Bewonersgroep stelt eisen voor renovatie Woon wagens naar de stad Brandstichter ineeft nog meer op zijn geweten Vandalen gooien schoolruiten in „Stadsvernieuwing zó onverteerbaar99 „Overstapje" in huwelijkshoot NIET EEN HUIS MAG WORDEN AFGEBROKEN Vereniging, voor eigenaar bewoners 9 Commissie moet 'n tijdelijke plek uitzoeken: - <8 Caravan voor werklozen Jeugdige crosser breekt sleutelbeen Betalen voor goede99 gaven Vol stijfsel, maar geplakt? Neen! Ook fietser moet lopen Gestolen wagen vol gereedschap Scholier (15) was „piraat" ?CHiEBAMSCHE COURANT Maandag 3 april 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang no. 26058 8 PAGINA'S- Brcersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen De Bewonersgroep Renovatie Babberspolder vindt gedwongen verhuizingen onaanvaardbaar als straks het complex van 410 semi-permanente woningen wordt gereno veerd. Dit is een van de sociale uitgangspunten die de bewo nersgroep heeft opgesteld. Zij vindt dat de huidige bewoners van de te verbeteren woningen recht hebben op het behoud van hun eigen woning. Voorop staat echter dat er niets wordt afgebroken en alle panden gehandhaafd blijven. Enkele andere uitgangspunten zijn onder meer dat verbouwin gen. aanbouwen en dergelijke gerespecteerd dienen te worden. Ze moeten worden ingepast in de renovatieplannen. De inspraak van de bewoners moet optimaal zijn. Zo moet een eventuele herindeling geschieden in overleg en volgens de wensen van de betrokken bewoners. Voorts dient de renovatie zo somber mogelijk te worden uitgevoerd.Belangrijk acht de bewonersgroep dat achterstallig onderhoud niet mag leiden tot huurverhoging bij of na de renovatie. Ook moet cr een verbeteringsplan worden opgesteld ten behoeve van invaliden en bejaarden. Indien bewoners tijdens de renovatie het huis moeten verlaten, dienen zij gehuisvest te worden in een andere woning binnen het complex, of zo dicht mogelijk in de buurt ervan. Het spreekt van zelf, zo gaat de bewonersgroep verder, dat de huur na de verbetering van de huizen voor de huidige bewoners betaalbaar dient te blijven. Zelf aangebrachte verbeteringen die niet in het verbet srings- plan passen moeten worden vergoed, terwijl verbeteringen die wel in het plan passen niet mogen lijden tot huurverhoging. Met het verbeteren van de woningen dient ook de woonomge ving te worden verbeterd of aangepast. De bewonersgroep vindt dat daarbij vooral rekening moet worden gehouden met de verplaatsingsmogelijkheden voor de voetgangers. Als laatste punt vindt de groep dat wateroverlast met voorrang behandeld dient te worden. Schiedam Burgemeester Arie Lems heeft de woonwagenbewoners aan de Schiekade beloofd, dat hij er aan zal werken om hen een „aangenaam, nieuw kamp in de stad" te bezorgen. Vandaag wordt er een commissie in hei leven geroepen, waarin woonwagenbewoners en vertegenwoordi gers van de gemeente Schiedam zitting hebben. Deze commissie moet binnen een half jaar de plaats bepaald hebben, waar woonwagens tij delijk kunnen staan. Over twee jaar moet de definitieve locatie bekend zijn. Waarschijnlijk zal het dan gaan om twee plekken, overeenkomstig het streven van de provincie naar kleinere woonwagehkemen. De woonwagenbewoners heb ben zelf al zeventien plaatsen binnen de bebouwde kom op het oog. Daaruit zou een keus kunnen worden gemaakt hoopt burgemeester Lems, al is niet uitgesloten dat de gemeente met nieuwe alternatieven moet komen. „Zo kan wel vergeten .worden, dat er een locatie komt bij de Julianalaan, aan de Westfrankeniandsedijk, want het hoogheemraadschap zal nooit toestaan, dat er op en aan die dijk een kamp komt", zei Lems over een van de voorstel len. De commissie, die begin vol gende week aan de slag moet, is het resultaat van de spoed- hoorzitüng, die zaterdagoch tend op het afgelegen kamp aan de Schiekade werd gehou den. Aanwezig waren namens het college van burgemeester en wethouders: Herman Post hoorn als plaatsvervanger van de bewindsman voor ruimtelij ke ordening Chris Zijdeveld; de direct betrokken wethouder Eef Coilé; en de burgervader zelf. Zij werden in hun uitlatin gen kritisch gevolgd door een aantal raadsleden: Arie Verlin de, Jo Ouwens en Lou van der Stel van de PvdA (namens wel ke partij ook het toekomstig gemeenteraadslid Jantje Boon stra aanwezig was), Theo Bak kers en Ineke de Jong van de WD, Herman Noordegraaf van de PPR en Riet Taverne, Siem Rosman en Rijn van Raalte van het CDA. De hoorzitting op het kamp hadden de woonwagenbewo ners donderdagmiddag afge dwongen middels een bezetting van. de vergaderzaal van het stadskantoor, de tweede in suc cessie. Tijdens de bijeenkomst zater dagochtend toonden de wagen bewoners zich bijzonder ver baasd over de uitspraak van Lems, dat hij tot voor kort altijd heeft gedacht dat „de mensen van het kamp liever een reconstructie van het hui dige kamp willen dan ver plaatsing ervan naar de be bouwde kom". De bewoners daarentegen heb ben nooit onder stoelen of ban ken gestoken, dat aj liever naar de stad willen. Voor een reconstructie werd uiteindelijk gekozen, omdat wethouder Coi lé voortdurend zei, dat zo'n op knapbeurt op kortere termijn kan, maar ook werd door Collé die zaak zo vertraagd, dat de bewoners nu niet meer willen wachten. Zie verder pagina drie. Vv'ïs? Is- m Schiedam Voor de Gorzen wil de bewonersvereniging Scbiedam-Zuid een zogeheten eigenaar-bewonersvereniging oprichten. Het doel van de club is het samen aanpakken van een aantal zaken, zoals schilderwerk en inkopen van verbouwingsmateriaal. .Dat is zo veel goedkoper", al dus initiatiefnemer Armand van Puyvelde, „maar het gaat ook om andere problemen. Zo worden wij met de regelmaat van de klok geconfronteerd met moeilijkheden van eige naar-bewoners over moeilijkhe den bij reparaties, die betrek king hebben op twee huizen naast elkaar. De ene eigenaar wil dan bijvoorbeeld niet mee betalen". Het bestuur zegt al een tijd geleden aan de gemeente ge vraagd te hebben om wat ge makkelijker subsidie te geven als kleine huiseigenaars hun huis willen verbouwen. Volgens Van Puyvelde is daar echter een „heel ontwijkend" ant woord opgekomen. Voor verdere inlichtingen over de nieuwe club kan men het bestuurslid bellen op het num mer 268630; 's avonds tussen half zeven en half acht. VI aardingen Het Ylaar- dingse college van B en W heeft 3.586 gulden beschikbaar gesteld voor een informatieca ravan voor het werklozenpro- ject „Mensen zonder Werk". Eerst wilde de groep een kiosk van de gemeente aan het Lies veld huren. Dat ging niet door, omdat de kiosk inmiddels is verhuurd aan een bloemen- koopman. Als oplossing vroe gen de groepsleden van de ge meente een caravan. Waar hij komt te staan is nog niet bekend, wel zal er allerlei documentatie en adviezen over het werkloos-zijn gegeven wor den. Schiedam De 15-jarige R. K. uit Schiedam is met een sleutel beenfractuur in het ziekenhuis opgenomen nadat hij onderuit was gegaan met zijn cross brommer op de m aanleg zijn de Rijksweg 19. Vlaardingen Vandalen heb ben zaterdagochtend vijftig ruiten van twee basisscholen aan de Prins Hendrikstraat - De Prinses Juliana- en de Prins Hendrikschoo! - inge gooid met stenen en andere projectielen. De schade - een officièle op gaaf komt in de loop van deze week pas - loopt voor de' twee Vlaardingse scholen in de dui zenden guldens. Terneer daar ook meubilair be schadigd is door de stenen. Zaterdag hebben mensen van gemeentewerken in opdracht van burgemeester Kieboom de ruiten dichtgetimmerd, zodat vandaag gewoon de lessen doorgang kunnen vinden. Zatedagavond was de Vlaar dingse burgemeester trouwens ter plekke om zich op de hoog te te laten stellen van de aange richte schade. De afdeling jeugdzaken van de politie stelt een onderzoek in. Of er al dan niet goederen ge stolen zijn, was nog met met zekerheid vast te stellen. g> s, O *Xrr j» Na de gooi- en smijtpar(ij was er bijna geen hele ruit meer te bekennen. Vlaardingen De 17-jarige J. S. de G., die bekend heeft vorige week zaterdag brand ge sticht te hebben in The House of Dimple aan de Oosthavenkade blijkt nog meer op zijn gewe ten te hebben. De jonge Vlaardinger heeft be kend in de jaren '76-17 en *78 diverse keren te hebben ingebroken en vernielingen te hebben aangericht. In oktober 1976 pleegde hij enige vernielingen aan pleziervaartuigen, liggende aan de Broekka de. Uit een boot nam hij gereedschap ter waarde van tweehonderd gulden weg. In mei 1977 ont vreemde hij uit de gemeentelijke plantenkas aan de Hofsingel acht planten ter waarde van twee honderd gulden. In september van hetzelfde jaar nam hij bi] een bedrijf aan de Koningin Wilhel- minahaven een boormachine van 150 gulden weg. In december 1977 brak hij de auto van een Vlaardingse fotojournalist open en nam een foto lens ter waarde van tweeduizend gulden mee. In de kerstnacht van 1977 brak hij in bij een zuivelhandel aan de Oosthavenkade waar hij twaalf dozen roomboter, drie dozen margarine, 1 doos rookworsten, twee kratten bier, vier krat ten limonade, 1 kratje slagroom, 1 kratje vla en twee kratten koffieroom ontvreemde. Diezelfde nacht nam hij bij een aangrenzend bedrijf 28 diepvriesmaaltijden ter waarde van 346 gulden weg. Tenslotte trachtte hij op 20 januari van dit jaar in te breken bij Atlas Triton aan de Oosthaven Hij vond daar echter niets van zijn gading. De G. is inmiddels voor de officier van justitie geleid. Vlaardingen „JJ krijgt een langspeelplaat, een cassette-bandje of een boek van mij" met deze gulle volzin sprak de 20-jarige Amsterdammer C. E. B. be woners in de omgeving' van de Vlaardingse Wilhel- mïnastraat aan. Een aantal mensen zal heb ben gedacht: ach voor die „prijs" kan je moeilijk „neen" zeggen Maar bij het overhandigen van de „gift" vroeg B een geldelijke bijdrage voor „Icnshna Bewustzijnsge- meenschap Amsterdam De Vlaardingse Politie had nooit eerder van deze be weging gehoord wel werd van B's handelingen proces-verbaal opgemaakt omdat hij zonder vergun ning een inzamelingsactie voerde Schiedam „Volstrekt onverteerbaar" noemt de bewonersver eniging Schiedam-Zuid de stadsvernieuwing die men ïn de omgeving van de Quddorpsestraat wil gaan plegen. Het bericht dat er slechts wat kleine verbeteringen worden aangebracht en dat de huizen niet worden gerenoveerd betitelt het bestuur als uitermate alarmerend „Het ministerie zal hooguit wat geld beschikbaar stellen voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en enkele kleine verbeteringen, waartoe naar alle waarschijnlijkheid met het plaatsen van een douche zal behoren", zo schrijft men m het onlangs verschenen verenigingsorgaan, „oude en slecht onder houden hui2en worden zo totaal ontoereikend verbeterd op kosten van de huurders, zonder dat 2elfs maar de huisbaas, die deze toestand heeft geschapen, financieel 2al worden aange sproken". Men vreest: in de Gorzen dat er in het jaar 2000 in Schiedam zeer kleine woningen zullen staan, zonder een aantal zeker in die tijd minimale voorzieningen „Dat onheilsbeleid zal moeten worden omgebogen", aldus een bestuurslid van de h uurwerkgroep. Vlaardmgen Hoewel de 16-jarïge Vlaardinger R. K. door de politie werd aangehouden met stijfsel op zijn kleren, in een emmer, diverse biljetten en borstels, ontkende K toch dat hij in de omgeving van de Fransenstraat aan het plakken was. De politie betrapte hem op heterdaad toen hij biljetten plakte op het gebouw van het open jongeren centrum en van sportver eniging de Liefde De politie heeft proces-verbaal van de overtreding opgemaakt. Uf'S Renkse (20 jaar) en Cor van Weel (23) stapten vrijdag in Vlaardingen letterlijk en figuurlijk in de huwelijks boot Figuurlijk: omdat de Vlaardingse ambtenaar van de burgerlijke stand het tweetal in de echt verbond letterlijk: omdat P.enske de boot van pa en ma De Jantje de rug toekeert om over te wippen op 30 meter langere ,,Hannie", die haar Cor gaat bevaren. Renke's schoonouders hebben de aak aan zoon- en schoondochterlief overgedaan. Pa en Ma van Weet gaan de wal op. Op de foto staat Renske nog net op de Jantje. Tijdens een rondleiding door het kamp wezen de woonwagenbewoners voor al op het grote brandge vaar, door de hoge con centratie wagens. Alcoholcontrole: VJaardingen/Schiedam Tij dens de dit weekend gehouden alcoholcontrole zijn er acht rij verboden In Schidam en vier in Vlaardingen opgelegd. In Vlaardmgen mocht een be schonken fietser zelfs niet ver der In Schiedam moesten twee au tomobilisten een bloedproef on dergaan. De Vlaardingse politie maakte pro ces-ver ba al op van twaalf personenwagens, die te gladde banden hadden of andere tech nische mankementen vertoon den. Schiedam Met een gestolen bestelwagen vol gereedschap zijn inbrekers er vandoor ge gaan bij de firma K. Bos aan de Galandstraat. De waarde van de ontvreemde Citroén en de hydraulische pers, garage- bok en veertig schaar krikken bedraagt 25 mille. Het pand m het industriege bied zijn dc nog onbekende daders binnengekomen via een roldeur. Bij de politie heeft voor deze diefstal aangifte ge daan de 27-jarige Schiedam mer BJVL Voor duizend gulden aan ge reedschap is gestolen uit een container aan de Sporthal straat. De 39-jarige assistent- uitvoerder C, J. M. heeft hier voor aangifte gedaan op het hoofdbureau van politie. Schiedam De „piratenzen der" Blue Sky is uit de ether. Naar aanleiding van klachten uit de omgeving over storingen heeft de politie samen met de PTT een onderzoek ingesteld, waarbij bleek dat een vijftien jarige scholier uit de Alphons Ariënsstraat een radiozender had. De apparatuur, getaxeerd op zeshonderd gulden, is in beslag genomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1