spmr VS Holy een combinatie van jeugd en f O' ii tine DWS blijft tobben Groenoord hoofdklasser Tien kamp bij HVO X II Nationaal schiet- toernooi in Maasland HSV wil legerartsen inschakelen Korter markt VZC thuis VDL kiest VRIJDAG 31 VAART 1978 VTtySC/WW Vlaardingen Zaterdag g april houdt de voetbal vereniging HVO, ter gele genheid van bet 50-jarig bestaan, een open dag op bet complex aan de Zwa- nensingel, vanaf elf uur. Op deze dag kan iedere Vlaardinger deelnemen aan de HVO tienkamp. Deze tienkamp bestaat uit de volgende vaardigheid- sproeven 60 meter hard lopen, verspringen, bal in werpen, trapvangbal, dodschieten, jongleren met de bal, verschieten, technische test in snel heid, dribbelen tegen de tijd en 200 meter hardlo pen. Er wordt gestreden m di verse leeftijdsgroepen, ook één voor dames Voor elke groep zijn diverse prijzen beschikbaar Van af elf tot vier uur is het complex voor een ieder gratis toegankelijk Bui ten de tienkamp kan er ook deelgenomen worden aan diverse activiteiten, zowel binnen als buiten het clubhuis Maasland Onder auspiciën van de Koninklijke Nederland se Schutters Associatie (KN- SA), wordt het nationaal kam pioenschap 12 meter klem ka liber geweer dit jaar in Maas land verschoten. De wedstrij den worden gehouden van 4 tot 21 april en zijn georgani seerd door de Schietvereniging Maasland. Plaats van hande ling is de pas geheel verbouw de accommodatie van de Maaslandse schietclub aan de Doelstraal. Van 4 tot 21 apnl wordt er dagelijks voor het 12 meter KKG geschoten, behalve op zondag De officiële opening vindt plaats op dinsdag 4 apnl door burgemeester J van den Brmk, alsmede afgevaardigden van KNSA, ATC, LTC en DTC. Dit tijdstip is 's avonds om half acht De prijsuitreiking a op 19 mei, 's avonds om acht uur Dan zal ook bekend zijn of het persoon lijke nationale record korps verbroken zal zijn Dit staat met 591 punten nog altijd op naam van G Bulten uit Doetin- ehem. die dit aantal ui 1973 te Nuns peet bereikte De schietvereniging Berkel en Rodenrijs verdedigt de wissel beker De Berkelse vereniging had daartoe destijds 2298 pun ten nodig Het record staat overigens nog steeds op 2304 punten Aan het kampioen schap is tevens een klasse voor dames en junioren verbonden De SV Maasland is er inmid dels niet weuug trots op, het nationaal kampioenschap te mogen organiseren De ver nieuwde accommodatie vorm de daartoe uiteraard de aanlei ding Het is tevens de eerste keer, dat het kampioenschap m het westen van het land gehou den wordt Hoek van Holland De Hoekse Sport Vereniging HSV onderzoekt de moge lijkheid om bij sportkeu ring legerartsen in te schakelen Het bestuur zegt, dat twee Hoekse huisartsen regelmatig wel sportkeuringen verrich ten, maar dat gebeurt al leen bij kinderen tot en met 12 jaar De meeste keuringen van HSV-leden vinden trouwens plaats m Naaldwijk en dat wordt eveneens als bezwaarlijk ervaren Het verzoek om legerartsen in te mogen schakelen, is gencht aan het dagelijks bestuur van de deelgemeenteraad. Schiedam Reeds met ingang van •vnjdag 7 april wordt de sluitingstijd van de weekmarkt in de binnenstad vervroegd van 17 00 tot 16 00 uur Het voornemen was reeds be kend Burgemeester en wet houders hebben de datum waarop de nieuwe regeling in gaat echter pas onlangs vastge steld Ton Benmngshof .nieuwe motivatie Vlaardingen Met het nieuwe seizoen voor de deur komen de activitei ten van de Vlaardingse honkbal vereniging Vlaardïngen/Holy, die ai sinds januari aan de gang zijn, wat meer in ie openbaarheid. Activi teiten die vooral dit jaar worden gekenmerkt door de vele veranderin gen die bij de vereniging hebben plaatsgevonden. Het meest m het oog springen de feit is de fusie, die Holy van de winter aanging met de Rot terdamse eersteklasser SCR SCR bracht naast een harde kern van geroutineerde spelers, ook het eerste klasserschap mee Vlaardingen kan dus dit seizoen voor het eerst kenni smaken met competitiehonkbal op hoog niveau. Het spelen m de eerste klasse heeft een aantal eonsekwenties voor de nieuwe combinatie Het aantal wedstrijden be draagt dit jaar 28, veertien meer dan in de tweede klasse Bovendien worden er in de eer ste klasse zogenaamde dubbels gespeeld, zodat het team van Verhoeckx Snacks zowel op za terdag als op zondag tussen de honken staat Voor de honkbal- liefhebber een prettige zaak, omdat er nu elke week eer» wedstrijd is aan de Zwaluwen laan Naast deze fusie met automati sche promotie was er ook een bestuurswisseling Het dage lijks bestuur, dat bestond uit Diek Schoon voorzitter. Ton Herrebmg secretaris en Frank Verbeek penningmeester, trad af en daarvoor in de plaats benoemde de ledenvergadering voorzitter Engelbrecht, secreta ris Hans van Berkel en pen- nxngmeestei Gerard Ver hoeckx Bovendien traden de oud SCR-leden Wim Tilmans en Marcel Houtman als be stuurslid toe Ook de naam van de nieuwe combinatie veran derde en werd Sportclub Vlaardmgen/Holy Wat wel bleef was sponsor Verhoeckx, zodat de ploeg ook dit jaar speelt onder de naam Ver hoeckx Snacks Vlaardingen. Res ui talen Ook de technische leiding ver anderde. Bob Soudijn vertrok naar hoofdklasser ADO en werd opgevolgd door Ton Ben mngshof, Ton Benningshof is in honkbal kringen zeker geen onbekende. Hij startte zijn ac tieve loopbaan bij het reeds lang opgeheven HOV, waarna hij bij SCR de honkbal afdeling oprichtte en jarenlang als spe ler, coach en bestuurslid actief was. Na het behalen van zijn coach-diploma trad Benmngs hof in dienst bij Gouda. Na één jaar Gouda coachte hij samen met Cees Herkemey twee jaar Sparta, waarna hij drie jaar lang de technische leiding van het Rotterdamse Neptunus op zich nam. Gelijk tijdig was hij coach van het Rotterdamse jeugdteam dat onder zijn leiding in het sei zoen '75 opmerkelijke resulta ten behaalde. Dit jaar wilde Benmngshof zijn actieve loopbaan afbreken en had al verschillende aanbiedin gen van verenigingen, waaron der Holy, afgewezen Toch luk te het Vlaardmgen/Holy na veel aandringen hem te strik ken. Zelf zegt hij hierover „Ik was met meer gemotiveerd en wilde graag stoppen Maar toen vooral de spelersgroep bleef aandringen, heb ik toch weer ja gezegd. Daar ben ik nu blij om Het enthousiasme van de groep heeft ook bij mij de mo tivatie weer terug gebracht Wat voor mij zo aantrekkelijk is in deze ploeg is de combina tie van talentvolle jeugd en routine Van SCR kwamen routiniers als Wim Tilmans, Jan Bonus, Cas Oosterveer en Cock Knek en de routine die Holy leverde waren de spelers Eunle De- muynck, Piet van dc Mark, Cc- dric Pierrre, Wim Pijpers en Ab Bruinekool De talentvolle jeugd bestaat voornamelijk uit Jos Noordijk, Cees Schriek en Wilfned Salomons van SCR en Gerard Wapenaar, Aad van de Berg en Hans van Berkel van Holy Funelie Benningshof werkt nu nog met een selectiegroep van zeven tien spelers, maar wil dit te rug brengen tot dertien man. „Ik voel er weinig voor om mei een overladen dug out te zitten," zegt hij. „Spelers die bij mij op de bank zitten, moe ten daar duideluk een functie hebben. Een tweede werper, een pinchhitter en een pin- chninner. Aan teleurgestelde reserve spelers heb ik niets, die brengen alleen maar on rust in het team." Bennmshof heeft enkele nieu we opvattingen over honkbal, die bij in overleg met de spe lersgroep wil doorvoeren Zo schaft hij de gebruikelijke bat ting pracische voor de wed strijd af, en laat zijn ploeg daarvoor in de plaats peppe ren Hij zegt hierover Dc batting practische (het \oluit inslaan) is van weinig beteke nis Een speler staat zich warm te slaan, terwijl de rest van de ploeg bijna mets aoet en koud wordt Ik 21e meer m het zoge naamde pepperen Hiermee is de hele groep bezig en iedere speler krijgt veel meer ballen te slaan Bovendien kan je hiermee doorgaan tot vlak voor het begin van de wedstrijd, waardoor de spelers warm blij ven Evenals vorige jaren heeft Vlaardmgen/Holy ook dit jaar een overladen oefenprogram ma dat al enkele weken aan de gang is De lesultaten tot nu toe /sjn vooral aanvallend erg hoopgevend, maar aanstaande zondag wordt het pas echty serieus Dan ontvangen de Vlaardingers het Rotterdamse Sparta Als extra motivatie zul len de spelers in deze wedstrijd het rueuwe tenue presenteren De wedstrijd begint om twee uur aan de Zwaluwenlaan Underdog In het kader van de voorberei dingen gaat de nieuwe combi natie op 7, 8 en 9 april naar het Brabantse Made voor een trainingskamp. Benningshof ïaat dus mets aan het toeval over en heeft veel vertrouwen in de uitwerking van de voor bereiding. „Wij moeten boven in mee kunnen draaien", zegt hij. „De groep is er sterk ge noeg voor. Belangrijk is dat dc spelers in eigen kracht gaan geloven. Zij zien zichzelf nog een beetje als underdog." De algemene verwachting bij de Vlaardingers is dat teams ais Feyenoord en Neptunus dit jaar hoge ogen zullen gooien Maar ook daar denkt Ben nmgshof anders over "Ik acht ploegen als De Spartaan en Dusbane Pirates, beide uit Am sterdam gevaarlijker," zegt hij Met als outsider de ploeg van werper Bertil Haagse het En- schedese Tex Town Tigers Benningshof betreurt het dat hij met kan beschikken over de werpers Wim Bekkers (naar Feyenoord) en Bas van Hees (naar ADO), maar acht zijn team sterk genoeg om dit ge nus op te vangen. Op 22 apnl, als de competitie begint, zal blijken. of de verwachtingen uitkomen Aan de voorberei ding zal het ruet liggen. HVK ongeslagen aan kop Vlaardingen Zondag gaan de handballers de meestal goed verwarmde sporthallen verwisselen voor het veld, waar zij weer geheel afhankelijk zijn van de weersomstandigheden In de regionale damescompeti tie staan de zaken cr voor DWS al net zo slecht vooi als tijdens de zaalcompetitie Het deelt de laatste plaats met Vela, dat DWS in de zaal gezelschap heeft gehouden in de degrada tie strijd De matige resultaten blijken dus met op het spel soort verhaalt te kunnen wor den, maar meer een team kwestie te zijn Rigoureus het' roer omgooien zou misschien geen kwaad kunnen om DWS tenminste bij de veldcompetitie regionaal mee laten blijven draaien DWS wacht zondag de strijd tegen Northa. dat de eer ste ontmoeting tn een 9-4 zege omzette In de paralle!kla«.»e staan dc zaken er voor Ho) i an dia an heel wat gunstiger voui, nu het kop lopei Hercu'cs op twee punten volgt m het gezelschap van Animo 2 De V'aardingse for matie gaat naar Leid schend am waai het EHC ontmoet dat Hoilandiaan van de eerste plaats afhield 4fdeliiig In de afdeling eerste klasse zijn de kansen voor UVG met al te groot om op de eerste plaats terecht te komen. Snel- wiek uit Rotterdam gaat onge slagen aan kop met vier pun ten voorsprong. Na het Rotter damse zaalsucces (kampioen en promotie naar landelijke competitie) zal niets kunnen weerhouden om ook in de veldcompetitie door te druk ken, UVG kan op de loer blij ven liggen, zodat een zege op Ook op hei veld is regionaal handbal voor DWS in gevaar SCO welkom zou zijn. Geen gemakkelijke opgaaf, na de krappe 7-8 zege in Spijkemsse In de tweede klasse A staat de derby Wilton-HVK centraal die als een vier punten strijd geno teerö kan worden HVK gaat ongeslagen aan kop maar voelt de adem van Wilton m zijn nek, dat twee punten ach terstand heeft Het wordt het eerste trcficn tussen ce2i teams ïn de tweede Masse B is het WIK dat dt leiderspositie m Het zaalvoetbalteam van Groenoord, cfat toch kampioen werd Schiedam In de eerste klas B van de zaal voetbalcompeti tie is Groenoord door een rui me 7-2 overwinning op VDJL kampioen geworden en auto matisch gepromoveerd naar de hoofdklasse. In. de sporthal Schiebroek had den de Schiedammers Slobo dan Dutina weer in hun gelede ren, die de laatste wedstrijden wegens een blessure verstek had moeten laten gaan De kleine Joegoslaaf had al in de eerste minuut succes, toen hij een pass van Rob Noordzij ont ving en 1-0 het aantekenen Het tweede doelpunt nam Rob Noordzij voor zijn rekening, na een uitstekende pass van Duti na Groenoord bleef het doel van VDL heftig bestoken, en weer was het Dutina die raak schoot en daarmee de stand Op 3-0 bracht De Maassluise formatie begon na deze snelle achterstand aan een fel offensief, maar Groe- noord-doelman Koos Ram wist met fraaie reddingen zijn doel schoon te houden Nadat VDL wat was uitgeraasd kon Gi oe noord het initiatief weer naar zich toetrekken, hetgeen resul teerde in doelpunten van Karei Bronsgeest (2x) en Barend Bui tenhek, en Groenoord daar door bij de rust op ten comfor tabele 6-0 voorsprong kwam In de tweede helft vei wachtte iedereen dat Groenoord een monsterzege zou gaan behalen, maar VDL gaf zich niet zo maar gewonnen Zelfs toen de goed leidende scheidsrechter twee spelers van VDL naar de strafbank had verwezen, kon den de Groenoorders ruet tot doelpunten komen VDL zag mogelijkheden, en het waren Aad Hoek en Sjors Kouwenho- ven die de achterstand terug brachten naar 6-2, Het was na deze situatie doelman Koos Ram die zijn ploeg wist te red den door harde schoten fraai te stoppen. Slobodan Dutina nam ook het laatste doelpunt voor zijn rekening en Groe noord won verdiend met 7-2. randen heelt, maar dit week einde vrijaf heeft Umlas vei ging het in de eerste helft van de competitie met al te best v. aardoor het nu zes punten achterstand op WIK heeft Maar tijdens de zaal strijd kwam Umtdb goed lo*- dat mi* schien dooi zal slaan naar het veld Unites wacht de strijd tegen DWS 3 ddt in de eerste ontmoeting met 15-3 werd te ruggewezen In dc regiondle klasse heren zal DWS flink moeten gaan a?n pdkken om /o snel mogelijk uit de gevaren hoek te komen Evenals m de zaalcompetitie gaat de eerste wedstrijd van DWS tegen het Rotterdamse Actief dat de eerste wedstrijd in een 16 7 zege omzette Blijft di tendens van de zaalstrijd zich voortzetten dan wordt het ditmaal een zege van DWS op ugen terrein In dc parallelklasse hebben de heren van Unnas zich op een goede derde plaats genesteld, met vier punten achterstand op EHC dat tn Maassluis een 11 20 overwinning noteerde Um ta4- is echter op dit moment in topvorm en zou dus wel etns voor vei rassmgen kunnen zor gen Df afdeltngs eerste klasse lijkt un volledige Schiedami Vlaar dingse aangelegenheid te wor den nu de eerste vier plaatsen worden bezet door UVG Hol undiaan, Wilton en DWS 2 UVG heeft zondag de kans om DWS 2 van de kopgroep los te maken, zeker na de 7-18 over winning m de eerste wedstrijd Ook voor Wilton liggen er geen al te grote problemen in Dord recht, Wdar hel hekkesluiter MOK met gemak op afstand moei kunnen houden De Hol landiaan gaat op bezoek bij Vet C Dt eerste ontmoeting verd een 16 8 Holland ïaan ze gt maar tUres kende op dat moment grote interne proble mtn die inmiddels zijn verhol ptn Het bh]ft dus oppassen voor Hollandiaan Spanning De heren van WIK vergaat het ook ia de veldcompetitie niet al te best en moeten er voor waken niet door Vires 2 te worden ingehaald, dat de ran glijst afsluit Het ziet er niet naar uit dat Umtas Zaan WIK zal toestaan om de volle winst te pakken, nu het zelf HVHW op de tweede plaats volgt. Spanning kan er volop ver wacht worden, gezien de 11-11 stand in de eerste ontmoeting. Maakte HVK in de zaal een moeilijke periode door, op het veld heeft het de strijd geheel in handen en gaat ongeslagen aan kop Weinig problemen worden er voor HVK verwacht in de strijd tegen DWS 3, dat het in de eerste veldperiode een^ll-4 nederlaag toebracht Schiedam De waterpol oers van SZC spelen morgenavond tegen Katwijk. Voor beide partijen is dit een belangrijk duel, want de Schiedammers hebben met 22 punten uit 18 wedstrijden de vijfde plaats in handen, terwijl Katwijk op twee punten afstand volgt. Bij winst zullen zij nagenoeg zeker de vijfde plaats tot het einde van dit seizoen benou den, omdat er na deze wed strijd nog drte wedstrijden te spelen zijn De wedstrijd zal m Rotterdam West gespeeld wor den en om 20 50 uur beginnen De heren van VZC zuilen m het Kolpabad tegen het team van de Merwede uitkomen Dit treffen al om 2130 uur begin nen De dames van VZC ko men m een uitwedstrijd tegen over het team van Numans- dorp te staan Het eerste fluit signaal zal om 2010 m Nu- mansdorp klinken Vlaardingen Het is vnjwel zeker dat bij zaterdagclub VDL trainer Gommert van Ast zal worden opgevolgd. De ex-speler van de zondageditie viel tussentijds in als opvolger van Ar ie Usselstein. Eind deze week moet de beslissing vallen voor een nieuwe trainer. Even een waarschu wing. Vergeet niet in de nacht van zaterdag op zondag de klok een uur vooruit te zetten. Voor al de sportmensen moe ten er aan denken. Staat zo slordig als je een uur te Iaat komt. De spreuk van de week van Hermes xs dit maal wel origineel Hij luidt „Een goed sport man moet je OVERAL zijn" SFC maakt zich nu a! op voor een kam pioensfeest. De formatie van Jan Rotgers heeft aan een punt genoeg om de bloemen te bestellen. Wel rekent de selectie op de steun van de le den. Daarom ook heeft het bestuur een prijs be schikbaar gesteld voor diegene die met het mooiste spandoek langs de lijn staat. HVO houdt ter gele genheid van zijn 50-jang bestaan op vnjdag 14 apnl een officiële recep tie Van 2000 uur tot 22 00 uur zijn genodig den welkom op het HVO-sportpark aan de Zwanensxngel in Vlaar- dingen-Holy De meningsverschil len tussen FC Vlaardin gen en Fortuna zijn uit gegroeid tot een wat kinderachtig „weïles- nietes-spelletje", waann beschuldigingen en be ledigingen de pan uit vliegen. Dit keer haalt de heer Hofman :n het clubblad van Fortuna uit m de richting van Martin Kentie, kd van Fortuna en momenteel vice-voorzitter van de Stichting Betaald Voet bal Vlaardingen Hof man haalt een zinsnede uit het programmablad „Dat Fortuna z'n zakken gevuld heeft met geld van FC Vlaardingen" Hofman is hierover diep beledigd. Vooral omdat hij als Fortuna- bestuurslid vindt dat Kentie zich eerst had moeten laten informe ren, Kentie wordt dan ook uitgenodigd om de algemene ledenvergade ring van 6 april te be zoeken om de bezwaren van Fortuna aan te ho ren. Wij wachten af wat er allemaal nog meer via de clubbladen uitgewis seld zal worden aan klachten, beschuldigin gen, mededelingen en pogingen om gelijk te knjgen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 5