SCHIEDAMSCHE COURANT Woningspecu 1 anten wonien aangepakt F V steunt werf Gusto (nog) niet Bewoners maken kennis met „boulevardplannen" Nog geen besluit over Chileense keest I Riool voor Holy Sn de maak I Bepalingen voor erfpachtsvoorwaarden IIÉfll I Toes te resten Beatrixpark afsluiten voor ruiters en brommers Autobedrijf Gemeente wijst schadeclaim af Aanleg strandspoor vertraagd Stokslagen voor auto mobilisten üimiii!Hüu»!i;;!uuii!iiiuiumiiuiiF| SSS» •■rV' Alternatief plan: door draaien met 700 werknemers BERICHT ADVERTEERDERS VRIJDAG 24 MAART DINSDAG 28 MAART Informatie-avond in mei Woensdag 22 maart 1978 - ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no. 26051 4 pagina's Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachten dienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Hoek van Holland De aanleg van de Hoekse spoorlijn naar het strand is vertraagd, door dat de Nederlandse Spoorwe gen nog een berekening van de kosten moet maken. Is dot gebeurd, dan gaat de gemeente Rotterdam een sub sidie voor de str andhalte aan vragen in Den Haag. Naar aanleiding van gestelde vragen in de Hoekse deelraad stuurde de Rotterdamse wet houder Hans Mentink (ver keer) een schriftelijk ant woord, waarin stond dat een rapport over de strandlijn nog niet af is, omdat de NS nog een exploitatie-opzet (prijsbe rekening) moet maken. Door onvoorziene oimstandighe- den is' deze berekening nog niet gereed. Vlaardingen Een handgemeen met stokken tussen een vrachtwagenchauf feur en een automo bilist heeft er toe ge leid dat de laatste gisteren met hoofd letsel naar het Vlaar- dingse Hoiy-Zieken- huis moest worden vervoerd. De fikse ruzie ontstond rond het middaguur op de Wiardi-Beck- mansingel. De chauf feur van de vracht wagen had de iveg gevraagd aan een voetganger waarna hij weer in zijn wa gen stapte; Volgens de politie raakte de bestuurder van de personenauto de portier van de vrachtwagen, toen de chauffeur instap te. De bestuurder van de personenauto stapte boos uit, wat escaleerde in een vechtpartij met stok ken. De twee zijn in middels door de poli tie ondervraagd. Vlaardingen De ge meente Vlaardingen heeft plannen ontwik keld om de speculatie in de woningmarkt aan te pakken. Dit moet ge beuren door middel van een zogenaamde anti-specuJatiebepaling op te nemen in de erf pachtsvoorwaarden. Blijkens een nota, die in de commissie stadsontwikke ling aan de orde is geko men, moeten de toekom stige eigenaren van wo ningen waarvoor de grond in erfpacht is uitgegeven, zich aan een reeks van bepalingen onderwerpen. De PvdA heeft bij monde van lijsttrekker Hand Versluijs al laten weten de speculatie ook bij woningen in de vrije sek- tor tegen te willen gaan. De meerderheid van de commis sieleden heeft hier echter gro te bezwaren tegen geuit. Zij menen, dat de overheid buiten de prijsontwikkelingen moet blijven van huizen, die niet met subsidiegelden worden gebouwd. In de nota wordt voorgesteld de erfpachter (eigenaar/bewoner) gedurende vijf jaar te ver plichten de woning daadwer kelijk te bewonen. Wil men toch verhuizen dan moet aan een aantal voorwaarden wor den voldaan om niet het risico te lopen een forse boete ge presenteerd te krijgen. Dte kan oplopen tot maximaal honderduizend gulden. Wil men verhuizen volgens de voorwaarden dan* kan dat al leen in geval van veranderde werkkring waarbij aan burge meester en wethouders moei worden aangetoond, dat de grotere afstand huis-werk de verhuizing noodzakelijk maakt, bij overlijden van de erfpachter of diens echtge- no(o)t(e), krachtens beding of in geval van een andere vorm van onvrijwillege verkoop. De riolering wordt al langs Rijksweg 20 aangelegd. Vlaardingen De bouw i rr~*KS2& van een persrloo; van j de Broekpolder naar de Scheur, bij de Nieuwe Watetnveg, is begonnenDit moet de toekomstige riool- afvoer voor de Vlaar- dingse wijk Holy wor- i den. Schiedam Het hoofdbestuur van de FNV staat niet zonder meer achter de eis „Gusto open". Gisteren zei NW-districtsbestuurder Dich Nas tegen het Gus- to-personeel, dat de vakbeweging zich allereerst moet inzetten om garanties te krijgen voor de scheeps- bouw-offshore als speerpuntindustrie in Nederland, en dal daarna moet worden bezien hoe en waar bouwplaatsen verantwoord zijn. Volgens Gusto-werknemers (met name Ton Rondeltap die onder applaus met Nas in de clinch ging) bete kent dat in elk geval dat de Schiedamse werf onherroepelijk verdwijnt, welke acties ook met of zonder steun van de vakbeweging nog worden, ge voerd. Het enige „succes" dat nog bereikt zou kunnen worden, ondanks het regeringsstandpunt, is dat een aantal arbeidsplaatsen wordt behouden waardoor huidige Gusto-werknemers naar de Botlek of de Maasvlakte (VDSM) kunnen worden overgeplaatst. Nas sprak die veronderstelling niet tegen. Toch hield IHC-veüigheidsinspecteur Jan Olde Monnik- hof een pleidooi voor het devies „Gusto-Schiedam Maasdijk 5 open", waarmee wordt uitgesloten dat de werf uit Schiedam verdwijnt, dat er veel ontslagen vallen en dat personeel verdwijnt naar andere vesti gingsplaatsen. Volgens hem bestaat er een alterna tief plan, waar de Gusto-directie zich achter heeft geschaard, en dat inhoudt dat de werf op de Maas dijk in Schiedam kan worden behouden, al zou dat inkrimping betekenen: Gusto zou dan met 7QG ar beidsplaatsen kunnen doordraaien, volgens Olde Monninkhof, „en ddórvocr zullen wij ons dienen in te zetten, elke andere actie zal weinig zin meer hebben", sprak hij. Zie verder pagina drie. s De gemeente besloot een m nieuwe afvoer aan te leggen, omdat bet hui- ff dige riool voor Holy, Oost in de Westdij'k, s „bijna uit de voegen h barst". H Voordat^ het afvalwater de Nieuwe Waterweg j§ in stroomt, wordt het §1 water nog gezuiverd s door een installatie. j§ De aanlegkosten voor de waterzuivering komen voor rekening voor S Delfland. De rest van 5 het riool wordt be- H taald door VJ aard in- j| S gen. Hoe hoog dit be- s drag is, is niet bekend. s Wanneer het riool in j§ gebruik wordt geno- 1 men wordt ook niet S bekend. iiiiKiiiiiiitiiiumiuiiiiiiiiiiuHuninüiiiiiiiii Zijdeveld na 't „hondenplan": Schiedam Het Beatrix park wordt volgens Chris Zijdeveld vernield en on veilig gemaakt door bromfietsers en ruiters. Voor deze twee groepen wil de wethouder het park dan ook afsluiten. ADVERTENTIE voor onze In verband met Goede Vrijdag en Pasen zijn de sluitingstijden voor het aannemen.van advertentieopdrachten als onderstaand gewijzigd. Voor onze editie van geldt als uiterste inleveringstermijn donderdag 23 maart 's morgens 12.00 uur. Plaatsingen voor dienen vrijdag 24 maart "s morgens vóór 9.00 uur in ons bezit te zijn. 4. Woensdagavond gaat hij dat aanslingeren op de vergadering van de raads commissie voor ruimtelij ke ordening. „Vooral jeugdige paardrijders maken een onbeheerst ge bruik van het park en de uit lopers daarvan. Bij herhaling zijn hierdoor vernielingen te constateren aan beplanting en gazons. Bovendien is er mede door het onbeheerste gedrag en het ontbreken van speciale paden in de groenstroken sprake van zekere onveilig heid. Soortgelijk ongewenst gedrag is er ook bij bromfiet sers. Voor beiden moet het park en de daarbij behorende uitlopers Bijdorp—Parkwe g—Duiven pad en Schiedamse- weg", aldus de wethouder die vorige maand vergeefs het plan te berde bracht om het park af te sluiten voor hon den. Een „bijzondere" bromfietsrou te door het park is volgens Zijdeveld nog wel te accepte ren bij de Parkweg en het nog aan te leggen pad. De trieste resten van wat begin vorige week nog een trots sleepbootje was: de Wiljo. Het scheepje verongelukte dinsdag in alle vroegte toen de kraanarm van een drijvende bok op de Wiljo te pletter sloeg. Het verdween in enkele seconden naar de bodem van de ter plekke elf meter diepe Nieuwe Maas. Nog steeds zijn de twee opvarende niet gevonden. Van de schoorsteen, de stuurhut en de kaartenkamer is niet veel meer over. Slechts brokstukken van een stuur wiel, radar, kompas en radio-installatie. De gordijntjes achter de patrtijspoorten in het vooronder hangen er vies en grauw bij. Het interieur biedt een troosteloze aanblik. Het wrak ligt voorlopig aan de kant bij scheepswerf De Haas in Maassluis. Een der directieleden vertelde dat het daar blijft tot de verzekeringsexperts hebben be paald wat er mee gebeuren gaat. Het ziet er echter naar uit dat de voormalige sleper sleehts geschikt is voor de sloop. Het tragische einde van een trotse sleper.... Vlaardingen De bewoners uit Holy-Noord, met name degenen die in de hoofdstedenbuurt wonen, zullen op een speciaal te beleggen bijeenkomst in de tweede week van mei nader worden geïnformeerd over de gemeentelijke plannen ten aanzien van de aanleg van de Europaboulevard. Tevens zal het comité Actie Busbaan in de gelegenheid worden gesteld zijn drie al ternatieve kruispunten Kor hoen!aanParijs laanEuro pa boulevard nader toe te lichten. Een en ander is gis teravond tijdens de raads commissie voor verkeer en vervoer afgesproken tussen wethouder Bas Goudriaan, vertegenwoordigers van het actiecomité en de commissie leden. De wens hiertoe kwam duidelijk naar voren toen wethouder Goudriaan tijdens het vragen- halfuurtje vertelde dat het Europaboulevard-plan reeds in de B en W-vergadering is besproken, dat het financieel nog niet helemaal rond is en dat er maar liefst zes plannen bestaan. Voorts willen de commissieleden nog eens ter plaatse zich laten informeren over de plannen van het bus baancomité. „Iedereen heeft dan de kans om zijn zegje te zeggen" stelde Goudriaan. In een later stadium kan de raadscommissie haar uiteind elijke oordeel geven over het boulevardplan. Of de plannen van het actieco mité enige kans maken, valt vooralsnog te bezien, ,,'t Zit er niet in", zo vertelde de wet houder reeds bijvoorbaat, „maar u krijgt op de informa- tieavond aÈe kans om uw plannen te verdedigen". En als doekje voor het bloeden vervolgde Goudriaan met: „U zult zien dat onze standpunten uiteindelijk toch niet 20 ver van elkaar af zullen blijken te liggen". Hoever, dat wilde hij nog niet zeggen. De voorkeur van het comité gaat globaal genomen uit naar de volgende oplossingen: het verkeer, komende vanuit de richting Schiedam en rij dend op de boulevard kan rechtsaf slaan de Parijslaan op in de richting van de hoofdstedenbuurt. Het ver keer dat vanuit de andere richting komt, mag noch naar rechts (Korhoen! aan), noch naar links (Parijslaan). Uitge gaan wordt van verkeerslich tinstallaties terwijl er geen on gelijkvloerse kruising behoeft te worden aangebracht voor voetgangers en fietsers, zoals Goudriaan zich dat voorstelt. Het tweede model is iets afwij kend van het eerste. Hier kan men, komend vanuit Schie dam, 20wel links- als rechtsaf gaan, respectievelijk de Kor- hoenlaan en de Parijslaan in rijden. Ook hier geldt: wie van de andere kant komt mag noch naar links noch naar recht. Het derde model is gelijk aan het tweede met dien verstan de dat men van beide kanten op de boulevard de Korhoen- laan/Parijslaan kan oprijden. Bovendien is het hierbij mo gelijk om vanaf de (voormali ge) busbaan de boulevard op te rijden. Dit plan is weliswaar het duur ste van de drie alternatieven, maar het is volgens het comi té goedkoper dan de plannen van Goudriaan. Hoe die plan nen van de wethouder precies zijn, weet men echter pas over enkele weken. Schiedam Over het toestem ming geven voor een Chileen se muurschildering heeft de gemeenteraad nog geen be sluit kunnen nemen. De stem men staakten daar deze week over. Besloten werd het punt op de volgende vergadering nog eens te bespreken. Hetzelfde geldt voor het geven van subsidie van 500 gulden aan het Chili-comité. Over de- ze voorstellen staakte de stemming met zestien tegen zestien, door het voortijdige vertrek van de CPN-er Aad de Wolf. De tegenstemmers, WD en CDA, vonden dat bepaalde mensen gekwetst zouden ra ken als de Ramona-Parrabri- gade aan het Emmaplein een schutting zou mogen beschil deren. Bovendien zou volgens hen dan het hek van de dam zijn voor andere groepen vluchtelingen, bijvoorbeeld Tsjechen CDA-er Siem Ros- man kon het ook niet nalaten even op te merken dat hij het merkwaardig vond dat juist deze aanvraag (van de PvdA) zo snel door het college is behandeld, advertentie V DEVtVll KsTIHVr I< 'TEL. 73.11.44. V,.. Na val op spekgladde „kinderhoofdjes" Vlaardingen De gemeente Vlaardingen is niet van plan de schade te betalen, die een inwoonster van de stad enkele maanden heeft opgelopen bij een valpartij met de fiets. Het slachtoffer had hier de gemeente voor aansprakelijk gesteld omdat volgens haar het ongeval te wijten was aan het slechte onderhoud van het wegdek bij de Koningin Wilhelminahaven. Het wegdek waar de vrouw ten val kwam bestaat uit zogenaamde kinderhoofdjes, die bij regen tamelijk glad worden. De gladheid wordt nog eens verhoogd door de daar heen en weer rijdende vorkheftrucks van een nabij gelegen stuwadoors bedrijf. De gemeente stelt echter, dat zij slechts dan aansprakelijk is wanneer zij het onderhoud vab de wegen verwaarloost en geen zorg draagt voor deugdelijke bestrating. Aangezien kinderhoofd jes tot de normale bestrating behoren wijst zij iedere vorm van aansprakelijkheid af en adviseert <ie indiener van de schadeclaim een schadeclaim in te dienen bij het stuwadoorsbedrijf, dat met de vorkheftrucks de gladheid bevordert Hoewel dit bedrijf de vrouw heeft laten weten zich niet verantwoordelijk te voelen omdat het een openbare weg betreft, maakt de vrouw volgens de gemeente bij de rechter goede kans in het gelijk te worden gesteld. Daarbij wijst de gemeente op de jurisprudentie: „Zo heeft de rechter in alle gevallen waarin schade was ontstaan door klei op de weg bij bietencampagnes, uitgesproken dat de boeren die klei op de weg hadden doen neerkomen, volledig aansprakelijk zijn voor die sqhade, ontstaan tengevolge van de gladheid".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1