SCHIEDAMSCHE COURANT Schiedammers ongerust over melkzuur-incident V erkeersplan Groningen veroorzaakt omzetdaling Frontaal tegen boom 4 t Kom in de au Indrukwekkend afscheid van Henk Weststrate Drukke nacht voor brandweer Vereniging vraagt ministerie en gemeentebestuur om onderzoek: Dak in brand Aanrander voorgeleid In haven gevallen Zendapparatuur in beslaggenomen Jaap v.d. Griend lijsttrekker PPR Overleden aan heroine Maandag 10 apriJ 1978,- ONAFHANKELIJK DAGBLAD .103de jaargang no. 26063 |6 pagina's Broersvest 3 telefoon administratie 268091 - red actie,262566 - klacht en dienst 14414-1 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Bewoners van de binnenstad zijn bang, dat er weer chemicaliën uit de waterkranen komen. Bij de directeur-generaal van de volksgezondheid, de gemeenteraad en het college van burgemeester, en wethouders heeft de bewonersvereniging Schie- dam-Centrum schriftelijk aangedrongen op een on derzoek naar het voorval van vorige wee' woens dag, waarbij door een technische fout bij de fabriek van Chemie Combinatie Amsterdam melkzuur in de Schiedamse waterleiding terecht kwam. Naar aanleiding van ons ver slag in de krant van fi april wil het bestuur van de vereniging weten of in Schiedam nog meer chemische bedrijven di rect zijn aangesloten op het waterleidingnet. In de ver stuurde brieven wordt tevens het vermoeden uitgesproken^ dat er ook andere chemicaliën uit de kranen stroomden. Dat. maakt men op uit dé" groene kleur var de vloeistof en de klachten over zwarte tongen. Zuiver melkzuur is kleurloos en veroorzaakt geen geJdeurde"' tongen. Wellicht is de groene kleur ontstaan door inwerking van het zuur op de waterlei ding. In de melkzuurfabriek aan de Noordvest wordt gewerkt met onder andere zwavelzuur, ben zeen, natronloog, methylalco hol, alcohol en nog meer van dat soort produkten. Onbegrij pelijk vindt de bewonersvereni ging het dan ook, dat de CCA middels een simpele terugslag klep direct is aangesloten op het drinkwaterleidingnet. In de toevoerleiding naar de fabriek moet volgens de vereni ging een zogehetenonderdruk zijn ontstaan, door een hele grote afname in de buurt, een breuk of een gedeeltelijke af-* sluiting van het net. U ook? „Nu was het nog maar melk zuur, maar wie weet wat voor vergif er morgen uit de kraan kan komen?", aldus een be stuurslid, „als je ziet welke ei sen de gemeentelijk technische bedrijven stelt aan een eenvou dige huis-, tuin- en keukenin stallatie, is het voor een een voudige burger moeilijk aanne melijk te maken dat er bij een chemisch bedrijf haast geen bijzondere voorschrifter zijn." Naar aanleiding van het ge-, beurde overwegen ook een paar gemeenteraadsleden om schriftelijke vragen te stellen aan burgemeester en wethou ders. Op straat worden er al leen nog cynische grapjes over gemaakt zoals: „Ik drink melk zuur. U ook?" Een korte maar felle brand heeft vrijdagmiddag gewoed boven een apo theek aan de Bilitonlaan in Vlaardingen. Het vuur ontstond op het dak, waar dakdekkers met branders aan het werk waren. Op een gegeven ogenblik vat te een zogenaamd voors meermiddel, dat in de dakgoot gelopen was, vuur. In minder dan geen tijd stond het hele dak in lichter laaie. Het vuur ging gepaard met een enorme rookontwikkeling dat reeds van verre te zien was. De brandweer die met groot materieel was uitgerukt, had het vuur echter snel onder contro le. De schade bleef daar door beperkt. Schiedam De jongen die op 26 maart een verpleegster aan randde en beroofde op Station Nieuwland is aangehouden en inmiddels al voorgeleid bij de officier van justitie. De Schiedammer maakte deel uit van een groepje van vier ongeveer evenoude stadsgeno ten die een serie diefstallen hebben bekend. Zij stalen on-- der meer gereedschap, brom fiets, vismes, handvatten, snel heidsmeter en een stuur. Vlaardingen De politie van Vlaardingen heeft de 46-jarige M.K. uit Schiedam ter ontnuch tering ingesloiten. De man werd drijfnat op de Oosthaven- kade aangetroffen. Het bleek, dat hij in het water van de Oude Haven was gevallen en door onbekenden eruit was ge vist Hij kon zich niet herinne ren hoe hij in het koude nat was terechtgekomen. Vlaardingen De politie is actief in het opsporen van ille-' gale zenders in Vlaardingen.' Zij nam twee zender-ontvan gers inbeslag van de 14-jarige W.F.v.G. en de 12-jarige A.V.G. (geen familie). Het jeugdige tweetal zond in de wijk Holy- rtoord uit. Maassluis Als eerste op de kandidatenlijst voor de ge meenteraadsverkiezingen is Jaap v.d. Griend van de PPR in Maassluis gekozen. Dit heeft de ledenvergadering van de radicalen besloten. Als tweede op de lijst werd Eüy Doddema gekozen, die veel be trokken is geweest bij het on dersteunen van het raadswerk en onder meer actief was in het ..Komité Behoud Oude Binnen- j stad Maassluis". De zaterdag gehouden open dag van de tuinbouw is een groot succes geworden. Via de aktie „Kom in de kas" konden de elf belangrijkste glastuinbouwgebieden van Ne derland zich aan het grote publiek presenteren. Veie tiendui zenden bezoekers kregen een geheel nieuwe kijk op het gebeuren in deze agrarische bedrijfstak in ontwikkeling. De belangstelling van het publiek richtte zich vooral op de nieuwe groentegewassen zoals aubergine, gourgette en f Chinese kool, bloeiende bloemisterijgewassen als gerbera en anthurium en op het zelf kopen van produkten van de veilingklok waar dat mogelijk was. De publieke belangstel ling overtrof de voorspellingen zodat venvacht mag worden dat de kwekers ook volgend jaar hun kassen weer open I zullen stellen. Groningen Het verkeerscir- culatieplan van de stad Gro ningen - dat in hoofdlijnen overeenkomst vertoont met het bereikbaarheidsplan van Delft - heeft de neergaande ontwikkeling van de omzet van winkels en horecabedrij ven eerder versterkt dan tot stilstand gebracht Dat is de conclusie van de Kamer van Koophandel in Groningen na een enquête waaraan ruim tweehonderd zaken in de bin nenstad deelnamen. Het verkeersplan, dat op 19 september 1977 is ingevoerd, is er waarschijnlijk mede de oor zaak van dat het aantal bedrij ven dat het laatste kwartaal van 1977 een omzetdaling moest vaststellen ten opzichte van de laatste drie maanden van 1976, bijna verdubbeld is. Van de 212 zaken boekten 35 wel een iets hogere omzet, maar die omzet verhoging bleef achter bij de. inflatie. De Kamer van Koophandel vergeleek de ontwikkeling in Groningen ook met de landelij ke situatie in tien verschillende branches. Het laatste kwartaal van 1976 kon 56,2 procent van dfi Groningse ondernemers de landelijke ontwikkelingen al niet bijbenen, maar In dezelfde periode van 1977 bedroeg dat percentage maar liefst 71,6. In een brief aan het Groningse gemeentebestuur dringt de Ka mer van Koophandel dan ook aan op nader beraad over de gevolgen van de invoering van het verkeerscirculatieplan. Dit plan verdeelt de binnenstad in vier sectoren en heeft een auto vrije kern. Bovendien is het onmogelijk per auto van de ene sector in de andere te komen, tenzij van de ringweg rond de binnenstad gebruik gemaakt wordt De Kamer van Koophandel acht het mogelijk dat door de onlangs door Groningen inge stelde koopavond enige verbe tering komt in de situatie. De stad kent geen vergoedingsre geling voor winkeliers die ge. du pee rei zijn door het verkeers circulatieplan. Afscheid van Henk Weststrate. Een man. die zijn naaste trachtte te dienen Vlaardingen Onder grote belangstelling is zaterdag op de Algemene Begraafplaats in Vlaardingen-Holy het stof felijk overschot ter aarde besteld van de dinsdagavond op tragische wijze verongelukte Henk Weststrate. Henk, die 41 jaar werd en vrouw en vier kinderen achterlaat, was een door zijn bescheidenheid en innemendheid een populair CDA-raadslid, terwijl hij in het dagelijks leven een der voorlichters van Rotterdam was. Reeds geruime tijd voor de door ds. K. D. van Kampen geleide dienst was de aula van de begraafplaats meer dan vol. Onder de belangstellenden bevonden zich onder ande ren de bijna voltallige Vlaardingse gemeenteraad, bevrien de raadsleden uit buurgemeenten, de Rotterdamse wet houder Van der Have en vele collega's van Henk. Op verzoek van mevrouw Weststrate zijn geen toespraken- gehouden. Slechts de vader van de overledene hield een in memoriam, waarin hij tevens bedankte voor de over stelpende bewijzen van medeleven en de grote belangstel ling bij de begrafenis. Aan het begin van de dienst werden enkele lievelingsplaten van Henk Weststrate gedraaid, waaronder het bekende „Nearer my God to they", gezon gen door de onsterfelijke Mahalia Jackson. „Henk was geen vechter in de zin van Streber-zijn", zo zei zijn vader. „Hij was iemand die probeerde ondanks tekortkomingen de belangen van de medemens te dienen, een daad van geloofsgehoorzaamheid. En dan bleek. Henk plotseling toch een vechter te kunnen zijn. Hij kon dan zelfs zo ver gaan dat hij wek eens alleen kwam te staan, zelfs in eigen kring. Het heeft Henk en zijn vrouw Corry dan ook erg pijn gedaan dat hij voor de komende gemeenteraadsverkiezingen niet meer door zijn partijgenoten is gekandideerd op een verkiesbare plaats". Zoals bekend heeft Henk Weststrate daaruit zijn consequenties getrokken en 2ich helemaal van de kandida tenlijst laten afvoeren. In de dienst van Woord en Gebed stond, naast het grote verdriet in het gezin Weststrate de Liefde centraal. „Om dat", zo 2ei ds. Van Kampen. „Henk ervan hield om liefde te geven, om te dienen. Liefde aan 2ijn gezin, maar ook aan anderen." Hij hoopte dat de familie Weststrate, als straks het normale leven weer verder gaat en de lege plaats van Henk in diens gezin juist erg voelbaar gaat worden, iets van die liefde van de overledene tijdens zijn leven aan anderen gaf, mag worden terugontvangen, een stukje troost en bijstand. Na het uitspreken van de Geloofsbelijdenis aan de geopen de groeve, was een einde gekomen aan een indrukwekken de plechtigheid. Schiedam De Schiedamse brandweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag heel wat last ondervonden aan smeulende en/of brandende prallebakken en vuilcontai- De 29-jarige G. van P. uit Vlaardingen is gisteravond in Schiedam levensgevaarlijk gewond nadat hij met zijn auto tegen een boom was gereden.. Het ongeluk gebeur de op de Horvathweg ter hoogte van het station, waar een snelheidsbeperking geldt van vijftig kilometer. Vol gens ooggetuigen echter moet de man meer dan 140 kilometer hebben gereden. De man is reeds honderd meter voor de klap de macht over het stuur verloren. Na eerst over de middenberm gevlogen te zijn en zich een weg door het struikgewas te hebben gebaand sloeg de wagen tenslotte frontaal tegen een boom. Schiedam De politie heeft zondagavond aan boord van een woonboot in de nieuwe ha ven van Schiedam het sloffe- lijk overschot aangetroffen van de 24-jarige Hongaar R.F. De man is overleden aan een over- dosis sine. ners langs de straat. Oorzaak: opgeschoten jongelui, die een borrel teveel op hadden en het stadscentrum op stelten zet ten. De eerste melding moest de politie even na het rrudder- nachtelijk uur aan haar colle ga's van de brandweer doorge ven. Het betrof een vuilcontai ner op de Grote Markt Drie kwartier later kon de brand weer weer uitrukken voor een brandje in een papierbak een eindje verder op. Daar het ding van plastic was. bleek bij aan komst van de brandweer r.iet veel meer over te zijn dan een hoop gesmolten kunststof. Rond 1.20 uur en 1.35 uur moest de brandweer er aan te pas komen bij een brand in een vuilcontainer die in de Nieuwe Sluisstraat stond. Zo kon de brandweer in totaal zeven keer voor dergelijke brandjes uit rukken. „Een flauwe streek,,, zo zegt hoofdinspecteur Peter Broe ders. „Want door die grappen makerij raakt de brandweer onderbezet. Voor hetzelfde geld kan er ergens anders een grote brand uitbreken en zijn die wagens en manschappen hard nodig." Behalve het stoken van een vuurtje in containers, haal den de onverlaten ook een vlaggemast op de Dam neer, terwijl bij de Hema de planten bakken werden vernield. Pijmacker Bij een alcohol controle zondagnacht zijn in totaal 177 voertuigen door de politie aangehouden. Zestien chauffeurs moesten een blaastest afleggen waarvan er zeven een rijverbod kregen opgelegd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1