Nog één kansje voor Groenoord PPR trekt langs milieu objecten ÊÊSiêiM i Z uit! -Mol uk kers dienen klacht in tegen Kamerlid Lease een ¥©i¥o Handtekeningenactie Bede in troonrede" MSS34 Passievierïng 65-phissers Ali valt van ladder in dok Foto's Af bijtmiddel over auto's Bontjas weg na bezoek aan café MAANDAG 20 MAART 1978 Schiedam Voor een deel van Groenoord- Midden is nog: één kansje om verande ringen aan te laten brengen in de nieuwe inrichting van de wijk. Het kan nog op dinsdagavond Zl maart. Bewoners uit het gebied tussen de Jozef Oreliosingel, Willem Andriessen- laan, taan van Bol'es en Eduard van Bei- numlaan zijn dan wel< kom op een informa tie-avond in de Sint Martinuskerk. Tekeningen van hoe de wijk er waarschijnlijk uit gaat zien worden op die bijeenkomst getoond. Ambtenaren van de dienst gemeentewerken geven daarbij uitleg. In grote lijnen houdt het plan in om het aut overkeer aan banden te leg gen, meer bomen te planten, parkeerplaatsen te recon strueren en meer speeltuig te plaatsen. Nabij het Henriëite Bosmans plein worden de parkeerplaat sen zoveel mogelijk verplaatst naar de toegangen van de flats. Op de voetbrug komt een soort sluis van twee hek jes om de snelheid van (bro mfietsers wat af te remmen. Voor de Sint Martinuskerk wordt een verhard plein aan- _i. Tevens komen daar vijf nieuwe bomen. Voor be stemmingsverkeer is nu een verbinding tot stand gebracht tussen de Willem Andriessen- laan en het Henriëtte Bos mansplein, via de Jan Damen- straat-Jozef OreliosingeL Bij het Albert van Raalteplein zijn de parkeerplaatsen ook bij de toegangen van de flets gesitueerd. De oude toegang naar het plein van de Willem Andriessenlaan is in de teke ningen meer naar het noorden verplaatst. In de Willem An driessenlaan worden op enke le plaatsen asverspringingen aangebracht. In het ontwerp van de Eduard van Beinumlaan komt, zoals bekend, een vrije busbaan tussen de toegangen van het Willem Landréplein-Bernard Zweersplein en de toegangen van het Sem Dresdenplein- Dirk Schaferplein. De overige openbare ruimte van de laan zal worden ingericht als woonerf, net als de achterlig gende pleinen. In zogeheten ciustervorm wor den in de Toon Verheystraat ongeveer 45 parkeerplaatsen aangelegd. In de Willem An driessenlaan komen er 25, met twee sluizen en vier bomen om de snelheid van het aut overkeer af te remmen. SPEELTUIG Naast een heuveltje van onge veer 50 centimeter hoog ko- voorstel herinrichting rondom brug men op het Henriëtte Bos mansplein een zitbank, pa pierbak, buitelrek, houten rotspartij, zandbak, speel- beest en een heuveltje van ongeveer 5D centimeter hoog. Een heuvel komt er ook in de Jan Damstraat Er bovenop wordt een klimtoren gebouwd van twee meter hoogte. Te vens komt er een palissade. Nabij de Sint Martinuskerk plaatst de gemeente ook hou ten voetbaldoelen, die ook ais klimwanden kunnen worden gebruikt. Voor de kleintjes wordt een zandbak aangelegd. De Kor Kuilerstraat krijgt al leen een schommeibeest, zo blijkt uit het ontwerp. Aan- r zienlijk meer komt er bij het Bernard Zweersplein: de be staande zandbak, een speel- huisje, buitelrekken, vijf springpoefs, drie banken,- twee papierbakken en een klimtoren. Het Albert van RaaitepleLn zal het tenslotte moeten doen met de bestaande basketbalpalen, twpe zitbanken, twee papier bakken, twee houten voetbal doelen, die ook als klimwan den zijn te gebruiken, een ta feltennis en een hobbelbeest. In het kader van de landelijke PPR-fietsdag, met milieufietstochten in Drente, Noord-Holland, Zuid- Holland, startte zaterdag een twintigtal PPR-leden op de Markt in Vlaardingen met een fietstocht, die langs drie milieuobjecten in Midden-Delfland zou leiden. Nadat het groepje in Delft was aangevuld met zo'n vijftig an dere fietsers uit Den Haag, Voorburg en Delft, vervolg den zij hun weg naar hun c Bij het station Delft rustten de radicale fietsers op hun tocht van Vlaardingen naar Schiedam door Midden-Delfland even uit. s eerste „object", Abtswoude (Kethelweggetje), een slui proute voor automobilisten die vlug van Delft naar Schie dam en Vlaardingen willen. Door toedoen van die automo bilisten'is de2e weg veranderd in een gevaarlijke racebaan, hetgeen de Delftse ENWB, de eerste Nederlandse wielerrij- derbond (een variant op de ANWB), verleidde tot het schrijven van een „sluipnota". Deze sluipnota was er de oor zaak van, dat deze weg bi) wiize van proef op zondag VOOR LETTERS ZELFKLEVEND OF KUNSTSTOF BOSMAN LETTERS - TEL 258550 Hoek van Holland Ook dit jaar wordt door de hervorm de, de gereformeerde en de katholieke kerk en ös Thuis een gezamenlijke paasviering gehouden voor inwoners van jaar en ouder. Deze viering vindt plaats op dinsdag 21 jBaart in de Hoekstee aan de juercatorweg in Hoek van Holland. De aanvang is half vijf 's middags en het pro- BraKUfla wordt gevuld met samenzang en muziek. Voor de Paasviering kan men zich aanmelden via telefoon nummers 4123, 3244, 2117 en 4657. U denkt aan leasing voor uw bedrijfsautopark? Laat ons u dan ook eens informeren over Volvo leasing. Wij zijn cr zeker van dat wij u een zeerconcurrerende offerte kunnen doen Daarnaast krijgt u de ze kerheid d a t uw men sen in veilige, betrouwbare auto's rijden,die dank zij onze specialistische kennis aliydm topcon ditie zijn. WEB ER CAR B.V. OVEBSCHIESEWEG150 SCHIEDAM POSTBUS 224 -TEL 010-150766* Schiedam De 34-jarige Egyp tenaar Ali F, A. heeft een nachtje in het Noletzieken- huis doorgebracht na een val van een ladder bij scheeps werf Wilton-Fijanoord, waar bij hij een lichte bersen- j schudding had opgelopen, j Dat gebeurde, toen de man in die werd ondersteund door Ali's varensgezel I. P., een 25-jarige Griek. Waarschijn lijk verloor de Egyptenaar zijn evenwicht Met een ambu lance werd Ali naar Nolet ge transporteerd. dok 7 1 was met het ont- roesten van de scheepshuid I van de Atlanttg Eagle, waar van hij opvarende is. Hij stond tweeenhalve meter bo ven de vloer op een ladder, Bij het tot stand komen van pagina drie van onze vrijdag krant is er technisch iets mis - gegaan. Een aantal foto's pas te daardoor niet helemaal bij de tekst. Wij bieden u daar voor onze excuses aan, en voortaan doen we het natuur lijk beter. Vlaardingen Twee auto's zijn dit weekeinde door vandalen bewerkt met een afbijtmid- del, waardoor een totale schade werd veroorzaakt van duizend gulden. In de Prins Bernhardlaan bemerkte de 36-jarige Vlaardiuger D. ML van B. dat zijn wagen er no gal uitgebeten uitzag, vlakbij in de Prins Hendrikstraat constateerde de zeventigjari ge D. K. veel gemene plekken opzijn kar. autovrij werd. Omdat het ex periment over het algemeen slechts goede reacties heeft opgeleverd, wil de PPE dat deze weg niet alleen op zon dag, maar de hele week auto vrij wordt (behalve voor om wonenden uiteraard). Om dit streven kracht bij te zetten werden op de borden „verbo den voor auto's op zondag" de woorden „op zondag" afge plakt, zodat de automobilisten, alvast aan het idee konden wennen. De handeling werd verricht door Govert van Oord uit Schipluiden, zittend statenlid voor de PPK. Vervolgens werd een bezoek bracht aan de Broekpolder, waar Vlaaxdings wethouder Rien Bovenberg de problema tiek van de door massale wo ningbouw bedreigde polder kort uiteenzetten. Bovenberg wil er een bos in plaats van woningen, Rijnmond wijkt echter van dat Vlaardïngse standpunt af. Het laatste object, dat door de PPH-fietsers werd bezocht, was het zandlichaam voor rijksweg 19, welke weg vol gens de fietsers meteen een einde maakt aan een typisch Hollands stukje natuur, Mid den-Delfland. Ook hier werd een symbolische handeling verricht Onder de goedkeu rende blikken van enkele om standers schepte Dilia van der Heem, gemeenteraadslid in Rotterdam, twee emmertjes zand uit de zandberg. Eén wordt aanstaande woensdag De Vlaardingse wethouder Bovenberg duidt aan waarom zijn stad een bos harder nodig heeft dan woningen in de Broekpolder. aangeboden aan de commis saris van de koning van Zuid- Holland, Mr. Vrolijk. Het an dere emmertje zal worden overhandigd aan de voorzitter van de Tweede Kamer, dr. ir. Vondeling, met het verzoek om het voorbeeld te volgen en de rest van de berg ook te laten verwijderen. Groningen Tegen het WD- Kamerlid drs. Th. J. Joekes heeft het landelijk actiecomi té Zuid-Mo tukkers een klacht ingediend bij de Rotterdamse officier van justitie. Volgens de klacht zou het Ka merlid zich schuldig hebben gemaakt aan overtreding van enkele strafbepalingen: het opzettelijk aanzetten tot haat, discriminatie of geweld dadig optreden tegen mensen wegens ras, godsdienst of le vensovertuiging; het in het openbaar opzette lijk beledigen, van een groep mensen wegens ras, gods dienst of levensovertuiging. Op een politieke spreekbeurt in Maassluis vorige week had Joekes gezegd: „Wanneer zal de regering niet meer tolere ren dat een stelletje volstrekt ongeregeld terreurdaden pleegt op weerlozen?" En ver der: „Wanneer zal onze rege ring eens duidelijk zijn en uit spreken: dit was de laatste keer? Bij een volgende maal pakken wij alle jonge Zuid- molukkers tot een bepaalde leeftijd op en brengen hen ver buiten het land?" Joekes zei zondag dat het nooit zijn bedoeling is geweest men sen te discrimineren of aan te zetten tot haat of discrimina tie. Hij wees erop dat hij slechts bij wijze van specula tie gesproken had over de mo gelijkheid dat ooit overwogen zou moeten worden Moluk- kers het land uit te zetten. ,dk heb de regering daartoe niet opgeroepen", zei Joekes. Het Tweede-Kamerlid wees er voorts op, dat de uitlatingen in Maassluis niet het stand punt vertolkte van de fractie van de WD. Afgelopen vrij dag heeft Joekes op een spreekbeurt in Schagen zijn omstreden woorden weer in getrokken. „Het is gebleken dat de Nederlandse wetgeving het niet mogelijk maakt Ne derlanders bet land uit te zet ten", zei Joekes. 7? Het comité „Bede in de troonre de", de naam zegt het reeds, voert sinds de nieuwe rege ring overal in het land actie om aan het einde van de troonrede, die door de konin gin wordt uitgesproken, de bede terug te krijgen. Inmid dels heelt premier Van Agt laten weten dat de bede al leen in de troonrede terug komt na een massaal verzoek daartoe uit het Nederlandse volk. Vandaar dat het comité al het mogelijke doet om zo veel mo gelijk handtekeningen bijeen te krijgen. Zo is een verzoek om adhesiebetuiging gericht tot de kerkelijke bestuursor- j ganen van de Nederlands her- vormde kerk, de gereformeer de kerken in Nederland, de I Raad van Kerken, de bestu-1 ren van diverse christelijke mannen-, vrouwen- en jeugd- j bonden enzovoorts. j Wat de handtekeninglijsten be- treft: deze kunnen worden aangevraagd bij de heer J. van de Waal, Koyaardsplein 121 in Schiedam, telefoon 010- 705449. Iedere organisatie op kerkelijk gebied en ook dege nen, die achter deze actie staan, kunnen de lijsten gratis aanvragen. In het comité Bede in de troon rede werken samen het Ne derlands Comité tegen God slastering in Vlaardingen, het comité Nationaal Reveil te Dordrecht en de Nederlands hervormde gemeente in Kat wijk. Verzoeken om meer in lichtingen moeten worden ge richt aan het comité, per adres De Vriesstraat 74 te Delft. Vlaardingen Na een bezoek aan café 't Straatje aan de Rijkestraat miste dit week end de 39-jarige Rotterdamse dame VJ. haar bontjasje van 1375 gulden. Terwijl zij één en ander consumeerde, moet een onverlaat het kledingstuk hebben meegenomen. Een inbraak werd gepleegd bij snackbar Cosy Corner in de Jozef Israelsstraat, eveneens in "Vlaardingen. In een patat- kraam aan de Lusthofstraat werd in dezelfde nacht ruim zeshonderd gulden gestolen, terwijl voor bijna de helft daarvan schade werd aange richt Onder meer werden fruitautomaten opengebro ken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 3