SC MEDAMSCHE CCURAMT Winkelcentra moeten weer veilig worden Museum kan zich op foto's richten Zonnen op nieuw schakelstation A. Wrakstukken gelicht Westiand 19NU van start „VERKLARINGEN BURGEMEESTER SUGGESTIEF' „PvdA'ers zullen plan voor binnenstad toch weten te torpederen" Massale vechtpartij A Tien jongelui in arrest Renovatie van panden Te grote concentraties buitenlanders PROFESSOR SANDERS: Nieuwbouw wordt gecamoufleerd: PPR-bestuur: Vrijdag 17 maart 1978 ONAFHANKELIJK DAGBLAD - j 103de jaargang no. 26048 6 PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETKEL Vlaardingen De politie heeft de afgelopen weken een aan tal jongens aangehouden dat ervan verdacht wordt het winkelcentrum Holiërhoek onveilig te hebben gemaakt. De jongens voerden een ware terreur, vielen het winkelen de publiek lastig, lokten ru zies uit. waren handtastelijk en liepen over de daken van auto's. Erger nog was dat brandende sigarettepeuken op iemands hand werden uit gemaakt. Alvorens de Vlaardingse politie tot arrestaties kon overgaan hebben rechercheurs verschil lende malen de verrichtingen van de terrorizerende jonge ren geobserveerd om een goed beeld te kunnen krijgen van de aanstichters Op een gegeven ogenblik hebben de afdeling jeugdzaken, de re cherche en de algemene dienst van de gemeentepolitie het winkelcentrum zonder dat dit de burgers opviel herme tisch afgesloten en afgewacht Bij de eerste de beste keet dat Vlaardingen Architect ïr. R. Visser uit Schoonhoven zal dc renovatie van de panden Hoogstraat 25 en 48 bestek- klaar maken. Hiertoe heeft de commissie stadsherstel van Vlaardingen gistermiddag op dracht gegeven. Uit grondonderzoeken is geble ken, dat de fundering van de ze panden nog goed genoeg is om de renovatiewerkzaamhe den uit te voeren. Dat geldt niet voor de panden Hoog straat 54, 56 en 58. Deze pan den zullen moeten worden af gebroken. Aan dezelfde archi tect is gevraagd schetsplan- nen te ontwerpen voor zoge naamde aangepaste nieuw bouw. In totaal zou het pro- jekt zeshonderdduizend gul den gaan koster». de jongeren lastig werden greep de politie in. De korpschef, commissaris B. van Toledo, verklaarde deze week dat de politie blijft door gaan met het houden van der gelijke acties, zolang het win kelende publiek niet veilig is. Enkele van de aangehouden jongens bleken ook betrokken te zijn geweest bij een reeks van mbraakjes en diefstallen. Het onderzoek duurt nog voort. PvdA bang voor conflicten Maassluis De PvdA-fractie in de Maassluise gemeenteraad maakt zich zorgen over sluimerende con flicten tussen Nederlandse en bui tenlandse gezinnen die in bepaalde buurten van Maassluis dreigen te ontstaan. Een en ander blijkt uit een" reeks van vragen die zij heeft ge- Aanleiding tot het stellen van de vragen is onder meer een brief die de bewoners uit de Bilderdijklaan hebben ge schreven en waarin deze hun verontrusting uitspreken. „Kunt u en wilt u een overzicht per straat geven van die na tionaliteiten, die de grootste cultuurverschillen vertonen met de onze", zo vraagt de PvdA onder meer. De socialis ten vragen verder aan B en W in hoeverre er mogelijkhe den zijn om preventief te wer ken, met andere woorden: hoe kan men reeds nu moeilijkhe den tussen de Hollanders en buitenlanders voorkomen. In een toelichting op de vragen zegt fractievoorzitter Mees Duimelaar desgevraagd dat men de situatie niet te somber mag voorstellen, maar dat er steld aan het college van B en W. In sommige wijken ontstaan concentra ties van buitenlanders, terwijl de al daar wonende Maassluise gezinnen zich in de steek gelaten dreigen te voelen. De PvdA wenst van het colle ge dan ook meer duidelijkheid inzake het te voeren „buitenlandbeleid". Schiedam Op de fotokunst zou het Stedelijk Museum van Schiedam het accent kunnen leggen. Foto en video liggen binnen het bereik van het budget, en de combinatie van grafische- en schil derkunst met fototechnieken zoals in de heden daagse kunst steeds meer te zien is slaat wel licht goed aan bij de Schiedammers. Die aanbevelingen doet prof. mr, Piet Sanders in de nieuwe Voorwaarts, het blad van de Schiedamse PvdA dat van daag is verspreid. In de Voor waarts is een discussieronde aan de gang onder het motto „Cultuurbeleid door een so cialistische bril". De aanzet gaf Ton de Vos, aankomend raadslid en lid van de Schie damse Gemeenschap en de museumcommissie, met zijn vraagstelling „Kan een mu seum rood zijn?" Professor Sanders, zelf PvdA- lid, wijst erop dat niet alle Schiedammers rood zijn, ter wijl ook De Vos ervan uitgaat dat het museum meer beteke nis moet krijgen voor de gehe le Schiedamse bevolking. „Even onjuist zou het zijn om te vragen: kan een museum christelijk zijn?" aldus San ders. Volgens hem moet de benade ring van het cultuurbeleid niet negatief zijn. „Natuurlijk kan er méér en beter, maar er gebeurt al veel en in Schie dam lopen wij beslist niet achter", is de strekking van Sanders verhaal. Hij wijst op het bestaan van een actieve vereniging vrienden van het museum, op de kunstklassen en op het museum dat met beperkte middelen toch wel veel doet Prof. Sanders ziet wel, dat ook van de kant van het gemeen tebestuur vaak weinig waar dering wordt opgebracht voor initiatieven in de stad- Hij noemt de weinig royale tege moetkoming van de gemeente in de tekorten van het Zolder theater in de Teerstoof. Ook duidt hij aan, dat een aanbod van het Cultureel Fonds van 2 december 1976, om aan de hand van een schetsontwerp van de Rotterdamse architect Erik Bakema een verbinding tussen Lindenhof en museum te verwezenlijken, door de ge meente nooit werd beant woord. in bepaalde wijken inderdaad verhoudingsgewijs te vee! bui tenlanders wonen. „De PvdA streeft er dan ook naar om de buitenlanders in Maassluis meer te integreren, maar ze ker niet in kleine clans te laten wonen", zo zegt Duime laar. „Dat werkt ongewenste situaties in de hand. Welis waar valt het nu nog mee, maar wij vinden dat er dan ook snel maatregelen geno men moeten worden". In dit verband denkt de PvdA aan het individueel subsidiëren van de minder draagkrachti ge buitenlandse families, zo dat deze zich elders in Maas sluis kunnen vestigen. schakelklassen, waar de bui tenlandse scholier voortgezet onderwijs kan volgen. Ook komt het voor dat buitenland se kinderen helemaal geen on derwijs volgen, van welk ni veau ook. Eerlijkheidshalve zeggen de so cialisten dat een oplossing niet gemakkelijk is, misschien 2elfs onmogelijk. Toch achten zij een bredere discussie zin vol, omdat het hier om een groeiend probleem gaat waar van de Maassluïzer zich met bewust is. r-^-\ Onder barre weersomstandigheden zijn bergingsploegen van Smit-Tak er in geslaagd het wrak te lichten van de Wiljo. Het sleepbootje lag op de bodem van de Nieuwe Maas, ter hoogte van Vlaardingen, nadat het dinsdag in alle vroegte door een neerstortende kraanarm van een drijvende bok met een enorme klap de diepte was ingeboord. De kapitein en diens stuurman, respectievelijk de 28-jarige W. J. Klunder uit Zwijndrecht en de 26-jarige R. Oostendijk uit Papenörecht hebben hierbij vermoedelijk het leven verloren. Zodra het scheepje boven water was en gedeeltelijk was leeggepompt hebben bergers naar de twee vermisten gezocht. De lichamen bevonden zich echter niet meer in het wrak. Dat het enkele dagen heeft geduurd alvorens het wrak kon worden gelicht, komt omdat bovenop het scheepje de verwrongen resten van de kraanarm lagen. Deze zijn in de loop van woensdag geborgen. Nadat de Wiljo was gelicht is het voorlopig versleept naar de Koningin Wilhelmina-haven in Vlaardin gen. Bij gunstig weer zal het worden overgebracht naar een werf in Maassluis, voor verdere insoectie. Onderwijs Een ander probleem waarvoor de PvdA bij het college aan de bel trekt is de onderwijssi tuatie. Het gevolg van de groei van buitenlandse fami lies in bepaalde wijken is, dat er op sommige basisscholen onevenredig veel buitenlandse kinderen zijn. Voorts maakt de PvdA zich zorgen over de zogenaamde tweede generatie buitenlandse scholieren. Deze kunnen bijna niet terecht bij het voortgezet onderwijs. Vandaar dat de Partij van de Arbeid-fractïe vraagt om Schiedam Bewoners van Groenoord kunnen over zo'n anderhalf jaar zonnen op een schakel station van de Gemeentelijke Technische Be drijven. Op het nieuwe station dat binnenkort gedeeltelijk ondergronds achter de Borodinlaan wordt gebouwd komt namelijk een terras. Het terras zal op een heuvel ongeveer drie meter boven de grond komen te liggen. Eronder zit dan de nieuwbouw, gecamoufleerd met aarde en struiken. Het wordt een station waar stroom die wordt aangevoerd uit Rotterdam tot een lagere sterkte wordt teruggebracht. Technici noemen het een „25/lÖk V-schakel station". De stroom is bestemd voor Groenoord. Momenteel krijgen de bewoners van deze wijk de stroom nog via een schakelsta tion in Schiedam-West. Voor de bouw van het ingewikkelde geheel, het derde in Schiedam, heeft de gemeenteraad reeds in maart 1973 een bedrag gereserveerd van 2.880.000 gulden. Omdat men. door allerlei oorza ken nog met tot do bouw is gekomen en sinds dien wel het een en ander is veranderd hebben de ambtenaren van de GTB de bouwtekeningen inmiddels moeten veranderen. Op de komende gemeenteraadsvergadering, maandagavond 21 maart, wordt bekeken of er nog eens een bedrag van 286.650 gulden voor apart kan worden gelegd. Van dat geld wil men onder meer het grafheuvelachtig talud opwerpen en de groenvoorzieningen daarop aanbrengen. Het leeuwendeel is echter bestemd voor aanleg van een betonplaat onder het gebouw en de taluds. De taluds oefenen namelijk een zodanige druk uit op de bodem, dat schade zou kunnen worden veroorzaakt aan naburige woningen. De huizen die daar 't meeste last van zouden hebben, zitten in het complex van 54 die momentcel bij winkelcentrum De Ketel aan de Borodinlaan v/orden afgebouwd, omdat het nieuwe station daar achter komt. Honselersdijk Minister Fons van der Stee (land bouw en visserij) heeft gisterochtend de expositie „Westiand 19NIT' in de CCWS officieel voor geo pend verklaard en daarmee de deur opengezet voor de tienduizenden bezoekers, die vanaf vandaag de manifestatie bezoeken. De openingsceremonie werd luister bijgezet door het Westlands Mannen koor onder leiding van Piet Struijk en de Mari nierskapel van Jaap Koops. Na de woorden van de bewindsman werd het West- landlied ingezetterwijl met de langzaam omhoog gaande gordijnen de expositieruimte als het ware ontlook voor de genodigdenHet gezelschap begaf zich daarna vooreen wandeling tussen de bloemen. Burgemeester J. de Bruin leidde de minister en de commissaris van de Koningin, mr. M, Vrolijk rond en gaf de nodige tekst en uitleg. De vrouwen van de eregasten waren inmiddels voorzien van handboeketjes. Ondanks dat het programma vlot verliep, hadden de organisatoren toch een kleine tegenslag te verwer ken gekregen. Bij het storten van keien in de waterbassins waren enkele scherpe stenen door de plastic bodem gestoten, zodat enig dweil werk nood zakelijk was. Om de bezoekers naast de confrontatie met de Westlandse produkten nog verder in te lichten over de gemeenten in het glastuinbouwgebied is een brochure samengesteld met de titel ,£>it is het Westiand". Deze is te verkrijgen bij de stand van het samenwerkingsorgaan Westiand. Voor een foto grafisch beeld van de openingsdag-, zie de bïnnen- pagina. Vlaardingen Het bestuur van het PPR-aetïecenlnim te Vlaar dingen is verontwaardigd over de wijze waarop burgemeester Wim Kieboom de problemen rondom wethouder Rïen Bovenberg heeft afgedaan. Zoals bekend, legde de PPR-wethouder de voorzittershamer van het bouwteam voor het Open Jongeren Centrum neer. Nadat de andere leden van het college dreigden hem dc portefeuille voor jeugdzaken af te nemen, nam Bovenberg de voorzittersha mer opnieuw ter hand. De uitlating van Kieboom als zou Bovenberg „van de dwa lingen zijn weegs zijn terugge komen", noemt het PPR-be stuur suggestief: „Een juiste analyse van het college-be richt maakt onmiddellijk dui delijk, dat juist het tegendeel waar is", meent het bestuur. „Dat Bovenberg nu desondanks het voorzitterschap voortzet is onlosmakelijk verbonden met de erkenning van de door hem gesignaleerde knelpun ten, (het feit, dat het OJC gebouw zeker met in septem ber gerealiseerd kan worden red.) alsmede de toezegging dat binnen twee weken aan de raad opening van zaken zal worden gegeven". De PPR constateert verder:,, dat wij de afgelopen week helaas hebben moeten erva ren dat zelfs op gemeente lijk niveau politiek als doel op zich hoger gewaardeei'd wordt, dan de inzet voor be langenbehartiging, eerlijk heid, betrouwbaarheid en openheid". Hiermee haalt de PPR bepaald fel uit naar vooral de PvdA met wie zij samen het college vormt Over de bouw van het nieuwe pand voor het OJC meent de PPR tenslotte, „dat dc Vlaar- dmgse gemeenteraad volko men onjuist is voorgelicht, er verwachtingen zijn gewekt waarop beslissingen genomen 7.1 jn, de Vlaardingse jongeren door de vertraging een paar maanden het bos in worden gestuurd en integriteit en poli tieke geloofwaardigheid aan de orde zijn". Schiedam Nummer één van dc VVD Gerard Verhulsdonk vreest „groepen binnen de PvdA, die straks wegen weten te vinden om het bestemmingsplan voor de binnenstad te torpederen, ook als de Kroon er ja tegen zegt". Volgens Verhulsdonk is al een nieuw bestemmingsplan heimelijk in de maak: „Hel wachten is dan wéér twintig jaar voor er in de binnenstad iets kan gebeuren." Verhulsdonk zegt zich te herinneren, hoe PvdA-fracticleider Joop de Jong in diens allereerste begrolingstoespraak opmerkte dat nieuwe gezichten in de raad een andere politieke aanpak zouden betekenen. De WD-aanvoerder geeft bovendien aan, dat de inzichten in stadsvernieuwing nogal zijn veranderd in de ge meenteraad. In 1974 nam de vorige raad, op de valreep het bestemmingsplan aan. De bezwaarschriftenprocedure was lang en nog steeds ligt een dik beroep van Ben Schweers en Dolf Oosterhoff in Den Haag. Het wachten is op het oordeel van de Kroon. „Als die het bestemmingsplan goedkeurt, zal er toch vanuit de PvdA alsnog aan gewerkt worden om het plan veranderd te krijgen, waar weer veel tijdverlies inhoudt, en dan wordt het een puinhoop in de binnenstad", voorspelt Verhulsdonk. Vlaardingen De politie van Vlaardingen heeft woensdag avond rond half acht moeten optreden om een hoog opge laaide ruzie tussen twee uit Suriname afkomstige fami nes te sussen. Ongeveer vij fentwintig personen waren bij de vechtpartij betrokken. Een jongeman moest met ver wondingen in het ziekenhuis worden opgenomen. Een oude familievete laaide eer der die dag op toen de 18-jari- ge vrouw R. C. in gezelschap van haar familieleden de wo ning van de 25-jarige H. A. aan het Schravendijkplem passeerde. De laatste begon het passerende gezelschap uit te scheiden waarop een hand gemeen ontstond. De 18-jarige vrouw zou de man in het ge zicht hebben geslagen, die te rug schopte en sloeg. De vrouw, hoogzwanger, werd door leden van de GG en GD onderzocht maar mankeerde mets. Zij en haar familieleden mochten het politiebureau verlaten omdat er niets tegen hen kon worden aangevoerd. Rond zeven uur ontstond tussen de eerder genoemde man en een jong familielid W. C. van de vrouw tn de Tollensstraat een vechtpartij. W. C. werd daarbij met een fles op het hoofd geslagen en moest zich onder medische behandeling laten stellen in het Hoïyzie- kenhuis. H. A. meldde zieh daarop vrijwillig bij het poli tiebureau waar hij ter ont nuchtering en voor nader on derzoek werd ingesloten. Daarmee was de rust echter geenszins teruggekeerd. Een half uurtje later bleken de beide families massaal aan het vechten te zijn geslagen. De politie trad op en kon zonder arrestaties te verrich ten de verhitte gemoederen weer tot bedaren brengen. E ill

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1