Hoekse Boys walst over Te erve heen De Ooievaars niet helemaal tevreden De Hoek gelijk 6ar@i Kapitein lil Hoogste pont MAANDAG 20 MAART 1978 Kot dedrn ze hef in Her stenen VOORSPRONG Inbraak om bromfiets Mutaties bij Satelliet Oefenprogram ma van PPSC grootste KASREGISTER centrum van zuid-holland VD/SC/WW2 0«M7 K WILDE VOM ZOAlS DIE PflEE ENEJflrtSCH KEE2ST. 'M8EIANG- EttE ML &PEEO* IN DE SAWEW57F1 LWö VAM Al'JN VACCIN IK IEEE INEEU5 EËW HDuP. K TtfCHT AlTJD, M7 PDUO IN IEDEP 66VAL GEVAASL'JX WA5, WAAE HEEL ZSiDÊW ÜPTKAD. KKGIN ER I ETS VAN T£ BESRUPENj EOSÊRT, MAAR IK MILJOEN EN «EN5&1ZUN IMUÜN TOOKDIE 0057EU KOMT HETMM2 Ai TE VAAK VO0£. HIEE OP B2IEIA 15 IEDEREEN AUEEVMAAJ: IMUDN VODt DEHIK BESTAANDE /WIPE WEM EEVAN. ZOIETS AIS INFLUENZA 5NAPWÖG 5TE£DS MILDE VOEM ERVAN MAAR N/ET VOOS EE» AANVAL VAN DE DOPELUKE VOEM. NIET, WAAROM JUI57GAÊPIELA VAN m GROOT BEMNG15? we moéten vuur. y ja zondek vuur ;1I Ï5i^ TIJDPERK D6NKBM.., HET BEST DENK IK MET m OGErt DICHT. 2.1 EH TE AVTKENA GEEN OMEEti DfJOERTUSSEM PR.aet.tR IK HET EENS MET STOKJ 299Ï Tot Robs verbazing heeft Eddy een stalen helm op zijn hoofd, gezet „Wat moet dat beteke nen?" zegt hij lachend, „ver wacht je een bombarde ment?" „Dat zul je wel zien," antwoordt Eddy: „zeg, jij 'dacht, dat op dat eiland geen vogels waren? Kijk dan nog eens goed. Er ligt wel degelijk guano op de rotsen.... alleen schijnen ze de laatste tijd dit eiland te mijden. Waarom?" „Maar kijk dan eens naar bo ven," zegt Rob, „daar zitten vogels hoog op de rotsen. Kijk, op die top dddr. Het zijn er wel niet zoveel als op dat" andere eiland, maar „Kijk daar eens, Rob!." roept Eddy opeens uit „Zie je dat kruis daar boven op die rots punt? Hoe komt dat daar?" Ja, dat is gek. Want natuurlijk wonen op dit barre rotseiland geen mensen. „Het kan een- grafteken zijn," veronderstelt Rob. „Ja, of.....of iets anders," zegt Eddy. Was de werkelijke waarheid niet nog veel gecompliceerder dan het toch al zo gecompliceerde verhaal? Stond er aan de overzijde van de te teleurgestelde, niet begrepen, waarschijnlijk ietwat te vergeeste lijkte, te romantische zoon, niet de evoroans teleurgestelde, zakelijke, toch niet onwelwillende vader, dio alleen maar had getracht oen kerel van dio zoon te maken, zoals hij er zelf één was, iemand die door het leven minder zou worden ge wond? De erfgenaam van Rogier,.. Een tehuis voor afgeleefde paar den, En daar moest hij, als zakenman, als uitgever, zijn best voor doen! Was dat het waar de vader en nu kwam zijn wantrouwen op nieuw terug hem met de neus op had willen drukken? Dwaas, je doet je best voor een stelletje halfdooie knollen! Maar zo was het niet. Misschien school er er wat waarheid in voor A.R. en was het met hem dat Raolijn de spot ad gedreven. Voor Arnold Wijdevektt, de kunstenaar, lag het anders, was het de postume hulp aan een over leden medeartiest En voor de man van Fleur Wijdeveldt Viola? hoe was het voor hem? „Van tijd tot tijd... voor Fleur..." Of had daar moeten staan:,, voor Viola"? Langzaam liep Arnold naar huis over de regennatte gracht onder da zielig druipende bomen. Zo verknoopt was alles. Zo onont warbaar de draden van het leven. Zo onbogrijpbaar waren de wegen waarlangs een meng gedreven werd en waarop hij nooit kon stilstaan of omkeren. Balancerend tussen hel en hemel op een koord dat dan naar links en dan naar rechts uitzwaaide. Een verhaal dat de eeuwen door sneed en de tijd trachtte te over bruggen. Voor een stelletje kreu pele, afgeleefde paarden „Dar alte Schimmel ist im Htm- meL." Geinig. Geinig liedje, een deun. Waarom dacht hij daaraan? Ja, waarom zou in het eenvoudig ste niet juist een grote waarheid verborgen zijn? waarom zou een ouwe schimmel niet in de hemel kunnen komen en een mens wel? Was het misschien zo dat Rogier door deze erfgenaam aan te wijzen zeggen wilde: zie je, schrijvers, kunstenaars van alle markten, Ik verhovaardig mij zelfs niet op mijn menszijn? Geef de oude schimmel zijn hemel, later of hter, hij was mijn vriend, en van hoe weinig mensen kun je dat maar zeggenI Nee, de mens niet, en de kunste naar. die beter hoort te weten, zeker niet, hoeft ooit de duimen in de armsgaten van zijn vest te steken. Meer dan een spreektrom pet is hij waarachtig niet Als hij dat dan ook maar zijn mag zonder bijgeluiden. Onder de poort van het museum door en het brede plein over. De wind veegde de natte, vastplakken de bladeren op hopen. ,,Der alte Schimmel 1st im Himmel, Da sagt ihm keiner hu ha ho..." En met zijn hele hart verlangde hij zelf een oude schimmel te mogan zijn, die door niemand meer gedre ven of gecommandeerd werd, ze ker door zijn eigen als sporen kwellende gedachten niet. „Je moest me niet zo voortdurend op het bit rijden," zei hij halfluid, voortgaand in hetzelfde taalvlak, in hetzelfde denkpatroon. En plotse ling besefte hij dat hij dat Je met een hoofdletter moest schrijven. Dat gaf hem eindelijk wat rust om de aanspreekbare realiteit van Ie mand die je in opperste nood kunt aanspreken en zélfs tutoyeren. Hij zat naast het bed met haar hand in dB zijne en vertelde. Of haar gedachten de draad van wat hij zei bleven volgen, kon hij alleen maar hopen. Van haar ogen was zo weinig te 2ien door de donkere bril die zij nu vrijwel constant droeg. Soms, sedert zij hufpelozer werd, had zij opstandige buien, was zij zelfs boos en onredelijk. Dan W83 het Fleur zelf niet; zij had hem daarvoor gewaarschuwd en het was angstig reël geworden af en toe. Dikwijls ook maakten haar gedachten niet te volgen sprongen - naar het verleden, naar vergeten kleinigheden soms. Of maakten toekomstplannen, die nooit werke lijkheid zouden worden. Uitgave: SIJTHOFF PERS BV Deze krant verschijnt in het gebied Nieuwe Waterweg-noord (van Schiedam tot Hoek van Holland) en is uitsluitend verkrijg baar in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad (m Maassluis eveneens in combinatie met de Haagsche Courant of Het Binnenhof). REDACTIE Chef: H. L. Lambregtse Redactie Schiadam:K. Kegel en W. J. van der Post. Redactie Vlaardingen: J. Hazejager, W.A.M. Visser en C. H. van Bremen. Sportredactie: 8. v.d.Berg en M. Verwaaijen (Vlaardingen). De redactie Schiedam is gevestigd aan de Broersvest 3a, tel. 262566 en 266046 postbus 137, Schiedam, De redactie Vlaar dingen is gevestigd aan de Brede Havenstraat 6, tel. 343229 en 345209, postbus 110, Vlaardingen. Berichten voor de redactie kunnen per telex worden doorgege ven. Telexnummer 32177 PLAATSELIJKE correspondenten Maasland: S. P. van Zuilen, Diepenburchstraat 34, tel 16143 Hoek van Holland: L, van Ooijen, Mahustraat 135, tel. 01747- 2804 ABONNEMENTEN Opgave van abonnementen kan geschieden op de volgende adressen: Broersvest 3a, Schiedam, (tel. 010-263091) en Brede Havenstraat 6, Vlaardingen, (lel. 010-354525. b.g.g. 354587) Voor inlichtingen over administratie en abonnementen kar» men verder terecht bi| het Rotterdamsch Nieuwsblad, tel. 010-144144 KLACHTENDIENST Dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur en zaterdaq tot 18.00 uur. tel. 010-144144. tel. 070-624562. - tel. 070-624562 Rotterdamsch Nieuwsblad, Haagsche Courant. Het Binnenhof, NABESTELLEN FOTO'S Geplaatste foto's kunnen telefonisch worden nabesteld tussen 14.30-15.30 uur. Tel. 010-144144, toestel 147, de hr. W. v.d. Knaap. ADVERTENTIES Advertentietarieven op aanvraag, tel. 010-144144 Hoek van Holland Zo moeilijk ais Hoekse Boys zaterdag tegen Te Werve de eerste helft afmaakte, zo gemakkelijk kwam de winst in het tweede bedrijf van de wedstrijd. Toen de Hoekse zaterdag- voetballers uiteindelijk met 5—1 afsloten, was dat geen moment geflatteerd of het zou moeten zijn dat de overwinning gemakkelijk veel hoger had kunnen uitvallen. Twee ploegen die op de ranglijst bij de laatste vier behoren, een „vierpuntenwedstrijd" dus, maar wat een verschil in uitvoering. Te Werve, dat on danks een aanvankelijk opge bouwde voorsprong erg moei zaam bleef opereren en Hoek se Boys, dat ondanks een aan bal gemiste kansen m het eer ste kwartier volledig in zich zelf bleef geloven en terecht. Hadden de boys met name m het eerste kwartier wat meer geluk, wat meer schotzuiver heid gehad, dan had het wel licht op een monsterscore kunnen uitdraaien. Nu kon Te Werve overeind blij ven en na tien minuten de te grote aanvalsdrift van de thuisclub zelfs afstraffen. Henk Altena was de maker van het doelpunt dat doelman Theo Hooidonk verraste. Hoekse Boys schrok, maar raakte niet m paniek. De ach terhoede van Te Werve bleef kwetsbaar, al hadden de be zoekers een scherm van ver dedigers opgetrokken. Niet al leen de laatste lijn van Kroon, Lugtenburg, Pijpers en Weber moest het doel beschermen, ook de .middenvelders" Heij- koop, Praagman, Mol en Schipper moesten veelvuldig meeverdedigen. Niettemin kon Hoekse Boys zich handenvol kansen creëren, maar Cees van der Pol, Jan Plainer, Ron Sellers en zelfs Tom van der Pijl lieten het aanvankelijk afweten. Vooral in de eerste helft werd Van der Pij] trouwens voortreffe lijk uitgeschakeld door Rob Kroon. Dat de eerste helft toch nog met een gelijke stand werd afgesloten was een vriendelijkheid je van scheidsrechter Krijgsman. Na een overigens goed genomen vrije trap van Louis Knip- scheer bereikte de bal Jan Plaizïer. Of hij buitenspel stond kan nog als een twijfel geval worden gezien. In elk geval trof hij de paal en van daar kwam het leer bij de wel degelijk buitenspel staande Cees van der Pol die onder de ogen van de scheidsrechter de bal achter doelman Cnelaard legde en ondanks protesten van Te Werve was de score m evenwicht Een toch wel erg belangnjk doelpunt, zo bleek later, want in de tweede helft was Te Werve zodanig aangeslagen dat Hoekse Boys rustig aan een grote overwinning kon gaan bouwen. De ruggesteun daarvoor kwam al na een paar minuten. Een uitbal, ineens op de schoen van Jan Plaizïer geplaatst, leverde een juweel van een doelpunt en 2—1 op. Luttele minuten later was die score uitgebouwd tot 3—1. Cees van der Pol werd neergelegd binnen het straf schopgebied, maar de scheids rechter weigerde een penalty te geven, zoals hij trouwens vooral in de tweede helft aan weerskanten de nodige merk waardige beslissingen op rijn naam bracht. Het werd m dit geval een direk- te vrije trap net buiten de beruchte lijnen en het was Louis Knipscheer die de bal onhoudbaar m de rechterhoek van het doel mikte. Een ont ketend Hoekse Boys bleef goed doorgaan. Een trekbal van Cees van der Pol stelde Ron Sellers in staat de voor sprong naar 4—1 uit te bou wen en vervolgens kwam Henk Sterrenberg in plaats van Jan Plaizïer de verdedi ging wat versterken, nadat Rob Bosgieter door een bles sure wat gas moest terugne men. Overigens konden Koos Heerschap en Aad Tukker de zaken goed onder controle houden. Tom van der Pijl kon uiteinde lijk de eindstand naar 5i tillen, daartoe alweer in staat gesteld door een gave pass van Cees van der Pol, die zelf enkele malen was gestrand na op zichzelf gemakkelijke doorbraken Hoek van Holland In de uitwedstrijd tegen Hillegersberg boekte Hoek van Holland het der de gelijkspel in successie. Waar echter in de thuiswedstrijden tegen eveneens Hillegersberg en tegen Zwervers gesproken kon worden van een punt verlies, werd uit tegen de Rotterdam mers wel degelijk een winstpunt behaald. Een punt dat - ondanks alles - toch voldoende aanleiding vormt om Hoek van Holland in de kopgroep te houden en de thuiswedstrijden tegen DSO en GDS in het Paasweekend worden dan ook extra interessant voor de ploeg van trainer Nol Olsthoom. Tegen Hillegersberg moest Hoek van Holland het stellen zonder twee van zijn beste aanvallers. Jacques van Vliet meldde zich ziek en Hans de Boer is op wintervakantie. Koos Juursema mocht daardoor een hele wedstrijd in de hoofdmacht uitspelen, en hij deed dat erg verdienstelijk. Na vijf minuten al scoorde hij zelfs het enige doel punt in de wedstrijd, maar helaas voor Hoek van Holland was daar wel een overtreding van Hans Gardeniers aan vooraf gegaan, zodat die treffer geen genade vond in de ogen van de goed leiden de scheidsrechter. Aan de andere kant moest doelman Frans Leerdam in die eerste minuten al gestrekt naar de rechterhoek om een snoeiend schot onschadelijk te maken i Wethouder Herman Posthoorn slaat de eerste paal. O Onder enorme belang stelling (er waren zeker duizend mensen) is de eerste paal geslagen voor het nieuw te bouwen complex van WF en VVK in Bijdorp. De eerste paal was volgens beide voor zitters Euud Kooijmans en Henny van der ïtey- ken een hoogtepunt voor de twee clubs. Op de druk bezochte receptie in de kantine van de wieler baan sloten zich bij deze woorden ook Arie Verijs de, wethouder Herman Posthoorn en de heer Bij- loo aan. Overigens bleek dat de wijkvereniging Bijdorp geen acties had ondernomen die het slaan van de eerste paal in de weg zouden staan. De vereniging heeft wel bij de Raad van State protest aangetekend met de eis de bouw voorlopig te schorsen maar zolang daar geen uitspraak over is gedaan, wacht men rustig af. Inmiddels heb ben de bewoners van Bij dorp afgelopen zaterdag de mogelijkheid gekregen om nader kennis te ma ken met Wk en WF en met hun plannen. De be langstelling was ook daar erg groot Schiedam Tegen 5>e Wildert 2 hebben de ta feltennissers van de Schiedam se invaliden sportvereniging De Ooievaars ach gedeel telijk kunnen revan cheren van de 73 ne derlaag, die zij eerder in dit seizoen tegen de ze gasten opüepea. ïn een thuiswedstrijd werd het een spannen de aangelegenheid, die tenslotte in een pun- tendeling (5—5) eindig de. Ondanks de zorgvuldig op gebouwde voorsprong van 31 en 52, faalden daar na zowel ton van Balveren als Koos van Es in de eindfase van de wedstrijd. Ronald Oosthof kwam tweemaal zegevierend uit de strijd, terwijl Koos van Es en Ton van Balveren dit éénmaal deden. Het koppel, Ronald Oosthof en Koos van Es, kwam na drie games ook tot winst. In de openingswedstrijd startte Koos van Es met een kleine overwinning van tweemaal 21—19 op- Van Dam, ondanks de gro te voorsprong die hij zo wel in de eerste als tweede game had opgebouwd: 1-0. Deze werd tot 2—0 vergroot door een zeer moeizame zege van Ronald Oosthof. De eerste game werd ter nauwernood met 19—21 van Van den Heiden verlo ren. Erg spannend verliep de tweede game, die ui teindelijk met 24—22 door Ronald werd gewonnen. De beslissende derde ga me gaf dezelfde spanning en score te zien. Tegen de sterk spelende Hols had Ton van Balveren geen en kel verweer en verloor in twee games, 15—21 en 17—21, waardoor de stand tot 1—2 werd ingelopen. Het dubbelspel tussen Koos van Es met Ronald Oost hof tegen van Dam en Van der Heiden resulteerde, na drie games, in een over winning. Weliswaar ging de eerste game met 18—21 verloren, maar in de vol gende games herstelden zij zich voortreffelijk door 2113 en 2112 winst: 3-1. Omdat halverwege de wed strijd Ronald Oosthof in drie games: 13—21, 21—16 en 21—17, van van Dam won, leken de Schiedam mers, met een 4—1 voor sprong, op een grote over winning af te stevenen. Maar Koos van Es had geen antwoord op het kor te spel van Hols en verloor in twee games, 15—21 en 19-21: 4-2. Wel vergrootte Ton van Bal veren de voorsprong tot 52 door een gemakkelij ke zege van 21—19 en 21—17. Op de drempel van de overwinning faalden daarna De Ooievaars. Ro nald Oosthof, Ton van Balveren en Koos van Es waren niet in staat om een vuist te maken voor een beter resultaat, het tegen deel bleek waar, want zij verloren met grote cijfers van hun tegenstanders, waarmee het gelijke spel (5—5) een feit werd. Schiedam Een brommer van het merk Zündapp en drie bromfietshelmen (totale waarde 2300 gulden) vormen de buit, die inbrekers meena men uit een rijwielhandel in de Halleystraat. Door spon ningslatten uit een raam te verwijderen hadden zij de werkplaats binnen kunnen komen, en vandaar waren zij de winkel ingelopen, waar de gestolen goederen zicb bevon den. Vlaardingen Op de algemene ledenvergadering van Satel liet kiezen de leden vier nieu we bestuursleden. Secretaris Jan Verwey, tweede secreta ris mevrouw De Bruin-Moree, wedstrijdsecretaris Klaas Hoogland en tweede voorzit ter Arie van der Windt treden namelijk af. De bijeenkomst in het clubgebouw op 12 april aan de Kethelweg begint om 20 uur. Schiedam Naar alle waar schijnlijkheid zal in het oe fenprogramma van PPSC ook een wedstrijd tegen het C-team van Feyenöord wor den gepland. De Schiedamse zaterdagclub probeert de Kuijp-ploeg op 22 augustus te „strikken". Het programma, dat wel vaststaat als voorbe reiding, vermeldt: 2/5: Marti- nitPPSC, 13 en 15/5: Heer- jansdamPPSC, 23/5: Ursü- s—PPSC, 25/7: start van de training, 1/8: Hermes—PPSC, 9/8: wedstrijden om de Zuid- land-serie, 12/8: Zuidland-se- rie. 14 of 19/8: SW-PPSC, 26/8: ZBVH—PPSC, 29/8: PPSC—Excelsior-C. NOOTEBOOM aütobanoen B.V Z.lluwlijn 84 - - Schiedam/Kethel Tel 700069-708876 09.9 708323 zaterdags' tot 13.00 uur geopend hoofddealer voor zuid-holland C-ITOH electr'kasregisters kasregister-dealer: •HERMES -CONCORD SANPUTEH •SCHERPE PRIJZEN EIGEN SERViCEDIÊNSÏ MET 24 UUR SERVICE, ALBERT HEUERMAN5B,V. kasregisters hoogs traat 30 - rofterdam teletoon-010-14 3988

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 2