'SCKIEDAMSCHE COU RANT Welzijnswerk merkt nu al psychische druk bij Gusto Miljoen gulden aan caravans en boten in vlammen Polyester vuurzee Ruimtelijke ordening na 1980 op papier laten zetten Koopavond naar donderdag tijdens zomertijd? Extra VOP-vergaderiiig ging niet door Flesje in vorm van bierglas 3 Sex-pad Burgemeester vanmorgen op besloten hoorzitting: NIETSZEGGEND ONDERGAAN Commisieleden wisten van niks Autobedrijf ERTAN Raad Maassluis: Glasfabriek lanceert Amerikaans ontwerp: Voor niets van bed gelicht I Woensdag 5 april 1978. ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no. 26060-4 pagina's Broers vest 3 - telefoon .idmmisli «me 268091 - icd.irfie 262566 kl.u-litenHH'n-t 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen De Ylaardingse politie is duidelijk van mening dat de natuur zijn loop moet hebben. Teneinde auto's en andere voertui- gen op wielen het lief despad van padden niet te laten kruisen hebben de mannen van de ster ke arm gisteravond we derom de naamloze weg achter de begraafplaats Holy - met uitzondering van voetgangers - afge sloten. Eergisteravond werd de ze weg eveneens van half negen tot 's mor gens .9 uur afgesloten vanwege de vele overste kende padden met pa ringsdrift Schiedam Voor Schiedam is het erop of eronder. Be richten over sluiting van Gusto gaf de mensen het gevoel verkocht en verraden te zijn. De psychische druk en de sociaal-psychische uit werking zijn voelbaar. De welzijnswerkers worden er nu al mee geconfronteerd." Met deze vurige woorden trachtte burgemeester Arie Lems vanmorgen de vaste commissies voor economi sche zaken en voor sociale zaken van de Tweede Kamer te overreden Gusto open te houden. Achter gesloten deuren voer de de burgervader echter in Den Haag nog een reeks van argumenten aan. Na hem kwamen op deze besloten hoorzitting in het Binnenhof onder meer aan het woord een delegatie van de raad van bestuur van IHC-HoI- land NV en de directie van IHC-Gusto BV. In de fraaie Schepenzaal zei burgemeester Lems om kwart voor tien vanmorgen dat Schiedam en Gusto met elkaar zijn vergroeid en dat als Gusto dicht gaat het nog maar de vraag is of de werk- nemers nog in de scheeps bouw willen, gezien de toe komst. En dat als er toch nog mensen zijn die dat willen het nog maar de vraag is of ze geplaatst kunnen worden. Door juist Gusto aan te wij zen zou een hechte werkge-i meenschap, die sterk in de' lokale samenleving ligt ver ankerd, onevenredig zwaar worden getroffen. Het draag vlak van Schiedam zou ge woon te zwak zijn om de klap op te vangen, het zou allemaal nog vele jaren door werken. Ook omdat de stad toch al moeilijk zit vanwege de hoge bijstandsdichtheid, relatief hoge werkloosheid, de druk van stadsuitleg en stadsvernieuwing. Volgens de burgemeester, met nog een ambtenaar de enige vertegenwoordiger van het gemeentebestuur is Gus to ideaal om het centrum te worden van de off-shore- speerpunt-industrie, onder zoek TH-Delft op off-shore- gebied en van een opleiding zeetechnologie. De zogeheten know-how daarvoor is er. Argumentatie dat outillage, lay-out en ligging van Gusto niet deugen doet in het off shore verhaal niet terzake, want die is bij Verolme-Ro- zenburg evenmin geschikt te noemen, zo meende Lems, die tevens pleitte voor een ministerie van technologie. Na de sociale en de lokaal- bestuurlijke kwamen tenslot te ook de aspecten naar vo ren die betrekking op het regionale en nationale beleid. „De minister is niet kritisch genoeg geweest bij bepaalde stappen van de beleidscom missie. Het parlement dreigt dan ook voor voldongen fei ten te worden geplaatst. Nu kan daar nog wat aan wor den gedaan," aldus de eerste burger, „het regionaal be stuur werd buiten de zaak gehouden, Er is geen reeel contact rij k-regionaaTen lo kaal bestuur geweest. Het njk beantwoordde de brie ven met of deed ze nietszeg gend af. Het beleid van IHC onder graaft toekomstmogelijkhe den voor off-shore als speer puntindustrie. Ad hoe sa menwerking, waarvan spra ke is, tussen de ingenieursbu reaus van IHC en RSV is gezien de verschillende ge richtheid weinig geloofwaar dig. Dat er een deal is ge maakt waarbij Gusto is op geofferd is heel aannemelijk, gezien de overeenstemming tussen RSV en IHC en de onmogelijkheid om dit be spreekbaar te maken." In de Schepenzaal werd er nog eens opge wezen dat Schiedam pleit voor tijd winst om alternatieve moge lijkheden te onderzoeken. Deze zou zoals bekend te overbruggen zijn door op drachten van het rijk, bij voorbeeld voor het hefeiland Oosterscheldewerken. „Levert een maatschappelij ke kosten-baten-analyse een uitkomst die de rijksoverheid vraagt om een aanpak waar visie en moed uitspreekt en waar alle betrokkenen en de generatie vertrouwen uit put ten? Of een aanpak waar angst en gelatenheid uit spreekt, waar verliezen wor den bijgepast m de hoop op betere tijden, doch waar de betrokkenen en de jongere generatie hun eigen conse quenties uit trekken? De re gering en het parlement staan voor de keus een toe komst te maken of te onder gaan," zei Lems tot slot tegen de commissies. Maasland Bij het boot- en caravanbedrijf Ooms te Masland is van nacht voor bijna een mil joen gulden door een. fel le huizenhoog uitslaande brand in as gelegd. De showroom (met daar in alle aanwezige polyes ter kruisers, zeüboten en caravans) en de houten werkplaats brandden volledig uit. De oorzaak van de brand, die in alle hevigheid begon, is nog niet vastgesteld. Brandstichting zou tol de mogelijkheden beho ren, aldus een medewerker van het bedrijf. Half drie had de plaatselijke brandweer, die de hulp had ingeroepen van do Maassluise de - tot in de wijde omgeving naar brandend plas tic stinkende - vuurzee onder controle. Daarvoor werden vijf brandweerwagens gebruikt Buiten de showroom gepar keerde caravans hebben ook forse schade opgeiopien. De spiksplinternieuwe caravans, die in de directe omgeving van de vuurhaard stonden werden door de brandweer buiten hel vlammenbereik van de sho wroom/werkplaats neergezet. Tijdens de bluswerkzaamhe den werden de zomeronderko- mens flink hat gehouden om verschroeiing tegen te gaan. o De fel Je uit slaande brand in de sho wroom van Ooms: één mil joen schade voor het bedrijf aan Huis ter Lucht 1 advertenties VOOR LETTERS ZELFKLEVEND Of KUNSTSTOF BOSMAN LETTERS TEL 25S550 voor- betrouwbare Bóvag-occasions \.LDEVENTERSTRAAT 17 -V-vi;tel:-73.ii;44,/: - koopavond geopend! Desondanks hebben toch cara vans door de straJingshitte flin ke schade aan de kunststof zij wanden opgelopen: kromge trokken of verschroeid. Het bedrijf is verzekerd. De eigenaar van het bedrijf, de heer A A. Ooms, raamde de schade zelf tegen het miljoen. Er deden zich geen persoonlij ke ongelukken voor. Vlaardingen De kans is groot dat de koop avond volgend jaar tijdens de zomertijd naar de donderdag verschuift. In de wintertijd blijft dan de vrijdag als koopavond gehand haafd in Vlaardingen. Zo luidt de verwach ting van een woordvoerder van de Vlaar- dïngse gemeente. De Kamer van Koophandel gaat dan aan dö hand van de conclusies een advies aan de gemeente uitbrengen. De gemeenteraad zal in juli een definitief standpunt gaan bepalen over de koopavonden. Dit, omdat Vlaardingen op korte termijn uitvoering moet geven aan de verplichting (van hogerhand opgelegd) een wekelijkse koopavond vast te stellen. In de zomertijd wordt naar de donderdag Het college heeft de Kamer daarom voorge- uitgeweken, omdat veel consumenten het steld een vragenlijst op te stellen, om de week-end buiten Vlaardingen (op een camping mening te kunnen peilen, en dergelijke) doorbrengen. Donderdags is dit In een begeleidende brief van de Kamer probleem voor de middenstand niet aanwezig, wordt er op gewezen dat de instelling van een Om een beeld te krijgen van wat onder de koopavond in de nieuwe winkelsluitingswet winkeliers leeft heeft de Organisatie van „dwingend is voorgeschreven". Daarbij gaat Vlaardingse Ondernemers in samenwerking het volgens de brief niet of men voor- of met de Kamer van Koophandel een vragen- tegenstander van een koopavond is, slechts 'lijst naar de leden opgestuurd. Met drie vra- om de vaststelling van de avond{en). -gen over de dag van de koopavond: donder- Woordvoerder van de gemeente, de heer Ba- dag, of vrijdag of donderdags gedurende de ris, verwacht dat de uitkomst van de vragen zomertijd en 's winters op de vrijdag. in de richting komt van: „Donderdagavond in Voor 15 april moeten de antwoorden binnen de zomer, vrijdagavond in de winter. Een zijn bij de Organisatie Vlaardingse Ondeme- soortgelijke wens als in Rotterdam naar voren mers. aan het komen is." Maassluis Er wordt voor Maassluis een structuurnota opgesteld, waarin het ruimte lijk ordeningsbeleid van na 1980 geformuleerd gaat wor den. De raad voegde dit als belangrijkste punt toe aan een collegevoorstel voor een kre diet van 120.000 gulden voor een onderzoek naar de uïtbrei- dïngsmoeilijkheden van de stad in de jaren tachtig. Ais over een jaar of vijf de Steendijkpolder en de Konings hoek volgebouwd zijn, dan is er binnen de Maassluise stads grenzen geen ruimte meer om de noodzakelijke voorzieningen voor een stad van 35.000 inwo ners te kunnen uitbreiden. Het college achtte het daarom noodzakelijk, dat er een onder zoek wordt ingesteld om een antwoord te krijgen op de con sequenties van het nijpende ruimtegebrek, In verband hiermee heeft de raad gisteren besloten het geld beschikbaar te stellen om het Nederlands Economisch Insti tuut (kortweg KEI) een onder zoek naar de problemen te la ten verrichten. Volgens PvdA-wethöuder, de heer J. A. van Hummelen, is daar vanuit de middenstand ook op aangedrongen om de economische gevolgen voor die groep te kunnen voorspellen. De WD-fractie was vierkant tegen het voorstel. Bij monde van raadslid L. de Zeeuw werd medegedeeld dat de cordusie eigenlijk al voor de hand Iigt._ Het CDA stemde in feite uit nood tegen het collegevoorstel met amendementen van PPR/PSP raadslid J. A. v.d, Griend. De Christen-democra ten stonden wel achter het on derzoek, maar niet achter toe voegingen. Het voorstel werd dan ook met de hakken over de sloot aangenomen: tien voor - negen tegen. Enige verwarring ontstond na dat het college bekend maakte dat de niet aanwezige WD- wethouder mevrouw G. van Eek ook achter het voorstel stond, Volgens de heer Zeeuw deelde zij het WD-fractie standpunt. Vlaardingen— De CDA-fraetievoorzitter in de Vlaar dingse raad, Jelle Wijnstok, gaat het niet doorgaan van de extra commissievergadering van stadsontwikkeling van gisteravond voor bewoners uit Vettenoordsepolder aan de kaak stellen in de commissie voor algemene zaken. De commissieleden wisten niet van het bestaan van de verga dering af, terwijl de VOP wel was uitgenodigd en op het laat ste nippertje op de hoogte was gesteld dat de vergadering niet doorging Commissieleden, die het wel wisten, hadden de datum gele zen in een door de gemeente- in de VOP- verspreide huis- aan-huis folder. De uitnodiging voor de raadsle den zouden met de deur zijn uitgegaan, omdat de PvdA gis teren tegelijkertijd een belang rijke vergadering had. De VOP-bewoners zijn daar over erg boos en verwijten de gemeente, en met name de ver antwoordelijke wethouder Bas Goudriaan, dat de VOP voor de tweede maal voor mets zich op een vergadering heeft voor bereid Vorige maand liep een wijkver gadering m het honderd, door dat Goudnaan in Antwerpen een verkeerscomputer op het vergadertijdstip aan het bekij. ken was. Desgevraagd zei PvdA-fractie* voorzitter. Hans Versluijs, pal achter de boze bewoners te staan. Hij zei: „Dit is nu al de tweede keer dat die bewoners m hun hemd worden gezet, Ik vind het bedroevend" Ook Versluijs moest informeel kennis nemen van de geplande vergadering. Maandag werden de bewoners door één brief gericht aan de VOP op de hoogte gesteld, dat de commis sievergadering- zonder opgaaf van redenen- was verschoven naar volgende week donder dag Tegen het eind van gistermid dag maakte een geluidswagen het nogmaals voor de hele buurt bekend WD-raadslid, M C van Toor- Buschman rs evenmin te spre ken over de gang van zaken „Naar aanleiding van de ge noemde datum in de VOP- krant heb ik contact gezocht met het stadhuis, waar mij ver teld werd dat het niet doorging. Anders was ik misschien voor niks gekomen Maar met zo'n belangrijke vergadering spring je t.och met zo om? Wethouder Bas Goudnaan was voor commentaar niet te berei ken lllllllllllilllllllllllllllljllllIjlIHJIillllllDIIIIMlIlltlllÜIIIIIDIIilIlltlUllllllllllliiüllliniillilIltllllillI sis Sacrum zijn door de politie twee mannen van bed gelicht. De twee zijn echter inmiddels al weer na verhoor op vrije voeten gesteld, omdat de recher che geen strafbare feiten kon ontdekken. Het geld dat verdween uit het bowlingcentrum aan de Schiedam Voor de in- Lange Haven, ruim tien braak die veertien dagen mille» is nog steeds spoor- geleden plaatsvond bij Mu- loos. iiiiHHifiiffiittiiitTiititiiiiiiirf}iiftriiiUMiutiurirriiT(i!nrriiiif)tiirtiiiiirfitiiii!MtfTHirriiiM(Mvt»ftrrt Schiedam Bij de Vereenigde Glasfabrieken NV in Schiedam wordt momenteel gewerkt aan een nieuw soort bierflesje, met een wijde halsopening, waardoor men eruit kan drinken als uit een glas. Voorlopig zal een proefserie gemaakt worden. Afhanke lijk van de belangstelling vanuit de drankenhandel komt het flesje)glas dan op de markt. „Met een simpele handomdraai kan het geopend worden, het is licht, en het drinkt makkelijk", zegt men bij de glasfabriek aan de Buitenhavenweg over het flesje, dat is ontworpen naar Amerikaans model en dat speciaal op de „jonge consument" is afgestemd. In de Verenigde Staten van Amerika bestaat er sinds 1970 ruime aandacht voor. „Met het bestaande ontwerp, het bierflesje met de smalle hals, zijn twee soorten drinkers te onderscheiden. Zo is er degene, die het flesje aan de mond zet, en zo heb je ook degene, die het flesje leegschenkt in een glas of pul en daaruit drinkt. Met dit nieuwe model heb je beide mogelijkheden in één. Het heeft iets van een glas weg", aldus een woordvoerder van "de glasfa briek. Bij de marketing-afdeling in Schiedam zal binnenkort de interes se worden gepeild. Ondertussen wordt bij de glasvormcentrale van de NV in Leerdam gewerkt aan mogelijkheden om liet glas verder te verfraaien. Zo zullen straks suggesties kunnen worden gedaan omtrent aankleding, zoals sluiting en etiket. De enkele proefmodellen, waarover de glasfabriek op dit moment beschikt, staan alle in Leerdam, in het giasvormcentrum, een van de twee fabrieken die de NV in die stad heeft. De monsters zijn mondgeblazen, op de ambachtelijke afdeling, en worden nader bestudeerd op handzaamheid. lil

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1