Binnenstad komst van Weer flink aantal misdrijven opgelost SCHIEDAMSÜHE COURANT Desnoods Gusto handen overheid" FC Vlaardingen mag blijven als het contract nakomt' Ovale tonne! Bingeman Hoeks Ondernemingsraad op hoorzitting Speciale so rg nieuw voor museumpje Nieuwste auto van recherche zwaar beschadigd Concert Hosanna ZESTIEN JONGEREN GEARRESTEERD Overleden Ma botsing Ondersoek naar kringloop papier iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiii Bewonersvereniging in brief aan B en W lijkheid maa! in Gedeeltelijke sloop van de silo waarin het najaarveen museum wordt geopend. Schiedam Voor een nieuw museumpje wordt bij distilleerderij De Kuyper een oude si lo voor boekwijtdop ge deeltelijk gesloopt. Het gebouw uit 1911 wordt tot zes meter boven de grond gesloopt. Het onder ste gedeelte aan de Buiten havenweg wordt vervol gens gerestaureerd en voor zien van een plat dak. Tot kort na de Eerste Werel doorlog lagen daar zogehe ten bliesjes opgeslagen waarmee flessen werden verpakt die naar Afrika werden geëxporteerd. In het najaar wil men de deu ren openen van een repre sentatieruimte en een mu seum. waaronder meer spullen in komen die vroe ger in de distilleerderij werden gebruikt en waar een klein gedeelte van te zien is in de film Soldaat van Oranje. Bij de Schïedamse distil leerderij zegt men dat het gebouw nog wel vijftig jaar had kunnen staan, maar dat het onderhoud te veel kosten vergde. Dat de silo destijds stevig is gebouwd blijkt uit het feit dat de slopers een week achter zijn op het tijdschema. Bij botsing: Schiedam De nieuwste wa gen van de recherche is zwaar beschadigd bij een botsing op de Nieuwe Damiaan. De auto van een douane-beambte raak te daarbij total-loss, terwijl de wagen van een verpleeghulp ook fiks werd vernield. Nabij de Schiedamseweg had de 29-jarige hoofdagent W. van der B. uit Schiedam in de bur- gerauto gewacht voor het rode verkeerslicht. Achter hem éveneens de evenoude douane man J.J.F.K. Op het moment dat beide Schiedammers weer optrokken toen het licht op groen sprong vergiste een achteropkomende automobilist zich in de snelheid van deze wagens. De 22-jarige verpleeghulp Y.Y. botste bo venop de achterste wagen die weer op de voor hem rijdende auto' schoot. Na dit klaagde de hoofdagent over een pijnlijke nek. Verder was er geen per soonlijk letsel. Dezelfde dag werd er in' Schie dam nog een auto van de re cherche vernield. Een vracht wagen reed tegen de zijkant. De schade was echter beperkt. Schiedam „Desnoods moet de verantwoorde voor Gusto heie handen komen van de overheid. Als de werf maar open blijft en centraal komt te staan om zo de offshore als speerpuntindustrie ge stalte te geven." De on dernemingsraad van Gusto heeft gistermid dag dit advies gegeven aan de vate commissies voor economische zaken en voor sociale zaken van de Tweede Kamer. Op de besloten hoorzitting in het Binnenhof, waar woensdag ook burgemeester Arie Lems had gesproken, werd nog eens nadrukkelijk gewezen op de so ciale en psychologische gevol gen van een sluiting, verder werden aangestipt de kennis, de behaalde prijs, gemaakte winst en de vreemde praktij ken van overbrengen en verko pen van kennis aan het buiten land. „Het is onaanvaardbaar dat een onderneming als IHC-Hol- land in staat wordt gesteld alle niet-winstgevende werkmaat schappijen af te stoten en om te vormen in een zogeheten baggerholding. Om belasting technische redenen is het een en ander losgemaakt en naar het buitenland overgebracht om zodoende aan de ene kant gebruik „te. maken „van gémeen- schapsgëld, terwijl men" van de andere kant de vrijheid wil hebben om te doen wat men wil," aldus de delegatie van het personeel die bestond uit Ma rion van der Bospoort, Maar- ten -Brons,.. Ar ie.Kerkhof,Jan Koopmanschap, John Dett- meijer. Ton Bondeltap, Piet Schuldelaro en Arie van der Veer. Vóór hen is gistermiddag op de hoorzitting in Den Haag'ook .het, actiecomité .Gusto - Open aan het woord geweest. Daar over vindt u meer op pagina drie van deze krant. Vlaardingen Fortuna heeft zijn voorstel om FC Vlaardin gen van het complex te sturen gewijzigd. De leden van die club gingen er gisteravond mee accoord, dat de betaalde club zijn financiële verplich tingen maar op tijd heeft na te komen. Zo niet, dan kan Fortuna alsnog beslissen tot stappen over te gaan. •Wanneer in goede harmonie het contract voor dit seizoen alsnog wordt opgemaakt, kan dat een basis zijn voor het volgende jaar. Voor dit jaar houdt het in, dat FC Vlaardin gen 24 mille moet betalen, 6500 gulden aan huur van het com plex en de rest voor betaling van gas, water en licht. Een groot deel heeft FC Vlaardin gen intussen al betaald. Een en ander betekent, dat nu op advies van burgemeester Wim Kïeboom beide partijen zelf rond de tafel gaan zitten. De missie van de burgervader is in zoverre geslaagd, dat For tuna zijn oorspronkelijke eis, om van de leden de machtiging te krijgen om FC Vlaardingen van het veld af te.zetten, heeft laten vallen. In het voor dit seizoen nog op te maken contract 2a! FC Vlaardingen zeker garanties ei sen voor een deugdelijke ver- tichting rond het oefenveld en onderhoud van de tribunes. Een taak van Fortuna. Het be stuur van Fortuna was gister avond niet bereid commentaar te geven op de buitengewone algemene ledenvergadering Maasland De christelijke oratoriumvereniging Hosanna uit Maasland geeft dinsdag avond haar jaarlijkse concert Dit gebeurt in samenwerking met het Vla ar dings Dubbel Mannenkwartet, Het concert vindt plaats in de Nederlands hervormde kerk van Maasland en begint om acht uur. De Vlaardingse groep staat on-; der leiding van A. van Buur den. ÉMiiiiiKiintiiiiiiijniiiiiiiimfiiiiiiiifiiimiiimiiii. 3 0 De bouw van het voet- gangers- en fïetstunneltje H aan de AmsterdamJaan in H Hoiy-Noord vordert ge- staag. Eind vorig jaar 2 werden de palen in de grond geheid en in een wat later stadium werd de fundering gestort. Ook zijn reeds duikers aange- S bracht voor het singelcir- H cuit dat door Hoiy-Noord loopt. Thans worden 3 voorbereidingen getroffen 3 voor het aanbrengen van de tunnei zelf. Op de foto §j is de ovaai-vormige hou- 3 ten bekisting te zien, 3 waarombeen straks het ss beton moet worden ge- stort. De tunnel, die rond de vijf ton gaat kosten en s tegen de zomer klaar s moet zijnbetekent een s verbetering van de ver- S keersveiligheid, met name 3 voor de overstekende 3 S jeugd die naar de kinder- 3 boerderij wil Bovendien is hij van nut voor de 3 kinderen uit het zoge- 3 naamde middengebied 3 3 van Holy die naar school 3 3 moeten. g| Ons nieuw feuilleton: Ergens aan een kronkelende dijk, bij een vervallen haven tje, waarachter de lage polders liggenbevindt zich het „Buurtje". Het is een verzameling van achteroverhangen- de of dicht tegen elkaar geplakte huisjes waarin allerlei typische mensen wonen. In die omgeving en in die sfeer speelt ons nieuwe feuilleton zich af. In dit verhaal komt men in contact met de scheepstimmer man Jan Tempelaar, die een zeer oog heeft met een lapje ervoor, het bedillerige schoenlappertje Jan Pekdraad en zijn zuster Mie, Vrouw van Soeten uit het kruideniers- en ellegoedwinkeltje, en nog een heel stel andere rare kostgangers. Dingeman Hoeks, die zich in dit buurtje, als bakker wil vestigen ziet zijn toekomstplannen bijna te gronde gaan onder de druk van een groot geheim. Vandaag de eerste aflevering op pag. 2 Vlaardingen De Vlaardingse politie heeft weer een flink aantal misdrijven opgelost. Ook nu betrof het diefstallen, vernielingen en mishandelingen die voorna melijk werden gepleegd door jonge Vlaardingers. In totaal zijn zestien jongeren gearresteerd die hebben bekend in de periode van eind 1971 tot begin 1978 misdrijven te hebben gepleegd. Zeven jongens zijn 13 tot 18 jaar oud. Hun werkterrein was Vlaardingen of even daarbui ten, zoals het Hargapark te Schiedam. De hoofdverdach ten, de 15-jarige B. H. en de evenoude A. J. v. G. uit Vlaar dingen, zijn inmiddels voor de officier van justitie te Rotter dam voorgeleid. In totaal zijn achttien misdrijven opgelost. Het onderzoek is nog niet ge heel afgerond, De jongens opereerden bij voorkeur in de avonduren in groepjes van twee of drie. Het motief is de politie niet duide lijk. Zij denkt aan verveling, onlustgevoelens en problemen thuis. In geval er sprake is van mis handeling was het optreden van de jongens vaak zeer agressief. Volgens verklaringen van de hoofdverdachten ging het hierbij niet om het geldelij ke gewin, maar was het duide lijk de bedoeling het slachtof fer pijn te doen en letsel toe te brengen. Het onderzoek wordt bemoeilijkt door het feit, dat van verschillende, toch wel belangrijke, schadegevallen en inbraken door de benadeelden geen aangifte is gedaan. „Het geen ie betreuren valt, aange zien ook het in de ogen van benadeelden geringe feit bij kan dragen tot de oplossing van grote zaken, al was het alleen maar door vaststelling van tijd, plaats en al of niet duidelijke getuigennn", al dus de politie. De meeste inbraken werden gepleegd in Vlaardingse scho len, kantines en tuinhuisjes waar kleine bedragen aan geld (tussen 25 en 200 gulden) wer den weggenomen. De aange richte schade overtrof meestal de waarde van het gestolene. Met de arrestatie van de 15-ja rige A. J. v. G. is ook de mis handeling van de 14-jarige H. de K., die op 6 februari plaats vond in het trappenhuis van V en D aan het Veerplein, opge lost. Samen met de 15-jarige L. E. v. D. tuigden zij De K. af omdat deze, naar zijn zeggen per ongeluk, een deur zover had opengegooid dat een meis je deze tegen 2ich aan kreeg. Daarop ontstond een knokpar tij waarbij De K. het onderspit moest delven. .Maassluis Bij een verkeers ongeval in zijn woonplaats is de 79-jange W. J. Meijnders uit Maassluis om het leven geko men. De man reed met zijn fiets over de Westlanöseweg in de richting Hoek van Holland. Toen hij bsj de JSwartelIaan linksaf wilde slaan kon zijn 20-jarige plaatsgenoot P. R. S, hem bij het passeren met zijn auto niet meer ontwijken en bij reed de bejaarde maa aan. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Vlaardingen De stuurgroep milieuhy giëne van Vlaardingen wil dat de gemeente gebruik gaat maken van het zogenaamde kringlooppapier. Ook de PvdA heeft deze wens op het verkiezing sprogramma kenbaar ge maakt. De gemeente stelt er een onderzoek naar in welk advies aan het colle ge van B en W over twee weken is te verwachten. Vlaardingen loopt op dit gebied overigens achter met de omliggende ge meenten waar het krin glooppapier door diverse afdelingen al een jaar wordt gebruikt. Een ad vies van de betreffende afdeling aan het Vlaar dingse gemeentebestuur anderhalf jaar geleden luidde negatief: het ge bruik van kringlooppa pier brengt onnodig hoge kosten met 2ich mee. Be sloten werd wel om zo, veel mogelijk het papier aan beide zijden te ge bruiken. UNAFHANKF.LI.IK DAGBLAD1(K5de jaargang n°' 26062 6 ®aSina'S Broers vest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klacht en dienst 144144 SCHIEDAM EN K ETHEL Schiedam Bewoners van de binnenstad vrezer de komst van een sexclub op de Grote Markt, boven disco-dancing Don Quichotte. De angst is de druppel, die de emmer doet overlopen: „Mer ondervindt nu al grote hinder van die zaak, die op alle mogelijke manieren de regels overtreedt; zegt Jan Hagendoorn, waarnemend voorzitter van bewonersvereniging Schiedam-Centrum. De vereniging heeft, mede namens de omwonen den, een brief vol klachten doen uitgaan naar burgemeester en wethouders. Ook is een tweetal brieven over vandalisme en straatvervuilig naar het stadskantoor gestuurd, „Vooral voor de bewoners van Boterstraat 87b is er geen mogelijkheid om vóór sluitingstijd van die zaak in slaap te komen," schrijft de bewo nersvereniging over de geluidsoverlast van Don Quichotte, voorheen Blue Gardenia en 't Spinne wiel geheten, Al jarenlang bestaan over de harde' muziek klachten. „Maar toen de zaak Don Quichotte ging heten, betekende dat tevens een verandering van ouder naar jonger publiek, die de herrie binnen èn buiten alleen maar erger maakt," aldus de bewo nersvereniging. „De overlast buiten beperkt zich niet alleen tot lawaai van aan- en afrijdend verkeer, maar ontstaat ook door vernielingen aan auto's, beplantingen en vuilniszakken." Klachten van de vereniging bij de afdeling bij zondere wetten van de politie leverden geen resultaat op. Contact met de recherche had alleen tot gevolg, dat slechts korte tijd minder herrie werd gemaakt en er iets meer werd gepatrouilleerd door de politie. „Maar nu loopt het weer de spuigaten uit," zegt Hagendoorn, die het voorzitterschap van de vereniging waarneemt nu toekomstig PvdA-raadslid Hans van Kleef in de praktijk al met zijn werk is gestopt. De vereniging wijst op een grondige verbouwing op de eerste verdieping (er gaan geruchten over een sexclub), en voorts op de naam disco-dan cing (er zou nog geen dansvergunning zijn, en de vereniging raadt het verlenen daarvan ook met klem af). Ook ontbreekt volgens de vereni ging een vergunning voor de flikkerende lichtre clame over de hele breedte van het pand, die de onwoneuden een doorn in het oog is. Bij de gemeente wordt aangedrongen op maatregelen. Een aantal oude tinden op de kade van de bange Haven in Schiedam heeft plaatsgemaakt voor „nieu we" bomen, afkomstig van de omgeving rond de Bui- tensiuis. Enkele lindebo men waren in niet al te beste staat meer, zo is al weer enkele jaren terugge weken bij een onderzoek van de plantsoenendienst, waarbij vanuit de lucht met een infraroodcamera werd gefotografeerd. Bet is trouwens een bekend verschijnsel van de laatste jaren dat bomen langs grachten minder goed groeien dan andere, en daarom is speciale zorg vereist: zo werd gisteren vlakbij de Koemarkt zo'e nieuwe boom rijkelijk van water voorzien, hetgeen nogal ingewikkeld gebeur de: met een poreuze slurf onder de grond, om de wortels heen. „Dan aardt hij beter", zei de gemeente werker die erbij stond.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1