Gemeeiiten pakken sluipverkeer nog niet goed aan Altijd prijs Hoekse deelraad maakt melkboer het leven zuur ELWiS jonge ervaren •restaurant kelners 'Meeste mensen nemen toch kabeltelevisie' novotel schiedam Feest van EHüBO-ers College over uitblijven enquête: Maandag: Eerste groep s- p raktijk huisartsen van start Voor vakantie gehandicapten Auto's met chauffeur Garage moet melkvrij O Hondepoep Auto ouder vrachtwagen IftvnndeWeek: VRIJDAG 31 MAART 1978 VD/SC/WW "3 In een landschap vol weidevogels, knotwilgen en stil genot is de auto een sfeerbederver, en milieugroepen verzui men niet daarop te wij zen. Ook de eerste, enige, echte Nederlandse wiel- "door Kor Kegel rijdersbond (ENWB) ver kondigt al geruime tijd, dat een opgepoetst blik vol herrie niet thuishoort in Midden-Delfland. Het ageren richt zich niet legen boeren en polderbewoners of bestemmingsverkeer: wèl wordt de vinger boos uitgesto ken naar automobilisten die van alle kanten het groen bin nen tuffen, alleen om even een stukje weg af te snijden (rijks weg 13 is meestal om. al is die- route wel sneller, maar dat zeg gen uitsluitend do a ulo haters in het agrarisch oord). Het sluipverkeer in Midden- Delfland dus, daar gaat het om. Even door de polder van Delft naar Schiedam, of van Vlaavdingen naar Schipluiden, en zo zijn er nog wel wat va rianten. „Vooral in de spits is het een racebaan," zegt boer Lansbergen aan de Harre weg, en daarom is hij fervent voor stander van aanleg van rijks weg 19. want daarmee is het sluipverkeer opgelost. Daarentegen heeft onder meer de ENWB herhaalde lijk erop gewezen, dat het uit bannen van sluipverkeer niet in de hand moet werken dat genoemde rijksweg door het polderlandschap moet worden heengetrokken, want, als je een blinkende wagen al geen ge zicht vindt in een romantisch ivilgenlaantje of naast een le vende sloot, dan hoeft zo'n as- faltstrook natuurlijk helemééf niet, en waar iaat. je al die weidevogels, nietwaar? Als broedgebied nummer één in Zuid-Holland kan een rijksweg nooit gezien worden; Midden- Delfland nü wel. Om dat zo te houden is de landschappelijke- njst onontbeerlijk. Het sluipverkeer moet dus de polder uit, zeggen de ENWB en de samenwerkende milieugroe pen Midden-Delfland (SMMD), en zij vinden alleen de zondag se afsluiting van de Harreweg en Abtswoude dan ook vol strekt onvoldoende. De gemeentebesturen van Vlaardingen en Schiedam vin den dat ook, en in de laatste plaats is van wethouder Chris Zijdeveld bekend dat hij onge hinderd door auto's over land wegen zou willen wandelen; en zelfs heeft hij de leden van zijn commissie voor ruimtelijke or dening warm aanbevolen om dat ook eens te doen. Hoe goedbedoelend beide ge- Een snelheidsbeperking tot dertig kilometer per uur zoals in de Zuid- buurt geldt zou ook op de Harreweg moeten gel den, vindt Noordegraaf (PPR). Oe verlengde Van Dal- sumiaan maakt het auto mobilisten nog eenvoudi ger om in Midden-Delfland te komen dan de oude, route naar de Harreweg, via dorp Kethel, Dat is te gen het streven om sluip verkeer uit de polder te bannen in, zeggen milieu groepen, die overigens niet de oude situatie terug willen. meentebesturen ook klinken, de kritiek die er is komt juist van de ENWB (over een Schie- damse kwestie) en werkgroep Delfland Vlaardingen/Scbh pluiden (over een Vlaar- dingse). In het eerste geval gaat het om de verlengde Van Dalsumlaan, de tegenwoordige schakel tus sen de Harreweg en de wijken Woudhoek-Zuid en Groenoord, die is aangelegd omdat dorp Kethel gevrijwaard werd van verkeer van en naar de Harre weg. In het tweede geval gaat het om een landbouwweg die noordelijk loopt van begraaf plaats Holy, die vroeger vrij rustig was. maar die tegen woordig de enige route is voor doorgaand verkeer tussen Vlaardingen en Schipluiden: weg rust. De verlengde Van Dalsum is in de ogen van polder bescher- mers een veel te snelle, directe weg voor automobilisten om in Midden-Delfland te komen, aantrekkelijker nog dan de ou de route door Kethel en daar om beslist een stimulans voor sluipverkeer. Tijdens één van de vorige commissievergade ringen voor ruimtelijke orde ning sneed PPR-raadslid Her man Noordegraaf deze zaak aan, naar aanleiding van een schrijven van de ENWB, dat echter bij enkele commissiele den nog onbekend was. In Vlaardingen ligt het anders, en lijkt er zelfs een tegenge steld streven te bestaan, want de Delflandwerkgroep dringt juist aan op een betere schakel tussen de bebouwde kom en de Breeweg naar Schipluiden. Die nieuwe schakel zal echter niet in de hand werken dat er meer sluipverkeer komt, want even als nu het geval is met die drukker geworden landbouw weg komt het alternatief uit op de Dreven buurt van Holv- Noord. een voor verkeer niet prettig traject. Dat alternatief dient om de ou de landbouwweg te ontlasten Deze weg, voorheen ideaal voor fietsers en wandelaars, loopt langs de vogelrijke Holierhoeksepolder (park Zou te veen) naar de Vlaardingse Vaart, waar het al tjokvol re creanten zit. „Je moet die plok niet overbelasten," zegt de werkgroep in de Midden-Delft, krant, een uitgave van de Mid den-Delfland Vereniging. Het gemeentebestuur krijgt daar om de aanbeveling een schakel te maken tussen de Olmen- dreef en de Breeweg, ver van de Vaart en. de begraafplaats. Terug naar Schiedam: nog eer, middel om sluipverkeer teger te gaan. zo bracht Noordegran! onlangs naar voren, is een .drastische" snelheidsbeper king, zoals bijvoorbeeld in de Zuidbuurt tussen Vlaardingen en Maassluis geldt. Want zekci in dat geval zal het volgens Noordegraaf de autorijder dui delijk worden, dat rijksweg 13 (Rotterdam-Den Haag) eer stuk sneller is ondanks het ommetje dan de bochtig* Harreweg. Schiedam Abonnees van het kabeltelevisienet hoeven zich geen zorgen te maken bij verhuizing. Voor de nieuwe aansluiting is men geen kosten verschuldigd, indierf men inderdaad reeds abonnee was. Dat ongeacht of de woning waar men intrekt al dan niet is aangesloten op het zogeheten cai-net. Burgemeester en wethouders verzekeren dat in het antwoord op schriftelijke vragen die de PSP over dat onderwerp in december heeft gesteld. In dat schrijven uit het stadskantoor wordt tevens onder meer uit de doeken gedaan waarom in de voorbereidingstijd van de cai-aanleg bewust is afgezien van een enquête. Van een onderzoek naar de behoefte is volgens het college afgezien, omdat de betrokke nen eerst een beslissing nemen over al dan niet meedoen, wan neer de definitieve abonne mentsprijs bekend is. Het bo vendien nuttiger werd geacht de beschikbare gelden voor voorlichtingsaktiviteiten te ge bruiken. De ervaring in andere steden leert ook dat tachtig a negentig procent van de bewo ners toch een aansluiting wen st. In het tarief van 10,05 per maand zit de rente over de investeringen. Daarom is het volgens B en W niet juist te veronderstellen dat na zes jaar betaling van het hoge tarief de aansluitkosten zijn betaald. Dat zou pas na veertien jaren het geval zijn, zo staat in het antwoord. Wanneer het aantal program ma's wordt uitgebreid zuilen de kosten daarvan geleidelijk over alle abonnees worden verdeeld, over het al dan niet doorgeven van nieuwe programma's be slist de gemeenteraad. Voor abonnees is het - zoals bekend - niet mogelijk de uitbreiding van het aantal programma's te weigeren. Het college is op dit moment niet van plan particulieren te verplichten antennes van het dak te verwijderen, zo wordt in de brief aan de PSP nog eens benadrukt. De hulpmiddelen welke tegen lagere prijzen van de plaatselijke handel kunnen worden betrokken voldoen in het algemeen niet aan de ge stelde eisen, zeggen ambtena ren van de GTB. Een slecht beeld kan daarvan het gevolg zijn. Lokale uitzendingen zijn vol gens B en W technisch gezien zeker mogelijk. Financieel is het echter nog niet haalbaar. Bovendien is een en ander af hankelijk van een machtiging van de minister van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk. Wanneer er in een bepaald jaar een voordelig saldo met de cai wordt behaald 2ai dit worden gereserveerd en worden ge bruikt om de welhaast onver mijdelijke tariefstijgingen als gevolg van hogere loon- en on derhoudskosten te kunnen uit stellen. advertentie novotel zoekt voor zijn energieke restaurant-brigade tel. 010-71.33.22. Duizenden kinderen en uiteraard ook ouderen hebben zich de laatste dagen uitstekend geamuseerd op de kermis die nog tot zondag aan de Maassluise Koningshof staat. Vooral de jeugd heeft de komst van de kermis op prijs gesteld, want wat is mooier als je vakantie hebt dan een kermis, waar je je helemaal kunt uitleven, zoals in de botsautootjes, de Hully Gully, draaimolen, etc. Als kind word je op de kermis ook nooit teleurgesteld: want daar geldt nog steeds de grondregel: kinderen altijd prijs en daar wordt nog niet van afgeweken, ook in Maassluis niet. Schiedam De eerste huisart sengroepspraktijk van Schie dam wordt geopend op maan dag 3 april. Dit „Gezondheids centrum Warande" is opgezet door de artsen W. J. Franke, T. B. Gooi en J. Stolker. De praktijk van deze Schie dammers uit het Westen en Oost zijn met ingang van die dag verplaatst naar Warande 119. met als telefoonnummer 730588. Op het nieuwe adres zullen de drie artsen gezamen lijk hun praktijk uitoefenen. tnt?r dien verstande, dat zij ie der een eigen spreek- en onder- zoekkamer hebben voor hun eigen patiënten. De patiënten behouden dus hun eigen huis arts. Voor deze nieuwe opzet is vol gens de initiatiefnemers onder meer gekozen om in geval van ziekte of vakantie van de des betreffende arts, diens patiën ten direct te kunnen opvangen. Financieel is dit voor de artsen ook aanlokkelijker. Een en ander brengt wel een andere organisatie met zich mee. Zo zal er straks dagelijks spreekuur zijn, 's-morgens van af 7.45 uur en 's-middags vanaf 10.00 uur. Echter alleen volgens afspraak, die telefonisch ge maakt kunnen worden tot 11.30 uur 's-morgens en 's-middags nog van 3.00 tot 5.00 uur. Aan de Warande U9 kan men altijd terecht tot 18.00 uur. Na deze tijd kan men een van de artsen bereiken op het genoem de telefoonnummer. Alleen in de en op feestdagen moeten de patiënten dus gebruik maken van de boodschappendienst op het nummer 20.66.11 Vlaardingen De Interkerke lijke Commissie Gehandicap tenzorg zit verlegen om auto mobilisten. De commissie ver zorgt een tweewekelijkse va kantie voor lichamelijke gehan dicapten in Lunteren en Doorn. Voor het vervoer heen en terug te. op de zaterdagen 6 en 13 mei en 10 en 17 juni zijn verschil lende personenauto's nodig met chauffeur. Men kan zich hiervoor opgeven bij P. v.d. Hoek, telefoon 341149 en bij J. v.d. Vaart 744101 Hoek van Holland De Hoekse melkboer Ger- rit van Hattum zit flink in de rats. Hij weet niet meer waar hij zijn volle of lege kratten tnoet neerzetten, omdat de deelraad het niet meer goed vindt dat melk en andere producten opgeslagen worden In de garage. De stap van de deelraad werd aan Gerrit bekend gemaakt, middels een brief van zijn baas de Melk Unie Den Haag. Overdag staan er daarom stapels valle en lege kratten voor zijn winkelgeveltje tegen de Lichtte- romstraat 's Nachts probeert hij zo goed of kwaad het kan alles in rijn kleine zaakje te herbergen en nog in een klein hok. Oorzaak van die noodmaatregels is dat Melkboer Gerrit vorige week kreeg te horen, dat hij uiter lijk 27 Maart de garage in de Van Spilbergen straat moet hebben ontdaan van zijn productea De melkwagen met aanhang mag wel blijven staan. De reden van de deelraad het de melkboer zuur te maken: oneigenlijk gebruik van de garage. Dus: wel auto's maar niks anders stallen. De voorzitter van de Hoekse deelraad, L. van der Houwen, bestempelt het „als een juist besluit van de deelraad, omdat op grond van klachten en geluidsoverlast het „oneigenlijk gebruik" van garages heeft afgewezen". De Melk Unie heeft in het industrie-gebied aan de Prins Hendrikweg grond van de gemeente aangeboden gekregen voor 6,50 per vierkante meter. De Melk Unie zag daar weinig brood Ln, en maakte daarom toen geen gebruik van het aanbod. De garage leek tenslotte voldoende voor opslag. Daarmee is ook het antwoord gegeven waarom de melkhandelaar de dupe is geworden, via de Melk Unie. Gerrit van Hattum is wel boos op de deelraad: „Het is allerminst mijn bedoeling om andere mensen dwars te zitten. Maar aan de Van Spil- bergenstraat staan ruim twintig garages, waar van de helft gebruikt wordt voor opslagruimte, in welke vorm dan ook. Maar waarom wij precies aangepakt worden is mij een raadsel, omdat wij het meest kwetsbaar zijn," De Hoekse melkboer, die zowel aan de deur als in de winkel zijn beroep uitoefent (samen met vrouw) heeft allerlei pogingen in het werk gesteld om vervangende opslagruimte te vinden. Dat mislukte telkens, mede ook doordat de Melk unie weigerde om opslagruimte te bouwen op het industrieterrein. In het afgelopen jaar heeft van Hattum talloze instanties afgelopen in een poging om raad en hulp te krijgen. Tevergeefs overigens. Een advies die hem verteld is door een sociaal raadsman wil de teleurgestelde melkboer Gerrit nog wel kwijt: Die zei me: „Hef je zaak maar op." En dal is precies wat Van Hattum niet wil, voor rich zelf en zijn zoon niet, die hem gaat opvolgen. Volgens een bericht n uw krant van dinsdag 28 maart gaat de gemeente Schiedam het hondepoepprobleem aan pakken door wijziging van de politieve rordeni ng. Er zijn in Schiedam circa drie duizend honden. Dat betekent drieduizend maal honderd gul den hondebelasting; een be drag van drie ton jaarlijks voor de gemeente. Zou ce gemeente van dit geld nu eens niet iets voor deze dieren kunnen doen dan alleen geld opstrijken en dan nog natrappen op grond van de politieverordening. Maak van dit geld op verschil, lende plaatsen in de stad zoge heten hondentoilet-parkjes, waar de hondenliefhebbers hun dier ongestoord kunnen uitlaten. J. C. M. J. Zey Marconistraat 89B Schiedam Maassluis Bij een aanrijding op de Maassluise Westlandse- weg is de 29-jarige mevrouw L. S. uil Maassluis licht gewond geraakt. Haar wagen schoot onder een vrachtauto, toen de ze voor de stoplichten wilde remmen. S. kon na behande ling in het Holyziekenhuis naar huis terugkeren. Van de auto bleef niets anders over dan wat schroot. Schiedam De plaatselijke ai- deling van de EHBO jubileert dit jaar. De vereniging bestaat zestig jaar. Ter gelegenheid daarvan wordt op vrijdag 7 april een feest avond gegeven in gebouw Ar cade. De aanvang van het ge beuren aan de Lange Haven 71 is 19.30 uur. ADVERTENTIE 4GeweldigeSoundtracks Eenmalige Aanbieding Blue havali PerStuk Nu van 21.50 voor 0f41fisvoor40r Rotterdam: Mw. Binnenweg 91, Zwaanshals 361, Middellandplein 30, Meent 52, Groene Hiliedijk 222. Schiedam: Broersvest 57. Vlaardingen: Hoogstraat 117.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 3