SCHIEDAMSCHE COURANT Zelfbestuur in Hof van Cvrene Apathie fnuikend voor kindercentra "Echte" CDA'ers op kandidatenlijst Wijnstok Kwakkelstein in de hoek Voederverbod straatdiereii in de ijskast Emancipatie in de woningbouw wSSMÊBS^s li MAN RIJDT MET AUTO V AN PIER Blokmaker- plaats ook schuin" in mei? Gitaren gestolen Palm pasen optocht Woonwagenbewoners richten stichting op Raad uitdagen tot uitspraak: Rotterdamse dierenbescherming: VfossW. Gewonde bij aanrijding Hesman dreigt met politie BERICHT ADVERTEERDERS VRIJDAG 24 MAART DINSDAG 28 ü/IAART Maandag 20 maart 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang no. 26049-8 pagina's Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 redactie 262566 - klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL [f nulhuw i Vlaai-dingen Als Den Haag ermee akkoord gaat. wordt in mei een begin gemaakt met de aanleg van een tweede schuine oversteekplaats, op de Blokmakerplaats. Hoewel er over de eerste over steekplaats bij de Hoog straat en Cronjéstraat een bezwaarschrift bij de Kroon ligt, wil wethouder Bas Goud- riaan zo snel mogelijk een tweede, omdat het oversteken naar zijn smaak niet „je van het" is op de Blokmaker plaats. Volgens de wethouder gaan de Vlaardingers de schuine over steek steeds gewoner vinden. Vermoedelijk volgende week worden videobanden van overstekende voetgangers op de eerste bij de Hoogstraat bestudeerd door rijkswater staat De resultaten van de experimentele periode wor den dan bekeken. Het hangt ook van rijkswater staat af, of snel met de aanleg kan worden begonnen. Goudriaan acht het niet uitge sloten, dat Den Haag nog geld wil geven voor het verbeteren van de eerste oversteek. Vlaardingen In een pand van een las- en constructiebedrijf aan de Koningin Wilhelmina- haven in Vlaardingen is inge broken. Men ontvreemdde een elektri sche zwartkleurige gitaar, een rijbewijs, paspoort en drie bankbiljetten van honderd gulden. Verder werd uit een andere ruimte in het pand een gitaar van het merk Fender alsmede een bijbehorende wah-wah-booster voetpedaal, merk Colousound ontvreemd. De totale waarde van de ont vreemde goederen bedraagt ongeveer veertienhonderd gulden. 0 Fraaie palmpaasstok- ken hebben de bewo- ners van verpleeghuis D riem aasstede in J Sc hi edam-Woudhoek aangeboden gekregen S van de "ïnstuif-woudJo- 5 5 pertjes", de kinderen H die zich zaterdagmid- dag in de Heyermans- flat enthousiast hebben beziggehouden met het maken ervan. Droog S weer was het, en dat p maakte de optocht van de kinders van het dienstencentrum naar het verpleegtehuis tot 2 een kleurrijk gebeuren, =5 5 waarvoor de Woudhoe- s kers geamuseerd stil bleven staan, p ^llll|[lllllll|!!lllll]Illll!tlililin!liliUjI!Il!NIIIill^ Maassluis Op de kandidatenlijst van het Christen-Democratisch Appèl in Maas sluis komen behalve de namen van anti revolutionairen, KVP'ers en CHïPers ook die van echte CDA'ers voor. Dat wil zeggen, dat op de kandidatenlijst namen voorkomen van personen, die geen lid waren van één der bestaande christelijke groeperingen, maar die zich rechtstreeks als CDA-lid hebben aangemeld. Het gaat om de 17e plaats die wordt ingeno men door Gré van Dijk en de 24e plaats die door Wim Fortuin wordt bezet. Eén en ander is mogelijk geworden door de medewerking van enkele kandidaten, die oorspronkelijk op deze plaats waren gezet. Voorzitter G. van der Houwen vertelde tij dens de drukbezochte leder vergadering, dat de huidige vorm van kandidaatstelling wat hem betreft de laatste keer is geweest. "Bij de volgende verkiezingen voor de gemeenteraad zullen er naar mijn overtui ging geen AR-, CHU- of KVP-reglementen zijn en is het echte CDA een feit", zei Van der Houwen, die vervolgde met: "Daarom hebben wij bij de huidige kandidaatstel ling ook niet gelet op getal en sterkte". De kandidatenlijst begint als volgt: 1.1. van der Knaap (wethouder) 2. P. de Geus (hi Jig fractievoorzitter CDA) 3. L. Spec(raads-id) 4. Mevrouw W. van Dinter (Raadslid) 5 D. Pons (raadslid) 6. Mevrouw J. van Rest (raadslid) 7. W. van de Spek 8. J. Reewijk 9. Mevrouw L. Mooyman 10. W. Bronsveld Schiedam In het woon wagenkamp is een be langrijke stap gezet op weg naar zelfbestuur van de bewoners in het Hof van Cyrene, het clubhuis van het kamp aan de Schiekade. Een stichting is opgericht, die zorgt dat de woon wagenbewoners zelf kunnen bepalen hoe en welke activiteiten op het kamp gaan worden ontwikkeld. De katholieke stichting voor so ciaal-culturele arbeid (KSCA) heeft zich daardoor uit hei kamp moeten terugtrekken Dat geldt met voor Hans de Vlaardingen CDA-fracfieleï- der Jelle Wijnstok heeft in een artikel in CDA-Nieuws de voormalige PPR-voorman Willem Kwakkelstein op hardhandige wijze in de hoek gezet. Laatstgenoemde had tijdens de begrotingsdebatten in december de christen-de mocraten, verweten een vaag woningbouwbeleid te voeren. Volgens Kwakkelstein zou niet duidelijk zijn geworden of gekozen werd voor mensen of groepen van mensen in achterstandssituaties. "Zeg duidelijk waar het op staat", had de PPR-man gezegd, "en draai er niet omheen......" Jelle Wijnstok vindt, dat in het algemeen elke politieke partij duidelijk moest zijn en bet gaal er volgens hem met om, om met de verkiezingen in zicht "de plooien van verschil lend denken glad te strijken". Het gaat er bij het CDA om, zeker op het gebied van stads vernieuwing en welzijn, dui delijk uit de doeken te doen, welke uitgangspunten worden gehanteerd en welke gevolgen deze hebben voor het beleid, staat in CDA-nieuws. "Maar als gesuggereerd wordt dat het CDA een politiek be drijft, die de plooien van ver schillend denken gladstrijkt, dan moet ik deze suggestie volstrekt van de hand wij zen", aldus Wijnstok. "De af gelopen vier jaar hebben wij in en buiten de raad volstrekt duidelijk aangegeven waar we stonden". Wijnstok waardeert het, dat Kwakkelstein zijn principiële betogen in de raad hield. "Maar je wrijft wel je ogen uit als je korf na deze begro- Schiedam „Als de gemeente raad ons rapport Jaat liggen, zal een aantal kindercentra moeten worden gesloten. Dan stort de peuteropvang in Schiedam in elkaar. Het is echt één minuut voor twaalf, en apathie zou fnuikend zijn" dat zei vrijdagmiddag Leo Herwig, voorzitter van de ad viescommissie kindercentra Schiedam, over een rapport dat vorige week verscheen en waarin naar voren komt dat in Schiedam „een schreeu wende behoefte" bestaat aan kinderdagverblijven en peu terspeelzalen. „Die behoefte zal, zo verwacht ook het ministerie van crm,. steeds groter worden," aldus Vlaardingen/Rotterdam De voorzitter van de Rot terdamse dierenbescher ming, P. Brussé van Ond- Alblas, wil dat de gemeen te Vlaardingen hei voeder- verbod voor straatdïeren in de ijskast zet Zwerfkat ten, die gevoerd worden door particulieren, zijn volgens de voorzitter min der agressief. Bovendien, zo voegt hij eraan toe, is voor de Vlaardingse Rat tenvanger gemakkelijker zwerfkatten te vangen die gevoederd worden. In Rotterdam worden zwerf katten gevangen, vervol gens gesteriliseerd of geca streerd, en daarna weer in de stad losgelaten. Brussé van Oud-Alblas: „Ne genennegentig procent van die zwerfdieren zijn verwil derd. Onze ervaring leert, dat deze dieren niet wen nen aan een vast onderko men". De Rotterdamse voorzitter vindt daarom onbegrijpelijk, dat de Vlaardingse dierenbescher ming de katten toch aan een ander tehuis wil hel pen. „Maar sis het hen toch lukt, vind ik het knap, maar gelet op de ervaring in Rotterdam, heb ik daar over zo mijn twijfels", al dus Brussé van Oud-Al- Herwig, „en gezien in het licht van de dreigende sluiting van sommige hebben wij als ad viescommissie besloten naar buiten te treden. Wij dagen de raad uit tot een uitspraak over de wenselijkheid van de kinderopvang. Maar daaraan zullen conclusies moeten wor den verbonden wat betreft fi nanciële middelen." In het stadskantoor werd een toelichting op het rapport geven door leden van de ad viescommissie, Herwig, en Corrie Choy en Marja van Wolferen, beiden van kinder dagverblijf Honki Ponk in Ke- thel. Erg optimistisch zijn zij niet Wethouder Herman Post hoorn had laten weten geen tijd te hebben oxn het rapport in ontvangst ie nemen („Het lijkt wel of hij contact schuwt"), en bovendien meent Herwig: „Op het ge bied van welzijn is in Schie dam meer ondanks de raad gebeurd dan dankzij, Het is binnen het gemeentebestuur bepaald niet een levende zaak. Maar wij zijn nog niet zo gefrustreerd, dat wij de knuppel in het hoenderhok gaan gooien." „Een knuppeltje wel", vindt Come Choy. „Er zijn lange wachtlijsten voor de kinder centra, er is veel vraag naar leidsters, maar we staan op de rand van een faillissement." Herwig: „In de toekomst zal het gaan om een paar miljoen. De gemeente zal dan toch echt al moeten onderhandelen met het rijk èn zich moeten uitspreken over de wense- lijkhwid van dit soort werk. Zoals het nu is, weet je met waar je aan toe bent." De adviescommissie, die voor het rapport een subcommissie onder voorzitterschap van Anneke de Jong had inge steld, zal binnen twee maan den de raad opnieuw aanspo ren met een gedegen subsidie- voorstel. Om de bestaande centra te kunnen handhaven, is in elk geval al anderhalf miljoen gulden nodig. tingsrede verneemt, dat hij is overgestapt naar de PvdA. Die overstap wordt dan aan nemelijk gemaakt door de plooien van het verschillend denken glad te strijken"!, al dus een geagiteerde CDA- fractïeleider, die vervolgt met: "lk spreek dan maar niet verder over zijn plaats op de kandidatenlijst van de PvdA. Men kan wel gemakke lijk de vinger opsteken om de ander de les te lezen, maar men moet dan ook zelf een vaste koers varen". Wijnstok kwam tot deze (verkie- zïngs)aanval, omdat bij van mening is dat er zo weinig echte belangstelling is voor een partij, die "iedere keer weer worstelt met de vraag hoe in de situatie van van daag de opdracht tot het voe ren van een evengehsche poli tiek dient te worden ge bracht". Vlaardingen Bij een ongeluk op de kruising Floris de Vijf delaan-Dirk de Derdelaan- Van Leeuwenhoeckstraat in Vlaardingen raakte een Vlaardtnger gewond. Het ongeval ontstond, doordat de 24-jarige automobilist N. M. K. uit Vlaardingen geen voorrang verleende aan een van rechts komende auto, rij dende op de Van Leeuwen hoeckstraat in de richting van de Floris de Vijfdelaan. Deze wagen werd bestuurd door de 18-jarige J. H. van R. even eens uit Vlaadingen. Zijn pas sagier, M. R. uit Vlaardingen liep daarbij verwondingen op aan een schoudern, waarvoor hij zich in het Holyziekenhuis moest laten behandelen. Honderd jaar is hij gis teren geworden, Jacob Schenk uit Vlaardingen, en dat was voor burger vader Wim Kieboom een prima reden naar huize Schenk in de Schoolstraat te gaan. Met een keurige taart en een doos sigaren, want de oude VIaardla ger (als enige man in die stad van een eeuw oud), voelt daarin nog altijd een bijzonder ge not. Het was gezellig gisterochtend, en ook tegen burgemeester Kieboom liet Jacob Schenk uitvoerig weten "mets te voelen voor zo'n eng, koel mannen pakhuis" Vrolijk vertel de Schenk: "Ik ben ke ver op mijn uppie, dan ga je langer mee". De eeuwfeestvierder is met de oudste inwoner van Vlaardingen, wel de oudste heer. De dames Poldervaart en Bal ste ken met respectievelijk twee jaar en enkele maanden nog boven hem uit. Schiedam Bistro-eigenaar Willibrord Hosman dreigt naar de politie te stappen als zich onder zijn personeel de dader niet meldt van een diefstal, die vorige week moet hebben plaatsge vonden. In de zogeheten Auberge boven bistro Hosman Frères aan de Korte Dam is geld uit de kassa verdwenen. Hosman heeft het vermoeden, dat dit een streek is van een van zijn personeelsleden. Om die reden schreef hij na het voorval een open brief, die door elk personeelslid ondertekend moet worden, In het schrijven doet Hosman de suggestie, dat de dief het gestolen geld anoniem terugbezorgt. Zo niet? Dan zal Hosman zijn beklag doen bij de politie. Bruijn en Mieke Aben. die door de KSCA op het kamp gedetacheerd waren en nu voor de nieuwe stichting gaan werken. De opgerichte stichting samen- Ie vtngsopbouw woonwagenbe woners Schiedam (SSWS) stelt zich ten doel het maat schappelijk en cultureel wel-- zijn op het kamp te verbete ren door ondermeer zelfwerk zaamheid (op het vlak van recreatie, vorming, creativiteit en samen werkt vg met organi saties in de stad) en het leg gen van een goed contact tus sen de kampbewoners en de overige bevolking van Schie dam, vanuit de integratiege dachte. Vandaag vindt in het stadskan toor een gesprek plaats met wethouder voor sociale zaken en volksgezondheid Eef Cullé over verplaatsing van het af gelegen kamp naar een plek binnen de bebouwde kom van Schiedam. Dat wordt wel een langslepende zaak, maar is door de kampbewoners meer gewenst naarmate vernleu- kwing van het huidige kamp uitblijft. Een voorkeur gaat uit naar een terrein aan de Buitenhavenweg, dichtbij de Gorzen. Subsidie wordt "geregeld" met de stichting woonwagenhefde- werk van de Sint Vincentius vereniging, die de laatste ja- i en nauwelijks functioneerde en die zich nu ook van hei kamp terugtrekt Vorig jaai kwam het lot een groot con flict tussen deze stichting, de KSCA en de bewonerscom missie, die toen zelf is gaan werken aan het oprichten van een "eigen" stichting Deze SSWS zal verantwoording afleggen aan een raad van woonwagenbewoners van ou der dan zeventien jaar Het Hof van Cyrene is daarmee het eerste clubhuis in Schie dam geworden, waar van be tv onet «zelfbestuur sprake i< Vlaardingen De gemeente Vlaardingen wil een vrouwenadvies commissie (VAC) m het leven roepen, welke zich zal bezighouden met de woningbouw. Het college stelt de raad voor weliswaar de commissie als een particulier initiatief te beschouwen, maar een aanvraag van subsidie voor de kosten hiervoor te honoreren, zoals ook reeds in Schiedam is gebeurd. De leden van de commissie zijn afkomstig tut de in 1969 opgerichte adviescommissie voor de woningbouw, die vorig jaar werd opgeheven. Het college van B. en W. meent, dat die commissie niet geheel aan de verwachtingen heeft voldaan, omdat de commissie te vaak met definitieve plannen werd geconfronteerd. De zes vrouwen uit die commissie willen nu een nieuwe werkgroep oprichten met als doelsteliing namens de woonconsument ge sprekspartner te zijn van opdrachtgevers, ontwerpers en uitvoer ders door het uitbrengen van adviezen en rapporten aan het gemeentebestuur, woningbouwverenigingen, architecten en bou wondernemingen. Het VAC rekent dan tot haar taak de wensen en verlangens van bewoners en aanstaande bewoners, buurtcomi- té's en bewonerscommissies te vergaren en te kanaliseren. Den Haag De 29-jarige zweminstructuur A. van der Plas uit Maassluis is aan de vooravond van het weekeinde om het leven gekomen. Met zijn auto reed de heer Van der Plas van het Noorder Havenhoofd in Scheveningen de Noord zee in. Een 29-jarige inzit tende van de auto, die in Den Haag woont, raakte daarbij gewond. De Noorderpier is alleen voor voetgangers toegan kelijk. Toen de zwemin- structeur aan het einde van het havenhoofd pro beerde zijn auto te keren, reed hij het water in. De heer Van der Plas ver dronk. Vlaardingen Bij een brand m een houten kleedruimte op het terrein van HVO in Vlaar dingen is de ruimte geheel verloren gegaan. Verder raak ten zesentwintig personeelsle den van een Rotterdams clas- sificeerbedrijf hun persoonlij ke eigendommen kwijt. voor onze tn verband met Goede Vrijdag en Pasen zijn de sluitingstijden voor het aannemen van advertentieopdrachten als onderstaand gewijzigd. Voor onze editie van geldt als uiterste inlevenngstermijn donderdag 23 maart 's morgens 12.00 uur. Plaatsingen voor dienen vrijdag 24 maart 's morgens vóór bezit te zijn. .00 uur in ons

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1