SPORT Het kan niet meer fout Volley-heren verplichte nummers MVC voor Villey en Triomf van Aad van Opstal SZC OP DE GOEDE WEG Johan Kijne finisht voor zijn broer Hollandiaan fier overeind MAANDAG 20 MAART 1978 év-Mm &sT Smashes Van Marwijk schrikken Berkel af mm mi Van Geest beste renner Programma zaalvoetbal VD/SC/WW8 Volley '68 blokte keer op keer uit stekend. V, ff ïfg't S>ïnSz*ütS Vlaardingen Bij de volleybalteams naast vreugde ook teleur stelling. Vreugde vooral bij de heren van VoIley'6B, die de enig overgebleven concurrent voor de titel, het Berkelse Schippers, met 3—0 terugwezen. Ook het herenteam van Passage VCJ is duidelijk tevreden met de i—1 winst tegen Kangoeroes in Ben BrieL De teleurstelling geldt vooral de dames van Passage, die de belangrijke wedstrijd tegen Rosweli II met 32 verloren. Ook de damesteams van MVC en van Shell verloren, terwijl kampioen Volley opnieuw won. In Den Briel speelden de heren van Passage afgelopen zater dag tegen Kangoeroes. Een gevreesde tegenstander, om dat deze ploeg thuis nog slechts éénmaal had verloren en de eerste ontmoeting in Schiedam een overwinning voor Kangoeroes werd. Passa ge was geladen naar Den Briel vertrokken, omdat ver lies vrijwel zeker uitschake ling voor promotie betekende. Zo ver is het niet gekomen, de Schiedammers wonnen met 1—3, In de eerste set openden de bezoekers met fel aanvallend spel en behaalden zo met 7—15 de eerste winst binnen. Helaas moest Jan Brusse in deze set met een blessure het veld verlaten. Peter van Nor- de verving hem en deed dat zó goed, dat hij, toen Brussé inmiddels hersteld was, in de ploeg bleef. In de tweede set bleef Passage succesvol ope reren. Vooral via het sterke blok en via de smashes van de jonge Ron van Lubeck werd er goed gescoord en met 4—15 kwam Passage op 02. In de volgende set moesten de gasten stoom afblazen. Kan goeroes kon terugkomen en zelfs de wissel Jan Brussé voor Pieter Both had geen succes, zodat deze set met 15—8 naar de thuisclub ging Toch verontrustte deze tegen valler de Schiedammers met. Zij herstelden zich in de vier de set knap en vooral de niet te volgen opslag van Jan van Heer de zorgde voor een serie punten waardoor Passage af stand nam- Via 3—15 in die laatste set ging de 1—3 winst verdiend mee naar Schiedam. Minder succesvol waren de da mes van de Schiedamse ver eniging. Toch meenden zij op grond van de uitslag van de eerste wedstrijd tegen dit Rosweli een kans te hebben. Maar zonder Jannie Lepolder werd de al erg smalle basis nog meer geweld aangedaan en dit bleek te veel. In de eerste set was de overtuiging nog wel aanwezig en dit le verde met 1315 succes op. Maar hoe verder de wedstrijd vorderde, hoe slechter Passa ge ging spelen. De wil om te winneü vloeide langzaam weg. Rosweli wilde best winnen en profiteerde van de terugval bij Passage. Met zes, vier en tien punten in de volgende set presteerde Passage onvol doende om de nederlaag af te wenden De degradatie is nu wel erg dichtbij gekomen Ook MVC heeft het m Amers foort tegen VIOS juet gered. Vios is kandiaat voor promo tie naar de eerste divisie en wilde er wel voor knokken In de eerste set speelde MVC duidelijk te voorzichtig en moest dat met 15—3 bekopen Hoewel de Maassluise dames m de beide volgende sets wat meer lef toonden, bleef VIOS sterker en met 15—7 en 15—11 bleef de 3—0 wmst m Amers foort Voor de dames van Volley en Shell waren de wedstrijden van dit weekeinde verplichte nummers. Volley speelde in Vlaardingen tegen Animo en was duidelijk meer geïnteres seerd in de prestaties van de heren, die gelijktijdig speel den, dan m eigen prestaties. Niettemin wonnen de Vlaar- dingsen ook deze wedstrijd met 30. Shell speelde m Rotterdam te gen Alcazar ronduit een slech te wedstrijd, en moest dit met een 3—0 nederlaag bekopen. De setstanden waren, 15—12, 15—0 en 1512. Vlaardingen Met een van vermoeidheid en teleurstelling getekend gezicht, moest Hans van Maaren, speler/- coach van Schippers, het toegeven: „Dit Vol ley was té sterk voor ons. Wat wij ook deden en hoe wij ook knok ten, deze ploeg was niet te verslaan". En zo was het ook. Het hech te teamverband van de Vlaardingse volleybal lers en de individuele inzet stonden er borg voor dat ook de laatst overgebleven concur rent voor het kam pioenschap met duide lijke cijfers (3—0) werd teruggewezen. Toch was er vöör de wedstrijd eruge zorg in Volley-kringen. Het ging de laatste tijd te gemakkelijk. Zonder al te veel tegenstand werd wedstrijd na wedstrijd gewonnen, waar door als vanzelf de conditie en de concentratie wegzakten. En juist tegen een ploeg als het Berkelse Schippers is con centratie zo belangrijk. Spe lers als Van Maaren en Van der Wal eisen voortdurend de aandacht op en blijven tot het einde gevaarlijk. Dit bewezen zij vooral in de derde set toen Volley inder daad verslapte en Schippers een 102 achterstand wist om te buigen tot 14—14. Vooral toen werd het even spannend, omdat verlies van de zo be langrijke derde set dikwijls een keerpunt in de wedstrijd betekent. Zo ver liet Volley het niet ko men. Paul de Haan riep de eerder voor Bert Huisman uit gewisselde Leen van Bree te rug m de ploeg, en samen met Leo van Marwijk zorgde hij ervoor dat de winst alsnog werd veilig gesteld. Ook vóór die laatste set had dit duo zijn waarde voor de ploeg al be wezen. In de laatste set was het vooral Leo van Marwijk die met zijn harde smashes, volgend op de set ups van Leen van Bree, de Berkelse ■mm* Het Vlaardingse team kan de titel niet meer ontgaan. verdediging voor complete raadsels plaatste. Naast deze uitblinkers speelde de hele ploeg een geweldige wed strijd, zonder aanwijsbare zwakke plekken. De eerste set werd dan ook overtuigend met 158 in winst omgezet. Volley bleef ook in de tweede set geconcentreerd spelen. Jos van Winssen maakte plaats voor Albert Schaap en dit bleek een gelukkige wis sel. Albert Schaap dook over al op waar dat nodig was en speelde zijn beste wedstrijd van het seizoen. Hoewel Schippers in die set nog feller speelde dan daarvoor, nam Volley opnieuw een mime voorsprong, 12—5. Ook dit keer kwam Schippers gevaar lijk dicht bij (13—12), maar Volley herstelde zich op tijd en kwam met 15—12 op 2—0. In de laatste set leek het verzet van de gasten gebroken. In korte tijd stond Volley op nieuw een straatlengte voor: 10—2. Maar in het zicht van de haven zakte de concentra tie weg en kreeg Schippers de kans opnieuw bij te komen. Nog eenmaal vlamden de Vlaardingers op en sloten ook deze set, ditmaal met 1715, winnend af. Door dit resultaat heeft Volley, met nog drie wedstrijden te spelen, zes punten voorsprong op Schip pers en is vrijwel zeker van de titel in de promotieklasse Amsterdam Het onwaar schijnlijke is toch gebeurd. Radio Molenaar heeft kans gezien zich te handhaven in de promotie-hoofdklasse. Er zijn weliswaar nog twee wed strijden te gaan, maar de po sitie van de vlaardingers lijkt niet meer in gevaar te kun nen komen. Dankzij een 5—5 gelijkspel bij Delta Lloyd heeft Radio Molenaar afstand geüomen op de tweede degra datieplaats, Bet gelijke spel betekende de grote triomf van Aad van Opstal, want hij won niet alleen a! zijn enkel spelen, maar zegevierde met Hans Jaap oppenheim ook in het dubbel. De stand onderaan is nu zo, dat De Veluwe reeds was gede gradeerd. Daarboven staan nu Wibats met 5 punten en Delta Lloyd met 7 punten. Radio Molenaar is nu op 8 punten gekomen, en gezien het nog te spelsn programma van Wibats en Delta Lloyd kan die positie nauwelijks meer m gevaar komen Een grandioze prestatie van de Vlaardingers, want het team moest het slechts van twee spelers hebben: Aad van Op stal en Hans Jaap Oppen heim Van derde man René van Dijk was op dit niveau geen steun te verwachten. Nu de handhaving zeker is, kun nen de Vlaardingers een ster ke derde speler aantrekken. Daaraan wordt nu al gewerkt, al is de transferperiode pas in mei. De Vlaardingers willen de boot dan echter niet mis sen. Want met een derde spe ler moet de hoofdklasse zon dermeer haalbaar zijn, en wellicht nog een klas hoger ook. Aad van Opstal heeft daar ze ker de klasse en ambitie voor. Vooral dankzij hem hebben de Vlaardingers het weten te redden, al kwam Hans Jaap Oppenheim ondanks een te rugval toch ook nog boven de vijftig procent. René van Dijk haakt aan het emd van deze competitie af, om het volgend seizoen voor Tablo m Heer- jansdam uit te komen Overigens had van Dijk de par tij tegen Delta Lloyd m wmst kunnen beslissen. Tot twee keer toe sleepte hij er een derde game uit, waarin hij op voorsprong kwam. Eén keer was dat zelfs met 18—12: maar hij verloor toch nog met 21—19. Daar Hans Jaap Op penheim niet verder kwam dan één keer winst, moest het verder van de sterk en over tuigend spelende Van Opstal komen, en die faalde met. De setstanden waren: Van Rui ten—Van Dijk 21—18, 21—18; Luy er ink—Oppenheim 21—10; 19-21, 21—9; Egstorf—Van Opstal 13—21, 17—21; dubbel Van Opstaï/Oppenheim—Van R u iten—Luyermk 17—21, 15—21; Luyermk—Van Opstal 11—21, 14—21; Egstorf—Van Dijk 21—13, 17—21, 22-20; Ruiten—Oppenheim 21—17, 21-16. Bowling Maassluis TOG had bij Twenty One tip zeker meer kunnen bereiken dan een 64 nederlaag. Het Maas sluise trio speelde echter met Hans Nicolai als invaller voor Nico Capellen, maar bo venal bleef Frans Capellen onder zijn normale niveau. Het Maassluise drietal deed nu niet voor elkaar onder, want Frans Capellen, Hans Nicolai als Wun van der Poort won nen ieder één partij. Capellen en Van der Voort wonnen sa men nog het dubbel, maar het Rotterdamse drietal Van Rijs hout, Urbanus en Aardoom hield de overwinning netjes thuis. Voor de stand op de ranglijst was de nederlaag voor BM TOG niet meer van invloed. De kampioenskansen waren al ruimschoots verke ken. Reeuwijk De 26ste Reeu- wijkse Plassenloop is bij de senioren gewonnen door Johan Kijne. Op het laatste stuk van de in totaal vijftien kilometer ontdeed hij zich van zijn clubgenoot Jan Dïjk- kamp. Steef Kijne, die vorig in Reeuwijk het snelst was, werd nu der de zodat de eerste drie prijzen naar atleten van het Rotterdamse Metro gingen. Beste streekatleet was dit keer Rob van Schooten van AAV36 uit Alphen aan den Rijn. Hij finishte als vierde. Ook Cock Groenheyde van het Zoe termeer se Ilion kwam goed voor de dag. Hij legde beslag op de dertiende plaats, Schoonhovenaar Kees van der Heul ontbrak in het veld lopers, Waarvan er 137 finishten. Eerste Reeuwijker was Aad Brug man met een 23ste plaats In totaal gingen er in Reeu wijk met de prestatie! opers mee bijna zevenhonderd at leten van start. Dit is minder dan vorig jaar, maar toen betrof het een jubileumloop. Bovendien had de Plassen loop concurrentie van ande re stratenlopen. Niettemin behield Reeuwijk enkele kopstukken in de broers Jo han en Steef Kijne die sa men met Jan Dijkkamp de wedstrijd maakten. De uitslagen zijn: 15 km: 1. Johan Kijne (Metro) 48 04,8, 2. Jan Dijkkamp (Metro} 48.12, 3. Steef Kijne (Metro) 48.48,8, 4. Rob van Schooten (AAV'36) 49.04, 5. Van den Hoorn (Holland). 6. K_ Vane man (Tempo) 49.29, 7. W. van de Zon (Pro Patria) 49.32, 8. J. Koster (Tempo) 51.01, 9. J. van. de Waardt (Altos) 51.08, 10. S. van de Hoorn *AAV36) 51.25, 13. Cock Groenheyse (Bion) 52 03. 14. Gerard Tas (AV'40) 15 Piet de Dreu (AV47) 52 13, 17. Mart Spruit (Avan- tri), 27 Piet van Herk (Anti lope), veteranen 15 km: 1. G. Kramer (AVR) 51.37, 4. Jan Vergeer (Gouda) 55.29, da mes 2600 meter: 1. N. Brug man (Bataven) 10.16, 2. Cor- rie Burghoorn (Antilope) 10.27, meisjes A: 26GG meter: 1. Y Hooftman (AV47) 12.17, meisjes B 2600 meter: 1. A. van Menhmgen (Sparta) 9.28.8, meisjes C 1500 meter: 1. E. Radder <AV'47) 4.40.8. 3. C. Buitelaar (SR), 4. M. Broer (Gouda), meisjes D 1200 m: 1. Tosca van Vliet (Antilope) 4.54 0, 2. S. Rad der (AV47) 5.09.02, jongens A 4000 m: 1. A. Harteveld (AAV36) 12.14 jongens b 4000 m.: 1. Eddie van Geme- ren (Antilope) 12.09.2, jon gens C 2250 m.: I. J. Per- soons (AAV36) 6.04.2, 4. Er- win Bol (Avantri), jongens D 1200 m.: 1. M. van Honsbeek (Bataven) 4.12.04. Maassluis Een volgepakte sporthal van Maassluis is ervan getuige geweest hoe na een uiterst spannende strijd de handbal- dames van DWS er in moesten toestaan dat Ho 11 indiaan zich in de derde divisie blijft handhaven. Een uiterst nerveus DWS kwam in het veld, waaraan het feit dat het DWS-bestuur, trainer Wim de Reght voortijdig van zijn post had ontheven, niet geheel vreemd zaJ zijn geweest De Scbiedamse defensie ging al vrij snel in de fout en gaf Hollandiaan te veel ruimte, zoveel ruimte zelfs dat de Vlaardingse formatie er met voor schroomde haar schoten reeds vanaf de tweede lijn los te laten. Hierbij bleek dat Me- rial Smits over een ijzersterk schot beschikte, want zij zette Hollandiaan in korte tijd op een 0—3-voorsprong. Er 2at maar weinig overleg in het spel van DWS, dat tot 1—3 terugkwam door een treffer van EUie Steenbergen. DWS, met een 5—1 verdedi gingsconcept, ging rich wat steviger teweerstellen wat re sulteerde in een strafworp die echter door Margot Muller niet werd benut. Vlak voor rust was het wederom Merial Smits die goed doorkwam en met een strak schot Holland iaan met een 1—4 voorsprong de rust in deed gaan. Na de thee leek het er op dat DWS de zaken met meer over leg ging aanpakken. Het bracht Heieen Burger diverse malen zeer goed in stelling, waardoor deze ook nu weer sterk optredende speelster haar ploeg op 3—4 bracht. Twee goed gerichte Holland- taan-schoten, eenmaal van Henme Smit en de andere van wederom Heieen Smits, brachten 36 op het score bord. Dc goed sluitende Hollandiaan- verdediging kreeg het toch nog even moeilijk toen DWS fel aandringend voor enige verwarring zorgde, waaruit EUie Steenbergen 4—6 kon la ten aantekenen. Hollandiaan kreeg het steeds moeilijker, en moest zelfs een. strafworp weggeven om het gevaar te bezweren. Het zou de omme keer in de strijd betekenen, want toen de strafworp door de ook nu weer uitstekend op dreef zijnde Yvonne Mertens werd gekeerd, leefde Hol landiaan volledig op. DWS kwam nog nader tot 5—6, maar verder liet Hollandiaan zich niet meer in gevaar bren gen en met haar zevende tref fer in deze ontmoeting bracht Merial Smits Hollandiaan een 6—8 overwinning. DWS degra deert nu naar de afdeling Rot terdam, na achttien jaar in de landelijke competitie te heb ben meegedraaid, waarbij het zelfs eenmaal als tweede eind igde achter het Amsterdamse Nitoc, in de strijd om de na tionale zaaltiteL Schiedam Na de regionale wedstrijden is ook het natio nale wegseizoen aarzelend op gang gekomen. Nog weinig renners hadden de moed ge vonden zich in dit gebeuren te storten. De beste prestatie ging naar veteraan Jan van Geest, die in Sloten (Amster dam) met een twaalfde plaats een goed gereden wedstrijd afsloot. Scbiedamse Dïnphy Wesdorp kwam in de ronde van Zuid- Holland bij de dames als der tiende over de streep. In Woensdrecht kwam Aad van Asten (coureur) aan de start en na 60 keihard gereden kilo meters op een te smal par cours wist hij als zeventiende te eindigen. In de ronde van Son en Breugel kwam Eddie Wittekoek geladen aan de start en na eveneens zestig kilometers, wist hij zich als 23e over de streep te worste len. Maandag: SPSV—Swift Boys, 20.00 uur, Margrietbal; Demo- SDCMR, 20.45 uur, Mar- griethal; FC Nieuwland'66 ROGA, 22.15 uur, Margriet- hal; RKWIK-BFC, 21.30 uur, Lijobaanhal; FC Vecozn Schiedam, 20.45 uur, Olym- piahal; MVV'27-FC Prome nade, 21.30 uur, Olympiahal; Excelsior M—GSV/Sero, 22.15 uur, Olympiahal; SCR—Groe- noorö, WOK—SVV, DJ- SBKB, OACN Boys—Nesto- ro, Eutgpoint—Hermes DVS- Woensdag: San Clemen- te—WK, SVDBRFC Ty- bex, DESV—Martini, Noord erkwartier—VSV, Blijdor- pMSV'71, VOC-HBSS. Donderdag: GGK—Ursus, Real Parbo-DRZ. Den Bosch Na twee nederla gen lijken de waterpoloers van SZC de goede weg terug gevonden te hebben. In de uitwedstrijd tegen BZV/Solar wonnen de Schiedammers met 4-9. De overwinning was verdiend, omdat de 555C- ploeg het betere van het spel had. Maar ondanks dat SZC de betere ploeg was, nam BZV in de eerste periode de leiding. Na een klein misverstand op het Schiedamse middenveld kwam één van de spelers van BZV alleen voor Leen van Noordwijk en passeerde hem kansloos. Maar nog voor het einde van het eerste kwart kwam ZSC op gelijke voet. Willem Jan Looman scoorde vanaf de midvoorpositie 1-1. In het tweede speldeel hepen de SZC'ers definitief van BZV/- Solar weg. De Schiedammers profiteerden van fouten in de defensie van de gastheren. Paul Gast bracht SZC op een voorsprong. Hij 20rgde voor 1-2 na goed aanspelen door Frank Ruseier en het werd 1-3 via Willem Jan Looman. Doordat het middenveld van BZV verzuimde om mee te verdedigen kon Paul Gast 1-4 laten aantekenen. De voorsprong werd in deze pe riode overigens tot 1-6 ver groot. De doelpuntenmakers voor SZC waren Willem Jan Looman en Frank Ruseler. In het derde kwart konden beide ploegen eenmaal scoren. BZV verkleinde de achterstand tot 2-6, maar toen SZC een nume rieke meerderheid kreeg, kon Paul Goederend de bal van dichtbij in het doel werken: 2-7. In de laatste periode kon BZV iets dichterbij komen, maar voordat dit gebeurde scoorde Dieter Kros 2-8. De gastheren konden tweemaal achter el kaar een doelpunt maken, doordat de Schiedamse verde diging niet attent reageerde. Maar de overwinning kwam niet in gevaar. Frank Ruseier kon in de laatste minuut uit een numerieke meerderheid de eindstand van 4-9 laten aantekenen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 8