SCHIEDAMSCHE COURANT Schiedam mag W ou dhoekN oord m nog niet bouwen IP® Hoorzittingen over Gusto zijn besloten Pand wordt op geknapt f Poïitie- inval in krakers- pand Provincie; éérst bezwaarschriften Krakers breken met KJS Gele kaart van brandweer slaat erg in Politieverordening wordt herzien „Meer controle op politie- beleid9' KRAAK MISLUKT Barkeepers slaan 'roggebroodje5 om Weer. vals bankbiljet Doorgereden automobilist aan gehouden Noodkreet over model vliegtuigjes Morgen en overmorgen: Schiedam De hoorzittingen over Gusto van de vaste commissies voor economische zaken en voor sociale zaken zullen achter gesloten deuren worden gevoerd. De beslo ten bijeenkomsten in de Schepenzaal van het Binnenhof vinden plaats op woensdag 5 en donderdag 6 april. WiUSTFSHS meMMÊÉÊSSMSh Dinsdag 4 april 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD Broers vest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachten dienst 144144 103de jaargang no. 26059 -4 pagina's SCHIEDAM EN KETHEL Hef pand op de hoek van de Vlaardingse Markt/Kerksteeg wordt gerestaureerd voor 860.000 gulden. De ge meente gaat het fin an deren uit een speciale pot voor stadsherstel Wethouder Bas Goud- riaan gaf gistermiddag het sein voor de start van de bouwwerk zaamheden door een zeil voor een beschil derd bord weg te trek ken. Na de opknapbeurt - volgend jaar - wordt het pand door de ge- meente verhuurd aan grafisch ontwerper de heer Groen, die er gaat wonen en werken. Schiedam Een tiental politiemannen heeft giste ren in het hartje van Schie dam gezocht naar twee bui tenlanders. Aan de lange Achterweg werd daar een inval voor gedaan bij een kraakpand. De bewoners, een Duitser en een Portu gees, werden echter niet gevonden. De actie, die in de zogehe ten krakersbuurt veel op zien baarde, werd verricht door de geüniformeerde dienst van de Rotterdamse politie, met behulp van Schiedamse rechercheurs. In verband met het nog lo pende onderzoek kan de politie nog niet meedelen waarom de inval werd ge daan. Vermoed wordt dat het gaat om (vermeende) terroristen of verdovende .middelen. Schiedam Overlast van modelvliegtuigjes in Schiedam-Noord wordt spoedig aange pakt. Burgemeester Arie Lems laat een noodkreet - zoals hij het zelf noemt - uitgaan naar de ambtenaar die deze zaak in behande ling heeft. Over de (radiografisch bestuurde) vliegtuigjes zijn klachten dat ze in het polderland koeien opjagen, vogels van de broed houden en omwo nenden geluidsoverlast bezorgen. Op de laatst gehouden openbare vergadering van de raadscommissie voor algemene en be stuurlijke zaken werd dit punt aangeslingerd door PvdA-man Ruurd van der Veer, omdat „het weer voorjaar wordt." MEST' Het gaat allemaal om het herstructueringsplan werf- groep 1 in het kader van de beleidscommissie scheeps- bouw en over de inhoud van een ministeriële brief over de scheepsbouw en zware metaalindustrie. Bij de hoorzittingen zullen gesprekken worden ge voerd met een groot aantal delegaties van betrokken partijen. De rij wordt woensdagmorgen om half tien geopend door een dele gatie van het gemeentebe stuur. Om tien uur volgt een delegatie van de raad van bestuur van IHC-Hol- land BV en van de directie van IHC Gusto BV. Daarna is het de beurt van verte genwoordigers van belan gengroepen bij andere on dernemingen. Op donderdag 6 april wordt 's middags om half twee een delegatie ontvangen van actiecomité Gusto Open, om twee uur gevolgd door een delegatie van ge kozen leden van de onder nemingsraad van IHC-Gus- to BV en om drie uur een delegatie van de werkne mersorganisaties die be trokken zijn bij de proble matiek in de scheepsbouw. Schiedam Boos is het aktiekomité De Laan op het Komité Jongeren- huisvesting. De krakers van De Laan vinden dat het KIS hun naam mis bruikt. Bovendien vindt men dat sommige be stuursleden van de KJS uit gezamenlijke akties munt slaan door telkens de KEN ML naar voren te brengen. De druppel die de emmer deed vollopen was het sub sidieverzoek dat bij burge meester en wethouders werd ingediend en is onder tekend door het KJS en De Laan. Het college ging daar niet op in, zoals wij giste ren meidden. „We hebben nooit subsidie gewild en dat willen we in de toekomst ook met", rea geert Ene Verwaaijen, een van de Initiatiefnemers van Ook Amsterdamse politie geïnteresseerd: De Laan, „dit is buiten ons om gegaan. Wij wisten hier niets van. Het KJS mis bruikt onze naam. En dat is met de eerste keer. De Lindenhofaktie is ook zeer moeilijk verlopen. Het KJS is op zich goed, maar met de manier waarop het nu gebeurt". Het aktiecomité De Laan stopt verdere samenwerk ing met het KJS. Tot er bij deze groep veranderingen komen. Schiedam Veei brandweerkorpsen tonen interesse voor de jele kaart van de Schiedamse brandweer. Het idee van de preventieve dienst bij het korps is in den lande erg ingeslagen. Ook de Amsterdamse gemeentepo litie heeft inmiddels interesse getoond. Schiedam Voorlopig kan Schiedam woningbouw in Woudhoek-Noord wel vergeten. De provincie geeft het collegs van burgemeester en wethouders geen toestemming om met bebouwing vooruit te lopen op de behandeling van het bestemmingsplan voor Woudhoek-Noord en de bezwaarschriften, die daartegen zijn ingediend bij de provincie. In een aantal brieven had het college echter wel gevraagd om toepassing van artikel 19 op de wet voor de ruimtelijke orde ning. Dan zou het namelijk mo gelijk worden om alvast te be ginnen aan een deeiplan, een onderdeel van het bestem mingsplan waartegen geen spe cifieke bezwaren zijn inge diend. In dat geval had wel op korte termijn de eerste paal geslagen kunnen worden voor plan- Hoorn, een herlialingsproject dat onder druk van het college is overgenomen uit de Noord- holiandse stad. Via de artikel- 19-procedure hoeft voor onder delen met te worden gewacht op goedkeuring over het totale bestemmingsplan, '3 GS vinden echter, dat de be zwaarschriften geen ruimte la ten om nu al aan Woudhoek- Noord te beginnen. Met name het hoger beroep van stuw- groep Midden-Delfland en de werkgroep ruimtelijke orde ning van de stichting samenle vingsopbouw Schiedam-Noord (SS&N), handelend over be langrijke punten zoals de ver- keersstructuur, kan invloed hebben op deelplannen. Zoals bekend ging een aantal instan ties en burgers bij de provincie in beroep, omdat de gemeente Schiedam wezenlijke kritiek had verwaarloosd; een in spraakprocedure had ontbro ken. Met het bericht aan de ge meente laat de provincie dus weten nog geen goedkeuring te hechten aan het bestemmings plan, zoals dat dinsdag 29 no vember vorig jaar door de ge meenteraad met een krappe meerderheid van PvdA'ers en CPN werd aangenomen. Aaa de indieners van bezwaar schriften laten GS weten, dat terzijnertijd een hoorzitting zal plaatsvinden waarop de kritiek kan worden toegelicht Bij de provincie bestaat het vermoeden, dat Schiedam, kort na een aanvang met plan- Hoorn, al op de proppen zou komen met meer deelplannen, waarbij ook op de artikel-19- procedure zou kunnen worden aangedrongen. In het onthou den van de goedkeuring speelt dat vermoeden niet mee, maar wel is er de ondertoon van: „Schiedam wil straks heel Woudhoek volbouwen zonder behandeling van de bezwaren in ogenschouw te nemen." Een eerste reactie van de zijde van de stuwgroep kwam gister avond van Everard ter Haar: „Onze bezwaren richten zich niet zozeer op een deelpianne- tje, of dat nou uit Hoorn is of Tietjerkstradeel, maar tegen de hele opzet van het bestem mingsplan. Dat die bezwaren door de provincie kennelijk se rieus worden genomen, is een goed teken. Er blijkt uit dat bouwen op een weinig overwo gen manier niet zonder meer, onder het mom van artikel 19, op zijn beloop wordt gelaten." Schiedam Met het herzien van de algemene politieverorde ning (apv) wordt mogelijk nog dit jaar begonnen. Dat wordt in september naar voren gebracht bij de nieuwe gemeenteraad. Op verzoek van Riet Taverne heeft de burgemeester dat beloofd. De CDA-fraetieleider drong daar op aan tijdens de onlangs gehouden vergadering van de raadscommissie voor algemene en bestuurlijke zaken. „Ik heb altijd al gezegd dat ik daartoe bereid ben. Ik hoop dan ook dat ik steun krijg als het straks naar voren wordt gebracht/' aldus burgemeester Arie Lems," maar weet waar u aan begint. Het is een hele klus. het is een namelijk een stuk normverandering die u vastgelegd wil zien. We zullen er aardig wat tijd voor moeten inruimen. Misschien is het 't beste om op elke vergadering een stukje te behandelen. We zullen dan voor enorme principiële beslissingen komen te staan, bijvoor beeld de tijd dat een man zich in een openbaar toilet mag bevinden, om maar eens wat te noemen." ADVERTENTIE zelfklevend of kunststof SOS&Wfi LETTERS TEL 253550 Distillateur Rein Melchers vertelt vol vuur over de an jeneverstoker). VI aardingen De politie moet onder betere controle ko men te staan van de gemeente raad. Dit stelt de PvdA van VI aar din gen in haar verkie zingsprogramma „Links Ver der!", waarin wordt opge merkt dat de relatie tussen gemeentebestuur en de politie een ondoorzichtig onderdeel vormt van de gemeentepoli tiek. Als oorzaak daarvan wordt ge wezen op het tweeledige gezag waaraan de politie onderwor pen is: het openbaar ministerie en de burgemeester. De PvdA meent dat sinds de wijziging van de gemeentewet waarin wordt bepaald dat de burge meester verantwoording is ver schuldigd aan de raad over het politiebeleid, daar maar weinig van terecht is gekomen. Dat ligt volgens „links Verder" aan de houding van de raad zelf: „In de praktijk weten ge meenteraden hier nog maar weinig mee weg. Hier en daar worden, zij het veelal nog schoorvoetend, enkele initiatie ven ondernomen. Zo ook in Vlaardingen waar jaarlijks een bespreking plaatsvindt over het politiebeleid in de raads commissie algemene zaken. Van een actief samenspel tus- sen burgemeester en de geko zen vertegenwoordigers, zoals meentera ad het beleid kunnen bepalen, is echter nog geen sprake", „De PvdA wil daarom dat er een politienota moet komen waarin door middel van het aangeven van nadere uitgangs punten, middelen en doelstel lingen het politiebeleid wordt uiteengezet. Het beleid dient ook minstens eenmaal per* kwartaal besproken te worden in de commissie algemene za ken. De bevolking moet er op worden gewezen dat in deze commissie klachten of opmer kingen in het openbaar kunnen feitelijk is vereist wil de ge- worden aangedragen. Vlaardingen Onbekenden hebben gisterenochtend ge poogd een kraak te zetten bij Vroom en Dreesmann aan het Vlaaxdingse Veerplein, 's Ochtends om 4.00 uur werd de politie gealarmeerd, die ter stond de gehele omgeving af zette. Volgens de politie hebben de voortvluchtigen geen tijd ge had om de gepakte spullen mee naar buiten te nemen. Van V en D-zijde werd meege deeld, dat het voornamelijk ging om kleine zaken, zoals horloges en sieraden. De inbrekers, die het pand via De recherche stelt een onder een vernielde ruit naar binnen zoek in - daarbij zal gebruik waren gekomen, konden deson- gemaakt worden van speur- danks ontsnappen. honden. Lokomotief, de echte borrel en het oude ambacht Schiedam „Nee, dit is geen moutwijnjenever, dit is geen jonge borrel, dit is dé jenever. Jenever, zoals die vóór 1900 bestond, de echte, die geen hoofdpijn geeft, die zulke zuivere graansoorten bevat dat je het haast een vloeibaar roggebroodje sou kunnen noemen". Bijzonder geanimeerd stond gistermiddag distillateur Rem Melchers te vertellen over de geschiedenis-in-grote-lijnen van Schiedam en van het jenever maken, zoals in de Lokomotief aan de Lange Haven, waar Melchers zijn producten maakt en waar zich behalve oude distilleerke tels het befaamde Likeurmuseum bevindt, met duizenden originele flesjes sterke drank. Rein Melchers hield zijn enthousiaste praatje voor een veertigtal „bartenders" uit luxe etablissementen uit het. hele land. Dat gezelschap was hier op uitnodiging van' Cor Blanker, voormalig barkeeper en huidig manager van specialiteitenrestaurant De Lange Haven, gevestigd op de hoek van de gelijknamige gracht en de Vismarkt. Blanker: „Nu Schiedam het culinaire hart van Rijnmond wordt genoemd, doen de diverse horecabedrijven er in goede samenwerking ook alles aan om de Lange Haven en de Dam, de oude binnenstad, een extra kick te geven". Vol lof was daarom gisteren ook burgemeester Arie Lems naar het restaurant gekomen. De „bartenders", die in Nederland 170 leden telt en is aangesloten bij de International Bartenders Association (IBA), is opgericht in 1947. Blanker zelf is vijftien jaar lid geweest en won in het begin van de jaren zeventig het Europees kampioenschap cocktail mixen. 'De gele kaart wordt, sinds 1 februari, uitgedeeld aan auto mobilisten die in woonerven en speelstraten verkeerd staan ge parkeerd en daarmee de door gang belemmeren voor brand weerauto's. Een waarschuwing met een knipoog, zonder verde re gevolgen, zoals men bij de brandweer zegt „Na publicatie is er ontzettend veel interesse getoond", aldus brandweer-officier Gerard van Staalduinen, „niet alleen van brandweerkorpsen, maar ook van actualiteitenrubrieken bij de radio en landelijke dagbla den. We hebben heel wat van die kaarten door het land ge stuurd. Deze maand wordt het idee ook bespreken in een lan delijk brandweerblad. Al die publiciteit werkt ook een beetje preventief. We hebben er dan ook nog niet zoveel uitgedeeld. We gaan bovendien niet echt op gele-kaarten-jacht. Als we dat consequent elke avond doen, zouden we er al 2eker duizend hebben moeten uitde len". Schiedam Wederom is er in Schiedam een vals brief je van honderd aan het licht gekomen. Deze werd aangetroffen in de kas van de Nederlandse Middens tandsbank (NBM) aan de Nieuwe Haven. Een onbekende man heeft het bankbiljet daar gewisseld, het papier ligt momenteel op het hoofdbureau van po litie aan de Lange Nieuw- straat. Schiedam In de Stations straat is een Vlaardinger aan gehouden die na een aanrij ding aan het Broersveld was doorgereden zonder zijn iden titeit bekend te maken. De 22-jarige M. K. had met zijn wagen schade toegebracht aan de auto van de 46-jarige P. J. van S. uit Schiedam. De Vlaar dinger verkeerde onder invloed van alcoholische drank, zo bleek bij zijn aanhouding in Schiedam-Oo st Nog spoorloos is de man die dit weekeinde aan de Vondellaan zes auto's heeft vermeld. De geparkeerde voertuigen in Schiedam-West werden met een scherp voorwerp bekrast De eigenaars hebben inmiddels bij de politie aangifte gedaan,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1