(por r SVV: drie verwacht, één gekregen m FC Vlaardingen aanvallend machteloos 1 ©TIPS :As--s4| Verrassend gelijkspel in uitwedstrijd tegen Wageningen "Van achterstand in betaling geen sprake" h •f^fpspsc SW-JEUGD GELIJK Nederlaag serie GSS Oefen programma Zwaluwen GELE KAART VOOR CEES BOEMAN DIRECTEUR GOUKA: *êsmr> Sporta genda Voetbal programma DINSDAG 28 MAART 1978 Wapeningen—SVV0—0, Scheidsrechter; Jansen. Toeschouwers: 3500. Wape ningen: Van Geffen, Braam. Van der Klift, Van der Ley, Tollenaar. Hazel- hekke, Van der Berg, Leus huis, Bish (Van Ossenbrug- ge), Menting, Van Vijfey- ken. SVV: Van der Most, Den Tuinder, Steenbergen, Van Dijk, Corver, Van der Vlist, Kreft, Zoetmulder, Huigen, Hoogmoed (Ver steeg), Peitsman (Salari). SVV-Wageningen 1—4, rust 1—0. Scheidsrechter: Jon ker. Toeschouwers: 1500. SVV: Van der Most, Cor ver, Steenbergen, Van Dijk, Den Tuinder, Van der Vlïst, Kreft (Merre- laar). De Haan, Huigen Peitsman), Hoogmoed, Zoetmulder. ioor Marlijn Verwaaijen V*5^ïsi*§pQw5i*' 4 j S3fT?.?f7 - - w 8* «ÈVW H Rinus Steenbergen juicht terwijl Braam en Van der Ley protesteren De SW-captam neeft het beslissende tikje gegeven. Schiedam De berekening van SVV-trainer Pim Visser viel toch verkeerd uit. Gokte de oefenmeester in de dubbele confrontatie tegen Wagenin gen op drie punten, meer dan één zat er voor zijn ploeg niet in. SVV mocht nog gelukkig zijn met dat puntje. Want in Wageningen verraste de Schiedamse formatie door za terdag met 0—0 gelijk te spe len, maar op eigen veld liet SVV het volledig afweten:: 1—4. De angst van Wageningen-trai ner Frans Korver was derhal ve ongegrond Na afloop van de eerste confrontatie zei hij- .Het zal in Schiedam moeilijk worden voor ons SW is een ploeg die een kleine kans kan om zetten in het beslissende doelpunt. Op eigen veld heb ben we de kans gehad te win nen, maar als je alle kansen, die geboden werden, onnozel onbenut laat verdien je met meer dan een gelijkspel Nog maals, in de uil wedstrijd zul len we het niet gemakkelijk krijgen Dat SVV in Wageningen een gelijkspel behaalde was de verdienste van de verdedi ging. Alleen Eddy van der Host continueerde zijn sterke spel van de laatste weken niet. Maar zijn fouten werden toen gecorrigeerd door onder meer John Corver en Rinus Steenbergen die een inzet van de doellijn haalden. Was de deling inde uitwedstrijd verdiend, de nederlaag twee dagen later was dat ook Want SVV, dat thuis zonder Cor Peitsman speelde, waarvoor Wim de Haan (die de uitwed strijd in de dug-out volgde) in het veld kwam. dit SW viel is het maken van doelpunten voor ons ook een groot pro bleem" Dat geluk ontbrak bij Wagenin gen na rust zeker niet. Want nauwelijks was er één mi nuut gespeeld toen Leushuïs Tollenaar aanspeelde. In eer ste instantie wist van der Most nog wel te redden maar de terugspringende bal werd door Menting ingeschoten: 1—1. Wat SVV op dat mo ment miste was de overtui ging om door te gaan. Om in elk geval een offensief te ont wikkelen, waardoor Wagenin gen onder druk zou komen. Het bleef uit. Pim Visser: „We werden pas echt gretig toen het al te laat was. ïk snap er niets van. Als je de tegendoelpunten zo gemakke lijk laat scoren verdien je niet anders dan zo'n neder laag." SW had na 17 minuten spelen nog pech ook Toen was het weer Menting die op links doorbrak en een voorzet wilde geven De bal echter zeilde door de wind achter de vert wijfeld vallende doelman Van der Mest in de uiterste hoek 1—2 Een doelpunt dat in feite beslissend was Want ondanks het feit dat SW via Jos Zoet mulder (hu miste ook vlak voor rust een laeale kans toen hij vi ij voor Van Geffen afge leid werd door de roepende Coi Huigen), maai ook Dick Hoogmoed kansen genoeg kreeg om de scme een beter aanzien te geven was het Wa geningen dat scoorde- Een kwartier voor tijd viel de beslissende treffer. Een fout van Jan den Tuinder en Ri nus Steenbergen werd toen door Hazelhekke afgestraft: 1—3. En terwijl de voor Cor Huigen ingevallen Cor Peits man nog probeerde verande ring in de stand te brengen (een kopbal van hem werd van de lijn gehaald) was het andermaal Menting die ge makkelijk voor 1—4 kon zor gen. Waardoor SVV twee punten minder kreeg dan ver wacht. Ai was het, gezien de beide confrontaties, niet meer dan redelijk als twee gelijke spelen uit de bus wa ren gekomen. Inleiding tot de enige treffer van SVV. Hoogmoed heeft samen met John Corver (midden) ingekopt. vooral na rust tegen En moest toen ook toezien hoe Wageningen een fel offensief opzette waar de Schiedam mers erg veel moeite mee hadden Schoten echter van Menting en Bram Braam werden door de paal of de lat gekeerd. SVV kon zicb in die periode maar moeilijk hersteilen. Waarbij bleek dat het niet meespelen van Cor Peitsman geen zoden aan de dijk zette, omdat spits Dick Hoogmoed zich te ver liet terugzakken. Pim Visser; „Ik heb Jos Zoetmulder ver^ kozen boven Cor Peitsman. omdat het veld erg zwaar was. En met Hoogmoed in de spits leek het erop dat we meer beweeglijkheid in de voorhoede zouden hebben". Vijf minuten voor rust had SVV toch succes Een hoge voorzet van Wim de Haan kwam bij Dick Hoogmoed die inkopte De uitstekende doelman Van Geffen. stopte de kopstoot in eerste instantie, maar de te- lugsprmgende bal werd dooi Rinus Steenbergen alsnog in geschoten: 1—0. SW leek op rozen te zitten Vooral omdat Wageningen de laatste tijd moeite heeft met scoren Frans» Korver- „Dat kleine beetje geluk missen we de laatste wedstrijden Daarom Schiedam Tegen het sterke C-elfta! van Willem II heeft SW een verd-enstelijk gelijkspel behaald Na een 1-0 stand bn de rust werd het 1—1 SW, gewaarschuwd door de 10—0 zege van Willem ÏI op Eindhoven, startte sterk aanvallend Na een kwartier spelen leverde dat de beste kans van de wedstrijd op Toen mocht Jan Merrelaat een strafschop nemen maar de weer herstelde contractspeler miste. Vijf minuten voor rust was het Erik Visser die toch kon scoren Nadat SW na de pauze tot twee keer toe op de paal en de lat had geschoten kwam Willem il toch langszij SW gaf toen het gelijke spel met meer uit handen Bij de ploeg van Jan van der Velden vertolkten Gijs van der Weijden en Bas van Noortwijk de hoofdrollen Door dit resultaat verliet SW de laatste plaats Schiedam In verband met het veertig jarig beslaan, heeft zaterdag eersteklasser GSS een nederlaagserie sa mengesteld. Het programma daarvan ziet er als volgt uit: 4 april: GSS—WOR; S april: GSS—Groen Wit R; 11 april: GSS-DVC; 15 april: GSS-N- SÜ70; 18 april: GSS-HDVS 2; 22 april: GSS-DVC (zad. Op de dinsdagavond begin nen de wedstrijden om 19 uur en op de zaterdagen om 14 uur. Vlaardingen Theo de Waard, de trainer die Frans de Kruis bij Zwaluwen opvolgtheeft voor zijn selectie een uitge breid oefenprogramma sa mengesteld. Wel is het pro gramma nog niet geheel defi nitie/. omdat nog een aantal wedstrijden schriftelijk beves tigd moet worden. Zwaluwen oefent waarschijnlijk tegen 1/8 Zwaluwen—RFC. 8/8 Zwaluwen—HiUegersberg, I2r8 Zwaluwen—HVO. 16/8. CW—Zwaluwen, 19/8 Zwa luwen—Blauw Zwart, 22/8. ZwaluwenZuidland en 26/8' Zwal u wenHSSC Vlaardingen/Tilburg Een koninkrijk voor een schutter, dat is het probleem waarmee FC Vlaardingen worstelt, en steeds meer het ge zicht bepaalt. Gelet op de paasdubbel tegen Willem II was de for matie van Theo Lase- roms driekwart ervan sterker, maar meer ook niet. Gisteren was hij zelfs in Tilburg in staat de hele aanval in te wisselen, omdat het driemanschap Danny Molendijk, Predra# Drapic en Jan Lohmain vèr onder niveau blij ven. Op SC Amersfoort na hebben de Vlaardmgers de minst pro ductieve aanval. Hoewei in beide duels de uizet hartver warmend was, maakte de ploeg met name na rust in het TiJburgse sportpark een moe deloze indruk. Weer geen goals, nu al weer voor de vierde maal in successie. Dat het seizoen verloren is, is zelfs geen vraag meer waard De oplossing? Laserorns' „In ieder geval moeten we een sterke spits erbij hebben. Een speler die de rest van het elftal over het „dode" punt heen helpt. Maar zo'n man kost veel geld". FC Vlaardingen is bereid er V0el geld voor uit te trekken, 2al een vedette uit de eredi visie toch wel onbetaalbaar zijn. Dus is het wel verplicht 0fn het buitenland te gaan Vlaardingen De stichting betaald voetbal Vlaardingen roept de leden van Fortuna op om op 6 april ji te zeggen tegen bet betaalde voetbal. Dat naar aanleiding van een klacht van Fortuna, dat zij het huurcontract met FC Vlaar dingen niet wil verlengen. De leden van de amateurclub moeten op een buitengewone algemene ledenvergadering op 6 april een uitspraak doen. Hoewel Fortuna als argument aanvoert dat FC Vlaardingen zijn financiële verplichtingen niet is nagekomen, zegt direc teur Bas Gouka dat er van het niet nakomen daarvan geen sprake is. „Vóór aanvang van dit seizoen betaalde FC Vlaardingen aan huur 10.000 gulden (was maar 6400 gulden), het extra bedrag diende als voorschot op het gebruik van gas, water en licht. En daar zit nu juist", aldus Gouka, „het knelpunt. Tussen beide partijen is nog geen overeenstemming over een nieuwe verdeelsleutel". „In voorgaande jaren heeft FC Vlaardingen een niet onaan zienlijk deel voor haar rekening genomen wat voor Fortuna een extra inkomsten-potje betekende. Nu wil FC Vlaardingen een redelijker vergoeding betalen, dat meer in overeenstem ming is met de werkelijkheid". afstropen. Met name Enge land schijnt in het plan opge sloten te zitten. Op beide dagen kwam FC Vlaardingen met redelijk voetbal tot de zestien meter- lijn, en toen was het gebeurd. Buiten het feit dat er in die Vlaardingse aanval weinig overleg te bespeuren is, be hoort het afleren van schoten vrijwel met tot de mogelijkhe- den. Het zou een aardig aiter- natief zijn voor het feit dat de aanval faalt. Gisteren kwam FC Vlaardingen tweemaal tot een afstandsschot, de eerste na 25 minuten van Cees Zwam bom en vijf minuten voor rust van de voet van laatste man Kris to Mitrovnc, Dat was het! Op paaszaterdag al moesten het publiek (nauwelijks 750 man) wachten tot het eerste hal fuur. voordat Molendijk zich aan een kogel waagde. In dat duel waren de VTaardingers heer en meester. De kansen met name na rust, waren met meer op beide handen te tel len, maar er gebeurde niets De uitvallen van Willem II boezemden in het geheel geen gevaar in. Hoofdrol Scheidsrechter Geurds speelde in dat duel onbewust de hoof drol, door Cees Bouxnan met een gele kaart te belonen voor een sliding, die hij, als „aanpakken van een tegen stander" zag. Vooruit maar! Hij blies toch al niet zo best. door Bas van den Berg evenmin als zijn collega Bak ker gisteren in Tilburg. FC Vlaardingen schroomde ook nu niet de aanval te kiezen, maar toen een fout van Bep de Ruiter na twintig minuten leidde tot een doelpunt van Schutter (sehuiver waarop De Eik kansloos was), had FC Vlaardingen maar één alter natief, massaal de aanval te kiezen. Maar in welke situaties Predrag Drapic zich ook bevond, er kwam weinig goeds uit Hoe wel hij het duel met Frans Roemgens nimmer schuwde, was hij veel te traag om attent te reageren. Bij tijd en wijle stond heel FC Vlaardingen zelfs stil, ook al een gevolg van moedeloosheid. Bick Beek en Iwan Boudewijns (10) proberen de Willem ll-defensie te ontregelen. Vrije trap In de tweede helft waren Bou dewijns en Lohman vervan gen door Stans en Quellhorst, evenals dat paaszaterdag al het geval was geweest, maar het haalde ook niets uit. Een snel genomen vrije trap van De Rooy belandde zelfs nog tegen de paal, eer Fc Vlaar dingen zich realiseerde wat er gebeurde. En verder maakten de Vlaardm gers veel overtredingen, of stonden buitenspel, hetgeen het duel zeker niet tot een van de toppers maakte. Opmerke lijk genoeg slaagde ook Wil lem II, op eigen terrein nog wel, er met m een vuist te maken. Inderdaad heeft FC Vlaaidingen grote behoefte aan een spits om tegenstan ders als Willem II niet te tTe- zen Laseroms „Op de aanval na zijn we klaar voor het volgen de seizoen. Defensief zit de formatie goed m elkaar". Ook gisteren weer kreeg Willem II weinig kans. Zelfs Van Rooy slaagde er met ui, hoewel hij een gevaar voor iedereen was, om FC Vlaardingen met een tweede doelpunt op de kmeen te krijgen w manager tsoeknorsi van Fortuna SC neemt het de KNVB kwalijk, dat zij nog steeds geen beslissing heeft genomen of FSC—FC V/aar-, dingen moet worden over ge speeld. Eind vorig jaar speel de FC Vlaardingen in Sittard het laatste kwartier met drie buitenlanders, en hoewel bet duel onbeslist eindigde, maak te FSC de zaak aanhanging bij de KNVB. FC Vlaardingen kreeg tot dusver een boete van 25 gulden, maar verder (nog) niets. FSC wil graag de wedstrijd overspelen. ,/Zo snel mogelijkaldus Boek horst, „omdat we goed geklas seerd op de ranglijst staan en zeker nogal wat publiek kun nen ontvangen". 0 Martin Kentie, de '.ice-voor zitter van de stichting betaald voetbal VJsardingen. roept elk hd van Fortuna op ,ja" te zeggen tegen bef betaalde voetbal. Hij is van mening, dat Fortuna altijd heeft aange schopt tegen het betaalde voet bal Ondanks het feit dat een deel van het bestuur zelf in het bestuur betaald voetbal zat toen Fortuna nog betaald voet bal speelde. Kentie schrijft m het clubblad van FC Vlaardin gen ondermeer, dat, nu Fortu na zijn zakken gevuld heeft met geld van FC Vlaardingen, men nu de FC met meer nodig heeft 0 Het schee/de maar weinig of Dick Hoogmoed ivas na afloop van de wedstrijd Wape ningen—SIT op de vuist ge gaan met Frans Korver. Dit omdat de Wagenïngen-trainer nogal laatdunkend sprak over het spel van de Schiedam mers. Hoogmoed werd door de kleinste SVV-er, A ad Puffers, met moeite in bedwang ge houden. 0 Cor Peitsman, vroegtijdig gewisseld m de uitwedstrijd van SW, was aanwezig toen Korver met de pers sprak Peits na de gebruikelijke kiaag zang van de oefenmees ter: „Maandag zie ik je wel Knal ik er drie achter je oren.... De bonk'ge spits kreeg daar geen kans voor Hij speelde slechts een kwartier mee. 0 Jos Zoetmulder heeft een druk weekeinde achter de rug. Eerst speelde hij zaterdag in Wageningen. spoedde zich toen huiswaarts waar zijn vrouw net een gezonde doch ter kreeg en stond een dag later weer in de basis van SVV. Proficiat overigens! O Dinsdag: Delta—Volley '68 (dames). Finale RN-bokaal, café Rot terdam, 19.30 uur. Woensdag: School voetbal toer nooi op velden van HDVS, SVDPW en Ursus, Harga, 9.30 uur. Schoolhandbal toernooi bij UVG, Harga, 9 uur. Vergadering Groenoord, sportpark KetheJ, 20 uur. HolyAlexandria (dames softbal), Zwaluwenlaan, 19 uur. Eindronde Westl. schoolvoet- bal toernooi, op complex Hoekse Boys, Harwich weg, hele dag. Groenoord—YDL (zaalvoet bal), sporthal Schiebroek, 20.45 uur. Donderdag: Shell—Data CjD, (d), Vijfsluizen, 21.15 uur. Sportarts Kessel bij SSV. clubhuis Martinit, Thurk'dc 20.15 uur. Vergadering KV Spirit. Finale RN-bokaal, cafe Rot terdam, 19.30 uur. School voetbal toernooi op vel den van HDVS, SVDFW en Ursus, Harga, 9.30 uur. Schoolhandbal toernooi bij UVG, Harga. 10 uur. Vrijdag: Finales eerste Was driebanden. De Griffioen. Van Leyden Gaelstraat, 19.30 uur. Schoolhandbal toernooi bij UVG, Harga, 9 uur. VlaardingeWSchiedam Voetbalprogramma zaterdag 1 april: Zwaluwen—Noordwijk, Oranje Wit—Excelsior Maas sluis, PFSCHeerjansdam, Zuidland—1IBSS, Sunlight— Heinenoord, HYO—DSO, Scheveningen—Hoekse Boys, Hillegersberg—TSB, Vlaar dingen— Randstad Sport, TO- GK.MVV'27, Jong FC Vlaar dingen—Jong Roda JC, Jong FC Dordrecht—Jong SVV, GSS—OFB, Rijnmond—D- VO'32, NSL"70Satelliet, W- K—SOV/BemLsse. Zondag 2 april: SVV—Heeren veen, Veen damFC Vlaardin gen, Papendrecht—DHS, ERO- H—HDVS, CKC—Schiedam, Rijswijk—ExcelsioF20, Fortu na—Spoorwijk, De Holland- iaan—WRW, PDK-VFC, Mar tinitSlikkerveer, St. Lode- wijkUrsus, Hoek van Hol land—Den Hoorn, VDL—R- KW'IK, Abbenbrock—SVDPW, Bolnes—DR2, SFC—Hitte- sluis, FCN'66Nado V, AS* B-WF.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 5