SCHIEDAMSÏ.HE COURANT Brand verwoest House of Dimple Schoolmelk in koelkist -Ü Overlast hondepoep wordt bestreden TEL m a Brandstichter gearresteerd m I! m Stenen door ruiten I Gemeente biedt alternatieve bonwlokaties I Zakken roller goede vangst? Wijziging politieverordening CDA-affiches zijn Ie groot Kompas wijst dieven de weg m ti HÉ Ook verandering in betalingssysteem I „GEEN WONINGEN IN BROEKPOLDER" Roken taboe Bocht wordt ruimer Dinsdag 28 maart 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang no. 26054-6 pagina's - Broersvest 3 telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Het ïondepoep-probleem in Schiedam wordt aangepakt. Het wordt zeer waarschijnlijk binnenkort verboden om honden hun ontlasting te laten doen op voetgangersgebieden en speelterrei nen. Tevens wil men bij wijze van proef de speeltuin bij de kinderboerderij in het Beatrixpark gesloten verklaren voor honden. De algemene politieverordening moet hiervoor worden veranderd. De officier van justitie in Rotterdam heeft al te kennen gegeven dat hij daar mee akkoord gaat. De wijzigingen worden op donderdagavond 36 maart ter goedkeuring voorgelegd aan de raadscommissie voor alge mene en bestuurlijke zaken. Daarna worden de voorstellen van de plaatselijke politie aange boden aan de gemeenteraad. De gemeente-voorlichter zal de opdracht krijgen extra aandacht te besteden aan de bestrijding van de overlast door hondepoep. Dolf Busch- kens zal de mentaliteit van de eigenaars moe ten gaan beïnvloeden, wijzen op de verant woordelijkheid en appeleren aan het fatsoen. Uiteraard alleen als de raadsleden daarmee akkoord gaan. En dat 2al wel. Enige tijd geleden bleek dat namelijk bij een vergadering van de raadscommissie voor ruimtelijke orde ning. Die commissie ging niet akkoord met het plan van wethouder Chris Zijdeveld om het hele Beatrixpark af te sluiten, maar zag wel wat in een wijziging van de verordening. „Met de voorgestelde wijziging blijft er nog voldoende gelegenheid voor de honden, bij voorbeeld in de goot, en tussen het struweel en struiken", aldus burgemeester Arie Lems, die de raadscommissie voor algemene en be stuurlijke zaken zal voorzitten, „de bestrijding van dit euvel is moeilijk. Er kunnen allerlei verbodsbepalingen worden vastgesteld, maar kunnen die wel gehandhaafd blijven? Hel be wijs van de overtreding is nauwelijks te leve ren, behalve in geval van op heterdaad betrap pen. Daarnaast komt ook dat de politie belang rijker zaken heeft te doen dan het opsporen van deze overtredingen. Aan het terugdringen van het aantal honden hoeft geen aandacht te worden geschonken, omdat er verschillend over gedacht wordt of er al dan niet te veel honden zijn. Voorts is de hondenbelasting, waarvan het tarief op het inkomen is afge stemd en welke landelijk gezien aan de hoge kant is, niet het middel om de toeneming van het aantal honden tegen te gaan." Maassluis Bij de volgende verkiezingen (31 mei gemeen teraad) zullen de CDA-affi- ches aan een nauwkeurig on derzoek worden onderwor pen. Dit naar aanleiding van een brief van de Maassluise besturen van dc PvdA en de PPR waarin wordt gewezen op het feit dat het CDA voor de statenverkiezingen te gro te affiches bij de dienst van gemeentewerken heeft ingele verd. B en W betreuren, dat mede door een l'out van ge meentewerken toeh deze bil jetten, die duidelijk groter zijn dan de voorgeschreven afmetingen van 60 x 80 xra, zijn aangeplakt. „Voor de aanstaande verkiezingen kun nen hier echter geen verande ringen meer In worden aange bracht. Bij de volgende ver kiezingen zal aan het voorge schreven formaat stringent de hand worden gehouden", aldus het college. Schiedam Een scheepskom pas ter waarde van 750 gul-- den is verdwenen van de. bin nen vaarttanker Delstar I uit Delfzijl, die in dc Wilhelmina- haven bij Gulf Oil is gemeerd. Inbrekers zijn via een niet afgesloten raam in de hut ge komen. waar het kompas zich bevond. Via de normale uit gang, de deur, zijn zij wegge komen. ADVERTENTIE VOORLETTERS ZELFKLEVEND OF KUNSTSTOF BOSMAN LETTERS TEL. 258550 Vlaardingen De Vlaar dingse bar House of Dimple aan de Oostha- venkade is zaterda gochtend geheel uitge brand. De brandweer, die rond zes uur ys mor gens met groot mate rieel uitrukte, heeft niet kunnen voorko men, dat de gehele in boedel in de vlammen zee werd verwoest. Het kapitale pand is zeer aange tast en zal vermoedelijk als verloren moeten worden be schouwd. De schade beloopt in de honderdduizenden gul dens. Het vuur blijkt te zijn aangesto ken door de 17-jarige J. de G. zonder beroep uit Vlaardin gen. De politie arresteerde hem een uur na de brandmel ding. Vijf uur later bekende de jongeman. De politie hield het pand de afgelopen weken scherp in de gaten omdat er wraakacties waren aangekondigd na de steekpartij van vorige maand waarbij een Vlaardinger om het leven kwam. Enkele we ken geleden verwoestte een klein brandje een deel van de inboedel op de eerste etage. Toen was het de politie duide lijk geworden dat de aange kondigde wraakacties serieus genomen dienden te worden. Zaterdagmorgen nam de politie vier Vlaardingers mee naar het bureau voor verhoor, die iets met de brand te maken hadden kunnen hebben. Om tien' uur 's mórgens verzocht hoofdinspecteur M. M. Keizer- waard grote terughoudend heid van de pers omdat hij weinig concrete bewijzen te gen de mannen kon aanvoe ren. Hij wilde daarom weinig bijzonderheden over de brand kwijt. Twee uur later bekende de dader echter, een van dc vier aangehouden mannen, de i brandstichting.~Hi] verklaarde tegenover de politie de brand met benzine te hebben aange stoken in het pand, waar hij via een raam aan dc achterzij de wist binnen te dringen. De dader is familie van de vorige maand neergestoken bezoeker van 5e bar. De politic heeft de drie andere mannen vrijge laten. De traditionele eierzoekwed- strijd in het Staelduinsebos heeft gisteren ondanks het teleurstellende weer zo'n achthonderd deelnemers getrokken. Een verheugend groot aantal, waarmee de stijgende belangstelling voor dit jaarlijkse paasge- beuren zich heef! voortge zet, alhoewel de samenstel ling van het publiek enigs zins anders was. Gewapend met regenkap pen en paraplu's volgden sportieve families de bos- route. De allerkleinsten, vo rig jaar was er nog een karavaan kinderwagens, en veel bejaarden moesten echter door het weer ver stek laten gaan. Diverse eie ren en vierenveertig beschil derde borden waren „uitge zet" langs de paden. Voor alle deelnemers was er een presentje. De bedoeling van deze zevende wedstrijd van de vereniging „vrienden van het Staelduinsebos" is het bezoek aan het informa tiecentrum te stimuleren. Deze schuur, ingericht over de natuur en het milieu in de omgeving, wordt overi gens op 24 juni officieel geopend. Schiedam Vandalen hebben bij de Burgemeester Verveen- school aan de Nachtegaallaan zeven ruiten ingegooid. Het bestuur van deze lagere school in Kethel heeft bij de politie aangifte gedaan. Vlaardingen Het systeem van de schoolmelkvoorziening in Vlaardingen wordt binnenkort aanzienlijk gewijzigd. In plaats van het dagelijks bezorgen van verse kartonne tjes melk, komen er vrieskisten die tweemaal per week worden bevoorraad. Ook het betalingssysteem wordt veranderd. a Melkdrinken, terwijl de „juf" voorleest. |liniUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!llllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinillllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!l!l!llllll!IIIIMII[lllllll!lllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIUIIII!llll|i^ Vlaardingen De gemeente Vlaardingen zal binnenkort bij de provincie en Rijnmond de bouwlokatïes bekend maken voor tweeenveer tighonderd woningen. Hiermee wil zij LA- NOG VOORKOMEN, DAT DE Broekplder moet worden volgebouwd, een zaak waartegen Vlaardingen fel ïs gekant. Tijdens een bezoek van enkele CDA-kopstukken aan. het gemeentehuis trok burgemeester Wim Kieboom van leer tegen het door Rijnmond vervaardigde streekplan waarin de Broekpolder wordt aangezien als bouwlokatie. „Wat Rijnmond elders niet lukt probeert zij hier", stelde de' Vlaardingse eerste burger vast waarop hij liet volgen, dat Rijnmond andere gemeenten maar wat harder dient aan te pakken met de aanwijzing van bouwlokatïes. Hij beschuldigde Rijnmond ervan de vervoersmogelijkheden exploitabel te maken door middel van in de Broekpolder veel woningenneer te zetten. „De verbindingen noord-zuid in Vlaardingen worden doorbij vergeten. Het lijkt erop alsof Rijn mond de bewoners in het noorden van Vlaardingen alleen, zo snel mogelijk cp de Cooisingel in Rotter dam wil krijgen. Een metro of sneltram dient echter naar het Vlaardingse stadscentrum te worden door getrokken". Hij verwierp ook de gedachte, dat Vlaardingen een sterk karakter krijgt van een forensengemeente. „De dagelijkse pendel naar Rotterdam is al erg groot en extra werkgelegenheid voor de bewoners van een volgebouwde Broekpolder kunnen wij niet schep pen". Tenslotte zei Kieboom een prestigestrijd te vrezen tussen Vlaardingen en rijnmond over de2e kwestie., „hetgeen beslist voorkomen moet worden". Rijnmondgecommiteerde R. Weststrate stelde Ben W gerust: „Voor het CDA is het volbouwen van de Broekpolder geen dogma en blijft het streekplan nog bespreekbaar. Ais daar goede argumenten voor wor den aangevoerd moet herziening mogelijk zijn". Ge deputeerde N.W.A. Brink stelde een soort ronde-tafel conferentie voor waarbij Vlaardingen, Rijnmond en de provincie de kwestie nog eens goed moeten bespreken. ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiimiuinniniiitiiiiniiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiK^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiimuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiimiiiitriiiiiiiiim Een en ander is het ingrijpende gevolg van de verlaging van tie school meiksubsi'die, een maatregel die door de EEG in Brussel is genomen. Om nu te voorkomen dat de melk voor de scholen te duur zou wor den heeft de Nederlandse Melkunie een nieuw en goed koper distributiesysteem ont wikkeld en dit voorgelegd aan het Centraal Schoolmclk Co mité in Rijswijk. Het CSC is een van de activiteiten van het Nederlands Zuivel bureau. In overleg met het centrale comité is nu besloten dat alle scholen in Nederland waar melk gedronken wordt. c*cn koel kist in bruikleen krijgen van de Melkunie. In plaats van dagelijkse bevoorrading, wordt dit tweemaal in de week. Vlaardingen behoort tot die plaatsen in ons land, waar reeds snel wordt overgestapt op het nieuwe distributiesys teem. Een gevolg van on do me er het nachtelijk rijverbod voor vrachtwagens. Alvorens de koclkisten worden ge plaatst zullen in de schoolge bouwen enkele technische voorzieningen moeten worden getroffen. Zo zullen op 27 van de 93 scholen (openbaar en bijzonder onderwijs) randaar- destopcontacten moeten wor den aangebracht. De kosten hiervan 8100 gulden wor den gedragen door dc ge meente. Dc heer J. N. C. van der Maas, secretaris-penningmeester van het plaatselijk school- m elk comité, weet nog niet precies wanneer het nieuwe systeem wordt ingevoerd. „Ik ga er in elk geval van uit dat dit met ingang van het nieuwe schooljaar helemaal rond is", zo zegt hij. „En als het aan de Melkunie ligt reeds in mei of juni, maar dat zie ik nog -biet zo zitten". Ook het betalingssysteem zal worden veranderd. Tot nu toe is het gebruikelijk dat de moeders wekelijks bij de melkman schoolmelkkaarten kopen. Een vrij kostbaar sys teem, dat voor de melkman weinig interessant is, finan cieel bezien. Volgens de heer Van der Maas moet dit meer worden beschouwd als een serviceverlening van de melk- slijter. Voorts zou het sehool- melkcomité in de toekomst meer en meer problemen krij gen met afzetmogelijkheden van de kaarten vanwege het teruglopende aantal melkboe ren De nieuwe regeling houdt in dat de ouders driemaal per jaar een acceptgirokaart krij gen thuisgestuurd. Een kwestie van slechts een hand-, tekening zetten. In eerste instantie had het plaat selijk schoolmelkcomité ge wild dal de betaling viermaal per jaar zou zijn. Op grond van technische bezwaren kon de Melkunie op dit verzoek niet ingaan. Maassluis Het roken tijdens de lessen op de Maassluise scholen is taboe. Op aanbeve ling van de minister van on derwijs en wetenschappen, de heer A. Pais, hebben B en W besloten tot een algeheel rookverbod op openbare scholen. Daarnaast zat worden bevor derd dat in het huishoudelijk reglement der openbare scho- .len een regeling wordt opge nomen over het roken van leraren, leerlingen en ande ren, binnen het gebouw, op andere plaatsen dan de leslo kalen en op andere uren dan tijdens de lessen. Schiedam „Met deze man denken we een goede vangst te hebben gedaan", altlus hoofdinspecteur Peter Broe ders over een op heterdaad betrapte zakkenroller. De 28-jarige Joegoslaaf H. D. werd vrijdag op de week markt in de binnenstad aan gehouden. Rechercheurs had den gezien dat hij uit de tas van een vrouw een rood toilet- tasje stal. Later bleek dat er in dit tasje met dc goudkleuri ge letters „Cosmetica" alleen wat haarspelden zaten. Door de achtervolging, waarbij een kameraad van de Joego slaaf kans zag te ontsnappen, zijn de rechercheurs de eige naresse van het tasje kwijt geraakt. En zonder aangifte begint men weinig tegen d man die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft opgege ven. De politie vraagt daarom of de ongeveer veertig-jarige eigenaresse zich op het hoofd bureau aan de Lange Nieuw- straat wil melden. Schiedam Op verzoek van buurtbewoners wordt de hoek Nïeuwstraat-Karte Ach terweg iets ruimer gemaakt. Burgemeester en wethouders hebben daar reeds toe beslo- ten. De dienst gemeentewer ken zal opdracht krijgen het punt in de binnenstad aan te pakken. Een en ander tot grote oplucht ing van met name Tina Ver- spaget, die op deze hoek woont en die zegt een enorme overlast van het verkeer te hebben. Vooral vrachtwagens zouden moeite hebben met het nemen van de bocht, met als gevolg dat ze regelmatig legen de muur van het oude pand rijden. „Hele stukken rijden ze uit de muur", aldus Tina die voor klachten bij het stadskantoor regelmatig aan de bel heeft getrokken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1