SCHIED/MSCHE COURANT IMelkzm ir uit i vaterkraa en NKV vreest toch ontslagen na sluiting van De Jong Diagonaal oversteken onlogische maatregel" Bromfietser zwaar gewond Zwarte tongen na fout in fabriek: 3 Geen bungalow in Van Heutszpark Henk Weststrate herdacht Wilton is 't met Schiedam eens Inval voor overvallers VERKEER' x '/DELING ANWB: Café in brand gestoken Jongen onder grasmaaier Donderdag 6 april 1978_ ONAFHANKELIJK PAORLAD 103de jaargang no. 26061-6 pagina's Broei «.vest 3 telefoon udmmicti ut ie led.ietie 2li25titï - klnchtciidionst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam - Bij de inval die maandag werd gedaan in het kraakpand je aan de Lange Achterweg heeft de politie ge zocht naar twee Spanjaarden. De heien werden verdacht van een oven-al op een Rotterdam »e juwehei De buitenlandt-is. die enige tijd op hot adres in dt* Schiedamse binnenstad b>i een Du Use i «*n Portugees had den gelogeoid. zijn echte» nog steeds spoorloos Schiedam Gifgroen melkzuur is gis- Voornamelijk in de oude Branders- termiddag terecht gekomen in de buurt, in de binnenstad. En dat alle- Schiedamse waterleiding. De fikse hoe- maal door een technische fout bij de veelheid stinkende vloeistof kwam in fabriek van Chemie Combinatie Am- een aantal huizen uit de waterkranen sterdam. Twee keerkleppen hadden om half vijf bij de CCA aan de Noord vest geweigerd Melkzuur met een concen tratie van zes procent, dat tn de fabriek wordt ge maakt, was zo nabij het Raam in de waterleiding gestroomd De buurtbewoonster die dat het eerste merkte bij hot drin ken van een glaasje water was de 59-jange mevrouw C A Broering „Een afschuwelijke smaak en een verschrikkelijke lucht Ik kreeg een hele zwarte tong Eerst dacht ik nog dat mijn kleinzoon iets in mijn kopje had gedaan" Na de alarmering hebben amb tenaren van de Gemeentelijk Technische Bedrijven (GTB) de vieze vloeistol uit de kranen in de omgeving getapt Daar is men ruim een uur mee bezig gv.eest Bij de melkzuur fabriek zoals Vlaardingen Het plotse linge overlijden van het Vlaardingse CDA-raadslid Henk Weststrate (41) heeft alom verslagenheid teweeg gebracht- Zo vele stadsgeno ten kenden Weststrate als een actief politicus met gro te bewogenheid voor mens en zaak. Zijn optreden in de raad, in talloze commissies, in de fractie van zijn partij en daarbuiten getuigde daar van. Zijn politieke interesse was groot. Hij was journa list, vele jaren medewerker van het AR-partijbureau, werkte voor een korte perio de bij het bedrijfsleven en ging weer naar bet politieke leven terug als voorlichter bij de gemeente Rotterdam. CD A-fractievoorzitter Jelle Wijnstok: „Z'n geinteres- seerdheid in de politieke be sluitvorming ten dienste van het we! en wee van de mens was markant. Op zijn geheel eigen soms ook opvallen de en de aandachttrekkende wijze worstelde hij met het doortrekken van de bij belse grondslagen naar de maatschappelijke situatie van vandaag." Des te schokkender kwam daarom het bericht, dat hij tengevolge van een auto-on geval op het Weena te Rot terdam na enkele uren in het te ngevolge- van een auto-on geval In verband mei hef overlijden van hef raadslid Henk West strate gaan de feeste lijkheden rondom de Bosdag m de Broek polder zaterdag mef door Dijkzigtziekenhuis gister morgen aan zijn verwondin gen was overleden. Dat deze vriendelijke man uit ons midden is weggerukt noem de burgemeester Wixn Kie- boom met onsteltenis te moeten ervaren. De vele aanwezigen in de raadszaal namen gisteravond op ver zoek van Kieboom een korte stilte in acht. De belangrijk ste punten de problemen rondom bet OJC en een in terpellatie inzake de econo mische aangelegenheden door de VVD werden van de agenda geschrapt. De raadsvergadering was sober. Voor Henks vrouw, drie jon ge dochters en zoon is het verlies vai* echtgenoot en vader het hardst aangeko men, Wijnstok: „Het verder moeten gaan daar ge tuigt nu al deze raadsverga dering.'1 het in de wandeling heet zegt bedrijfsleider J D F Companus „Het was niet ern stig, Melkzuur is het minst schadelijke zuur Het zit ook in bepaalde voedingsmiddelen De vloeistof is volkomen on schadelijk; ook als je er een kopje van op hebt Natuurlijk proef je het wel Dat is reeds het geval met een concentratie van slechts een tiende procent Natuurlijk had het met mogen gebeuren We zullen voor de korte tijd die ons nog rest dub bele veiligheden gaan inbou wen, opdat het niet meer ge beurt" De fabriek in de Schiedamse binnenstad verhuist zoal» bekend over enkele maan den naar Gorkum De reden die de directie daarvoor op geeft is de belastingverhoging voor de nieuwe zuiveringsin stallatie De Groote Lucht Ook bij de gemeente bena drukt men dat er geen reden tot ongerustheid is over het geen is gebeurd. „We zijn snel met het af spuien begonnen en toen was er mets meer aan de hand", vertelt directeur dr. ïr J van Willigen van de GTB .Schuin oversteken lokt uit tot door het ro de licht lo Schiedam Met ingang van vanavond is de secretarieafde ling burgerzaken op koopavon den weer open van 19.00-21.00 uur. Evenwel uitsluitend voor zaken betreffende paspoorten en dergelijke. Rotterdam/Schiedam Voor zitter van de Kamer van Koophandel ir. Bart Wilton juicht de gedachten toe, die burgemeester en wethouders van Schiedam hebben neerge legd in het vervolg-memoran- dum over de sociaal-economi sche positie van de stad in relatie tot de scheepsbouw. Hij zei dat gisteren tijdens een bijeenkomst van de Kamer, in het Rotterdamse gebouw van de KvK voor Rotterdam en de Beneden-Maas. .Ik ben geheel met het Schie damse gemeentebestuur eens dat het beleid van gemeenten erop gencht moet zijn zodantge \oorw aarden te scheppen, dat vestiging van nieuwe bedrijven wordt gestimuleerd en dat vooi de bestaande bedrijven gunst, ger omstandigheden ontsta a rf aldus ir. Wilton De voormalige directeur van dc Schiedamse scheepswerf WiUon-Fijenoord trok daaruit de conciusie ..Prioriteiten, die de gemeenten voor zichzelf wenst, zullen ter versterking var. de werkgelegenheidsstruc- tuur in de tijd verscholen die nen te worden dan wel defini tief geschrapt Een verdere fi nanciële belasting van de be drijven door hogere tarieven van gemeentelijke overheidsbe drijven en gemeentelijke belas tingen moet worden ver me den" Vlaardingen - Het toegesta ne gedrag bij de diagonale oversteekplaats in Vlaar- dingen dririst geheel in te gen de verkeersopvoedkun- de. Het is bovendien de vraag of de langere wacht tijden opwegen tegen de grotere bewegingsvrijheid Politie zoekt getuigen Schiedam Een gebroken rechtersleutelbeen, linkeronderbeen, teen, hersenschudding en nog diverse kneuzingen heeft de 18-jarige J.W.N. allemaal gistermorgen opgelopen. De magazijnbediende botste kort na acht uur op de Hargalaan tegen een tegemoet komende bromfietser. Het leek toen niet ernstig en de jongen ging dan ook op eigen kracht naar huis. Eenmaal daar achtte men het toch beter dat hij zich liet onderzoeken. En daarom werd de jongen door zijn moeder naar het Noletziekenhuis gebracht, waar de verwondingen werden geconstateerd en waar hij nu nog is opgenomen. De andere bromfietser is echter spoorloos. Het vermoeden bestaat dat deze zich heeft laten verplegen in het Holyziekenhuis. Daar komt de politie echter niet achter. Vandaar dat de verkeerspolitie op zoek is naar getuigen van het ongeluk. Men kan zich melden bij het hoofdbureau aan de Lange Nieuwstraat. telefoon StJOTSO, van de voetganger. Dit meent ANWB Verkeers kunde, het vaktijdschrift op het gebied van verkeer en vervoer, „Een basisregel die ieder kind wordt ingeprent is haaks over steken Op dit ene speciale kruispunt wordt nu een gedrag toegestaan dat geheel tegen die basisregel indruist", schrijft ing W van Tilburg van dt1 verkeersafdeling in het vak blad m een artikel onder de kop „Diagonaal oversteken, hoe zit dat nou'" Van Tilburg vraagt zich daarin af of dit soort „onlogische" maatregelen invloed heeft op het verkeers gedrag van met name kinde ren Volgens de ver keer sdes- kundige zal dat bij <56n kruis punt met hel geval zijn, „maai wat als ei meer zouden ko men'" Verder meent Van Til burg dat de lange wachttijden door rood licht lopen uitlok ten De „groentijd1 voor de voetganger is te kort waardoor de geloofwaardigheid voor de voetganger gering is Het lopen door het rode licht wordt vol gens de ANWB ook uitgelokt omdat het Veerpiein een abso luut eenrichtingsverkeer naai het kruispunt heeft „Dc* voet gangers van de Korte Hoog straat naar de Van dei Drift straat zouden dus rustig kun nen oversteken tijden» rood licht voor het rijverkeer op het Veerpiein In Japan waar ook een derge lijke oversteekplaats bestaat i» uit een onderzoek geen duide lijke voorkeur aan diagonaal oversteken gebleken 'n vei band met dc afwikkeling van het rijdende verkeer bedraagt dc „groentijd" voor de voetgan gers slechts enkele seconden Bijna de helft van de overste- Kende voetgangers komt in de knel omdat men met tijdig dt overkant weet te bereiken Van Tilburg „Sommigen rennen tussen de auto's door naai het trottoir, anderen kunnen ner gens heen en stranden midden op het kruispunt" Toch is het aantal passerende voertuigen bij dat kruispunt na de invoe ring van het systeem gedaald zonder dat daai meer passé rende voetgangers tcgenovci staan zo blijkt volgens het arti kel van de ANWB aan de hand onderzoeken Bas Goudriaan introduceerde het „schuinmarcheren" op het Veerpiein naar een idee, dat hij in de Verenigde Staten had opgedaan, waar in New Vork reeds tientallen jaren een der gelijke oversteekplaats be staat. Bij navraag van de ver- keersafdeling van de ANWB hlijtk dit systeem daar inmid dels te zijn afgeschaft Schiedam - De brand die gistermorgen woedde in cafe *t Anker in de Schie damse binnenstad is aan gestoken, Een nog onbe kende man heeft door de brievenbus een hoeveel heid benzine of spiritus en een brandende lucifer naar binnen gegooid. Ht'i vuui. dar weid i,nr dekt dooL c-cn buut mar. ei meld'* de vooi zijde wip hel t nt* aan dt* Lm. gt Kt rteti.uU O** gt'duii m»t i d< bit»ridww> blu>U lift niet t*n no ge ukstiaal Vooilupia \oidi ut vchtide gc"-c. nu op tien t a intig rmllf Eigemtd! J B .f \un om V heer mm.udt-K hij d< pol.nt .lungift» gt l.irti. Dt iteheich» -tt.t Lr »ök nog «*en nudt r indei/oek .n Zo i- u< •na: ibuii \l<jeisioi iiciu. rii-t Ct'tThurldk Ltiboirt Wuif. Rij-wijk gt- -luuid De slagboom van sclleepsrepa- ratiebedri|f De Jong bhjft over een paar maanden voorgoed dicht Schiedam Bij scheepsreparatiebcdrijf De Jong, dat dc gemeente Schiedam gaat verlaten, zullen volgens, het NKV toch ontslagen vallen, al wordt dat door de directie van het bedrijf ontkend. Bij de werf op de Westfranke- landsedijk werken circa honderd mensen. Nog -.ooi dc /omeivakantie /ou ongeveei twintig man pei Mmeel ivoi den ondergebracht bij hel Rotteidam»e zu-Mei bt til ijt Van de Wetenng. temiji de overige werknemers terecht zouden kunnen bij moedei maatschappij Boole in Bolnes. „Het gaat dan wel niet om gedw ongen ontslagen" zeg? Frank Kooien, dj strict» best uur- de? van industriebond-NKV „maar als te het nou een beetje nuchtei bekijkt, dan snap je wel dat mei iedereen zo blij zal /ijn om vet weg te gaan wer ken Wj] zien hel som bei tn Een aantal werknemer» /.al ei toch mei» vooi voelen om naai Bolnes te gaan, al wordt een gelijkwaardige functie aange boden" De vakbond vindt, dat bij Dt Jong BV een /eer onzoi gvuldig beleid gevoerd Volgen» Hiil Peperkamp van het NKV i» vorig jaai al esproken m-v> samenvoeging van De Jong en Van de Wetering, maai na on derzoek kwam de duectie ?o» de conclusie dat samenvoeging hogere investeringen /ou vei gen' dan aanvankelijk wa» vei ondersteld Ook de ondt?rnemingsiaad win he-t winstmakendr 7u»nu be drijt wj» tegen samenvoeging gezien het vei lies van bijna ze» miljoen dat De Jong de laatste twee jaar heeft gemaakt Dt ondernemingsraad vree-de een achteruitgang van het eigen be drijt „De emoties zijn toen hoog opgelopen", zegt Kooien. „En daarom zullen vee! werkne mers van De Jong beslist geen trek hebben om naar Van de Wetering of Boele te verhui zen". Volgens de directie zul len nog gesprekken plaatsvin den over de sociale gevolgen van de stuiting van het Schie damse bedrijf. •*v s&rx x Voor hel vrijkomend» teiiein hebben zich al „liefhebbers" aan de Wc»tfrjnke 1 jndseii11k geme'rt Aelke gegadigden dat directie mei Vlaardingen 8 Er wordt geen bungalow gebouwd in het Van Heutszpark, Hier toe heeft de Vlaardingse raad gisteravond besloten. Zowel de fractie van de PvdA en een deel van de CDA-fractie verwierpen het voorstel van het colle ge om ten behoeve van de houw van een huis met ga rage erfpacht uit te geven. Fr actie-voorzitter Jelle Wijn stok van het CDA sprak van een vorm van rechtsongelijk heid als de erfpac1- .ou woi den uitgegeven in het verleden het colli »e <d een» had geweigerd u. „jen Htj meende, dat wel is waai met snel van bestemmingsplannen mag worden afgeweken maar dat er momenteel in die buurt ai meer woningen staan dan ooit de bedoeling was „Daar om dient het bestemmingsplan te worden aangepast om verde re woningbouw tegen te gaan" Hans Versluijs van de PvdA. die het met hem eens was, sprak verder van een land schap bij het Van Heutszpaik van maatschappelijke en stede- bouwkundige waarde Dat in feite alleen al omdat zo veel bewoners van de nabij gelegen huizen zich sterk tegen het bouwplan verzetten, „hoewel van schade van de bewoners nauwelijks sprake is" Do PPR liet echter bij monde van Riet Eggermont weten ach- ter het collegevoorstel te staan gebouwd ,In het Van Hout»/ Zij noemde als voorbeeld ai Roemer Visserstraat en en. Boerhaave-straat waar zich veel minder stedelijk groen bevindt maai toch nog verder worat park is veel moer groen dus net juj»t ten kwestie van techtsongeiijkhetd als daar nid maai in de Wvstwijk wet \eiae te bebouwing plaatsvindt Schiedam - De negen-jarige Robert Mas is gisteren in het Julianapark onder een grasmaaier terecht gekomen. Het ongeluk gebeurd f toen oen gt asmaunippu: aut san tie gemeentelijke pluntsm-nendieiM besluier! dooi de 42-jarige A A van P achteiun ieeci De jongen uil de Anthome Mmsstraat ,n Schiedam West weid vooi pnn aan /ijn linkerbeen naai het Noletziekenhuis gebt acht Dual '.\eid echiet geer letsel geconstateerd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1