SCHIEDAMSCHE COURANT „Boomberg moet opstappen" Woonwagenbewoners bezetten stadskantoor Verdwenen granaat opnieuw gevonden Woningbouw op defensiegrond mag Felle reacties op besluit minister: Kritiek tegen instelling YAC PvdA eist: CDA'ers doen Vïaardingen BERICHT ADVERTEERDERS VRIJDAG 24 MAART DINSDAG 28 MAART Schiedam wil AVR- aandelen verkopen Dinsdag 21 maart 1978. ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no. 26050 _4 pagina's Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtend lenst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Politie: Levensgevaarlijke situatie'* Schiedam Een granaat heeft de politie in rep en roer gebracht. Het levensgevaarlijke apparaat werd bij een school in Schiedam gevonden, maar op het moment dat experts van de Explosieven Opruimingsdienst ter plekke waren om het onschadelijk te maken was bet verdwenen. Het kleine drama begon zon dagavond, toen een Schie- dammertje do politie belde met de mededeling dat hij van een andere jongen een granaat had gekregen en hij die in de struiken bij de Prof. R Casimirschooi had gegooid Een agent spoedde zich naar het schoolgebouw aan de Dt de Kuy perl aan en vond in derdaad de granaat. Het geval werd in de struiken bij de schooi voorzichtig begraven, in afwachting van de opruimingsdienst Toen men korte tijd later terugkwam mei de gealai - meeide experts van de/o dienst was de handgranaat echter nergens mec-r te be kennen ,Een levensgevaarlijke situa tie". aldus hoofdinspecteur Peter Broeders, „en 'och is er juist gehandeld Wo gaan nooit met zo'n ding lopen sjouwen We hadden ei ook niet iemand bij op wacht kunnen zetten. Ze ker niet op zondag, wan neer cr een minimale be zetting is. Bovendien duurt het wel eens twee weken voor die dienst komt Toe vallig was men nu in de buurt en konden de ex perts vr j snel komen" Gisteren is de politie nog eens in de buurt van de school m de wijk Nieuw- land gaan kijken De zoek geraakte granaat kwam toen alsnog aan het Jicht Een eindje van de plaats waar het upparaat in de grond was gestopt werd het gevonden, weer begra ven De politie vermoedt dat dit het werk is van een jongen uit de buurt die de agent ui de struiken bezig heeft gezien Om herhaling te voorkomen heeft men gisteren de granaat wel meegenomen naar het hoofdbureau aan de Lange Nieuwstraat De zoekgeraakte en in middels weer gevonden granaat. f!lllllllll/!llllllfllllllll!lllllllll(llllf!!IIIIIIl]llllllt(llfilll!lll|lflllillllllll!i[!ll!llllllllllllll(lll!lllllIlllilltlllllIUIi!!!llllll!ll!l!!l!|]|lllllllllllltllllfll|IIIIlllllIlillll!tlllllliltllll!!liMII!llllllllllll l|]IHH!f!|[llinillfIlllillill}llIIIIIIIIIIIIIII|l[ltlllllll!|llttllltl(IIHill!(IIIIIIIHHI Vïaardingen De Vlaardingse PvdA eist het hoofd van dc PPR-wethouder Rien Bovenberg. Bestuur en frac tie stellen de leden van de PvdA voor zich uit te spreken de samenwerking met de radicalen geheel te verbreken. Dit naar aanleiding van een verklaring van de PPR waarin zij de socialisten beschuldigen politiek als hoger doel te waarderen dan belangenbe hartiging, eerlijkheid, betrouwbaarheid en openheid. Deze verklaring doet voor de PvdA de deur dicht In een brief schrijft de partij het onbehoorlijk te vinden, gelet op de nauwe samenwerking tussen beide groepe ringen in de afgelopen jaren, dat de verklaring niet rechtstreeks aan de PvdA werd bekendgemaakt maas aan de pers ..Wij achten deze uitspraak van een partij waarmee wij samenwerken, onaanvaardbaar en stellen door uw handelwijze vast, dat er een vertrouwens breuk is ontstaan russen PvdA en PPR De tractie van de PvdA acht geen mogelijkheden meer aanwezig tot herstel van de samenwerking met de huidige fractie van dc PPR". 20 luidt een open brief van de socialisten aan de PPR Desgevraagd verklaart lijsttrekker Hans Versluijs var. de PvdA, dat Bovenberg zal moeten opstappen Lijsttrekker Riet Eggermont van de PPR zegt met de verklat ing, waarin de PvdA een veeg uit de pan krijgt, niet erg gelukkig te zijn' ..Het is zoals we dat vinden maar misschien beter verzwegen had kunnen worden'* Rien Bovenberg zelf neemt geen blad meer voor de mond en spreekt over machtspolitiek bij de PvdA Oorzaak van het conflict ligt aan de problematiek 1 ondom de nieuwbouw voor hel Open Jongeren Cen trum. Als wij kritiek op de door de PvdA voorgestelde gang van zaken leveren dan gaan bij hun de haren overeind staan Over de inhoudelijke zaak. de belan genbehartiging van jongeren, stapt de PvdA heen om het politieke gezicht met te verliezen" Zie verder pagina 3 flilHilllfJlUIHrilliniflllfllHIIIllinitlHIIIIflllilllllJIHlllJIlllliillllNiHIHIIIfJiillllllllllltHfflllllHfttlllllllllllffllifflinillltlllililflHiflllilllUlllfllllltllllliillllllillllllllllllillllllllitlllllHirilllEillllliJIllHItHllilMllliltlliHflllllflKflllllllfllflllJIUIIfflflllHIfliflllJIIflUIIIH Rotterdam/Hoek van Holland Het ministerie van defen sie is in principe bereid woningbouw en recreatie toe te staan op defensieterreinen in Hoek van Holland. GUSTO DICHT Aan de poort werd druk gedis cussieerd over de voorgenomen slui ting van Gusto. Staatssecretaris Van Eekelcn (defensie) en Rottuidams bur gemeester Van der Louw on derhandelden gistei en met el kaar over deze terreinen Daarbij bleek dal del ens ie best bereid is alle terreinen waai men m Hoek van Holland wo ningen wil neet zetten ter dis cussie te stellen Defensie is echter niet van plan Hock van Holland te vei laten. Voor de te ontiuimon terrei nen moet vervangende ruimte worden aangeboden Een uit breiding van de Berghaven tn Hoek van Holland is sowieso dan nodig Nog voor de zomer zullen de staatssecretaris en de burge meester opnieuw rond de ta fel gaan zitten om verder te praten. Daaraan vooraf gaat ambtelijk overleg- Schiedam De verbijstering is groot. Woe dend en teleurgesteld hebben gisteravond woordvoerders van politieke partijen in Schiedam en actiecomité Gusto Open ge reageerd op het besluit van minister van economische zaken drs. Gijs van Aardenne om een aantal scheepswerven, waaronder IHC-Gusto in Schiedam (met 900 arbeids plaatsen) te sluiten. Terwijl leden van het ac tiecomité en solidaire Schiedammers vanoch tend vroeg al aan de poort stonden, startte om negen uur een per soneelsvergadering met als uitgangspunt: bezettin:; van de werf, tot en met donderdag. 99 99 Vïaardingen Tweede kamer leden van het CDA brengen donderdag een werkbezoek aan Vïaardingen om zich te orienteren. 'b Morgens» wordt uon bezoek gebracht aan de Haven Vlaar- dingen-Oost (HVO), waar de politici zullen spreken met een afvaardiging van de di- i eet iv ln de middag gaat de groep eerr. bezoek biengen aan het Holy- ziekenhuis, hoewel de formele uitnodiging van het algemeen bestuur aan de CDA'ers pas ana vond verwacht wordt Latei' in de middag wordt een bezoek gebracht aan het Dienstencentrum in de Em- mastraat, waai met de staf van gedachten gewisseld zal worden Tegen het eind van de middag worden de CDA'ers, waai on der W de Kwaadsteniet (2e Kanier) mevrouw Oveitoom (Provinciale Staten) door B en W van Vïaardingen ontvan gen. Om 20.00 uur is or in Triangel, Fransenstraat 14, een CDA-soos waar de politici in gaan opvragen. Vïaardingen Zowel de Stichting Welzijn als de bewonersgroep 410 Bab- berspolder hebben gister avond In de commissie stadsontwikkeling kritiek geuit tegen de instelling van een vrouwenadvïes- eommissie (VAC) voor de woningbouw in Vïaardin gen. Er is geen reden om aan tc nemen dat de leden van chv commissie deskundigei zijn dan de vrouwelijke leden in de pi ojectgroepen. Het be trekken van de VAC bij stads- vernieuwmgsprojeelen is met nodig omdat de direct belang hebbende woonconsumenten hun mannelijke en vrouwelij ke vei tegenwoord tgers heb ben tn de projectgroepen. De instelling van de VAC komt als overbodig en tweeslachtig \nor om namens» de wooncon sument op te ti eden waarop dat terrein juist een ontwikke- hng bestaat de woonconsu ment direct met de te ontwik kelen projecten te betrekken Zo luiden de belangrijkste be- /A\aien tegen de VAC van de Stichting Welzijn en de bewo- nersgrocp, die zich met de ontwikkeling van de 410 semi- permanente woningen in de Babberspolder bezighoudt. De commissieleden voor de stadsontwikkeling menen ech ter. dut de instelling van een v rouwen adviescommissie toch aan de raad moet worden voorgesteld Na verloop van lijd de leden van de VAC na verkregen ervaringen zich als deskundige vertegenwoordi gers van de woonconsumen ten presenteren en hen bij kunnen staan met de werk zaamheden in de projectgroe pen, zo meent de commissie. De VAC dient zich wel geheel op vrijwillige basis, zo nodig «illeen op speciaal verzoek van de projectgroepen, als organi satie te presenteren. De VAC mag beslist niet aan de pro jectgroepen worden opge drongen, zo besliste de com missie stadsontwikkeling. als de Tweede Kamer bijeen kan worden ge roepen voor de proble matiek rond de wer ven. „Het is duidelijk, dal de rege ring Van Agt'Wiegel zich met het besluit van Van Aardenne: schaart achter de werkge vers", zei gisteravond UI ford Bruseker namens het actieco mité „Buiten de beleidscom missie scheepsbouw om. en nota bene vooruitlopend op de hoorzitting die op 12 en 13 april wordt gehouden en die nu in feite een wassen neus is geworden, komt er een dic taat van Van Aardenne waar mee een gezamenlijke bnet van de provincie. Rijnmond en de gemeenten Schiedam en Rotterdam volkomen wordt genegeerd Om van de acties van de bevolking maar niet te spreken" Ook tussen de bedrijven door werd Gusto tijdens de gistei - avond gehouden Schtedamse gemeenteraadsvergadering aangekaart PvdA-fractielei- der Arie Verluide zei be droefd „Het is onbegrijpelijk, dat de hoorzitting van de vas te kamercommissie van eco nomische zaken met wordt af gewacht. Als Van Aardenne nu al iets doet, had hij op zijn minst het comité van te voren moeten inlichten, en alleen al het feit aat dat met is ge beurd. is onbehoorlijk De zaak wordt nu op scherp ge zet en over acties wordt over legd. Wel vind ik dat de poli tieke partijen even moeten ai- wachten, wat de vakbeweging doet" -ft - m «fr 'iihvi Het commentaar van WD-frat- uevoorzitter Gerard Verhuls- donk op de beslissing van zijn partijgenoot Van Aardenne was terughoudend „Jammer En verder' Weer jammer, ze ker voor Schiedam Maar ik kan natuurlijk niet overzien, hoe het landelijk zit. Het i* zo'n groot economisch pro bleem" Het in de raadszaal aanwezige afdelingsbestuur van D'66 reageerde verontwaardigd, omdat de vorige minister van economische zaken, dis Ruud Lubbers, aan Tweede Kamei- hd drs Maarten Engwirda had beloofd dat geen beslis singen zouden worden geno men vóór het definitieve ad vies van de beleidscommissie In een uitgegeven verklaring D'66 dat aan sociale as pecten totaal nog geen aan dacht is besteed, en dat veel bezwaar bestaat tegen het feit dat de gevolgde procedure vooruitloopt op de te houden hoorzitting, waarop comité Gusto Open en ook directies van RSV en IHC waren uitge nodigd CDA-fractieleidster Rietje Ta- verne zei het te druk te heb ben gehad om het nieuws ti volgen, derhalve wist zij nog niets van de uitspraken van de minister Ondertussen zette PPR-raadslid drs Herman Noordegraaf een reactie op papier „Het is volstrekt on duidelijk waarom Gusto dicht moet. Wederom blijkt hoe de economische macht, waar duizenden mensen bij betrokken zijn, ongecontro leerd is. Zeker voor een mil jard gulden is ln de scheeps bouw gepompt, maar dat is onvoldoende omgezet in be houd van arbeidsplaatsec. Daarbij komt: Gusto was winstgevend. De klap zal ook elders doorwerken, op de toe leveringsbedrijven, en zeker ook op het gestel, psychisch en fysisch, van werknemers en hun gezinnen". Namens de CPN zei raaashd Aad de Wolf' „Op dat miljard is nu geen enkele democrati sche controle meer mogelijk Daarom zal mijn partij ook zeker een bezettmgsactie steu nen. en het lijkt mij dat hei dctiecomite zich daarbij ook opwerpt En al zijn de midde len van burgemeester en wet houders niet optimaal zij kunnen toch zeker met spoed bij Den Haag aan de telefoon gaan hangen In het verleden heeft wethouder Scheeres dl genoeg argumenten op papier gezet Toch dreigt er nu eer. noodsituatie voor onze In verband met Goede Vrijdag en Pasen zijn de sluitingstijden voor het aannemen van advertentieopdrachten als onderstaand gewijzigd. Voor onze editie van geldt als uiterste inlevering stermijn donderdag 23 maart 's morgens 12.00 uur Plaatsingen voor dienen vrijdag 24 maart 's morgens voör 9 00 uur in ons beztt te zijn. 4 Burgemeester Lems probeerde gisteren aan het einde van de middag een afspraak voor vanochtend te maken met de woonwagenbewoners. Op de achtergrond kijkt commissaris Van der Haagen toe Schiedam De woonwagenbevolking van Schiedam heeft gisteren tegen de avond de raadszaal van het stadskan toor een uur lang bezet gehouden. Tachtig bewoners van het kamp aan de afgelegen Scbiekade eisten, dat vanoch tend een gesprek zou plaatsvinden met vooral de burge meester, over verplaatsing van het kamp naar een terrein binnen de bebouwde kom van Schiedam. „Wethouder Col Je hul ooft on& al zo l.mg vei betering van onh kamp Hij heeft dl tijd gezegd, dat zoiets eerder te verwezenlijken 15 dan vei huizing naar de stad. Maar ondertussen hadden wij allang in de stad kunnen zitten", zeggen de woonwagenbewoners. De bezetting vond pkiaL, voordat het stadskantoor zijn deuren zou sluiten (voor de gemeenteraadsvergadering van gisteravond moesten nog voorbereidingen worden getroffen). Tijdens de actie kwamen burgemeester Arie Lems en politiecommissaris Cees van der Haagen opdraven om de bezetting niet te lang te laten duren,. Met de bui gei vader werd afgesproken dat vanochtend een gesprek zou plaatsvinden tussen delegaties van het kamp en he-t college van burgemeester en wethouders, met Lems zelf erbij Vanochtend mnest daarvoor de wekelijkse collegevergadering worden verschoven. Aan dc bezetting was een vergadering voorafgegaan van de bewonerscommissie van het kamp, de gemeente en het ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk Bij dat gesprek m het stadskantoor werd de gewenste verplaatsing van het kamp wel aangesneden, maar een duidelijke uitspraak kwam er van overheidszijde met, volgens de bewoners. Ook Colle wilde geen toezegging doen, en daarom ging men 'ot de actie over Schiedam -- Fel dgeert het gemeente bestu ur nog steeds tegen Afval Verwerking Rijnmond Men voelt er helemaal niets voor om mee te betalen aan de zogehe ten aanloopverliezen De aandelen van de AVR wil men zelfs ver kopen Gisteravond heeft de ge meenteraad een PvdA- motie aangenomen waarin wordt gesteld dat het onaanvaardbaar is nog eens met andere Rijnmondgemeentes 2 mdjoen bijeen te bren gen Wethouder Reinier Scheeres verwacht met dat het zal lukken toe stemming te knjgen om de aandelen te verko pen Hij vindt het een prima suggestie, maar vermoedt dat de meer derheid van de aandeel houders tegen het plan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1