VRIJDAG 31 MAART 1978 1920. Nr. 646, GEMEENTEBLAD »*- VLA A RDLNGKN. IV W5««KHiaSfSTEB WWWtMIW «rt Vfcirf&jjB,' 1925. Nr. 844, GEMEENTEBLAD VLAARDINGEN. VBROBfimmro De anti-vrij-wet van 1926 Vlaardiiigers mochten van 1920 tot 1938 niet aan de dijk zitten VD/SC/WW 5 s. VAX "t *W» iw Nsvft'tuAis -3-ft/r Hwf >U*>r &fw&txiM *ÏO 'ajüïwrvé**; /f j»ffWu.i'Wïi 17 J 'Uil RRjlfN Wi?^cafJe VERORDENING tot wijziging van de Algemeen* 1 -■, PoMtieverordeomg i909« Aröla-1 JL, Xu artjkfl 25 d«r Als^mww fNLitï*r-Br*ïpJ#ttjiS&-lBÖÏ) "i i-vu tjifjw i) rij bil, Xs'j'Zcu&fi'f,'ï Arfifed /■- „Hst ïüf vi;tG«ïerj In <rfin it'*aa«iï fan aö^Rro Lttsma" j t* zïtt-ra of t* ojt 4« vp*üUtra of «tjjjfcaB of,»? .Iftft Wiftrau ^Ri"hr>jiW of ws-iorJcijjU 't r-Hv-o Kt ut vftl» tOM-ttna&ftf; iwMvft 'L |d$]Ktiv '-it,"-}- ^my.i n..'f IfeinfUtr gehuwi zsj!i of tstka»d£f f» dec-«sr«ieft of ,4 s»»a«l vit» of ita»vprwmsscljaj> fc«8taaflA t. Attïkt.l '2. Lf 3>tee nfifrifli'tflffi-; iM'ïf i« <»frkfi>jï ojf ó«i: «lair haxar ai» IwïigivfS. 'rl De beruchte APV van 1920 Iedere tijd heeft zo zijn eigenaar digheden. Wordt 1978 voor de ge meente Vlaardin- gen het jaar vac de zwerfkat - 1920 was beslist het .jaar van de anti- vrij-wetten - tus sen aanhalingste kens. De gemeenteraad besloot toen de Al gemene Politiever ordening (APV) zo aan te passen, dat er langs dijkenin parken niet meer gevrijd kon wor denZoals nu een [tink aantal bur gers zich ergert aan zwerfkatten, zo zaten €0 jaar ge leden Vlaardm- gers op de kast als zij jonge mensen in eikaars armen aantroffen in de rozegeur of mane schijn. Daar moest maar eens flink wat aan worden gedaan, vond men. En dat gebeurde dan ook. Meer gemeenten hadden al besloten „de onzedelijke handelingen aan banden te leggenn. Een moeder kijkt tegenwoordig niet vreemd op als baar dochter in de armen van een jongeman ligt. De moraal is tenslotte wat anders gewor den. Bovendien - alt hans dat viel niet uit de officiële stukken op te ma ken - gebeurde er niet veel meer bij zonders dm wat gevrij met kleren aan. Vit Engeland was een conservatieve wolk komen over waaien met een Victoriaanse bui. Dit vermengt met een dosis extreem- calidnisme en de kneuterigheid van voor, tijdens en na de loopgravenoor log van 1914-18, Doopten de ge meenteraden er toe het probleem op te lossen. Nogmaals: 'l is een momentopname, zoals de zwerfkat ten nu. Het onderstaand verhaal is ge maakt naar aanlei ding van een oude publicatie van de AIVSH: 700 jaar kuit seftieten is de titel. Deze folder werd uitgegeven ter ere van bet ze vende eeuwfeest van de gemeente Vlaardingen - vijf jaar terug. In de folder staat een historisch per- spektief van maat regelen, die be trekking hebben op de sexuele mo raal. Die APV van 1920 was er zo een. Met dank aan de ambtenaar De Beer van het Vlaardings Ge meentearchief, - VA?» VU* BïïBfiElTEmKrï Van Y&ardragjBL üsm tv W«i«EK Vi»l tfeor 0«J! ÏSïWi »Ï!n' BSlUf'ttrtV 5» 3J8IW Y*JJSmU»&& K&fi' 29 ïïtjxwari IÖ2S L r*->iv,rsAi'ki èf vdsjfmlii tot T#sigits£ ca aaiiïalliiy: dar ^AlgBniaöaft Palitls- T«rox4ei5tfiS IW2'\ Artiku X Xa Brtïkfl 50 der tVS W9'!, •wunli i&~ gffYltffi'l T< ft fillslW Uiïikv<, Sf* llL, lirt Ir tftii Adi »'wt aör Keiüsi»td««s«>ïr cwttior vfV<p^«*rfï»<ii.M«ïtttJ hi^ivAcii <wdf {foor" 3l?». ScfeKutoaR'lfif*; 'V.ik, 'hffi V;lh LD-Au v&n flc:i df •iDEsais, drtï tfofkliffidl va -{(•;; J»;5sn«s.ti'jjcf i> xm<x iïtX&sniterio»: «ca iïf L'jresnwt 114] ïa-t v» ï>«r? na U a'iPf van ic^aaa/jes vjus Wt i» »U-i' iletwrt'HW Vïacrdi^wi, v«o? mvr dit n#U, Is? att- f-Afiass vftö jsujctt« nioft '»e>Vfcds"f Atiïkd lAofliwijjTi? iU-TA-r 2»'] ►abiVt? ifi«ïrsJ't. i«s| va» ie» i)oos»ti» >n~^ «Lft 'viHdVfte {«i v%ï RrtöRsï ifUldHX. Trouwboekje als vry brief De Algemene Politieverordening (APV) van 1920 bewerkstelligde tot 1938 een soort „drooglegging" in Vlaardingen. Niet op zijn Amerikaans, waar elke druppel whisky taboe werd, neen, echt oerdegelijk op zijn Hollands en „fatsoenlijk": je mocht rüet meer met je liefje in het Vlaardingse gras zitten. De APV moest dat voorkomen. De toenmalige raad ging weliswaar niet unaniem accoord met de eigentijdse gemeentewet. B en W slaagden er niettemin in een wijziging van een poiiieverordening, die uit 1909 stamde, door de raad te jassen. De tekst: het is verboden in gezelschap van iemand van andere kunne te zitten of te liggen op de openbare wegen of dijken of op hun bennen, glooiingen of onderkant Deze bepaling is niet van toepassing, indien de bedoelde personen met elkander gehuwd zijn of elkander in de eerste of tweede graad van bloed- of aanverwantschap nastaan. Ambtelijke recht-toe-recht-aan-taal, stammend uit een soort- Victoriaanse tijd. De APV in andere woorden: met een trouwboekje in de binnenzak mocht je naast je man of vrouw in het gras van een Vlaardingse dijk zitten of liggen. Met broer of zus kon de veldwachter je ook niks maken. Waarom?: En waarom nu die poespas? De toenmalige fatsoensrakkers vonden het maar niks, dat, wanneer het gras twee kontjes hoog was, twee geliefden - pakweg - een vergeet-me-nietje bekeken. Na 17 juni anno domini 1920 kon een veldwachter, zijn potloodje voor de dag halen, en de twee bloemenruikers op de bon zetten. Voordat de APV door de raad geloosd werd, maakten verontruste burgers, ouders en bozebrief-schrijvers hun ongenoegen kenbaar via pennevruchten gericht aan b. en w. In de Nieuwe Vlaardingse Courant van 15 september stond een ingezonden brief ondertekend door S. (verder niks). In zijn brief (hij rept tenslotte over wandelen met zijn vrouw, dus S. was een man) wees hij op de veranderde APV van Schiedam - daar mocht je voor de Eerste Wereldoorlog al niet tussen het riet (of zo) zitten. Een citaat uit de brief van S: want als men notitie neemt van hetgeen hier (red.in Vlaardingen) plantsoenen, dijken en wegen iedere avond en vooral op zondagavond te zien geven, dan gaat men er ernstig tegen op zien om met vrouw en_ kinderen een avondluchtje in de vrije natuur te scheppen. Dat is eenvoudig niet meer te doen. Want overal ziet men in allerlei onzedelijke houdingen de paren te neer liggen en daaronder van een leeftijd, die al lang in hun bedje moesten wezen. Einde citaat van deze boude brief. Volgens de Handelingen van het Gemeentearchief Vlaardingen over 1920, „waren het niet alleen kinderen van proletariërs die onzedelijke handelingen in de plantsoentjes verrichten, maar ook anderen". Niettemin was S. in het Vlaardingse van 1917 (midden in de loopgravenoorlog) een trendsetter, met zijn wens volgens het Schiedams recept een zit/lig verbod in te voeren. a Ia briefschrijver S. Ook hij stond er bij en keek er naar. Effect?: Of de bizarre maatregel ef fect heeft gehad, zal wel altijd een raadsel blijven. Wel waren er diverse lieden die gekscherend spraken van de Schiedam se maatre gel. Nadat vijf jaar de wet van kracht was, werd de APV van 1909 nog eens verrijkt met de volgende toevoe ging, verandering: het is verboden, om zich tussen een uur na zonsondergang en één uur voor zonsop- door Wil Visser gang te bevinden op de ter reinen, ingesloten door de Schiedamsedijk, de Van den Linden van den Heu- vellweg, de Hoflaan en de Julianasingel - met uitzon dering van de terreinen die bij het ziekenhuis en het zogenaamde Flardingsveld liggen. Deze bepaling is niet van toepassing ten aanzien van het personeel in dienst van de gemeente Vlaardingen als zij hun beroep uitoefen den. De geschiedenis verhaalt dat er zelfs oplossingen voor het donkerte-drama aangekaart werden. Zo van: als ze willen vrijen, zet de schijnwerper er dan maar op. Woorden van de2e strekking mompelden han dige ambtenaren en politici in het Vlaardingse. Er is nooit wat van geko men. Toen de raad er mee accoord ging om Vlaardin gen in het centrum vrij-vrij te maken dichtte Hofman er weer op los. Ook ditmaal lapte hij de maatregel aan zijn laars in een gedicht met zes verzen en een terugkerend refrein. Het refrein: Jongens, meisjes, meisjes, jongens Geloof er maar geen snars- je van Ouden, jongen, jongenou den Heus zij hielden er ook wel van. Liberalisering: De antieke wetten hielden stand tot 12 januari 1938. In die tijd kwamen er andere- echte-problemen om de hoek kijken. Zonder hoofd elijke stemming namen de raadsleden een volstrekt nieuwe APV aan. Daarmee kon je weer vrijelijk rond lopen in het gemeente- groen, rondom dijken en in de parken. In het donker mocht je ook weer in het Hof rondbanje- ren bij volle maan. De wetten verdwenen in de vergetelheid. Bekeken door een hedendaagse bril, wel licht bestempeld als het toppunt van preutsheid. Nog meer: Voor de invoering van de twee APV kende Vlaardin gen er nog wel enkele - zij het wat minder van door drenkt van „zedelijkheid", maar toch wel mal. 1835. Het werd verboden te zwemmen of te baden in de haven en an dere openbare wateren, be halve ten westen van het hek in het Prikken water, (dat was beschut). 1889. Met een geldboete van maximaal drie gulden kon je beboet worden als je zwom of badderde op plaat sen waar dit van de open bare straat of weg zicht baar was. 1909. Het werd verboden om a: in het openbaar te baden of te zwemmen met iets aan dat niet aan. de eisen van de openbare zede lijkheid voldeed. Kortom: een gebreide zwembroek of dameszwempak met weinig bloot r dat was het hele maal. En b: het werd verboden in het openbaar te zwemmen binnen een afstand van wo ningen, tenzij dat gebeurde in een met schutting of muur omgeven en afgeslo- t ten water. Deze foto is samenge steld uit weer twee andere foto's - misschien moeilijk te zien, maar er wordt een jongeman door een veldwachter weggeleid. Hij was in overtreding. 1920 En drie jaar later ging de kogel dan toch eindelijk door de kerk. Gelet op de handelingen uit raad van dat jaar is het juist te con cluderen dat de wet - on danks de tand des tijds - nogal omstreden werd aan genomen: elf voor, zeven tegen. Onder de tegenstanders was de socialist (SDAP'er dus) de heer Hofman. Hij maakte zijn spreekbeurt al leraardigst smeuig: hij las een gedicht voor om zijn politieke ongenoegen ken baar te maken. Eén couplet daaruit: Uit mijn jeugd zoo vrij en blij Vliegen dan heel kalm en rustig Aan mijn moeden geest voorbij Kortom: Hofman was te gen, omdat je jonge mensen niet een brok natuur moet ontnemen. Vierkant voor stander van de „moderne" APV was wethouder Roos. De wethouder, aldus de Handelingen, vond het heel aardig om het uitgaan van jongelui in de schone na tuur poëtisch af te schilde ren, doch naar zijn smaak had je wel te maken met de keiharde werkelijkheid. Roos woonde aan het Em- maplein. Roos weer: Op een steenworp zie ik iedere avond de dingen op de meest schaamteloze wij ze afspelen, dat alle poëzie mij verder geen haar kan schelen. Wel moeten alle mogelijkheden worden aan gewend om het kwaad uit te roeien met wortel en tak. Bovendien achtte de wet houder de uitvoering van deze verordening mede een middel om er de aandacht van de ouders op te vesti gen waar en hoe hun kinde ren de avond doorbrengen. Roos was dus een getuige 't Hof: Dit is eer» aller aardigste montage-foto van het Vlaardingse Gemeentear chief, de sa tirische on dertoon we! duidelijk. Op het ingemon- teede schoolbord staat: hier niet vrijen als 't donker is {van één uur voor zonsop gang tot na zonsop gang). V W È?ÏSj| Wt* 1# LA sLA g*5j| V* L TAkiitw %iVi«AVUv.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 6