SCHIEDAMSCHE COURANT Vier politiekorpsen gaan samenwerken Weer groener «Wij, sufferds, pikken de klant de parkeerruimte af" Anton Konings: „Ik betaal geen belasting meer" Meterslang Chileens kunstwerk op Emmapiein Boven berg's voorzitters hamer naar student Klachtenbureau voor medische behandeling MR. VELU TEGEN 40 ONDERNEMERS: Handtekeningenactie om „stinkende containers" In RotterdamSchiedam. Vlaardingen en Maassluis Brandweer haalt losse pannen weg PVDA WIL: Verander woningbeleid Massale vissterfte in Commandeurs- polder Zelfs geen natte voeten H 'I ..ui Donderdag 16 maart 1978 ONAFHANKELIJK DAGBLAD „103de jaargang no. 26047 6 pagina's Broersvest 3 - telefoon administratie 26S091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam „Wil het midden- en kleinbedrijf hier overle ven, dan moeten de Schie- damse ondernemers en we zijn met vierhonderd, de handen ineen slaan. Samen op de barricaden, voor at tracties, en dan bedoel ik meer dan een touwtje onder de grond voor feestverlich ting, met Sinterklaas en voor, een ander voorbeeld, parkeerplaatsen, want die zijn er te weinig. Ja, en dat zeg ik dan wel, maar tegelijk zie je dat, sufferds die we zijn, wijzelf en ons personeel de meeste parkeerplaatsen in beslag nemen, waardoor het de consument moeilijk wordt gemaakt", aldus mr. H. A. F. Velu deze week in Musis Sacrum. In de bovenzaal van dit cen trum aan de Lange Haven sprak deze directeur van een staf groep van de Nederland- sche Middenstand sb ank ruim veertig Schiedamse on dernemers toe. Hij was er op uitnodiging van de Verenig de Schiedamse Onderne mers (VSO). In een gloedvol betoog zei hij: „Wij moeten niet vergeten, dat er vijfentwintig jaar ge leden nog maar driehon derdduizend auto's waren en nu drie miljoen, zodat de klant niet meer is aangewe zen op Lange, Korte of dik ke Haven maar lekker naar het Zuïdpletn tuft. Goed. dat is de trouweloosheid van de consument, maar daaraan kunnen, juist wij onderne mers wat aan doen". Over de kijk van mr. Velu op de kansen voor het midden- en kleinbedrijf staat meer op pagina drie. Anton Konings in de Nieuwe Maasstraat; ,,Ik knijp altijd mijn neus dicht als ik in de container moet zijn. Dat nala tig gedoe van de gemeente is geen huisvuilbelasting meer waard". Schiedam Anton Konings baalt van de huisvuilcontai ners in de Nieuwe Maasstraat. „Ze stinken en de gemeen te maakt die dingen niet schoon", roept de 43-jarige Gorzenaar geërgerd uit. Daarom weigert hij voorlopig huisvuilbelasting te betalen. Hij roept omwonenden op hetzelfde te doen. Bovendien denkt hij eraan een handtekeningenactie te star ten in de Nieuwe Maasstraat, Schiedam - De brandweer heeft gisteren in Schiedam. Oost een aantaliosliggende dakpannen verwijderd. Van een pand aan de Boyle» straat waren al een paar pan nen afgewaaid. Een daarvan was terecht gekomen op de auto van de 46-jarige Schie dammer J. K- De motorkap van de wagen was daarbij beschadigd. waar hij op nummer 65 woont, maar over dat laatste treedt hij in overleg met het bestuur van bewonersvereni ging Schiedam-Zuid. Hij zal wel steun krijgen, ver wacht Konings. De bewoners- vereniging heeft zich drie jaar geleden al. toen de containers bij wijze van experiment door de gemeentelijke reinigings dienst werden geplaatst, fel tegen die proef verzet Men ziel de containers nog steeds niet zitten. Een enquête onder de Gorzenaars wees volgens de gemeente echter uit, dat de bezwaren in de wijk niet zo groot waren". „Nou, dan zijn ze dat nu wel", zegt Konings. „Wel worden die kregen.?daarvoor zouden moeten betalen. Per slot van rekening zou elke dag door de gemeente Ieegge- maar gereinigd, ho Onderop ligt een dikke laag smurrie, en mijn neus heeft te lijden elke keer als ik een klep van zo'n contai ner opendoe- Dat pik ik niet Het is maar een paar gulden tjes, maar belasting betalen, dat doe ik niet meer. De pot op kunnen ze". Misschien gaat Konings de con tainers zelf met ontsmettings middelen te lijf. „Ik vind dan 'wei, dat ze mij daarvoor een ambtenaar ook een salaris krijgen voor het schoonma ken van die bakken. En dan kunnen ze mij wel voor gek verklaren, maar verdorie, die lucht is niet te harden, vooral in het weekend niet". Bovendien sluiten sommige af valbakken niet goed. „Soms zie je de kleppen naar buiten hangen", zegt Konings, „en dan is het in de buurt hele maal goed te ruiken. Daar naast als het een beetje waait, gaan die kleppen op en neer, en is dat gevaarlijk voor het verkeer, want sommige staan vlak langs de stoeprand". Schiedam Bij het Emmapiein in het hartje van de stad koml mogelijk een meterslange Chileense muurschildering. De PvdA heeft het verzoek daartoe ingediend bij het gemeentebestuur. Voorzitter Hans van der Vlist denkt aan een schildering op een schutting van zo'n vijftien meter lang en anderhalve meter hoog. Het kunstwerk zou moeten worden vervaardigd door de Ramona- Parrabrigade, die onlangs in Vüssingen in opspraak kwam. De beschilderde schutting wil men laten plaatsen aan de zijde van de Broersvest, nabij het RET-wach thuis je. In de toekomstige voorstelling zullen de Chileense vluchtelingen de problematiek in hun vaderland onder de aandacht brengen. Aan de orde komen onder meer de onderdrukking en vervolging door het regime na de val van Allende, zoals wij vorige maand al meldden. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om het verzoek van de politieke partij bij de vergadering van maandag avond 21 maart aan te houden. Eerst wil men namelijk een advies van de commissie voor stadsverfraaiing en eventueel de wel standscommissie. De politieke vluchtelingen wil het college wel reeds op een andere manier helpen. Men overweegt namelijk om op verzoek van de PvdA de oprichting te steunen van een Chili-comité. Hiervoor zou 500 gulden moeten worden gehaald uit de pot incidentele subsidies voor maatschappelijk werk- Het comité wordt vrijdag avond opgericht in het oude stadhuis aan de Grote Markt Voor deze bijeenkomst zijn ondermeer de bewonersverenigingen aan geschreven. De opzet is het voorbereiden van een solidariteits- avond op 1 mei. f Vlaardingen In opdracht van de burgemeesters van Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis wordt door de politiechefs van de vier korpsen uit deze steden een onderzoek ingesteld naar mogelijke samenwerking. Hoewel dit onderzoek nog niet is afgerond is inmiddels een eerste rapport (notitie) verschenen dat de raadsleden, althans die van Vlaardingen, zal worden toegezonden. Enkele vormen van mogelijke samenwerking zijn; meer coördinatie tussen de korpsleiding bij controles en surveillance; O het zo veel mogelijk op elkaar afstemmen van de formulie ren voor processen-verbaal; 9 meer coördinatie bij de ramp enbestrijding; Q het zo veel mogelijk op elkaar afstemmen van de Algemene Politie Verordening (AP.V.); O meer aandachtvoor (de oplei ding van) reservisten; O meer samenwerking tussen de recherches en recherche- bijstand seams; O opsporingsbevoegdheid in el- kaars gebied; In een toelichting op de notitie stelt de Vlaaxdingse politie chef Ben van Toledo dat het hier gaat om reëel uitvoerbare samenwerkingsvormen voor de rechtermaasoeverkorpsen. Als concreet voorbeeld noemt hij de coördinatie bij de sur veillances. „Tot nu toe is er geen enkel overleg geweest als het gaat om snelheidscon troles en de controle op de rijtijden wet", zo zegt Van To ledo „Door meer met elkaar samen te werken kan er in een veel groter gebied meer gericht worden gecontro leerd". Een andere verbetering zou zijn de opsporingsbevoegdheid van de politie in de buurge meente. Als voorbeeld noemt de Vlaardingse korpschef de wegpiraat op rijksweg 20. De Vlaardingse politie mag deze weliswaar blijven achtervol gen m Schiedam, voor de al daar gepleegde overtredingen en misdaden kan de Vlaar dingse politie geen proces-ver baai opmaken. Het Openbaar Ministerie zal de zaak onher roepelijk seponeren Thans zal in samenwerking met de vier burgemeesters en de hoofdofficier van justitie tn Rotterdam worden nagegaan of dit kan worden veranderd. Reservisten j Gezien het toenemende geweld en het beschikbaar moeten houden van tientallen politie functionarissen uit soms éen korps ten behoeve van beto gingen, moet er naar worden gestreefd om de reservepohtie een betere opleiding en ruime re vergoeding te geven. Alleen al voor de betoging in Almelo moesten, aldus commissaris Van Toledo, de politiekorpsen in Zuid-Holland 300 man af staan. Ook achten hij en zijn collega's het gewenst dat de formulieren voor de procesen verbaal uniform worden. Thans is het zo dat elk korps zijn eigen ideeen en systeem er op na houdt. Tenslotte dienen ook de A.P.V.'s op elkaar te worden afge stemd Als voorbeeld hiervoor noemt Van Toledo het tijd stip, waarop aan het eind van het jaar vuurwerk kan wor- den afgestoken. Ook hierin moet een zekere uniformiteit komen. Politiecontrole, straks beter gecoördineerd. Vlaardingen De gemeente gaat de zeskamerwoningen in het centrum niet meer voor bestemmen voor grote gezin nen. Wethouder Bovenberg zei giste ren tijdens de buurtbijeen komst van het centrum het volgende „qua ruimte zijn de ze oude huizen, niet groter dan flats in Holy. Vandaar dat het beleid van de gemeen te aangepast gaat worden, zo dat ook een en tweepersoons huishoudens in de oude pan den kunnen wonen. 9 Honderden kmderen uit het Waterwegge bied kwamen giste ren - Nationale Boomplantdag - han den en scheppen te kort om het vele jon ge groen te planten. Ook dit jaar is het weer een ongekend succes geworden. En hoe gaat dat dan? Ook de officiële me neren en mevrouwen moeten een boom opzetten. In Maas sluis deed dit wet houder Han Humme- len van stadsontwik keling. Bij de familie Van Ommeren aan de Tinbergendreef plantte hij een van de heesters die de al daar wonende 535 gezinnen toebedeeld hebben gekregen. In Vlaardingen werden bomen geplant nabij het wijkcentrum 't Nieuwelant aan de Goudsesingel, aan de Gelderweg in Holy- Noord en in het wijkpark aldaar. In Schiedam zetten de schoolkinderen jong groen neer in het park KetheJ. Kor tom, het waterweg gebied is weer wat groener. Zie verder pagina 3. Maasland In de hoofdwater- gang van de Commandeur spolder te Maasland, is een massale vissterfte opgetreden. Dinsdagavond werd daar ont dekt, dat er honderden dode vissen dreven. Het Hoogheem raadschap beaamde inder daad, „dat er sprake is van een grote hoeveelheid dode vis". De oorzaak van de vissterfte wordt onderzocht. Delfland beeft daartoe woensdagmor gen watermonsters genomen. Overigens dreven er in andere sloten en vlieten ook dode vis sen. Volgens Delfland zijn d»; door de bemaling afgedreven van de plaats van de vissterf te. O Dankzij een „potje roet geld", dat de Schiedamse Ge meenschap in de be groting over heeft, hebben verschillen de schoolklassen de ze week al een ple zierig uitje gehad. Ook vandaag nog trad de Haagse van- al les-wat-actrice Fe licia van Leth in het Zoldertheater in de Teerstoof op, en morgen gebeurt dat voor bet laatst. In totaal zijn er zeven voorstellingen ge programmeerd van het stuk „Hete ijze ren hekken", hande lend over vrijdheids- beroving. Het spreekt de scholie ren zichtbaar aan, en dat had een inspi rerend effect op de Haagse, zo bleek gis termiddag toen foto graaf Theo Böhmers tegenover haar stond. Vlaardingen Op de wijk vergaderingen zal wet houder Rien Bovenberg niet meer fungeren als voorzitter. Een „onafhan kelijk" persoon gaat de Vlaardingen De vereni ging Voorkomen Is Beter (VIB) vindt het oprichten van een klachtenbureau voor medische behande ling in Vlaardingen hard nodig. De vereniging sig naleert nog te veel mis standen op het gebied van medische voorlichting, be handeling, onderzoeken en informatie over even tuele bijverschijnselen of nadelige gevolgen bij ge bruik van een medicijn. Uit een onderzoek ts de vereni ging gebleken, dat maar liefst zestig procent van de driehon derdduizend arbeidsonge schikten in ons land ziek is geworden door bepaalde ar beidsomstandigheden. Als, voorbeeld geeft men op hel werken met gevaarlijke stof fen en het werken tn een slechte lichaamshouding door een te lage werkbank. Veel mensen zijn ook ziek door slechte woon- en leefomstan digheden. „De spanningen van het ziek zijn door deze f oorzaken worden ondrukt met valium of andere giftige medi cijnen in plaats dat de oorza ken worden aangepakt," schrijft de vereniging. Over het oprichten van een klachtenbureau zegt de ver eniging: „Daar kunnen men sen met klachten over de me dische behandeling terecht Deze klachten kunnen bij voorbeeld zijn onvoldoende voorlichting over medische behandelingen of onderzoe ken. lange wachttijden bij de arts of specialist, onvoldoende informatie en ook het lange uitblijven bij het voortduren van de klachten van een ver- wijskaart naar specialist enzo voort. De Vlaardingse Werkgroep Ge zondheidszorg en het VIB ko men dinsdag 21 maart bijeen in het wijkcentrum de Hei paal aan de Reigerlaan 49 in Holy om deze problematiek te bespreken. Daarbij zal een door het VIB gemaakt diase rie over de gezondheidszorg met beelden uit Vlaardingen en Utrecht worden vertoond. Iedereen is welkom vanaf half negen en de toegang is jrratis. voorzittershamer zij het in experimenteel sta- De PPR-wethouder maakte dit bekend op de wijkver gadering van bewoners in het centrum. Tijdens der gelijke vergaderingen is er nog ai eens kritiek gespuid over het niet onafhankelij ke karakter van de voor zitter. Bovenberg is tenslotte wet houder, zo vond men en met name bewoners in de Vetlenoordsepolder. Bo venberg deelt die kritiek. Hij zei dat de voorzitter zo „onafhankelijk mogelijk gaat worden". Een student uit Delft of Rotterdam zal de mini-part-time baan op zich gaan nemen. Toen Bovenberg deze stap W-kend maakte, spuide een aantal centrumbewo ners al gelijk kritiek, om dat een voorzitter toch wel iets van Vlaardingen af moest weten. Bovenberg achtte het hanteren van de voorzittershamer echter belangrijker. De student zal binnenkort in een experimenteel sta dium rijn werk gaan doen Wie het is, is nog niet be kend. Maasland Zonder zelfs maar natte voeten te knjgen wist de 33-jarige W. F. P. uit Maasland gisterochtend zijn auto uit te komen, nadat hij in het water was gereden. Het ongeluk ontstond doordat de automobilist moest uitwij ken voor een tegenligger, die de bocht bij de kruising Molenweg -Oostgaag m Maassluis te ruim nam. Bij de manoeuvre reed de Maasl ander de vaart in. Zijn auto verdween voor de helft onder water. Toen de auto uit het water was getakeld bleek na het drogen van de elektrische bedrading deze gelukkigerwijs nog te starten ook. Zo kon de Maasland er zelf weer verder rijden. De tegenligger reed na het gebeuren door. vil

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1