Ziekenomroep gaal er wat van maken! Actie tegen afsluiting Edtiard van Beinumlaan Bewonersvereniging vraagt om strenger poli tie-opt reden Collé steurde brief niet door Verontrusting aan Holysingel Sloop Kortedijk begonnen Snel centrale voor vrij willigerswerk Schimrkerkje mag worden gerestaureerd Raadscommissie vergadert alsnog over de VOP Jonkvrouw stuurt Bomen uit de lucht HELE DAG FEEST: beroepschrift aan raad Feestelijke opening Groenoord Gemeente draagt grond gebieden over i Perspectief voor haanlozen SCKOAMSCHE COURANT Dinsdag 11 april 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no. 260644 pagina's Broersvest 3 lelcfoon administratie 26809! rartartif 262566- kt.irhtrodi«t*t 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Op -de televisie is van avond te zien hoe een- Schiedams echtpaar strijdt voor een reis naar de wereldkampioen schappen voetbal in Ar gentinië. In het programma Matchpoint komen Dick en Monica van der Schoor uit tegen nog vijf andere echtparen, die ook de zogeheten huis kamervraag goed oplos-' ten. In het spel, waar het- gaat om kennis op sportgebied, zal het hen moeilijk worden ge maakt door het vaste team be staande uit Henk Mo lenberg, Pierre Huys- kens, Truus van Hane- gem. Peter Knegtjens en gast Frans Derks. Het pro gramma van presentator Ivo Niehe zendt de TROS om 18.59 uur uit op Ne derland 2. Maassluis Ben W van Maassluis mogen van het mi nisterie van cul tuur, recreatie en maatschappelijk werk de buiten kant van het voor malige Schuur- kerkje aan de Zuid- vliet laten restau reren. Dit is een rechtstreeks gevolg van nieuwe onder handelingen met top-ambtenaren uit Den Haag. Of het ooit een multifunctioneel gebouw wordt, zoals een deel van de Culturele Raad zich dat wenst, is vooralsnog te be zien. Want, hoewel crm voorlopig geen subsidie kan verle nen, heeft het wel duidelijk gemaakt dat de voorkeur uitgaat naar het on derbrengen vn het gemeentemuseum in de voormalige rooms katholieke kerk. In verband hiermee zal nu zo spoedig mogelijk een con creet plan voor de restauratie van de Schuurkerk en de pastorie worden opgesteld, met als speciale opdracht: gemeentemuseum. Dit plan moet door crm worden goed gekeurd. De WD is nooit erg voor restauratie van het vroegere kerkgebouw ge weest. Wethouder* mevrouw Gré van Eck-Grootveld hier over: „Als het be sluit wordt geno men de kerk te res taureren, dan zul len wij ons daarbij neerleggen, echter „valleen als het als "bestemming ge meentemuseum krijgt". Wat dat be treft kunnen de li beralen gerust zijn. Museumconserva tor Jan Rohn is bij zonder blij met de ontwikkeling zoals die nu gaande is, doch hij weigert voorlopig een com mentaar te geven.. Dit, omdat een en ander nog niet „of ficieel" is. Schiedam Nogal gepikeerd heeft de VI aard in ge wethouder Jo Vermeule gereageerd op het feit, dat haar Schiedamse collega Eef Collé bepaalde stukken heeft achtergehouden. Beiden zijn lid van het woonwagenschap regio Westland, Collé is zelfs voorzitter, Gebleken is dat een schrijven van de bewoners van het Schiedamse woonwagenkamp, Vlaardingen—De gemeente gaat via het bestuur van het recreatieschap De Lickebaert gronden en opstallen in het Lïckebaertgebied overdragen aan de Dienst Beheer Land bouwgronden. B en w willen echter alleen toestemming verlenen als de genoemde dienst zich bereid verklaart bij eventuele opho gingen in het desbetreffende recreatiegebied eerst schrifte lijk toestemmng te vragen aan het Vlaardingse gemeentebe stuur. Op deze manier is het uitgeslo ten dat het gebied wordt opge hoogd met vergiftigd havenslib uit Rotterdam. De oeverstrook valt buiten de transactie. In mei 1976 stelde het bestuur van het recreatieschap De Lic kebaert zes miljoen gulden be schikbaar om via de Dienst Beheer Landbouwgronden be paalde gebieden in het recrea tiegebied te kopen met de be doeling deze geschikt te maken voor openluchtrecreatie. Begin vorig jaar echter is de positie van i recreatieschap De Lickebaert wezenlijk veran- ■j derd nadat de Tweede Kamer j een amendement op de Recon- j structieweg Midden-Delfland had aanvaard. aan het schap gericht, niet bij mevrouw Vermeule is aangeko men, omdat de Schiedamse wethouder had verzuimd de in formatie door te spelen. De Vlaardingse wethouder voor sociale zaken, volksge zondheid en milieuhygiëne bleek tijdens een vergadering op het Schiedamse kamp even min op de hoogte te zijn van een vooroverleg, dat de bewo ners hebben gehad met het mi nisterie van crm. Dat ging over de stichting, die de bewoners hebben opgericht om het zelf bestuur te krijgen in hun club-* huis, het Hof van Cyrene. Het ministerie zou daarmee ak koord gaan, bleek in het voor overleg, maar subsidiëring is alleen mogelijk als ook het woonwagenschap rich kan scharen achter de nieuwe stich ting. Omdat mevrouw Vermeule de brief van de bewoners niet kende, was rij verontwaardigd dat al een vooroverleg heeft plaatsgehad. Collé echter had de bewoners juist aangeraden naar het ministerie te stappen, overigens in de veronderstel ling „dat het zo'n vaart niet zou lopen". Wat betreft de gewenste ver plaatsing van het kamp naar de bebouwde kom: aanstaande vrijdag is de eerste bijeen komst van de werkgroep, die rich daarover gaat beraden. Voorzitter is burgemeester Arie Lems en het schap, de provincie en hét ministerie zul len vertegenwoordigd rijn. Slechts drie bewoners mogen er namens het kamp in. Enkele gemeenteambtenaren en de wethouder voor ruimtelijke or dening Chris Zijdeveld comple teren het gezelschap. Vlaardingen De raadscommissie voor stadsontwikkeling houdt donderdag 13 april alsnog een speciale vergadering over de ontwikkelingsproblemen van de Vettenoordsepolder, met name het gebied tussen de Diepenbrockstraat en de Westbaven- kade. De volgende punten komen hierbij aan de orde: het tot stand komen van het ontwerp-bestemmingsplan, nieuwbouwschetsen, sociale begeleiding en de bebouwing van het gebied rond het te bouwen Open Jongeren Centrum. Oorspronkelijk was het de bedoeling deze vergadering afgelopen dinsdag 4 april te houden, althans dat was aangekondigd in het officiële orgaan De VOP Vernieuwt. De uitnodiging daartoe aan de commissieleden bleef achterwege, hetgeen tot verwarringen heeft geleid. Vlaardingen Vier parachu tisten landen zaterdag met boom onder de arm op een aan te leggen bosterrein in de Vlaardingse Broekpolder. 10.00 uur wordt de eerste boom om er een officieel tintje aan te geven overhandigd aan wethouder Bas Goudrïaan. De tweede boom wordt in de grond gezet door de nestor van de Vlaardingse pers, Ruud van Houwelingen. Tussen tien en twaalf uur (ook zaterdag) kunnen Vlaardingers tegen betaling van 1 gulden per stuk een boom planten. Het college en de gemeente raad planten ook boompjes. Daarna zullen journalisten, die in Vlaardingen werken of ge werkt hebben, ook de spade in de grond steken. Dit aangelegde stuk bos krijgt de toepasselijke naam persbos. Het muziekkorps Voorwaarts zorgt voor wat levendige mu ziek tijdens de beplanting. Het gemeentebestuur heeft 50.000 gulden beschikbaar ge steld voor de aanleg van een bos in de Broekpolder. De parachutisten rijn leden van de Flying Dutchman uit Rotterdam, rij stijgen op van vliegveld Zestienhoven. Schiedam De stad zal 't weten, dat zaterdag de nieu we studio van de ziekenom roep Schiedam wordt geo pend: niet alleen in de twee ziekenhuizen wordt het feest, ook staan veel activi teiten op het programma in de diverse bejaardentehui zen - met als nieuw centrum waarop de omroep zich richt: veipleeghuis Drie- maasstede in Woudhoek. Voordat om twee uur de riante studio aan de Korte Haven 27 wordt geopend door F. A. Goudriaan, de buurman van de oude, krap pe studio aan de Dr. Kuy- perlaan die altijd zeer be hulpzaam is geweest en die zal worden ingeleid door burgemeester Arie Lems, zullen de zeekadetten in en op de Korte Haven demon straties geven. Ook dit ge beuren wordt gevolgd door Jacqueline Noordijk en Jeannet Rensema, die met een speciale bakfiets-met- zender door Schiedam gaan rijden. *s Ochtends gaat de ze reportagefiets in elk ge val familieleden van patiën ten langs, die dan via de zender met hun zieke fami lie kunnen praten. In de ziekenhuizen gaan ra-' dioverslaggevers Theo Koomen en Pierre van Osta- de (Gerard de Vries had af- gebeld) met bloemen en pre sentjes rond, en elk uur zal een lied door de microfoon schallen dat Peter Blanker ter gelegenheid van het feest maakte. Momenteel werkt de ziekenomroep Schiedam (ZOS) aan een verzoekpla- tenprogramma, en zaterdag na tien uur wordt het volop actualiteit: een rechtstreeks schakelprogramma wordt gemaakt tussen de studio, de Driemaasstede, het Nolet en het gemeenteziekenhuis en de bejaardenoorden die vaste klant zijn: Spaland, de Harg en Frankeland, waar Schiedamse artiesten belan geloos optreden (Toonkunst- kinderkoor, Creed Singers, Hawaiian Selection en Aad Kools jongeren- en ouderen- koor). Voor de kinderen - met feestmutsen - treedt 's mid dags het clownsduo Les Dia- botiques in beide ziekenhui zen op, een documentaire over de ZOS wordt even eens in de middaguren uit gezonden. De Rijnmond band is ook van de partij met een optocht door de stad, die voor het nieuwe pand van de omroep wordt besloten. Lang rijn de zestig mede werkers aan de verbouwing bezig geweest, en het resul taat is ernaar. Zo is alleen al voor de intercom en de schakelmogelijkheden bin nen het eigen gebouw voor zo'n zeshonderd meter kabel aangelegd, vertelde gister avond technisch wonder Theo Borgstrom, die Cees van der Wel als ZOS-voorzit- ter opvolgde. Vlaardingen Bewoners van de Holysingel rijn verontrust over de toekomst van de flats tussen de Dillenburgsingel en de Frederik Hendriklaan. Per 1 mei worden deze wonin gen officieel verkocht aan be legger ASB. Men vreest dat Schiedam Tegen het plan om de Eduard van Beinumlaan af te sluiten voor het doorgaande verkeer en er een vrije busbaan te maken is een beroepschrift ingediend. Het stuk van jonkvrouw Henrïëtte Beelaerts van Blokland wordt behan deld tijdens de gemeen- teraadsvergadeing van maandagavond 17 april. Burgemeester en wet houders zullen de raad sleden dan voorstellen het schrijven in handen te stellen van de be roepscommissie. .riet is vrijwel zeker dat een paar raadsleden op de openba re vergadering in het stadskan toor over dit onderwerp het woord zullen vragen. Het beroepschrift van de 24-ja- rige nicht van de minister van ruimtelijke ordening en volks huisvesting volgt op een hand tekeningen-actie die zij onlangs, op een informatie-avond in Groenoord hield en waarbij een dertigtal buurtbewoners te gen de gemeenteplannen teken den. „De nieuwe indeling zou erg 'V///4r'< St 4,;, Vlaardingen .Slopers zijn giste ren begonnen de acht woningen aan de Kortedijk met de grond ge-" lijk te maken. Daarmee wordt - het terrein vrij gemaakt voor nieuwbouw op die plaats voor vijf koop- en drie huurwoningen. Met de sloop is een renovatiepro- jekt van de ge meente de mist in gegaan omdat tij dens de werkzam- heden voor het 7 opknappen van de huizen bleek, dat de funderingen zo slecht waren, dat nieuwbouw moest plaatsvinden. De te verwachten huur voor de drie woningen van de gemeente be draagt rond de h onderdze ven tig gulden per maand. Door de tegnslag, dat de renovatie niet kon plaats vinden en het Delfland verbood gedurende de win termaanden grondboringen te verrichten in de Slopers ma ken de wonin gen met de grond gelijk. dijk wegens ver hoogd risico, ver blijven drie ex-be woners van de Kortedij kwonin- gen inmiddels al meer dan ander half jaar in een wisselwoning. De gemeente hoopt hen rond de jaar wisseling naar de Kortedijk terug te laten keren. Met de bouw van zes andere wonin gen aan de Korte dijk is inmiddels aangevangen. De te verwachten koopprijs van de ze premiehuizen ligt in de honderd dertigduizend gul den. De premie is minimaal: 1336 gulden, uitges meerd over vijf jaar. onpraktisch worden; vooral voor de mensen die aan de pleinen rond de laan wonen. Een hopeloze situatie. De ver bindingen worden langer en er komen vast opstoppingen op de smalle ventwegen. Wij wil len dat de laan open blijft voor bestemmingsverkeer", aldus de jonkvrouw die aan de Toon Verheystraat, achter de Eduard van Beinumlaan, woont en werkt voor de Stich ting Politieke Bewustwording en Stichting Oud-Strijders Le gioen. Het ingediende bezwaar richt zich ook tegen de vrije bus baan die burgemeester en wet houders daar willen laten aan leggen. Men vreest daar onge lukken met kinderen. „Naar die bezwaren luisterden de ambtenaren niet echt. Op de informatie-avonden rijn de buurtbewoners min of meer af gescheept", aldus de indienster van het beroepschrift deze de huren fors verhoogt of de huizen apart gaat verkopen. En dat terwijl de huren de laatste jaren -door servicekos ten reeds flink rijn gestegen. Makelaarskantoor Gemako, de beheerder, heeft vorig jaar no vember en december ook al hogere huren gevraagd aan nieuwe bewoners. Na 1 januari worden geen nieu we huurders meer toegelaten. In de twee flatgebouwen staan* dan ook reeds ten minste tien woningen leeg. Over de toe komst zegt men bij Gemako in Rotterdam: „Wij weten 't ook niet. Met spanning wachten we af'. Aangenomen wordt dat er over een maand duidelijkheid Schiedam Bad Groen oord gaat zaterdag 15 april weer open. De feestelijke opening van het zomers drukbezochte openlucht bad vindt 's middags om twaalf uur plaats. Daaraan voorafgaand marche ren twee muziekkorpsen naar het bad. De eerste start op het Dr. Wibautplein en gaat dan over de Mgr. Nolenslaan en Nieuwe Damlaan naar de Schiedamseweg. De andere vertrekt bij het verpleegtehuis Drie Maasstede aan de Voor- berghlaan en gaat over de Bre- deroweg, Mozartlaan en Zwa luwlaan naar de Schiedamse weg. Voor kinderen tot en met twaalf jaar is er na de open stelling een ballonnenwed strijd. De kaartjes daarvoor zijn zaterdag bij het bad ver krijgbaar. Schiedam Binnen vier maanden zal duidelijk zijn, hoe en waar in Schiedam een vrijwilligerscentraïe kan worden opge richt. Burgemeester en wethouders antwoorden dat aan PPR-raad- slid Herman Noordegraaf, die schriftelijke vragen had gesteld over mogelijkheden voor „baardozen": mensen zonder werk, die in sommige gevallen kans lopen hun uitkering te Schiedam - Bij de burgemees ter heeft de bewonersvereni ging Sehledam-Centrum schriftelijk gevraagd om een strenger politïe-optreden tegen verkeerso ve rtreders. Volgens het bestuur wordt er dagelijks geconstateerd dat surveillerende agenten niet op treden tegen foutparkeerders. „Vooral op plaatsen waar een stop ver bod geldt. De wanorde lijke situaties, die hierdoor in de hand worden gewerkt, ba ren ons zorgen. Strengere maatregelen zouden meer ef fect hebben", zo schrijft men aan burgervader Arie Lems, die tevens hoofd is van de poli tic. Een andere klacht van de be wonersvereniging betreft het verhalen van aangebrachte vernielingen. In een gesprek" met wethouder Herman Post hoorn zou naar voren zijn ge komen dat de gemeente maar heel zelden gebruik maakt van het recht om de vernieler van gemeente-eigendommen aan sprakelijk te stellen. „Telkens dat er een melding van vernie ling bij de politie of de dienst gemeentewerken wordt ge daan, wordt nu niet bepaald de indruk gegeven, dat de ge maakte schade ook wordt ver haald", aldus het bestuur. Deze schriftelijke klacht is verstuurd aan de gemeenteraad. Waar de vereniging wel over tevreden is rijn de veranderin gen die de gemeente heeft aan gebracht in de Lange Kerk straat, Grote Markt, Dam en Korte Dam. Een bron van er gernis voor de bestuursleden blijft echter het ontbreken van pruüemanden. Ook daar heeft men een brief over geschreven. Deze weer aan het college van burgemeester en wethouders. verliezen als zij zich (pro Deo) nuttig willen maken voor bij voorbeeld een vereniging of in stelling. Later had Noorde graaf nog de suggestie gedaan een vacaturebank voor vrijwil ligers op te richten, zoals deze in Groningen bestaat. Het college laat weten, dat in middels een werkgroep van in stellingen „in de eerste lijn" aan de slag is gegaan om de weg vrij te maken voor zo'n vrijwilligerscentraïe, De gege vens, die Noordegraaf het col lege had verstrekt, worden naar de werkgroep doorge stuurd. Het advies, dat van de werkgroep binnen vier maan den te verwachten is, zal wor den behandeld door de raads commissie voor sociale zaken en volksgezondheid. Burgemeester en wethouders rijn inderdaad met de PPR'er eens, dat onder bepaalde voor waarden werklozen de kans moet worden gegeven rich via zinvolle bezigheden te ont plooien. Die voorwaarden zijn ondermeer, dat iemand zonder baan het gewestelijk arbeids bureau op de hoogte moet hou den van zijn doen en laten en dat geen werk wordt verricht waardoor een betaalde arbeids plaats verloren gaat (concur rentievervalsing). ADVERTENTIE. VOOR LETTERS ZELFKLEVEND OF KUNSTSTOF BQSHAN LETTERS -TEL258550

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1