Schiedam vergeten? Modeshow'9 bomen bomen erbij Meerdert] eids-of programeollege BESTRIJDING HONDEPOEP MAG I W oonwagenbewoners dwingen overleg af Ruim duizend patiënten lieten zich ondervragen n 0 PvdA houdt slag om de arm HOORZITTING COLLEGE NA TWEEDE BEZETTING Wethouder Seheeres hoopt op steun voor groeikernen Provincie krijgt een derde memorandum 9? OJC minstens een i milj oen m té SCHIEDAMSCHE COURANT Vrijdag 31 maart 1978- Broersvest 3 telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 ONAFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang no. 26057 -8 PAGINA'S SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam „Er is geen stad in Nederland, die zo in de put zit als Schiedam" dat zei gister middag wethouder drs. Reïnier Seheeres tijdens een toelichting op de economische situatie, waar in zijn stad verkeert. De wethouder van. financiën en economie ging in op een derde memorandum, dat handelt over werkgelegenheid (de moeilijkheden rond Gusto), stadsvernieuwing en -uitbreiding (vijfduizend wo ningen in Noord en verder nog in de binnenstad)' en de leegloop van de stad. Dit derde memo is zeer kort, om precies te zijn een dag, na het tweede verschenen. Opnieuw is het een memorandum met een vraag teken achter de titel: „Schiedam..een vergeten stad in een vergeten provincie?" De titel van het tweede boekwerkje, dat gistermiddag in het stadskantoor werd toegelicht en waarvan onze krant op dezelfde dag uitvoerig melding maakte, in „Schiedam tussen wal en schip?" Burgemeester en wethouders voelen zich zo som ber, dat in een wanhoopspoging (het derdo me mo) aan gedeputeerde staten van Zuid-Holland wordt gevraagd, of Schiedam kan vaUen onder de zogenaamde verfijningsregeling groeikernen, dat financiële hulp zou betekenen bij een aantal projecten dat in deze stad moet worden uitge voerd. „Wij voldoen dan wel niet helemaal aan de eisen, die aan een groeikern worden gesteld, al bouwen wij de komende tien jaar wel zesduizend wonin gen", aldus Seheeres, „maar in een bijzondere positie verkeren wij wel. In het kader van stads ontwikkeling en werkgelegenheid zal de porte- monnaie open moeten, maar in de onze zit te weinig, en dat wordt verergerd door het feit dat de bevolking vergrijst Veel jonge gezinnen, koopkrachtige vaak, verlaten de stad. En hoe' komt dat? Omdat Schiedam juist de dupe wordt van de voordeeltjes, die nabije groeikernen zoals Spijkenisse en Capelle kennen, en waardoor die plekken zo aantrekkelijk worden dat mensen hier aan hun stutten gaan trekken. Zo wordt Schiedam, terwijl het moet groeien, extra gedu peerd. En als er geen hulp komt, wordt de situatie alleen maar nog verontrustender". Waarmee Schiedam zelf al kan beginnen, aldus Seheeres, is het uitstippelen van een actief wer vingsbeleid, waarbij bedrijven worden benaderd met het verzoek zich in Schiedam te komen vestigen. Dat zou dan kunnen gebeuren onder gunstige voorwaarden, terwijl Schiedam zelf juist de bedrijven met veel arbeidsplaatsen wil uitselecteren. Momenteel werkt bedrijfsgemeen- scbap Schiemond aan een wervingsfolder, waar vaan veel succes te verwachten is. Maasland/Schiedam Alhoe wel Maasland pas later in het jaar de boomplantdag zal hou den, is het dorp dezer dagen toch met vele honderden bo men verrijkt. Nadat de gemeen te zelf het bomenbestand dras tisch verminderde door het om zagen van meer dan duizend populieren en elzen, is het dorp nu weer van veel groen voor zien. Dankzij zowel provinciale als rijkswaterstaat, die Maasland een fikse groene injectie gaven. Provinciale waterstaat is druk bezig geweest bij de Maasland- se Dam. De voormalige vuilnis- stort is voorzien van 36 populie ren, vierhonderd zwarte elzen, duizend meidooms, vierhon derd sanginea's, achthonderd veldesdooms, tweehonderd berken, vierhonderd liguster struiken, zevenhonderd inland se eiken, 450 handroos en 450 rubruiginosa. Het is momenteel allemaal nog erg klein en jong wat er staat, maar dat groeit straks uit tot- een aardige be bossing. Bovendien worden er nog enkele zitbanken geplaatst Overigens had een werkgroep tot het behoud van de populie ren, die van woningbouw weg moesten, deze plaats aan het gemeentebestuur gewezen te neinde daar een partij van die populieren te plaatsen. Daarop werd echter niet gereageerd, omdat die grond van de provin cie is. die er nu toch 36 (jonge) populieren heeft gezet Even eens was toen gewezen op een ander terrein, tussen het bus station bij de rijksweg 20 en hel bedrijf van Ooms. Dit is echter van rijkswaterstaat, zo dat het gemeentebestuur ook hier niet warm voor wilde lo pen. Rijkswaterstaat zelf heeft dit open stukje grond nu echter van groen voorzien. In haar opdracht heeft de Nationale Bomenbank er namelijk een twaalftal iepen gezet Het zijn vijftien jaar oude bomen, af komstig uit Schiedam. Omdat de oprit van rijksweg 20 nabij het park Thurlede verbreed wordt, moesten de bomen ver dwijnen. De al aardig uit de kluiten geschoten bomen wer den compleet met wortel per dieplader naar Maasland ver voerd. Acht andere van die Schiedamse bomen kregen een plekje in Den Haag. De met veel zorg geplante bomen zul len het volgens de mannen van de Bomenbank in Maasland goed gaan doen. „Het zijn snel groeiende bomen, die tweehon derd jaar oud en twintig meter hoog kunnen worden", aldus een der plantere. Aanstaande maandag zetten zij overigens nog flink het mes in de iepen. We gaan dan plusminus dertig procent van de takken snoeien. De bomen hebben dan meer kans om te groeien en vanwege de andere structuurgrond", al dus de bomenspecialist. Vlaardingen De leden van de Vlaardingse PvdA beslissen in mei welke partijen er wel of niet op basis van programmavergelijking in aanmerking komen voor het vormen van een nieuw college. Een commissie van die partij zal voor de ledenvergade ring van 10 mei een advies hierover uitbrengen. Op basis van de verkiezingsuitslag in Vlaardingen voor de Provinciale Staten 20U de PvdA na de gemeente- raadsverkiezingen van mei een meerderheidscollege kunnen vormen. De socialisten zouden over 18 van de 35 zetels kunnen beschikken. In de Vlaardingse wan delgangen gaat het verhaal dat D'66 de nieuwe coalitie- Dit jaar nog twee onderzoeken Vlaardingen Ruim 1000 patiënten van de polikliniek in het Holyxiefeenimis hebben meegedaan aan de enquête van de afdeling Vlaardingen van de Consumentenbond. Momenteel is de werkgroep bezig met het verwerken van de verkregen informatie. De enquête, die gehouden is in de week van 6 tot en met 10 februari, had tot doel na te gaan in hoeverre klachten over lange wachttijden gerechtvaardigd aijn. partner na de verkiezingen gaat worden. Voorzitter van de PvdA, Johan Kanshuizen, ontkent het verhaal- „D'66 heeft nog geen program bekendgemaakt, mochten er raakvlakken zijn, dan zal de commissie uit ome partij dat wel blootleggen. Maar onderhandelingen zijn er nog niet geweest. De leden moeten tenslotte in mei nog eerst een uitspraak doen". De PvdA houdt daarbij wel een slag om de arm, er zullen geen waterdichte afspraken voor de verkiezin gen gemaakt worden met andere partijen, die gunstig zullen vallen na de ledenvergadering in mei. In januari van dit jaar heeft de Vlaardingse PvdA achterban een uitspraak gedaan, waarin de weg vrij wordt gehouden om na 31 mei alleen een college te vormen. Op de lijst van de PvdA staan aile wethouders die terugkomen onder vijf nieuwe wethouders zullen de portefeuilles verdeeld gaan worden. Dit is in tegenstelling met de geformuleerde wensen voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen, toen bijna waterdichte afspraken met PPR werden gemaakt. De socialisten willen, indien er alleen geen meerderheid komt, met een andere partij een meerderheid te vor men. Van D'66 werd overigens noch ontkent noch bevestigd dat er kontakten zijn geweest tussen beide partijen. De heer J. Vlaskamp, een der bestuursleden van de bond, verwacht dat de uitkomsten van het onderzoek over onge veer drie weken beschikbaar zijn. Wel is reeds nu komen vast te staan dat er specialisten zijn bij wie de wachttijden kort zijn, omdat de gemaakte af spraken redelijk (kunnen) wor den nageleefd. Aan de andere kant zijn er artsen bij wie men zeer lang in de wachtkamer vertoeft alvorens geholpen te worden. Het onderzoek is in nauw overleg met de directie van het ziekenhuis gevoerd. Van de zijde van de specialis ten is geen enkele tegenwerk, ing geconstateerd. Het is de bedoeling dat het gehouden onderzoek dit jaar nog enkele malen wordt her haald, In dit verband wordt gedacht aan de maanden mei en september. De reden hier van is om een goed en duidelijk beeld van de werkelijke situatie te krijgen en niet de fout te begaan slechts te beschikken over een moment-opname van de situatie. „In september is de- wachttijdproblematiek mis-' schien heel anders dan in fe- bruari", zo verklaart de heer Vlaskamp. Maandag 10 april wordt er in De Lijndraayer een bijeen komst gehouden op initiatief van dc Consumentenbond. Be-' langstellenden mogen dan vra gen stellen over de enquête die is gehouden, de aanleg van de CAI (kabeltelevisie) en de ver keerslichten in Vlaardingen. Ook kunnen suggesties worden gedaan over eventueel te hou den onderzoeken. Over de uit komsten van de enquête kun nen maandag echter nog geen mededelingen worden gedaan. Schiedam Met de bestrijding van het hondepoepprobleem is de raadscommissie voor algemene en bestuurlijke zaken gis teravond akkoord gegaan. De raadsleden vinden het best dat het binnenkort verbo- den wordt om hun honden hun ontlasting te laten doen op voetgangersgebieden en speelterreinen. Gisteravond is de commissie hiervoor zon der meer akkoord gegaan met etji wijzi ging van de algemene 'politieverordening. Alleen CDA-fraetieleidster Riet Taverne was het niet eens met de opmerking van burgemeester Arie Lems dat er dan voor de honden onder meer nog ruimte over bleef in de struiken en het struweel. „Voor> de mensen van de plantsoenendienst is het verschrikkelijk, al die poep in het stru weel zo zei zij gisteravond op de openba re bijeenkomst, nadat gemeentesecretaris Melis Blok nog had opgemerkt dat sommi ge mensen eerder een hond dan een kind nemen. De CD A-vrouw zwichtte echter toen zij door de burgervader voor de keus werd gesteld: of hondepoep op het trottoir of in het struweel. „De wijziging van de politieverordening is een praktische verbetering waar we alten behoefte aan hebben," zo besloot Lems gisteravond. Dat kinderen ean andere kijk qp mode hebben was duidelijk te zien gistermid dag in het Vlaardingse buurtcentrum De Havsn aan het Weeshuisplein. De kinderen waren voor hun modeshow diep in de kle renkast van vader en moe der gedoken. £n wat daar soms uit kan komen is vaak goed voor een lolligs middag zeker wanneer je naast de te grote kieren ook nog een paar schoe nen van pa en ma aan trekt Deze verkleed partij vormden één van de zeer geslaagde activiteiten die vrijwilligers voor de schooljeugd tijdens de paasvakantie hebben geor ganiseerd. Dat het bij de kinderen in de smaak viel moge blijken uit het aantal bezoekertjes: 300 in totaal. Goudriaan slaat de plank mis: Bijna veertig woonwagenbewoners hebben gisteren van halt vijf tot kwart voor zeven de vergaderzaal van het Schiedamse stadskantoor bezet. De stemming zat er ondanks de ernst van de zaak goed in, echter tot kopzorgen van politiecommissaris Cees van der Haagen. Schiedam Morgenochtend, zaterdag om elf uur, tal het voltallige college van burge meester en wethouders de woonwagenbewoners aanhoren op het kamp aan de Schickade. Deze speciale hoorzitting fa met spoed belegd, nadat een deel van de woonwagenbevol king gisteren tegen de avond opnieuw de vergaderzaal/kan tine van bet stadskantoor bad bezet. Vastgehouden wordt aan de eis: verplaatsing van het kamp naar een terrein binnen de be bouwde kom. Een lijst is ge maakt met zeventien punten in binnenstad, het westen, Nieuw- land, Kethel en Oost. Daarom pikken de bewoners niet, dat na een pasgehouden gesprek met het college (dat door burgemeester Arie Lems beloofd was bij de vorige bezet ting) toch een brief van de ge meente is binnengekomen, waarin Spaland over een jaar of;,vijf wordt voorgesteld als nieuw woonwagencentrum. Het kamp zou dan temidden van toekomstige nieuwbouw komen te staan. Die oplossing duurt de bewo ners echter veel te lang, en daarom is gistermiddag een ambtenaar van algemene za ken, de D '66-oprichter Maarten Peterhans, overladen met indi viduele verzoeken om onthef fing van artikel 10 van de woonwagen wet. Dat komt erop neer, dat met volle vaart ge werkt zou moeten worden aan het vrijmaken van een plek voor woonwagens in de be bouwde kom. In het huidige kamp gaat een zekere voorkeur uit naar een gebied aan de Buitenhavenweg, tussen de Bakkershaven en het voormalige Nieuwstieht en de Maasdijk. De Schiekade, waar aan het kamp nu staat, ligt veel te afgelegen naar de zin van de wagenbewoners, Een xatal raadsleden liet zich gistermiddag zie» in het stads kantoor, om de bezetting tot een voor de bewoners bevredi gend einde te brengen. Rein van Kaalte (CDA), Herman Noordegraaf (PPR) en de Pv- dA'ers Ruurd van der Veer, Arie Verltnde, Lou van der Stel en Joop de Jong kwaaien zich informeren en zuilen za terdagochtend het college op de voet volgen, om, zoals Van Kaalte en Van der Veer zeiden, direct in te springen als er een loze kreet wordt geslaakt. De CDA-raan zei: „Wethouder Col- te heeft jullie zaken in het college kennelijk slecht behar tigd, de laatste jaren," Vanmiddag zou in het stads kantoor, onder andere over de ze kwestie, het woonwagen schap regio Wesüand vergade ren, maar Van der Veer liet weten dat de bijeenkomst - vol komen onaangekondigd- zou worden vervroegd naar van morgen. Vlaardingen Het nieuwe on derkomen voor het Open Jon geren Centrum aan de Zomer straat in Vlaardingen wordt veel duurder dan het door de raad verstrekte krediet van 8,5 ton. Hoewel dc kosten nog niet definitief bekend zijn omdat nog niet tot aanbesteding van het werk is overgegaan, zal de gemeenteraad rekening moeten houden met kosten van zeker één miljoen gulden. Bovendien komt het gebouw dit jaar niet gereed. Met deze mededelingen aan de raad blijkt wethouder Bas Goudriaan de plank volledig mis te hebben geslagen. Hij voorspelde vorig jaar, dat nieuwbouw gemakkelijk voor- het verstrekte krediet haalbaar is en de datum van oplevering van het gebouw op 1 september is te realiseren. Op grond van deze verklaringen wees de raad het voorstel van wethouder Rien Bovenberg om de voorma lige Ericaschool voor het OJC te- verbouwen af en besloot zij tot nieuwbouw. Het college van B en W wijst nu op de stijging van de Ioon- en materiaalkosten waardoor de bouwkosten hoger uitvallen, Het beschikbare krediet was. zo stellen B en W. gebaseerd op het prijspeil van januari 1977. Uitgaande van een prijsstijging van acht procent op jaarbasis leert een kleine rekensom, dat indien volgende maand met de bouw kan worden begonnen, de raad meer dan tachtigdui zend gulden extra krediet moet verlenen. De gemeenteraad heeft echter meer tegenvallers te incasse ren, zo blijkt uit het schrijven van het college. Terwijl de eer ste paal nog in de grond moet worden geslagen voor het nieu we gebouw, werd het college at geconfronteerd met een over schrijding van de raming we gens meerkosten van de sloop van het gebouw van de oude Ericaschool en het afvoeren van het puin: twintigduizend gulden en bijkomende kosten voor de regeling kunstzinnige verfraaiing, kosten van leidin gen, egaliseren, bouwTtjpma- ken en groenvoorzieningen: 45 duizend gulden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1