikt is om daar het beoogde museum m te vesti gen. Zij schrijft dat er reeds genoeg materiaal voorhanden is om een aanzet te geven tot een collectie, die uit een voor- werpenverzameling, voorlich tingsmaterialen en een ruime hoeveelheid documentatie-be- scheiden bestaat. Voorts heeft het reeds aanwezige en het toegezegde materiaal een zo danige omvang, dat de werk groep mogelijkheden ziet om driemaal per jaar een wissel tentoonstelling te houden. Volgens de werkgroep is het oude stadhuis op betrekkelijk eenvoudige wijze als museum m te richten. Zij denkt aan de beschikbare ruimte de volgen de bestemming te geven: burgemeesterskamer: exposi tieruimte van de hedendaagse sleepvaart; bodenkamer: informatie- c.q. re ceptieruimte; raadzaal/trouwzaal: expositie ruimte historische sleepvaart; kleine souterramkamer: lees- en vergaderruimte; grote souterrainkamer.' opsla gruimte/werkruimte. De zolder kan tn de toekomst wellicht aJs projectieruimte worden ingericht. „De rechtsvorm van het mu seum zou een stichting moe ten worden, Een geschikte naam zou zijn: „Nationaal Sleepvaartmuseum1' Daar naast wordt gedacht aan de oprichting van een stichting „Vrienden van het Nauonaal Sleepvaartmuseum", met fondswerving als doelstelling De exploitatiebegroting zal m eerste instantie een nadelig saldo te zien geven Door me dewerking in ruime zin van vrijwilligers kan dit tekort echter aanmerkelijk worden teruggebracht", aldus het rap port Wanneer alle partijen ja tegen de plannen 2eggen dan zal de werkgroep regelmatig overleg gaan plegen met de stichting Hollands Glorie te Maassluis Deze stichting heeft zoals bekend, de sleep boot Holmvik bekend van de t v -serie Hollands Glorie m haar bezit. Chemie Combinatie Amsterdam e Distilleerderij Van Gent Pindakaasfabriek Imko Het aantal werkloze man nen en vrouwen bleef ge lijk, te weten 2449. Enkele ondernemingen die ver trekken, of inmiddels gesloten zijn, zijn: 9 Chemie Combinatie Amster dam, Noordvest 97 Q Distilleerderij Van Gent, Noordmolenstraat 16 0 Pindakaasfabriek Imko, Noordvest 18 9 Mouterij De Koning, Burge meester H, Gretelaan 9 Zo wordt de Chemie Combina tie Amsterdam overgeplaatst naar Gonnchem, waar reeds een vestiging van dit bedrijf is. Imko vertrekt naar Doetm- cbem als gevolg van een fusie. Distilleerden} Van Gent gaat naar Nieuwe Pekela, terwijl Mouterij De Korung definitief wordt gesloten. Het gaat hier om ondernemingen die m het oude gedeelte van noordelijk Schiedam zijn gevestigd Geen van de ondernemers heeft gebruik willen of kun nen maken van vestigingsmo gelijkheden elders m of nabij Schiedam. Drs- Harberts betreurd deze gang van zaken in hoge mate. Wat de oorzaken van het ver trek precies zijn' Hij noemt het een „complex van facto ren". De directeur van het arbeidsbureau noemt er enke le: milieuvoorwaarden, vesti gingseisen er de zware lasten. Het is ook bekend dat vooral de wat kleinere gemeenten, Het aantal bedrijven dat Schiedam als vesti gingsplaats de rug toe keert neemt verder toe. Daarom dienen de overheden in het Wa terweggebied wat dit belangrijke punt be treft diïigenter te zijn. Dit zegt drs. H. J- Harberts, directeur van het Geweste lijk Arbeidsbureau Nieu we Waterweg-Noord als toelichting op de zojuist verschenen werkloosheids cijfers over januari. Deze cijfers zijn ten aanzien van de eerste maand van het jaar weinig veranderd. verder m de provincie op heel aantrekkelijke wijze bedrij ven naar zich toetrekken. Aantrekkelijk op het punt van lage erfpacht of grondprijs, ruime parkeermogelijkheden, uitbreidingsmogelijkheden, dikwijls goedkoop bouwen en het is makkelijk om aan per soneel te komen. Het vertrek van de bedrijven heeft tot gevolg dat de werk gelegenheid verder zal terug lopen. Traditiegetrouw ts de bereidheid van de Schiedam mer om mee te verhuizen ta melijk genng. In het belang van de werkgelegenheid acht drs. Harberts het daarom van belang dat de overheden diïi genter zijn en dat een verdere leegloop wordt voorkomen. Moutenj De Koning

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1