SCHIEDAMSCHE COURANT Sc! liedam raakt tusse a wal en schip PvdA wint het meest fjmm ww m F ALS GUSTO-KLAP MET WORDT OPGEVANGEN Reinigingsrechten worden herzien Stadsvernieuwing in V ettenoordsepolder SCHISDAÜ VLAARDINGEN maasland Heek van Koiiand Kleine partijen weggevaagd H. v. Holland Maasland Schiedam Maassluis Vlaardingen D'66 kiest lijsttrekker Diefstallen tijdens Pasen Winkelier betaalt teveel Werkgroepen bestuderen het verkeer Geweldpleger gearresteerd j Weer minder Vlaardingers VOP vergadert Zakkenroller land uitgezet massief vurehoufen tafel 120x60 cm brede vuren wandschroten «r Donderdag 30 maart 1978 ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no. 26056„6 pagina's Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtcndienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Als rijk eo pro vincie niet te hulp snellen, raakt Schiedam economisch tussen de wal en het schip. Financieel wordt de positie van het gemeentebestuur ui termate zwak, wanneer def poorten van werf Gusto dicht gaan en er geen steun van de hogere overheid komt om ver vangende werkgelegenheid te scheppen. Het rijk zal in een sociaal plan garanties moeten geven voor gerichte vorming en om scholing van de honderden werknemers, die straks op straat komen te staan. Maar om dan ook arbeidsplaatsen te kunnen scheppen moet Schiedam een aantal projec ten versnellen, en of dat fi nancieel haalbaar is en in een kort tijdsbestek kan, hangt ook van het ri^ af. „Zelf kunnen we het niet", maakt wethouder Reinier Scheeres duidelijk in een tweede memorandum over de sociaal-economische situatie van de stad in relatie tot de scheepsbouw. Het eerste me morandum verscheen in sep-' tember vorig jaar. Hoewel het college van burge meester en wethouders toch nog blijft geloven in toe komstmogelijkheden voor Gusto, of een deel van de werf (de engineering), wordt tegelijkertijd gekeken hoe bij sluiting de klappen zijn op te vangen. Steun van de rijks overheid is onontbeerli^t in alle gevallen, zegt Scheeres. De aandacht zou zeker gericht moeten worden op: het versneld uitvoeren van projecten, die veel metaalcon structiewerk met zich mee brengen (de gemeenteraad had daartoe al besloten, maar heeft subsidie nodig); het verbeteren van de ver keersinfrastructuur, waardoor bedrijfsterreinen beter kun nen worden ontsloten; de reconstructie van oude industrie- en bedrijfsterrei nen, die alleen mogelijk zal zijn als een aantal gebieden en oude opstallen door de ge meente worden verworven. Ook de provincie kan zorgen voor financiële hulp. Zeer spoedig zal de provincie een nota worden aartgeboden, waarin Schiedam - wijzend op de stadsuitbreiding in Woud- hoek en de stadsvernieuwing (binnenstad, Schienoko en het GTB-terrein in de Gorzen) - aandringt op toepassing van de zogenaamde „verfijmngsre- geling groeikernen". Vervolg op pagina drie. STATEN KAMER STATEN 1974 1977 197# par perc. P«*c. iWmw Opkomst 73,0 87,7 79,0 43535 PvdA 43,8 50,5 52,1 22676 CDA 23,3 22,2 24,0 10432 WD 13.7 13,2 12,5 5441 PPR 5.5 1.5 1,3 553 SGP 1.4 1.1 1,1 485 CPN 6,2 2 2 1,8 804 D'66 1,0 5,2 5,2 2262 8P 1.6 0,3 0,2 106 GPV 1,0 0.3 0,2 102 CVP 0,0 10 PSP 1,3 Ü,B 1,0 422 RPF 0,7 0,6 242 Overige 1.2 2,0 Opkomst 75,4 STATEN KAMER STATEN STATEN KAMER STATEN PvdA CDA VVD PPR SGP CPN D'66 BP GPV CVP PSP RPF Overige 43,2 21,6 15,2 6,6 3.4 3.0 1.1 1,3 1,9 1.5 1977 1973 1974 1977 1978 perc perc. «emmen perc. perc perc. etenvtien 07,8 79,5 44328 Opkomst 74.3 88.3 79,0 16522 46,5 46,6 20654 PvdA 34,7 37,1 37,2 6155 21.7 23,7 10513 CDA 25,4 26.3 28,3 467H 14.7 14,3 6348 WD 21.3 19.9 20,1 3322 1.7 1,5 643 PPR 6,4 1,7 1,0 298 3,3 3,5 1557 SGP 1,7 1,6 1,5 242 1.2 1,0 448 CPN 1,5 0,6 0,6 92 6.4 6,5 2869 D'66 1,3 7,6 7,3 120S 0,3 0,2 92 BP 1.2 0,3 0,2 33 0,6 0,8 332 GPV 2.7 1.2 1,1 176 0,1 56 CVP 0,0 1 0,8 1,2 S50 PSP 0,9 0,6 0,8 135 0.7 0,6 256 RPF 1,3 1,1 191 1,9 Overige 1,9 1,8 STATEN KAMER STATEN 5298 1S74 1977 1978 1974 19.7 1S7B perc perc psre. ïtemmen (ICfC pert otrc. Opkomst 00 93,7 89,1 3225 Opkomst 70.0 PvdA 10,0 10,4 10,7 347 PvdA 43.7% 43,4% 43,6% CDA 52,2 55.3 £5,0 1806 CDA 22,2% 24,4% 26,4% WD 25,1 22,7 23,0 741 VVD 19,7 20.0 13,9 PPR 4,1 1,1 0,7 23 PPR 4,4 1,4 1.2 SGP 2,2 1.7 1,8 60 SGP 1,2 1.2 2,0 CPN 0,4 0,1 2 CPN 2,0 0,9 1,0 D'66 0,5 4,9 157 D'66 1,4 5.2 6,1 BP ">,5 0.2 8 BP 1,3 04 0,4 GPV 2.2 0,8 25 GPV 1,2 0,4 0,4 CVP 0,1 3 CVP PSP 0,5 0,3 9 DSP 0.8 0,3 0,3 RPF 1 44 RPF 0,3 Overige 1,3 Overige Als grote winnaar bij de provinciale statenver kiezingen is in het Wa terweggebied de PvdA uit de (stemjbus geko men. Winst is er ook voor het CDA, maar in mindere mate. De WD liep, geheel volgens de landelijke tendens, iets terug. Partijen zoals PPR en CPN zijn weg gevaagd. Het opkomstpercentage is zonder meer redelijk te noemen. Steden zoals Vlaardingen en Schie dam scoorden een per centage van bijna tach tig. Een uitzondering vormde in deze regio Maasland, waar 88,11 procent van de kiesge rechtigden zich liet gel den. Ondanks het feit, dat het verkiezingen betrof voor provinciale staten en veel politici vooraf hadden beweerd dat dit toernooi niet als maat staf mocht dienen voor de komende gemeente raadsverkiezingen, wer den gisteravond zeker bij de winnende partij en vergelijkingen ge maakt. Zo zou in Vlaardingen de PvdA een zetel winst boeken en zou het CDA zijn bij de kamerverkie zingen „verloren" zetel terugwinnen, terwijl de WD er een zou verlie zen. In Schiedam was de over winning van de socialis ten het mgest spectacu lair. Op grond van de huidige verkiezingsuit slag zou de PvdA in de raad liefst vier zetels winst boeken. Het CDA zou twee zetels kwijtra ken (aan D '66?}, en de VVD zou deze keer - in tegenstelling tot de vierjaarlijkse winst van één zetel - een zetel ver liezen. zing van dit jaar zijn de ver schillen maar klein. Alom tevreden, gezichten bij de Maaslandse politici derhalve, die in het Trefpunt de uit komst vernamen. Een echt verkiezingssfeertje heerste er overigens nauwelijks, want het voetballen was bij de be volking meer in trek dan een bezoekje aan het Trefpunt. Opvallend hoog was in Maas land het opkomstpercentage. Van de 3660 kiesgerechtigden waren er liefst 3225 wezen stemmen, een percentage der halve van 88,11 procent. Maar ook bij vorige verkiezingen zat Maasland steeds bij de hoogste opkomstpercentages van het land. Uiteraard dis cussieerden de aanwezige po litici over de komende verkie zing voor de gemeenteraad. Wat deze uitslag dan voor ge volgen zou hebben, maar een vergelijk bleek nauwelijks mogelijk. Vooral omdat er bij de raadsverkiezing een dorps partij meedoet, de Open Groe pering Maasland. En dan is het maar de vraag, waar al de stemmen van Partij van de Arbeid (die tijdens de raads verkiezing voor het eerst mee doet), D '66 en PPR heen gaan. Zoals die dorpspartij trouwens ook kan rekenen op stemmen van WD en CDA. In Hoek van Holland is ruim 70% van de kiesgerechtigden ter stembus gegaan. Een op komstpercentage dat bedui dend lager lag dan tijdens de kamerverkiezingen van vorig jaar toen 82% van de Hoeke- naren hun stem uitbrachten. Opvallend was in Hoek van Holland, dat D '66 de winst van de kamerverkiezingen royaal wist te consolideren en dat de PvdA zich ten aanzien van zowel de kamer- als de statenverkiezingen (1974) uit stekend handhaafde. Dat er in Hoek van Holland een enorm verschil bestaat tussen de deelgemeenteraadsverkiezin gen en andere verkiezingen is gisteren eens te meer bewe zen- Ten opzichte van de deel raadsver kiezingen vorig jaar verloor het CDA bijna de helft van de stemmen. Behaal de deze partij tijdens de deel raadsverkiezingen 49,4% nu behaalde zij „slechts" 26,4%. In Maasland is nagenoeg alles bij het oude gebleven. De ver kiezingsuitslag gaf slechts hier en daar een kleine ver schuiving, maar ten opzichte van de statenverkiezing van '74 en Tweede Kamerverkie- Zeer socialistisch heeft Schie dam zich gedragen. Zou het aantal van 43.759 kiezers van gisteren, met een zelfde stem verhouding, tekenend zijn ge weest voor de raadsverkiezin- In Vlaardingen bekijken Dhr. A. L. Boon en Dhr. v.d. Laan Bouima (r) de laatste uitslagen. gen, dan had de PvdA met vier zetels gestegen in de ge meenteraad - namelijk van zestien naar twintig- Volgens vooraanstaande Pv- dA'ers in Schiedam schuilt de winst die de PvdA vooral in deze stad heeft geboekt, in het feit dat de lijsttrekker, Hans van der Vlist, uit Schiedam afkomstig is. Daarom wordt er niet zonder meer op gere kend, dat bij de raadsverkie zingen de uitslag even gunstig voor de socialisten zou uitpak ken. In Schiedam was sprake van een opkomstpercentage van 79,42, uen percentage dat lan delijk gezien voor grotere ge meenten (en dat geldt ook voor Vlaardingen) vrij hoog ligt. Schiedams gemeentese cretaris mr. Mehs Blok: „Ga nou alsjeblieft niet teveel er van uit, dat de verkiezingen voor provinciale staten net zo uitpakken als voor de raad. In Schiedam is dat nooit zo ge weest!" Toch hielden de aanwezigen op de traditionele politieke in stuif m zaal Irene (een evene ment dat doorgaans drukker wordt bezocht) zich met name bezig met vergelijkingen met Schiedam se verhoudingen De PvdA zou er in dat geval dus vier zetels bij knjgen, de WD daarentegen zou één van de vijf zetels verliezen, en het CDA zou zelfs met twee zetels achteruitgaan, van elf naar negen, Afgaande op dezelfde stemver houding zou Schiedam weer een raadsfractie van D '86 knjgen, twee zetels tellende, ten koste van PPR-raadshd Herman Noordegraaf, op wie zelfs toekomstige PvdA-raad- sleden in Schiedam hun stem zouden uitbrengen om deze kracht maar te behouden voor de plaatselijke, directe politiek. De kiesdeler m Schiedam lag gisteren op 1250. Op de PvdA werden 22.676 stemmen uitge bracht, op het CDA 10.432, op de WD 5441, op de PPR 553, op SGP'er Leen Krupscheer 485, op D '66 2262 en op de CPN 804 - hetgeen dus zou betekenen, dat A ad de Wolf en (na meer dan een kwart eeuw in de raad) wethouder Eef CoUê zouden verdwijnen. Ir» zaal Irene was in te genstelling tot andere ste den een echte verkiezings- sfeer. CDA en D '66 m Maassluis er op vooruit gegaan. Net zoals in de rest van het land is ook de PPR gisteren in deze plaats weggevaagd. De CPN heeft ook fors terrein verlo ren. Een hchte achteruitgang scoor den het SGP en de WT>. Het opkomstpercentage was vergeleken met vier jaar terug vijf procent hoger: 79 procent Hoewel dit geen gemeenteraads verkiezingen waren, maai' ge let op het feit dat er in mei wel verkiezingen voor zijn, zou de Maassluise raad er als volgt komen uit te zien' de PvdA zou dne zetels meer knjgen en met tien man te rugkomen, bet CDA houdt er zeven, de WD stijgt van vier naar vijf en de PPR zou stui vertje wisselen met D '66, die weer te-rug zou komen met eén zetel De overige partijen zouden gelet op de resultaten van gisteren geen rol van betekenis gaan spelen in mei Een meuwe partij aan het poli tieke firmament, de Conserva tieve Volkspartij, heeft m Maassluis een bijna historisch resultaat behaald, siechts een Maasslujzemiar maakte een hokje er voor rood. In totaal brachten 16.609 kiesge rechtigden hun stem uit, hier van waren 87 ongeldig. 20 921 Maassluizenaars hebben een oproepingskaart in de bus ge kregen Ten opzichte van de vonge sta tenverkiezingen zijn de PvdA, Izi Vlaardingen heeft de PvdA bij de verkiezingen de groot ste winst geboekt. Ruim 46% van de kiezers bracht hun stem op deze partij uit, meer dan ooit tevoren Hiermee zouden de socialisten op grond van deze verkiezingen er m de raad een zetel bij hebben gekregen, achttien ui totaal. Weliswaar is dit één minder dan de PvdA. op grond van de kamerverkiezin gen van vorig jaar zou hebben gekregen, lijsttrekker Hans Versluijs toonde zich zeer te vreden. Ook tevreden toonde rich eerste man van het CDA, Jelle Wijn stok. Zijn partij zou met eén zetel in de raad zijn terugge zakt Wijnstok: „Het verlies van de kamerverkiezingen is echter met één zetel winst goedgemaakt En dat is een bemoedigende zaak." De VVD zakte terug met één zetel in de raad. Lijsttrekker mevrouw M. C. van Toor- Busehman, die gisteren de voetbalwedstrijd op de televi sie volgde, maakte zich er niet druk om: „Plaatselijk spelen andere belangen een rol. Daarom gaan we de gemeen teraadsverkiezingen zonder zorgen tegemoet." Groot was de teleurstelling van PPR-zijde: de radicalen zijn geheel weggevaagd. Wethou der Rien Bovenberg blijft ech ter hoopvol: „Een zetel rit er straks nog voor ons in". Voor de combinatie GPV/SG P/RPF zijn de verkiezingen ook teleurstellend: een verhes van één zetel De SGP boekte winst, de twee andere part ners verloren sterk. Goed nieuws tenslotte voor D '66. De democraten zijn straks met twee zetels m de raad te verwachten Vlaardingen Ben Wannerho ven is gekozen tot lijsttrekker van D'66 voor de raadsverkie zingen van "Vlaardingen. Nummers twee en dne op de lijst zijn: Don Rodngues, thans voorzitter wijkvereni- gmg VOP en Ron Molenaar, die gespecialiseerd is proble matiek rond de werkgelegen heid. Het verkiezingsprogram ma - „Verander het gezicht van Vlaardingen" - is bijna gereed en zal op zakformaat verschijnen. Via a rdingen Uit de kassa en een fruitautomaat van café "De Sporthal" an de FI oris de Vijfdelaan werd tijdens de paasdagen 180 gulden gesto len en een schade tefi gulden aangericht kenden In hetzelfde paas-wneKend werd 350 gulden ontvreemd uit de jeugdsocieteit "de Stoof" aan de Callenburgstraat. Voorts werd een bedrag van over de 1500 gulden gestolen aan buitenlandse valuta van een bedrijf aan de Station straat schade 50 gulden. Vanuit een geparkeerde auto nabij de Stadhouderslaan (Vlaardingen) is een Phihps- cassetterecorder en tien band jes gestolen, waarde 750 gul den De aangericht schade: 200 gul den Maassluis De Maassluise middenstander gaat straks een stuk minder betalen voor het ophalen van zijn zakken huisvuil. Ten opzichte van de gewone huurder of bezitter van een woning, betaalt deze onevenredig veel. Thans is het zo dat de huurder of eigenaar van een woning per maand 6,65 aan reini gingsrechten betaait. Deze kan dan net zo veel huisvuil aanbieden als nodig is. Een winkelier echter betaalt per maand 10,20 per plastic zak huisvuil. Wie zo'n tien zakken aanbiedt betaalt dus 102,-, terwijl de particulier onder alle omstandigheden slechts 6.65 blijft betalen. Deze on billijkheid wordt nu rechtge trokken. Als de raad ermee akkoord gaat moet de winke lier straks 10,20 betalen voor een plastic zak met huis vuil; voor twee tot en met vijf zakken betaalt hij 25,50. van zes tot en met negen 51 en tien zakken of meer 83,80. Aan de huidige situatie zit trou wens nog een onaantrekkelij ke kant, financieel bezien Om na te gaan hoeveel zakken 2ijn aangeboden, moest er steeds door remigmgscontro leurs gecontroleerd worden Het gemeentebestuur hoopt daarom dat tegenover de mm- der-opbrengst aan reinigings rechten een daling van de per soneelskosten staat. Extra commissievergadering over Vlaardingen -- De raadscom missie voor stadsontwikke ling en volkshuisvesting komt op 4 april in c«n extra vergadering bijeen- Hierbij zal men aandacht schenken aan het stadsvernieuwingsge bied in de Vettenoordsepol- der. Het gaat met name om het deel tussen de Diepenbrockstraat en de Westhavenkade, Verder komt de bebouwing in het gebied rond het le bouwen Open Jongeren Centrum aan de orde. Vlaardingen De werkgroepen in de Vlaardingse Westwijk en de Indische Buurt gaan speciale vergaderingen beleg gen om de problemen op het verkeersgebied te bekijken. Hierbij komen de hoofdwe genstructuur, de ontsluiting van de buurten, de woonsira- ten en parkeergelegenheid aan de orde. Een werkgroep gaat op 13 april van start, die aandacht gaal besteden aan het centrumge bied van de Westwijk. Belang stellenden kunnen zich opge ven bij het gemeentehuis. De vergaderingen per buurt wor den gehouden op de volgende data 0 Werkgroep Hoogkamer 10 maart, 19 30 uur m de Jichtus- kerk 0 Werkgroep Indische Buurt- 'A april, 20 00 uur in de Informa tiekeet Wilham-Ponl renovatie (Surmamesmgel) Werkgroepen Zuid buurt en Wetering 5 april, 19 30 uur in de Maranathakerk 0 Werkgroep Lage Weide 1 5 apnl, 19 30 uur in de Maranat hakerk Schiedam - Eén van de vijf- 1 tien jongeren die maandag nacht in de Morsestraat heeft geholpen bij het aftuigen van een hoofdagent is inmiddels aangehouden. De 18-jarige H. van der L. wordt verdacht van openlijke ge l weldplegung en het trachten te verhinderen, van een arresta tie De Schiedammer was ook betrokken bij de ruzie die dit weekeinde w de snackbar aan de Celciusstraal plaatsvond en waarbij zijn reeds gearres teerde vriend K. G met een barkruk een flipperautomaat ter waarde van 4500 gulden aan diggelen sloeg Vlaardingen De Vlaardingse bevolking is volgens de voor lopige cijfers in februari weer iets verminderd Het aantal nwoners van de stad daalde met twintig personen waar mee Vlaardingen thans 79040 zielen telt Uit de cijfers blijkt Vlaardingen overigens hoog te scoren wat echtscheidingen betreft. Twaalf echtparen gingen, die maand uit elkaar terwijl 23 rich door de ambtenaar van de burgerlijke stand zich m de echt lieten verbinden. Er vestigden zich 205 personen in de stad, 258 lieten Vlaardin gen achter zich liggen om el ders te gaan wonen In totaal 83 kinderen wei-den er gebo ren, vijftig personen overle den In „VOP vamieuwi", de uitgave van het gemeentelijk bureau voorlichting van Vlaardingen, wordt voorts gemeld, dat wet houder Bas Goudnaan zal on derzoeken of het mogelijk is de huur voor de woningen in het Palenveld en Lamoenter rein te verlagen door de post voor aansluiting op het riool en het gas-, water- en elektri citeitsnet te verlagen. De bouwkosten zijn vrij duur ge worden door de moeilijke lig ging van het terrein, de vele hoeken in het bouwplan en de vele typen woningen. Als er niets gebeurt dreigen de hu ren tot boven de vierhonderd gulden per maand te komen. Zowel de bewoners als Bas Goudnaan vinden dit te hoog. De eersttm willen niet meer dan 225 gulden per maand betalen. Vlaardingen In het badhuis aan de Valenusstraat zal don derdagavond de ledenverga dering van de V.OP plaats vinden. De avond begint om 8 uur met het algemeen en financieel jaarverslag en wordt gevolgd met de verkie zing van het nieuwe bestuur Er hebben zich hiervoor der tien mensen beschikbaar ge steld. Het jaarverslag is voor de leden gratis af te halen aan het badhuis. Schiedam De Joegoslaaf die eind vonge week op heter daad werd betrapt bij het zak kenrollen op de weekmarkt wordt het land uitgezet. De 28-jange H. D. blijkt illegaal m ons land te verkeren. De man, die momenteel nog op het hoofdbureau van politie zit, bekent alleen de diefstal van een tasje waar hij bij werd betrapt. De eigenaresse van deze rode tas heeft zich overigens nog steeds met bij de politie gemeld. In het Rotterdamse hotel waar de Joegoslaaf verbleef, vond de recherche nog een rijbe wijs. De eigenaar is een Bra bander die zegt dat het papier dne weken geleden met nog duizend gulden is gerold op de rommelmarkt m Rotter dam. De gearresteerde zak kenroller zegt van niets te we ten. De schuld schuift hij op 4ijn vriend die bij de aanhou ding aan het Broersveld de benen nam. Rationale vlag 100x150 cm v'aggesiok2 rn Vj vlaggestokhouder 12 x 81 mm, per meter „nepal" stoei opklapbaar 4 cm dikke zitting 9,95 „nepal" tafel

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1