SCHIEDAMSCHE COURANT Munitiedepots weg uil Staelduinse bos Verbindii ig tussen Hol y en W t cel.oek .op en vo o ver ke 31r Onderzoek hou wm ogelijkb eid Blokmakersplaa is Jongens tuigen hoofdagent af PvdA stelt eisen aan Bovenberg ertasj- Beslissing nog voor zomervakantie: 'Gemeente verknoeit inspraak Woiidhoek' Stadskantoor was inderdaad te koop Veel behoefte aan informatie School nu beveiligd MILITAIR TERREIN' TOEGANG VERBODEN VRIEND WORDT GEARRESTEERD: WERKGROEP SCHEED AM- NOORD: Stankgolf in Vlaardingen Maassluis' 30.000-ste 1 jaar .Niet collegiaaldan d'r uit" lutobt'dfij Woensdag 29 maart 1978- - ONAFHANKELIJK DAGBLAD _103de jaargang no. 260554 pagina's Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 redactie 262566 - klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Staatssecretaris Van Eekelen (defensie): ant woord op beide punten bevestigend Den Haag Naar alle waarschijnlijkheid verdwijnen de opslagplaatsen voor munitie binnen afzienbare tijd uit het Staelduinse bos. Nu ligt er nog munitie opgeslagen in bunkers op militair terrein. Wat er precies mee gaat gebeuren is nog niet bekend. M. van Prooijen. Van Prooij en is voorzitter van de Vereni ging Vrienden van het Stael duinse bos. Positieve, richting Staatssecretaris Van Eekelen: „Wij zijn hiervan inderdaad op de hoogte, maar wij heb ben de Schriftelijke vragen nog niet in ons bezit. Het is natuurlijk onmogelijk om nu al op deze zaak vooruit tc lopen. Maar het antwoord dat we zo snel mogelijk klaar willen hebben zal op beide punten bevestigend zijn. De VVD-kamertedeu mevrouw Erica Verkerk-Terpstra en de heer J. Ploeg hebben de staatssecretaris van defensie, dr. W- F. van Eekelen, in de kamer schriftelijke vragen gesteld over deze kwestie, die nu al jaren speelt. De vraag waar alles om draait is of hij bereid is de defensïediensten in het Staeiduinse bos te ver plaatsen naar elders. Ook wordt de staatssecretaris verzocht of hij. indien het ant woord op de eerste vraag po sitief is. zo spoedig mogelijk m contact wil treden met bur gemeester van 's-Gravenzande Onze gedachten hierover gaan zonder meer m de positieve richting. De Vereniging Vrienden van het Staelduinse bos beijvert zich al vrij lang voor het verplaat sen van de munitiedepots. Van Prooijen heeft vaak over leg gepleegd met het ministe rie van defensie. Het scheen echter met zo eenvoudig te zijn om voor de munitie een andere geschikte plaats te vin den. „Het Staelduinse bos is het eni ge echte stuk natuur dat we in het gebied Rijnmond en de Glazen Stad nog bezitten", zegt Van Prooijen. „Daar moeten we natuurlijk zuinig op zijn. Als de defensiedienst en inderdaad uit het Stael duinse bos verdwijnen dan kunnen we eindelijk het hele bos gebruiken voor recreatie ve doeleinden" Hij vervolgt; „Dankzij alle be sprekingen met het ministerie van defensie is er een speciale commisssie van onderzoek in gesteld. Die commissie moest nagaan of de oplossing moest worden gezocht in een nieuwe opslagplaats of in de uitbrei ding van bestaande militaire terreinen". - X. V' v Beslissing Volgens een woordvoerder van het ministerie van defensie is het rapport van de commissie bijna rond. Hij deelde mee dat het ministerie graag be reid is om het Staelduinse bos vrij te maken voor recreatie. Omdat de munitie ergens an- ders moet worden opgeslagen moet er nog wel overleg wor- Nu nog ver boden terrei- n.binnenkort is ook dit ge deelte van het Staelduinse bos voor het pu bliek toeganke lijk. den gepleegd met Gedeputeer de Staten en met verscheide ne gemeenten. De conclusies in het rapport zijn echter zo gunstig dat een positieve be slissing nog vóór de komende zomervakantie wordt ver wacht. Schiedam Bij de arrestatie van een gevluchte vandaal hebben zo'n vijftien jongens een politieman afgetuigd. Een collega van hem heeft zijn dienstpistool moeten trekken om hen beiden in de Morsestraat te ontzetten. Do gewonde hoofdagent verliet het „strijdtoneel" in Sehiedam- Oost met verwondingen aan linkerbeen, hoofdpijn bloedneus, vernielde pet en kleding en tenslotte nog een gedeukte wagen. De man is in het Noletziekenhuis verpleegd. Het was allemaal begonnen toen de twee politiemannen zagen dat er bij de Bondsspaarbank en 't Winkeltje aan de Lorentz- laan ruiten waren ingegooid. In de buurt werden op straat twee mannen en twee vrouwen aangehouden. Een van de mannen bekende het vandalisme. Deze 20-jarige K.G. uit Schiedam rukte zich echter los toen hij hoorde dat hij mee moest naar het bureau. Achtervolgd door de politiemannen ging hij er vandoor. In de Morsestraat werd hij ingehaald. Daar schreeuwde hij bij zijn aanhouding „moord en brand". Op het geroep kwamen hem zo'n vijftien jongelui te hulp. Aan het handgemeen dat daarna ontstond kwam pas een eind toen één van de agenten zijn pistool trok. Op het hoofdbureau bekende de meegenomen K.G. dat hij de dag tevoren bij de snackbar aan de Celciusstraat nog een flipperautomaat had vernield. Na een ruzie heeft hij het apparaat met een barkruk aan gruzelementen geslagen. Voor dat de gealarmeerde politie toen ter plaatse was had de jongen al de benen genomen. Schiedam - De gemeente ver knoeit opnieuw alle mogelijk heden tot inspraak in de ver dere plannenmakerij voor Woudhuek-Noord. Dat stelt de werkgroep ruimtelijke or dening van de stichting sa menlevingsopbouw Schie- dam-Noord (SSSN), die in een speciale brief de gemeente herinnert aan de motic-Siljce, op dinsdag 29 november vo rig jaar door de gemeente raad aangenomen, waarin een goede inspraakprocedure werd toegezegd. Zeer verontrust is Henk van Zeeland, voorzitter van de werkgroep. Tijdens de laatst gehouden vergadering van de werkgroep zei hij: „Er zijn al vele kostbare maanden voor bij, waarin overleg had kun nen plaatsvinden. Maar sinds het bestemmingsplan voor IVoudhoek-Noord door de raad kwam. hebben wij niets gehoord. Van inspraak komt zo mets. Straks wordt er weer plotseling een bureaula open getrokken en een plan uit de grond gestampt, zonder be trokkenen en geïnteresseer den van tevoren te horen", „inspraak houdt met op met het openbaar vergaderen van raadscommissies", aldus Van Zeeland. Ook een „geel velle tje papier met informatie uit het bestemmingsplan", dat het gemeentelijke informatie- team Woudhoek-Noord heeft gestuurd aan mensen, dte zich enthousiast hebben getoond voor een huis tn de toekomsti ge wijk, voldoet volgens de werkgroep niet aan „eisen van goede inspraak". Vlaardingen - Veertig tot vijftig mensen in Vlaardingen heb ben zich gisteravond beklaagd over stank bij de meldkamer van de milieudienst Rijn mond. Volgens de klager rook het naar olie en kattepis. De onderzoekwagens van Rijn mond ontdekten toen bij Shell m Pemis een nog niet gemel de lekkage. Het kon echter nog niet worden vastgesteld of de gemelde stank inder daad door die lekkage was veroorzaakt 4DVERTEN71È !Ii|{illlIlllllIlIfllllil!llill!lflltlllllllllllllllllll||ll[[||tlllllllllIflIllllltllllltll!IIIIIIIj||||j|||||||IIIIlllllllllH Schiedam/V'aar ding en ^1 zien ze het in Vlaardingen dan niet zo zitten, voor het noorden van Schiedam zou het een uitkomst zijn als de verbinding Bredero- weg/EuropabouIevard voor alle verkeer werd opengesteld" die mening is Henk van Zeeland toegedaan als voor zitter van werkgroep ruimtelijke orde ning van de stichting samenlevingsop bouw Schiedam-Noord (SSSN). Van de gemeente Schiedam hoeft de werk groep geen tegenwerking te verwachten, al meent directeur van gemeentewerken Harm de Block dat veel inwoners van Groenoord en Woudhoek via de nieuwe open route naar winkels in Holy zouden trekken, .hetgeen voor de Schïedamse middenstand waarschijnlijk minder ple zierig is". „Op het ogenblik gebeurt dat natuurlijk toch al wel", meent Van Zeeland, „via de route Laan van Bol'es en Zwanensin- gel. Maar voor veel mensen is dat om, en ook zijn er problemen in de spits. De Laan van Bol'es is dan ongelofelijk druk, en met het openstellen van de Bredero- weg en Europaboulevard kan je dat ont lasten". De gemeente Vlaardingen voelt er echter weinig voor (daarom heeft het Scbiedam- se ambtelijk apparaat de werkgroep aan geraden met een hele serie verkeerstech nische argumenten in Vlaardingen op tafel te komen). Van Zeeland: „Ze zijn tegen het sluipverkeer, dat over de Euro paboulevard waar nu alleen bussen en taxi's en langzaam verkeer rijden zou gaan. De SSSN-werkgroep heeft over de kwestie ook contact opgenomen met wijkvereni- ging Groenoord Omstreken en met bewonersvereniging Woudhoek-Zuidoost o De kleine Tanja van Schie, Maassluis' 30.000- ste, is gisteren een jaar geworden. „Voor de aar- I digheid" hebben twee me- i dewerksters van het bu- j reau voorlichting van de j gemeente de jarige een I fraaie beer gegeven. Wie j die twee nieuwe tantes j precies zijn, kon Tanja I niet zo veel schelen, het I knuffeldier werd in elk ge- I va! al snel vertroeteld. Ook Ben Biumers, de foto- I graaf van deze krant, kwam even langs om een plaatje te maken. Tanja s maakte juist een rondreis langs haar cadeaus, lm- mers, je blijft de 30.000- ste ail!(l!ltIllintllllllllll!lllllll]|jlli!fllllllMII![llliWlllinlill]|Iijlllllll{ill!llllimi»llllliltlllllllilllll{|R Schiedam Burgemeester en wethouders hebben inderdaad het stadskantoor willen verkopen. Naar aanleiding van schrif telijke vragen van het CDA-raadslid Piet Poot heeft het college deze onthulling in onze krant van vrijdag 3 maart beaamt. Ontkend wordt echter dat b en w met het gebouw' aan de Emmastraat hebben lopen leuren. JBij de voorstudie voor de aankoop van kantoorruimte aan de 's-Gravelandseweg heeft de voorbereidingscommissie gespeeld met de gedachte alle gemeentelijke kantoren in het totale complex onder te bren gen. De kousekwentïe daarvan zou zijn dat het stadskantoor door het gemeentelijk apparaat zou worden verlaten en het gebouw eventueel zon moeten worden afgestoten. Dit zou alleen kunnen als voor het stadskantoor een goede bestem ming kon worden gevonden", zo luidt het gisteren afgekomen antwoord van het college, „in informele sfeer is wel eens gereageerd op signalen met betrekking tot de mogelijkheden, zonder dat dit tot concrete gesprekken heeft geleid". De vrees van Piet Poot dat nog meer gemeentelijke gebouwen worden verkocht vinden burgemeester en wethouders niet gegrond. Vlaardingen Slechts weinig personen maken gebruik van het gemeentelijk informatie centrum bij dc Visbank in Vlaardingen. Dit blijkt uit tellingen van het VW-perso- neel. Het waren er in de maand februari slechts ne gen. In totaal vervoegden zich meer dan zeshonderd personen bij de Visbank voor informatie waarvan het overgrote deel Vlaardingers waren. Zij vroe gen algemene informatie over bezienswaardigheden en zo merhuisjes. Het personeel van de Visbank telde 61 Nederlan ders, zeven Amerikanen, zes Engelsen, vijf Duitsers, vijf Spanjaarden, drie Turken, twee Fransen, twee Belgen, één Chinees en eén' Marok kaan. Vlaardingers vroegen verder om theaterreserveringen, CJP-hd- maatschappen en wilden wat meer te weten komen over hun stad. Vlaardingen In opdracht van makelaar Ooms uit Schiedam is een Leids grond-mechanisch bedrijf begonnen met een onderzoek naar de bouwmoge lijkheden op de Blokmakersplaats - tegenover de Vlaardingse Visbank. Vlaardingen Wethouder Kien Boven berg (PPR) moet in de aprilraad de mededelingen met betrekking tot het Open Jongeren Centrum op objectieve wijze behandelen, die volgens een eerde re afspraak de instemming van alle wethouders zal hebben. Dit eist de Pv dA in een brief aan de PPR van hem. In de brief zetten de socialisten de breuk tussen PvdA en de PPR nog eens op een rij. Van Bovenberg wordt de nodige dosis collegialiteit geëist. Gebeurt dat niet, dan zal de fractie van de PvdA naar bevin ding van zaken handelen of wel zo nodig Bovenberg de portefeuilles ontnemen. Van hem wordt verder geëist alleen te komen met een door de PvdA zo te oordelen objectieve analyse van de feite lijke voortgang over de planning van het OJC, gekoppeld aan een verantwoording van het collegebeleid. De PvdA meent, dat dit geen problemen mag leveren, „aangezien alle coüegebesluiten na het raadsbesluit {van het vorige jaar) tot nieuwbouw unaniem werden genomen". Over het feit, dat dit raadsbesluit met een krappe meerderheid en uitdrukkelijk tegen de wens van Bovenberg werd ge nomen, rept de PvdA in de brief overi gens met geen woord. Wethouder Bovenberg zal in de raadsver gadering in april de problematiek ron dom bet OJC uitgebreid aan de raad voorleggen, zo heeft hij toegevoegd. Als nieuws zal hij daaraan toevoegen, dat de geraamde bouwkosten inmiddels bij na honderdduizend gulden duurder zul len worden. Het makelaarskantoor heeft een optie op het terrein, dat eigen dom van de gemeente is. Gis teren werd een begin gemaakt met het onderzoek. Het ligt in de bedoeling de Bokmakers- plaats te gaan bebouwen met winkels en 30 woonhuizen. Maar gelet op de minder goe de kwaliteit grond in het Vlaardingse centrum - kan men niet te hoog bouwen ge zien de kosten. Daarom heeft Ooms een opdracht voor een onderzoek gegeven. Daarnaast doet zich nog een probleem voor: Rijnmond heeft nog geen definitief ad vies gegeven aan gedeputeer de staten of er wel of niet gebouwd kan worden. Dat houdt verband met definitieve kostenberekeningen die nog met gemaakt zijn. En Rijnmond wilde nog over een probleem nadenken: de hoogte van een complex, dat is ontworpen door architec tenbureau Van den Broek en Bakema, die naar de smaak van Rijnmond te hoog was. Een tijd terug werd door de makelaar trouwens - hoewel er geen zekerheid over de komst van het complex be staat - al een campagne ge start voor de verkoop van de (dure) woningen. De belang stel! mg hiervoor was met ge ring De woningen zouden volgens het ontwerp schuine daken krijgen, de gemeente ging er mee accoord, met name wet houder Bas Goudriaan is groot voorstander van huizen en winkets op de Blokmakers plaats. Het onderzoek gaat nu bepalen - eigenlijk achteraf - of bebou wing van het complex wel kan. De hoogte zou daarom best veranderd kunnen wor den, als mocht blijken dat de grondkosten te hoog worden voor hesere bouw. VOOa LETTER8 ZamEVEMO OF KUNSTSTOF BOSMAN LET7ERST1L 2S86SO Schiedam - Bij Liedewijk is de maal vol, Vanwege het grote aantal inbraken is deze rk- school aan dc Parkweg van nu af beveiligd raet een alar minstallatie. „Het werd echt te gortig", aldus directeur, J.B.P.M. Huisman van de school voor lager en middelbaar nijverheidsonder wijs in Nieuw land, „nog niet eens zo vanwege het aantal. In de zeven jaar dat ik direc teur ben is er zeventien maal ingebroken. Die inbrekers maken echter telkens zo'n enorme rotzooi. Ze vinden geen geld en dan gooien alles maar over de gronö. De laatste keer was het weer zo'n verschrikkelijke puinhoop en ravage en toen hebben we gezegd dat daar een einde aan moest worden gemaakt". De beveiliging is aangekondigd in de onlangs verschenen schoolkrant. Het schoolbe stuur vermoedt dat daar een preventieve werking van za' uitgaan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1