SCHIEDAMSCHE COURANT Nieuw kantoor voor ijkers is „Waarom die vernielzucht" Werkgroep Kindercentra woedend op Bovenberg Kleine veranderingen in Woudhoek-Zuid Beeldhouw werk komt voor Noiet Onderhandeling over afvloeiing van Bols»mensen afgebroken Brief van schoolhoofden aan alle VOP-hewoners m Vanmiddag officieel geopend: iHH Zelfstandig- heid in het geding Duizendtse lid ABVA Geen trapveldjes Bejaarde zwaar gewond Met boekje in de hand, fietsen door Midden- Delfland „Koopavond naar de donderdag" Vrijdag 14 aprii 1978 ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no. 26067_b PAGINA'S Broersvos t 3 - telefoon .ïdministL.itic 2680!)! - redactie 262566 - khiehtenriiensT 14-4144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Met het in werking" stellen van een unieke installatie waarmee tan kauto's worden geijkt is vanmiddag of ficieel het nieuwe kantoor geopend van de ijkkring Rotterdam. Deze ceremonie in de nieuwe behuizing aan de Strickle- deweg 127 in Schiedam werd verricht door dr. W. A. van de Garde, directeur- generaal voor handel, ambacht en diensten van het ministerie van econo mische zaken. Vanuit dit gebouw, dat reeds vorig jaar oktober door 36 personeelsleden werd betrokken, worden onder meer in vrij wel de gehele provincie weeg- en meet middelen gekeurd; van winkel weegscha len tot benzinepompen. Voorheen werd dit gedaan vanuit de 's-Gravendijkwal in» Rotterdam, waar men meer dan dertig jaar heeft gezeten- Het nieuwe kantoor in Schiedam bezit drie unieke instrumenten. Allereerst het langste apparaat van Nederland om meetbanden te ijken. Deze baan is dertig meter Lang en kan banden, vooral voor bouw- en constructiewerk, tot op een honderdste millimeter nauwkeurig me ten. Verder zijn er twee apparaten waar mee tanks kunnen worden gementen, onder meer die vanmiddag voor de ope ning werd gebruikt en die door de dienst zelf is ontworpen. ,V i De unie ke installatie waarmee tan kauto's wor den geijkt en die vanmid dag officieel in werking werd gesteld. o Het langste appa raat van Ne derland om meetbanden mee te con troleren. Rotterdam/Schiedam De onderhandelingen over een af vloeiingsregeling voor de dertig personeelsleden van Mouterij De Koning in Schiedam zijn gisteren afgebroken. Deze Mouterij is een dochteronderneming van Bols Nederland. Een woordvoerder van de in dustriebond NW heeft het af wijzen door de Bols-directie van de door de vakorganisaties gestelde financiële voorwaar den als oorzaak genoemd van bét mislukken van de onder handelingen. De bonden, die al enkele maan den bezig zijn een sociaal plan op te stellen om de ontslagen op te vangen, vinden aan de andere kant de door Bols ge stelde voorwaarden niet aan vaardbaar. De bonden zullen zo spoedig mogelijk hun leden bijeen roe pen om de ontstane situatie te bespreken. De bedoeling is dat Vlaardingen „Waarom moet het weinige dat wij hebben, steeds weer vernield worden". Dit vragen de heren AÜ. Ruisaard en A.J. van Veelen, respectievelijk hoofd van de Prins Hendrikschool en de Prinses Juliana- school, zich af in een brief, gericht aan alle bewoners van de Vettenoordsepol- der. -'"-V-i""Ni- De twee scholen werden tij dens de paasvakantie als het ware geteisterd door een bom bardement van stenen en klui ten met als gevolg dat er 75 nieuwe ruiten gezet moesten worden, Personeel van de ge meente-reiniging was op zater dag 1 april tot zeer Iaat in de avond bezig de ravage van die dag op te ruimen. „Zodoende konden we maandagmoren 3 april „vrij normaal" aan het werk", zo schrijven de twee schoolhoofden. Het is vrij normaal dat tijdens het weekeinde weieens een ruitje van een school sneuvelt, maar tijdens de paasvakantie liepen de aangerichte schades de spuigaten uit. Duizenden guldens schade m één week einde, in slechts één scholen complex Het is derhalve niet 20 verwon derlijk dat over deze gang van Vlaardingen - De Werkgroep Kindercentra Vlaardingen is woedend op wethouder Rien Bovenberg van welzijnsaange- legenheden. Volgens de werk groep probeert de wethouder bij het scheiden van de markt alsnog het onafhankelijke peu- terspeelzaalwerk om zeep te helpen en onder te brengen binnen het club- en buurthuis werk. Als argument zou wethouder Rien Bovenberg gebruiken dat de door hem voorgestelde si tuatie voor de gemeente aan trekkelijker is en dat alle wel- zijnsmstellingen in Vlaardin gen zich wijksgewijs moeten organiseren. Zo trachtte de wethouder, al dus de Werkgroep, peuterspeel zaal De Vleet vorig jaar te dwingen zich aan te sluiten bij de Stichting voor Club- en Buurthuiswerk Vlaardingen, afdeling Oost. En dat, terwijl de ouders hadden gekozen voor toetreding tot de Stichting Kindercentra Vlaardingen. In de brief aan het college zegt de Werkgroep dat zij reeds se dert december vorig jaar bezig is in contact te komen met Bovenberg, maar dat deze daarop met heeft willen reage ren. „In plaats daarvan stuurt hij naar een aantal welzijnsin- stellingen een notitie over de" organisatie van het peuter- speelzaalwerk met de vraag hierop te reageren en mee te praten in de commissie Wel- zijnsaangelegenheden", aldus staat in de brief. Wat de financiële kant van de zaak betreft. De Werkgroep twijfelt er aan of het gezien het verschijnen van de nieuwe rijksbijdrageregeling voor het sociaal-cultureel werk, het wel zo voordelig is als de Werk groep wordt geïntegreerd in ge noemde club- en buurthuis werk. Greet Einwaehter zegt dat in goed overleg samenwer ken prima is, maar gedwongen worden door de wethouder om de eigen zelfstandigheid op te geven, is onaanvaardbaar. Schiedam De plaatselijke af deling van de algemene bond van ambtenaren (ABVA) heeft haar duizendste lid ingeschre ven. De jongedame wordt dins dagavond 18 april feestelijk in gehaald- Het nieuwe lid krijgt dan in de Opstandingskerk aan de Burgemeester Honnerlage Gretelaan bloemen en een ca deau aangeboden. Deze bijeenkomst voor „een ■mijlpaal in de geschiedenis van de afdeling" zoals het be stuur dat noemt wordt geo pend door voorzitter G. Koe ten. Districtsbestuurder R. van der Haak zal daarna nog een korte speech houden. zaken de afgelopen weken heel wat is afvergaderd tot in hoog ste instanties toe. Een en ander heeft er in geresulteerd dat de twee schoolhoofden een bnef, een oproep/verzoek hebben ge schreven aan alle bewoners uit de Vettenoordsepolder. In deze brief beamen de twee schoolhoofden dat het op zich uiterst belangrijk is als er in de wijk wordt gesproken over de leefbaarheid. Maar, zo stel len zij, daar hoort dan ook de school en alles daarom heen bij. Hoewel de scholen erg oud zijn, betekent dat volgens de heren Ruisaard en Van Veelen nog niet dat zc nog onaantrek kelijker gemaakt mogen wor den dan ze al zijn. „Er is weinig groen rondom onze school", zo zeggen de twee. „Met de kinderen probe ren wij de omgeving van de school zo netjes mogelijk te houden. Des te triester is het om dan de volgende morgen te moeten constateren dat ande ren waarschijnlijk ouderen dit werk van de kinderen hebben bedorven. Het plein is voor de kinderen onbespeel baar als gevolg van de glas scherven en stenen. De school tuintjes, waaraan de kinderen met hart en ziel hebben ge werkt, is herschapen m een woestenij..." Hoewel de daders inmiddels achterhaald zijn door de politie betekent dit nog niet dat het afgelopen is met de baldadig heden. Een volgende keer zijn er weer andere jongens bij be trokken. Vandaar het advies van de twee onderwijzers aan de ouders: praat er thuis over en wijs de kinderen en op groeiende jeugd er op dat het toch al te gek is als andermans eigendommen zomaar vernield worden. Je plaagt er niet alleen de gemeenschap mee, maar ook de (schooDlunderen 1 Schiedam De speelvoorzie- ningen in het westelijk deel van Woudhoek-Zuid worden slechts beperkt aangepast. De gemeente komt niet tegemoet aan het verlangen van de werkgroep Woudhoek om een paar trapveldjes te maken. Ook de wens van buurtbewo ner J. J. A. Granaat om de speelplaats op het Royaards- plein te verplaatsen wordt niet ingewilligd. De nog onbebouwde terreinen in de buurt hebben alle de bestemming bebouwing en moeten te zijner tijd als zoda nig beschikbaar zijn, zo schrij ven burgemeester en wethou ders, in antwoord op het ver zoek tot voetbalveldjes. De speelplaats op het Royaardsplein wordt met ver plaatst omdat deze volgens b. en w. op een andere plaats niet veilig zou zijn. On gunstige factoren als schaduw, en wind zouden verplaatsing ook bemoeilijken. Om een eind te maken aan het foutparkeren zegt de gemeente een verscherpte politiecontrole toe. Betonpaaitjes moeten gaan verhinderen dat het parkeer terrein op het plein als rijbaan wordt gebruikt. Bezetten De twee onverharde speelter- reintjes aan het De la Mar- piern, bij het Gtmbergpad en Frenkelpad, worden binnen kort verhard. Vanweg het pro test dat vorig jaar tegen die bestrating werd geuit en waar bij een aantal boze moeders zelfs een bak bezetten, zullen er dan tevens zandbakken in worden aangebracht, elk met een maximale oppervlakte van vier vierkante meter. Verspreid over de wijk komen nog een aantal andere zandbakken, on der meer bij de Bouwmeester- weg. De schietwand bij de Hoppersmgel zal ten slotte overeenkomstig de wens van de werkgroep worden ge draaid. De verpleging, een vrouwelijk vak van oor sprong? Wellicht heeft daarom het beeld van Nic Jonk, dat bij het Noletziekenhuis komt te staan, ronde vormen, zegt de commissie die het heeft uitgekozen. Schiedam Het „beeld voor de verpleging", dat ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Noletziekenhuis op dinsdag J> mei wordt ont huld, komt te staan op het grasperkje bij de hoofdin gang van het jarige hospi taal aan de Stadhouder slaan. Hoewel het lijkt alsof het Noiet zich daarmee het beeld toeeigent, terwijl het „van en voor de Schiedam- se bevolking" is, is het grasperkje gemeentegrond, maar bovendien wijst de speciale selectiecommissie voor het beeld erop, dat er geen geschikte plek is rond bijvoorbeeld het gemeente ziekenhuis en dat het beeld toch wel een directe band met de verpleging moet hebben. „Aan de Buigemecstcr Knappertiaan bij het ge meenteziekenhuis rijdt men vee! te snel langs om het beeld goed te kunnen bekijken. De Stadhouder- slaan is veel fraaier en rus tiger, passender, en iede reen die het Noiet bezoekt, ziet het beeld staan," zei gistermiddag tijdens een bijeenkomst in het Natio naal Gedistilleerd Museum de kelder van het stede lijk museum) een lid van de commissie, Trees Mooi- huysen, die ook in de mu seumcommissie zit. De commissie voor bet beeld voor de verpleging bestaat verder uit burgemeester Arie Lems (erevoorzitter), Frans Gcerdes, drs. S, Kamstra, Carel Noiet, mu seumdirecteur Hans Paal man en prof. mr. Piet San ders, welke laatste overi gens niet aanwezig was. De beeldhouwer is Nic Jonk uit Groot-Schermer, een man die even oud is als het Noletziekenhuis en die in 27 plaatsen van Ne derland al beelden heeft staan. Hij geniet interna tionale faam. Zijn beeld gaat rond de twintig mille kosten, als er geld over blijft wordt nog aan de gemeente (het ziekenhuis) gedacht. Het „van en voor Schie dam" slaat op de inzame ling, die gisteravond al in de ziekenhuizen is gestart, omdat het beeld een ca deau van de burgerij aan Noiet moet zijn, terwijl het ziekenhuis op zijn beurt het beeld zal terugschen ken. Vin het bedrijfsleven komt bij de commissie al geld binnen, als eerste steun. mouterij De Koning in septem ber, wanneer de lopende or ders 2ijn afgewerkt, zal worden gesloten. De branderij van het bedrijf, waar veertig mensen werken, blijft open. Schiedam Bij een aanrijding in het Westen is gistermiddag de 81-jange J.D. zwaar ge wond. De Schiedammer werd met een hersenschudding, hoofdwond en gebroken knie schijf en bovenbeen m het No letziekenhuis opgenomen. De bejaarde was bij het kruis punt van Burgemeester van Haarenlaan en Vlaardingerdijk op zijn fiets aangereden door een auto, bestuurd door de 51- jange uitvoerder A.H. van D. uit Rotterdam. Schiedam In de komende week zullen de eerste exempla ren van de persen rollen van een boekje over Midden-Delf land. Het is samengesteld door stuwgroep Midden-Delfland en de VW-Schiedam gaat het uit geven In het handzame boekje staan zes nauwkeurig beschreven fietsroutes (uiteraard ook de wandelaar tot nut), compleet met duidelijke kaarten van het poldergebied en aardig geïllus treerd. Het initiatief is van de stuw groep, die 2ieh al jaren warm maakt voor het bedreigde, schone boerenland tussen Delft, Schipluiden, Maasland, Vlaardingen en Schiedam. De VW zorgde voor aanvullende middelen om het boekje te ver werkelijken. Vanaf dinsdag 2 mei is het boekje f 3,95 ver- knjgbnaar bij de VVV in het Proveniershuis. De zaterdag daarvoor toost men erop. Aile routes zijn vanuit Schie dam beschreven en gelet op de geregelde vraag aan de VVV- balie naar fietsroutes m de om geving is er belangrijke infor matie over recreatie en toeris me bijgekomen. Dc stuwgroep realiseert op de ze wijze een project, waarbij Midden-Delfland op een heel positieve wijze wordt gepresen teerd en waardoor meer men sen het poldergebied zullen Ie ren kennen op een volstrekt milieuvriendelijke manier. Ahold aan college: Vlaardingen In een bnef aan het Vlaardingse college heeft de detailhandelsgroep Ahold B.V. er op aangedrongen de koopavond van de vrijdag naar de donderdag te verschuiven. Dit, omdat de winkels dan niet meer bevoorraad hoeven te worden op de zaterdag. B en w heeft de bnef doorge zonden aan de Kamer van Koophandel, met het verzoek de inhoud te betrekken bij het uit le brengen advies. Omtrent de koopavond houdt de Organisatie van Vlaardingse Ondernemers in samenwerking met de Kv.K. trouwens een onderzoek tot 15 april onder de ondernemers.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1