'Raad moet zich uitspreken over sleepvaartmuseum' 1 Hans van der Ylist stapt provincie in ais „Rijnmondiaan" m WWWêË ?pi SëtilWÊ^ÊÊÊl Sportluis SART KREFT lÉPi Mm 'mÊ Ren vacaturebank voor „vrije arbeid'9 „Historische" Kerst niet in december? Doorgereden na aanrijding Zendapparatuur in beslag genomen 59.95 Auto opengebroken Flipperkast opengebroken Scholiere onder auto Vals briefje van honderd Vrouw van handtas beroofd inbrekers met gedistilleerd Ik ben voor aparte provincie Rijnmond" llpl gplipp rapB-JB Suggestie van PPR Restauratie voor atelier Aanbieding: Hu reeds de gehete collectie bikini's en zwembroeken uit voomaad leverbaar UIINJSDAG 28 MAART 1978 3 Maassluis Het beschik baar stellen van het 3(10 jaar oude stadhuis aan de Maassluise Hoogstraat voor de vestiging van een sleepvaartmuseum heeft bepaald niet de goedkeuring van de ge meen teraadsfractie WM SO. Zij heeft dit duidelijk gemaakt in een brief die één dezer dagen gestuurd is aan het college van B en IV. Daarin wordt met name burge- VIaardingen Op het parkeer terrein bij de Lijnbaanhallen in Vlaardingen werd zater dagavond een geparkeerde auto opengebroken. Eigenaar K. uit Vlaardingen bemerkte de inbraak toen hij 's avonds terugkwam. Hij mist zijn rij bewijs, paspoort, enkele giro betaalkaarten en een porte feuille met driehonderd gul den. Vlaardingen Bij een inbraak in café Centraal op de West- Havenplaats ïn Vlaardingen hebben onbekenden een flip perkast opengebroken. Het is niet bekend hoeveel geld zij daaruit haalden, evenmin hoe zij zich toegang tot het eafé verschaften- Schiedam Bij het achteruit rijden met zijn auto heeft de 38-jarige C. A. van L. de 12-ja- rige Sonja Verheul aangere den. Het meisje is met een gebroken onderbeen opgeno men in het Noletziekenhuis. De operator had niet gezien, dat aan de Oostsingel de Schie- damse scholiere achter zijn auto speelde. Schiedam In Schiedam is weer een vals briefje van honderd gulden opgedoken. Een onbekend gebleven man betaalde hiermee bij een zelf bedieningszaak aan de Alei- d ast raat. De kassière merkte dat het om een vals briefje ging toen zij het papier in de kassa wilde doen. De man was toen al verdwenen. Schiedam De 24-jarige V. uit Maassluis heeft zondagmor gen hij de politie aangifte gedaan van beroving van haar handtas. Dit gebeurde die dag rond negen uur 's morgens op station Nïeuw- land in Schiedam. Een onge veer vijftien-jarige jongeman griste de handtas uit haar banden en ging er pijlsnel vandoor. De vrouw is haar identiteitspapieren, die in de tas zaten kwijt en een te ver waarlozen hoeveelheid klein geld. Schiedam Via de nauwe Keetsteeg zijn inbrekers op het dak van een BV aan öe Lange Haven terechtgeko men. Bij het bedrijf, de Inter national Trading Company Holland, bleek een raam niet afgesloten. Eenmaal binnen doorzochten de inbrekers en kele vertrekken. Acht flessen gedistilleerd ter waarde van honderd gulden zijn buitge maakt. meester Theo van Dïjke ver weten, dat hij zich (nog) niet heeft gehouden aan zijn toe zegging om de eventuele be stemmingswijziging van het historische pand eerst in de gemeenteraad ter discussie te stellen. Deze toezegging deed hij naar aanleiding van een aantal vragen van de "WM 80- fractie tijdens een vergade ring van de commissie alge mene zaken vorig jaar. Zij vindt het dan ook wat voorba rig dat het gemeentebestuur via perspublicaties heeft laten weten best bereid te zijn het oude stadhuis te bestemmen voor sleepvaartmuseum. "In gevolge de delegatieverorde ning is aan u ondermeer gede legeerd het verhuren van ge meentelijk onroerend goed. In principe valt ook de verhuur van het oude stadhuis onder uw competentie, maar dit is nu in tegenspraak tot genoem de toezegging, waarin wij in deze toch meer gewicht villen toekennen", aldus een passa ge uit de brief aan B en W. Daarom vraagt WM 80 aan het college of het bereid is het verwoorde standpunt voorals nog als een coüege-standpunt te willen zien, en dit als zoda nig verder uit te dragen. Voorts vraagt zij of het colle- o De raad moet zich over de bestemming van het oude stad huis kunnen uitspre ken. ge bereid is de toezegging ge stand te doen, om eerst de plannen lot bestemmingswij ziging van het oude stadhuis in de raad ter discussie te stellen. Zoals bekend komt het historische stadhuis aan het einde van dit jaar leeg te staan omdat de gemeente dan de beschikking krijgt over het nieuwe stadskantoor in Ko ningshoek. esffiÈIS 1 H fi* <*m!* )tMet zijn vieren waren we naar de minister gegaan, de provincie, Rijnmond, Rotterdam en Schiedam, om te pleiten voor een gezamenlijk overleg over de scheepsbouw. Want het is niet niks, 2500 man die straks bij Gusto en andere werven de straat opgaan; in dit gebied komt zoiets extra hard aan, en daarom is een goed overleg tussen de direct betrokken overhe den en het rijk nodig. Voor het rijk is de scheeps bouw alleen maar een sector tussendoor; en het is natuur lijk een landelijke zaak, maar daarbij hadden de provincie, Rijnmond en Rot- terdam en Schiedam toch Hans van der Vlist. veel meer ingeschakeld kun nen worden." Hans van der Vlist gaat hoge rop. Afdelingsvoorzitter van de PvdA in Schiedam is hij nu, maar voor de provincia le staten wordt hij morgen gekozen. In het district Delft, waaronder het gebied van Delft tot aan de Nieuwe Waterweg valt, is hij lijst trekker van de Partij van de Arbeid, en derhalve zal hij na de verkiezingen van mor gen deel uitmaken van de socialistische statenfractie. Zijn inbreng zal er vooral zijn waar het gaat om werk gelegenheid („Per slot van rekening ben ik Rijnmon- diaan," zegt hij) en ruimtelij ke ordening (als verkeers- deskundige van de gemeente Schiedam weet hij daar wel iels van). Overleg tussen het rijk en „de kleintjes" kan er vaker zijn, volgens hem, maar daar komt bij dat veel besluitvor ming „naar beneden" moet worden gehaald. Van der Vlist: Je kunt niet alles centraal regelen, daarom ben ik er ook voor om van Rijnmond een aparte provincie te ma ken. Het Rijnmondgebied heeft zo zijn eigen proble men. Als je al riet dat Zuid- Holland een achterstand heeft op andere provincies, vanwege de grotere werk loosheid, de slechtere wel zijnsvoorzieningen, dan kan je wel aanvoelen dat Rijn mond helemdél achterloopt Daarom zal een provincie moeten zorgen voor meer aandacht in de Tweede Ka mer voor de eigen zaakjes. Op het ogenblik zijn er die merkwaardige tegenstellin gen. Dat er vaak een samen hang tussen diverse landsde len bestaat die lagere over heden niet kunnen overzien, is duidelijk, maar ik vraag mij sterk af of dat nou het geval is met rijksweg 19. De betrokken gemeenten zijn er tegen en de provincie ook, en die provincie heeft nota bene wel kijk op hoe het verkeer in Zuid-Holland loopt, maar toch hoor je van het kabinet dat die weg aan gelegd moet worden. Ik vind dat zot De provincie zou méér zelf moeten kunnen bepalen". „Ik bedoel natuurlijk niet, dat de provincie niks te vertel len heeft," zegt Hans van der Vlist, die aan één stuk door praat „Vooral op het vlak van milieu en ruimtelij ke ordening zijn er uitge sproken bevoegdheden, en ook toetst de provincie wat de verschillende gemeenten doen. Dat gebeurt uiteraard maar een beetje globaal, an ders zou je nog krijgen dat de provincie bepaalt hoe nieuwe wijken eruit moeten gaan zien. Strenger is wel de beoordeling van stadsuit breiding op zich, zoals m Schiedam, want daar is weer die samenhang met de omgeving Bovendien, onze fractie zegt duidelijk dat stadsvernieuwing de voor keur heeft boven nieuw bouw, al hoeft dat natuurlijk met te betekenen dat elk uitbreidingsproject fout is". -'WM >1 i miWliWYW" Schiedam Een vacaturebank voor vrijwilligers is een Gronings experiment, dat in Schiedam navolging verdient. Dat stellen Ben Savelshergh en Herman Noordegraaf in een vervolg op hun notitie „Een perspectief voor haanlozen?" waarin werd Ingegaan op de markt voor niet-bctaalde arbeid. Mensen, die geen beroep sarbeid kunnen en/of willen verrichten, hebben het recht op zinvol bezig zijn, en dat is ook arbeid, redeneren beide PPR^Ie- den. Om het voor mensen, die een uitkering hebben, eenvoudiger te - maken om bezig te zijn (in maatschappelijk verband, en zonder een concurrentiepositie voor bedrijven in te nemen)'zou een plaatselijke werkgemeenschap kunnen worden opgericht, en Noordegraaf stelde daarover schriftelijke vragen aan burgemees ter en wethouders. Onderdeel van zo'n gemeenschap (PWG) is een vrijwilligersvacatu- rebank zoals die in Groningen - voorlopig voor de duur van een jaar - Is ondergebracht bij het gewestelijke arbeidsbureau. Dat is er een goede plek voor, zo blijkt wel uit het veie bezoek dat er in het Groningse voor is. Museum zit vol Schiedam De kersttentoon- stcllïng van de historische vereniging, die na twee keer al wordt gezien als een „nieu we traditie", dreigt eind dit jaar in het nauw te komen. Door Cees van der Geer, se cretaris van de vereniging, wordt dat in hoge mate be treurd. „Het is niet zo, dat wij aan spraak maken op museum ruimte met de Kerst, maar gezien het succes van de vori ge twee keren zou je haast zeggen: dat mag niet wijken voor iets anders", aldus Van der Geer. Ook cultuurwethouder Herman Posthoorn vindt, dat msueum- directeur Hans Paalman zich moet inzetten om het kerstge beuren van het historisch ge nootschap mogelijk te maken. Volgens Paalman wordt dt wel moeilijk in verband met enkele verschuivingen in het tentoonstellingsprogramma. Zo wordt een grote grafiek manifestatie, die ruim twintig duizend gulden gaat kosten, niet meer eind dit jaar ver wacht, maar begin 1979. Het museum zal daarom in no vember en december eigen bezit exposeren, waaronder de beroemde Cobra-collectie, omdat het dan precies dertig jaar geleden zal zijn dat de Cobra-groep werd opgericht (door kunstenaars zoals Ap pel, Alechinsky, Comeille en Jom). Vrijwel alle zalen hangen dan vol, maar Posthoorn vindt dat ruimte moet worden gemaakt voor de historische vereni ging. „Zoveel hoeft dat niet te zijn", meent Van der Geer. „want het zal alleen gaan om een overzicht van alle stadsge zichten van Schiedam tot 1870 ongeveer, toen de fotografie op gang kwam. Het meeste is grafiek, dus zal het aardig aansluiten bij die manifesta tie. Ook daarom pleit ik er voor onze kersttentoons telling niet uit te stellen". Overigens wordt op advies van Van der Geer in de musuem- commissie overwogen, of jaarlijks een vast bedrag opzij kan worden gelegd voor histo rische aankopen over Schie dam. Vlaardingen Wethouder Bas Goudriaan voor stadsontwik keling verricht op maandag 3 april om twee uur 's middags de officiële handeling voor de start van de restauratie en verbouwing van het pand Markt 42-43/Kerksteeg 6 in Vlaardingen. De kosten voor de renovatie van het pand, dat op de monu mentenlijst staat, bedragen 8.5 ton en deze worden be taald uit een speciaal voor stadsherstel bestemd fonds van de gemeente. De restaura tie neemt ongeveer een jaar in beslag. Daarna wordt het pand verkocht aan de gra fisch ontwerper J. Groen, die er gaat wonen, en er een ate lier met verkoopruimte in ves tigt voor Afrikaanse en mo derne kunst Het gebouw, dat in eigendom is van de gemeente moet al voor 1791 zijn gebouwd. Volgens het gemeentearchief kocht in dat jaar predikant H. Vier kant het pand op. Notaris P. Verkade kocht het in 1806 voor de prijs van 2700 gulden. Gedurende ruim zestig jaren woonden en werkten er nota rissen. In deze eeuw werd het pand gebruikt voor een post- zegelhandel, de Volkskrediet bank en de muziekschool van de stadsbeiaardier Cor Don. De commissie stadsherstel, stadsverfraaiing en stadsver- zorging heeft het gemeentebe stuur omtrent de uit te voeren verbouwing geadviseerd. Schiedam De 30-jarige Schie dammer G. G. is door de politie verbaliscerd omdat hij doorreed na een aanrij ding. De aanrijding vond in de nacht van vrijdag op zaterdag plaats bij de Vlaardingsedijk in Schiedam. De Schiedam mer ramde tegenover een ca fé een taxi, die bestuurd werd door de 19-jarige G. B. uit Vlaardingen. De taxi chauffeur, die daarop uit zijn wagen stapte werd door de man onthaald op een scheld kanonnade. De Schiedammer besloot toen zijn^uto een eindje weg te zetten en de taxichauffeur stapte weer in zijn auto om met een, klant af te rekenen. G. G. nam daar echter gebruik van om er vandoor te gaan. De taxichauffeur had het kente ken van zijn wagen al geno teerd zodat het voor de poli tie gemakkelijk was de man te achterbalen. De gevonden auto werd naar het bureau gesleept. De eigenaar mldde zich in de loop van zaterdag bij het bureau. Vlaardingen De Vlaardingse politie beeft zondagmorgen de zendapparatuur in beslaggenomen van een Maassiuizer. De politie werd getipt door een bewoner van een huis aan de Rotterdamse weg. die vond, dat een personenauto met inzittenden rich verdacht bij hem in de straat ophield. De politie, die arriveerde, merkte dat de automobilist op dat moment bezig was met het uitzenden. Zijn apparatuur in de auto werd in beslag genomen. Tegen de 21-jarige J. C. van D. werd proces verbaal opgemaakt {ADVERTENT, Hoogsraa» 100 Pretorlalaan 39 SCHIEDAM ROTTERDAM Tel. 73.27.54 Tel. 84.61.49 Begin het tennlsselzoen op zijn best Met tennisartikelen van sporthuis Bart Kreft. Tretom. Triumph racket Hyo scheepsbespanning van 79.95 voor Bespannen en repareren van rackets klaar terwijl o wacht. Grote collectie tennis-tralningspakken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 3