SCHIEDAMSCHE C0URAN1 Schreeuw ende behoef te aan kindercentra SB Turks gezin kraakt woning Directeuren komen met cultureel plan miSÊÊÊMÊ. BHfBSKi mM&§: piÉttM m Drama op Nlleuwe Maas Bovenberg houdt jeugdzaken Advies commissie rapport Autobedrijf ERTAN Vrachtvervoer omgelegd in SG vergadert over Lindenhof Geen discussie, dan weer 'n ord everstoring Knoeier' met wurgstokje Kopen voor de sloop iiss®ÉPii SS* - l ÜS- - Wethouder geeft geen commentaar ,Den Uyl bedankt mariniers, die hij kwijt wilde' Dammen op Liesveld Ruud Lubbers m Vlaardingen Duif weg uit het centrum Woensdag 15 maart 1978., ONAFHANKELIJK DAGBLAD »103<!e jaargang no. 26046— 4 pagina's Broersvest 3 - telefoon administratie 258091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Aan Marias tra at: Schiedam - Vandaag zou het Turkse gezin Cicek de woning moeten heb ben verlaten die begin deze maand werd gekraakt aan de Mariastraat. De krakers blijven echter in het met' olielampjes verlichte huis. De 28-jarige Ibrahim Cicek zit er nog met zijn vier jaar jongere vrouw Fa dim. en de dochters Mumine (5) en Emine (I). Zij zitten zonder electrici- teit. Uit de kranen komt alleen koud water. Het gezin komt van een zolderkamertje aan de Nicolaas Beetsstraat 28A, o Het Turkse gezin Cicek moet koken op een klein buta- fiesje, want electriciteit krij gen ze niet. eveneens in Schiedam-West. Daar hebben ze met z'n allen voor honderd gulden per maand twee jaar ge woond. Tot hen de huur werd opge zegd door de Turkse huisbaas, die volgens Cicek al een tijdje moeilijk deed en ruimte zocht voor zijn fami lie. De gemeente wil ze nu onderbrengen aan de Mariastraat 48. Het Turkse gezin L. Adigüzel, dat daar woont, wil men laten verhuizen naar het nu gekraakte huis. De vergunning daar voor van de gemeentelijke dienst huisvesting kwam pas af na de kraa- kactie. Stellingbouwer Cicek vertikt het om de gekraakte driekamerwoning, die maanden leeg heeft gestaan, te verla ten. Hij voelt er niets voor om in het andere huis te trekken: „Het is daar enorm vochtig. Net een schuur. De bewoners die daar nu weg mogen hebben reumathiek. Ik heb getracht daar met de burgemeester over te praten, maar die stuurde me weg. Hij zei dat hij geen tijd had". Schiedam - Aan kindercentra is in Schiedam een schreeuwende behoefte. Het aantai plaatsen in peuterspeelzalen moet de komende jaren worden uitgebreid met 340. In kinderdagverblijven zou ruimte moeten worden gemaakt voor nog eens 70 Schiedammertjes. Deze aanbevelingen worden ge daan in een nota, die de adviescommissie kinder centra heeft gemaakt in opdracht van burgemees ter en wethouders. In het rapport „Kindercentra in Schiedam tussen heden en toekomst" wordt echter nog meer aan het college geadvi seerd, Zo wil men de vrijko mende kleuterschool aan de Scbiedamseweg bestemmen voor uitbreiding van Honkt Ponk aan de Kerkweg m Ke- thel. Dat kinderdagverblijf zou zo een goede functie krij gen voor het hele noordelijke stadsdeel. Bovendien heeft het nu dingend een betere huisvesting nodig. Toegespitst op halve dagopvang moet in de Abraham Kuyper- school aan de Stadhouder slaan ook een kinderdagver blijf komen. Dit zou zich niet alleen moeten richten op kin deren waarvan de moeder de MAVO bezoekt. Het moet een algemeen open karakter krij gen. Wat betreft peuterspeelzalen Schiedam - Een cultureel gebeoren in de Lindenhof kan niet los worden gezien van verbetering van Lange Achterweg en verdere omgeving, en een logische verbinding met het nabije Stedelijk Museum zal er moeten komen. Over dat advies van een ge meentelijk direeteurenoverleg buigt de stiehtingsraad van de Schiedam Als een dis cussie over jongeren- huisvesting uitblijft in de gemeenteraad, zal de komende raadsvergade ring van aanstaande maandagavond op nieuw worden ver stoord. Actiecomité De Laan en het K o mi té Jongeren huisvesting Schiedam (KJS) roepen „iede reen" op om in het stadskantoor een harde eis kracht bij te zetten: de Lindenhof voor jon- gerenhuisvesting. Be kend is, dat beide comi tés ook de PSP schijnt zich solidair te hebben verklaard een vleugel van het mo nument aan de Lange Achterweg omgetoverd willen zien in wonin gen, Desnoods willen de jongeren dat karwei zelf klaren, via de in oprichting zijnde bewo nersvereniging Linden hof. De huur zou dan beperkt moeten blijven tot een symbolisch be drag. Schiedam Drie jongelieden, die aan andermans brommer stonden te knoeien, zijn in de Oosterstraat in hun ,werk' ge stoord door de 51-jarige Schiedammer DL van T. Hij had het dnetal bezig gezien, was op hen afgestevend en kon één van de dne grijpen. De twee anderen sloegen op de vlucht. De Schiedammer heeft zijn .ar restant' kunnen uitleveren aan de politie, die op het lij dend voorwerp een wurgstok je aantrof: verboden wapen bezit dus. De aangehouden jongen is A. van O. tut Rotter dam Sehiedamse Gemeenschap zich vanavond; een openbare vergadering begint om acht uur in zaal Irene aan de Nieu- we Haven. Een voorlopige indeling van de Lindenhof is gemaakt door cultuurwethouder Herman Posthoorn in overleg met mu seumdirecteur Hans Paalman, stadsarchivaris Guus van der Feijst, bibliotheekdirecteur Willem van der Blij en de afdeling algemene zaken. Met geen woord wordt in het ad vies gerept over (jongeren) huisvesting, waarvoor onlangs actie is gevoerd. Wel is gedacht aan activiteiten vanuit museum, archief, bi bliotheek en Sehiedamse Ge meenschap (SG), die elkaar zoveel mogelijk moeten on dersteunen. Volgens sommige leden van de SG-raad komt dat haast neer op een verdub beling van de museumruimte. De verbinding tussen Lindenhof en museum is al een ouder plan van het Cultureel Fonds, waarmee de gemeente twee jaar geleden niets deed. De Rotterdamse architect Erik Bakema had voor het fonds toen een doorgang over de Lange Achterweg geschetst, ongeveer op de plek waar on langs een pakhuis is afge brand. Het direeteurenoverleg heeft een vrij gedetailleerd plan tot gevolg gehad. Minstens tien ruimten worden bestemd voor museale activiteiten (kunst klas, kantoor- en vergader ruimte, tentoonstellingsruim te, filmzaal, babe en kunstuil- leen), terwijl verder rekening wordt gehouden met een ex positieruimte voor de histori sche collectie, een soos, een platenuitïeen, ruimte voor le zingen en handvaardigheids- en muzikale educatie, een donkere kamer, een studie zaal, een kranten- en tijd- schnftenzaal, een ruimte voor de historische vereniging en een stijlkamer. De zolders hebben nog geen vaste be stemming, maar aan berging van museummateriaal wordt gedacht. Vlaardingen De gemeente wil zestien slechte panden aan de Nieuwelaan kopen voor de sloop. De bewoners krijgen eerste keus als elders huizen in Vlaardingen leeg komen te staan, om ze te betrekken. Volgens wethouder Bas Goud- naan verkeren de woningen in zo'n barre staat, dat ze met voor renovatie in aanmerking komen. Dit zei hij gisteren op de wijkbijeenkomst centrum in buurthuis de Haven ,*v x ^-•§5,, V- r-vo-**i denkt men vooral aan een for se verbetering en uitbreiding van het aantal accommodaties per wijk: Noord: oprichting van een dergelijke voorziening in het te bouwen wijkontmoetings- centrum. d Nieuw! and: verbetering van de accommodatie ui de Jeugd- haven en oprichting van een tweede zaal, mogelijk m het toekomstige wijkcentrum. West: nieuwe huisvesting in de wijk. Twee zalen zijn nood zakelijk om aan de huidige en toekomstige behoefte te vol doen. 0 Centrum: de toekomstige be hoefte kan in de aanwezige peuterspeelzalen opgevangen worden. De zaal in buurtcen trum De Kreek dient ver plaatst te worden naar West. Oost: uitbreiding van het aan tal plaatsen in de huidige zaal. Zo mogelijk overplaatsing van de zaal St Jons Doeie naar de wijk. 0 Zuid: uitbreiding van het aantal plaatsen m de huidige zaaL Om de peuterspeelzalen binnen ieders bereik te brengen be pleit de commissie een ouder bijdrage naar draagkracht. Tenslotte wordt in de nota nog voorgesteld om een nade re studie te maken van de opvang van kinderen van bui tenlandse werknemers, aang- zierj dezen momenteel geen gebruik maken van de be staande voorzieningen. Ande re punten, die bestudeerd moeten worden, zijn nog: de voorlichting aan de bevolking, de begeleidingsstructuur en de ouderparticipatie. Bij een ongeluk tussen een drijvende bok en een sleepbootje op de Nieuwe Maas ter hoog te van Vi aar dingen zijn gistermorgen naar alle waarschijnlijkheid twee mannen om het Zeven gekomen. Het zijn de 28-jarige W, J. Klunder uit Zwijnd- recht en de 26-jarige R. Oost dijk uit Papend- recht. Beiden waren, respectievelijk kapitein en stuurman van de sleepboot Wïljo. Het drama voltrok zich tijdens het zogenaamde toppen van de kraan- arm op de drijvende bok Ajar. Op een gege ven ogenblik bleek de arm topzwaar, knakte door en stortte met een geweldige klap op de Wiljo, Het scheepje zonk direct; de beman ning wordt vermist. De gehele dag zijn ber- gingsploegen bezig ge weest met het zoeken naar de slachtoffers en het lichten van de kraanarm. Voorts zou gisteravond worden ge probeerd de dertien ton metende Wiljo te lich ten. Deze ligt op elf me ter diepte. Een woord voerder van de Rijks havendienst deelde gis teren mee dat moet worden gewacht op gunstig weer Vlaardingen - PPR-wetliouder Rien Bovenberg raakt zijn portefeuille jeugdzaken niet kwijt, omdat hij toch verant woordelijk wil blijven voor de totstandkoming van het open jongerencentrum (OJC) in Vlaardingen. Vonge week legde hij het bijltje als voorzitter van het bouw team - dat de bouw van het pand begeleidt - neer, omdat de streefdatum van oplever ing (1 september) niet haal baar is. Deze affaire rondom het OJC leidde vorige week tot een crisissituatie binnen het colle- ge. Gisteren besloot Bovenberg in het Vlaardmgse college van B. en W. weer voorzitter te blij ven van het bouwteam. Had hij bij zijn eerder genomen standpunt gebleven had de rest van het college zijn porte feuille jeugdzaken ontnomen. Pol de Beer in politiek café Schiedam Tijdens de VVD-instuif van gisteravond in zaal Irene is besloten een telegram naar Den Haag te zenden, waarin de regering wordt gefeliciteerd met „de gelukkige afloop in Assen", Het aanwezige Tweede Kamerlid Pol de Beer uit Vlaardingen sprak van een groot gevoel van opluchting en maakte een compliment over „de wijze waarop de mariniers zich hebben ingezet om de gijzelingsactie in het Drentse provinciehuis te heemdigen". Wel haalde hij uit naar oppositieleider Joop den Uyl. „Die man heeft ook lovend gesproken over de manier, waarop de oplossing is gekomen. Hij sprak over de mariniers eveneens lovend. Maar nog geen jaar geleden heeft dezelfde Den Uyl van de PvdA zich uitgesproken voor opheffing van het korps mariniers. Hoe valt dat te rijmen?" aldus De Beer. Op de agenda van b en w stond al, dat overheveling van de portefeuille moest plaatsvin den als de wethouder zijn be slissing niet 2ou inslikken. Dat heeft hij gisteren dus ge daan. Aangezien bij het college twijfel bestaat over de uitvoerbaar- heid van het huidige plan- mngsschema met betrekking tot de bouw van het centrum wordt deze maand nog mede deling aan de raad gedaan om het bij te sturen. Desgevraagd antwoordde bur gemeester Kieboom verheugd te zijn dat Bovenberg „terug gekomen is van zijn dwalin gen des weegs door voorzitter van het bouwteam te bhjven". Voorlopig is daarmee de crisis situatie binnen het college weer bezworen. Bovenberg wilde gisteren (evenals vonge week) wederom geen com mentaar geven op zijn stap. Vlaardingen Het ziet er naar uit dat er binnen afzienbare tijd damwedstrijden gehou den kunnen worden op het Vlaardingse Liesveld. De ambtelijke werkgroep ver keer heeft zich inmiddels be raden over het aanbrengen van een straatdambord. Mede uil verkeerstechnisch oogpunt heeft de werkgroep de keuze laten vallen op het liesveld. B. en W. hebben de commissie stadsherstel, stadsverfraaiing reeds om advies gevraagd. Omdat de commissieleden tij dens de laatste vergadering met over voldoende gegevens beschiken over oen potje dammen op straat, werd be sloten het punt aan te houden tot de volgende vergadering. Deze vergadering wordt ge houden op 16 maart. Een damdeskundige zal tijdens de ze vergadering aanwezig zijn om de commissieleden een toelichting te geven. ADVERTENTIE voor betrouwbare Bövag-occasions V. DEVENTERSTRAAT 17 TEL. 73.11.44. Koopavond geopend! Vlaardingen Het CDA van de afdeling Vlaardingen houdt op dinsdag 21 maart een openbare ledenvergade ring met oud minister drs. Ruud Lubbers van economi sche zaken ats gastspreker. Lubbers, tegenwoordig vice- voorzitter van de CDA-fractie in de Tweede Kamer, zal met name spreken over de econo mische aspecten van de ar beid. Naar verwachting zullen ook de fiscale praktijken van Lubbers waarmee hij onlangs in opspraak kwam, niet onbe sproken blijven. Vlaardingen De gemeente Vlaardingen wil een einde maken aan de overlast van duiven in het centrum van de stad. Binnenkort zal perso neel van de dienst gemeente werken proberen zestig dui ven te vangen. Vooral de bewoners rondom het liesveld blijken veel oveilast van de duiven te ondervinden. Zu worden kozijnen aangevre ten door de uitwerpselen van de dieren Volgens de bewo ners worden de duiven ge voed door slechts een per soon. Zodra echter de nieuwe Algemene Politie Verordening in werking treedt is deze "die renvriend" strafbaar •fï ',<s Si Omdat de kademuren van de Vlaardingse Ko ningin fVIlbehninaJmven worden hersteld wordt gedurende een maand of vijf het vrachtverkeer voor bedrijven in bet havenge bied omgeleid door de Ze Van Lejden Gzei- straat. De maximumsnelheid is daarom 30 kilometer per uur geworden. Na een zorgvuldige bestudering van de diverse mogelijkheden heeft de raadscommissie voor verkeer en vervoer besloten het vrachtverkeer voor het havengebied ten westen van de Vul- ca an weg zo om te leiden. Middels een brief zijn de bewoners in de omge ving op de hoogte gesteld van het tijdehjke ongerief.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1