Te weinig geld voor vakantie-activiteiten Voor popfestival zijn centen nodig Niet jong geleerd toch oud gedaan Mf Stichting is noodzakelijk Stichting popfestival in Plantage 190211977 COÖP NODIGT U UIT fles! Diamond Gemeente Vlaardingen wil niet praten Noordzijde Noordvliet afgesloten [kerkdiensten 1 lEwsiyieWeeic: VRIJDAG 14 APRIL 1978 3 Vlaardingen Het al dan niet doorgaan van de vakantie-activiteiten in de wijken staat op de tocht. De stedelijke werkgroep Vakantie-ac tiviteiten heeft bij de commissie vakantiebe- steding een begroting ingediend ten bedrage van 41.000 gulden. Deze commissie echter, be staande uit ambtenaren ter secretarie, wïllen/- mogen niet meer uittrekken dan slechts 30.000 gulden. Een vervelende zaak omdat hierbij de vakantiepret voor de thuisblijvers gevaar loopt. Het hete hangijzer is volgens Corrie van de Berg, een van de leden van de Stedelijke Werkgroep, de kwestie rond het minimum-jeugdloon. Gebaseerd op 45 medewerkers, ver spreid over de zes wijken, zou dit betekenen dat hiervoor alleen al 31.000 gulden op tafel moet worden gelegd. „Vorig jaar hadden we hier ook al gezanik mee", zegt Corrie teleurgesteld. „Je wilt de zaak niet in de steek laten en gaat dan toch door. En daar speculeren ze op het stadskan toor een beetje op." De afgevaardigde van de Stedelijke Werkgroep vindt dat de commissie vakantie besteding handelt tegen beter weten in. „Vorig jaar december", zo zegt Corrie van de Berg boos, „werd er in één week tijd maar liefst vijfenveertigduizend gulden besteed ten behoeve van het kerst vakantie werk." Het bedrag van 30.000 gulden dat de gemeente beschikbaar stelt, is zogenaamd all-ïn. Dit betekent dat zowel de lonen van de medewerkers als de activiteiten van dit bedrag moeten worden betaald. Wanneer nu het minimum-jeugd loon wordt betaald aan 45 medewerkers, dan blijft er niets over voor het eingelijke jeugdwerk. „Dit betekent dat de medewerkers met veel minder genoe gen moeten nemen," vervolgt Corrie van dc- Berg. „Maar het allergrootste probleem is dat we dan niet aan voldoende hulpkrachten kunnen komen. 2e komen niet als er geen minimum-jeugdloon is." De jeugdwerkster-in-spe vindt dat hier sprake is van wan beleid. Waarom? „Als er een goede begroting zou worden gemaakt door de gemeente, compleet met salarisspecificatié op basis van minimum-jeugdloon, dan kunnen wij spijkers met koppen slaan. Medewerkers dwingen om deel te nemen aan de speciale cursussen. Ook zijn ze dan verplicht zes uur per dag te maken enzovoorts. Nu echter moet alles „Je zou je zo een heel klein beetje kunnen voorstellen, dat de' gemeente en de midden stand tenminste een ietsje meer enthousiasme zouden kunnen tonen." Een heel voorzichtige zin, zo geformuleerd om niemand voor het hoofd te stoten, want daar heb je niets aan. Maar, tijdens een. gesprekje tussen enkele medewerkers aan het popfestival in de Plantage, wordt ermee gezegd: „Met een paar extra mille kan het Schiedamse festival iets van nationale allure worden. Of de Plantage daarvoor dan nog geschikt is? Waarschijnlijk niet. Dan lijkt bijvoorbeeld de kaalslag in de binnenstad beter geschikt. Of, nog een suggestie, het Beatrixpark. Het zou vol stromen. Kijk naar de vorige twee keer op het Plantagepo dium. Je hebt de drukte gezien, en wat gebeurt er verder in Nederland nou op dit vlak?" Hét was een grapje, een jaar geleden, die opmerking over een heel klein beetje Wood stock. Maar het was wel druk geweest met Koninginnedag, in het centrum, bij de schelp in de Plantage, drukker nog dan het jaar daarvoor. Vooral jon geren waren afgekomen op het festival waar muziek „aan de lopende band" werd gemaakt," jongeren uit de hele Rijnmond, leek het wei, want zo'n drukte ziet Schiedam niet dagelijks. Wat dat betreft was sprake van een succes. Alleen met de beurs ging het minder roos kleurig. Ook"dit jaar zit het financieel moeilijk. De organisatie, be staande uit -Schiedamse jonge ren "die elkaar vanuit een we derzijdse maatschappelijke in teresse kennen, zal de resteren de weken tot maandag 1 mei nog hard moeten proberen om geldschieters te vinden. Het te kort in de begroting is nog te groot. De gemeente? „Ja, wethouder Posthoorn zag het natuurlijk weer helemaal zitten en knikte van jaja, maar zei niets, en kreeg het er in het college niet door. Afgeketst", zegt Peter Heijkoop. De middenstand? „Dat zou slim zijn van die men sen. Een drukke dag met ver makelijkheden maakt de stad gezelliger, betekent ook een stuk inspiratie om meer op touw te zetten, en trekt veel mensen naar Schiedam die wat gaan winkelen, die hier en daar een pilsje halen, kortom, die door de middenstanders met open armen ontvangen zouden moeten worden", zegt Roy Lemmer. Toch lijkt het bedrijfsleven weinig happig om geldelijk enigszins mee te werken aan het popfestival. De glasfabriek. Bols en Bottelo hadden alzo geen zin, zegt Hans Grob. „Het is eigenlijk een schande, dat zulke grote bedrijven niet een schijntje afstaan", zegt Roy Lemmer weer. „Ideaal lijkt het misschien, maar die grote jon gens zouden aan de opbouw van een stad kunnen meewer ken, door activiteiten te bevor deren die het wonen in Schie dam plezierig maken, waaraan de werknemers iets hebben, waardoor zij met een blij ge moed aan het werk gaan". Benadrukt wordt wel, dat de gemeente behulpzaam is waar het gaat om elektriciteit bij het openluchtfestival en om voor zieningen zoals een toilet. Maar daar houdt de organisatie niet mee op. Vooral nu zelfs een stichting in oprichting is, een teken dat de aanpak professio neler zal worden (met verschil lende vormen van theater, met kraampjes rond de Plantage, met een crèche). Een beetje méér Woodstock? 9? Schiedam „De wankele organisatiebasis" van het popfestival in de Plantage is volgens Dick van Wijk, voor zitter- van winkeliersvereni ging City-Centrum Schie dam, de oorzaak van de fi nanciële moeilijkheden, „Ik kan mij voorstellen dat bedrijven niet zo happig zijn om het festival financieel te fourneren, zeker in deze tijd, met de ontwikkelingen in de Schiedamse economie", be toogde hij desgevraagd. City-Centrum juicht het ini tiatief toe, maar meent wel dat er eerst de stichting voor een festival moet zijn, voor het met het geld wat makke lijker kan. Daarom richt de vereniging zich voorlopig vooral op zaterdag 27 mei, als de jaarmarkt en de wel- zijnsmarkt worden gehou den en City-Centrum als een van de activiteiten parachu tisten in de binnenstad laat landen. Voor het popfestival in de Schiedamse Plantage, dat dit jaar voor de derde maal op Koninginnedag wordt gehouden, is een stichting in oprichting, die de toe komstmogelijkheden wil vergroten. Ook dit jaar is door onge veer vijftien jongeren uit. ..sociaal-Cultureel Schie dam" spontaan gewerkt aan het evenement, dat overi gens zoals alle Koninginne dag-activiteiten bij wijze van uitzondering op maandag 1 mei plaatsvindt: maar ook als in de toekomst weer ge woon op 30 april een festival wordt georganiseerd, moet dat financieel wel iels ge makkelijker worden - van daar de stichting, die wel licht meer subsidie kan krij gen. Steun van de plaatselijk middenstand blijft echter onontbeerlijk. Met alleen een financiële tegemoetko ming van de vereniging voor Nederlandse feest- en ge denkdagen (VNFG) komt de organisatie er niet. Voor 1 mei is er een tekort van 2500 gulden. De gemeente werkt te weinig mee, aldus Hans Grob, Péter Pijpers, Frank Snikkers en Roy Lemmer, vier van de medewerkers. Het popfestival staat deze keer volkomen los van de Tempel, de sociëteit aan de- Overschiesestraat die door interne conflicten al maan denlang gesloten is. Gemikt wordt op een nog groter pu bliek dan voorheen, door de verscheidene attracties zoals toneel, theater en muziek groepen van diverse pluima ge. Over het popfestival op 1 mei staat meer op onze Toonbeeldpagina. ADVERTENTIE COOP Nieuwe Walerweg voor de gezellige bijeenkomst voor klanten van COOP Nieuwe Waterweg dinsdag 18 april in Triangel te Vlaardingen, maandag 24 april in Chr. Sociale Belangen te Schie dam. dinsdag 25 april in Koningshof te Maassluis 's avonds om 8 uur. Na het huishoudelijk gedeelte wordt de avond verzorgd door Het Nederlands Zuivel- bureau. Er is iets te proeven en er zijn mooie prijzen te winnen. Al vóór 1 mei stonden medewerkers van het popfestival te trappelen om naar de Plantage te gaan. Zo kwamen van links naar rechts te staan: Peter Pijpers, Hans Henschen, Mattheus Bakker, Hans Grob, Peter Heijkoop en Ben van der Knaap.. Nog nooit een potloodstreep op een velletje papier gezet, maar dan toch als bejaarde de moed hebben een creatieve cursus te gaan volgen, 't Resul taat: verbluffend. De eerste te kening gemaakt op pas hogere leeftijd blijkt een naieve kunstuiting te zijn, waar een school In de jaren twintig wel licht u tegen gezegd zou heb ben. Prachtig, en fijn om naar te kijken. Gisteren opende de vrouw van de Vlaardingse burgemeester, mevrouw Kieboom, in het Hol- landia-gebouw een tentoonstel ling van creatieve uitspattin gen, gedaan door bejaarden. Zij hebben een cursus gevolgd op de academie, de tentoonstel ling moet als een soort afron ding worden bekeken. Er han gen weliswaar geen Mon- driaans of Matisse's, maar dat neemt niet weg dat de Jansens en Gerritsens net zo goed iets kunnen schéppen wat een lust voor het oog kan zijn. :t Gaat tenslotte om mensen, die hun leven gesjappeld heb ben en door pensionering over veel vrije tijd beschikken en nu pas een penseel, potlood, klei of textiel ter hand hebben ge nomen om er iets mee te gaan doen. Voor een flink aantal 't eerst in hun leven. door Wil Visssr Oud-Vlaardings gemeente-arts en cursist, Kees Storm, weet het kernachtig te formuleren: „Helaas blijft het bij een hoop mensen op onze leeftijd bij kla verjassen, roken en bingo in de bejaardencentra. Creatieve ac tiviteiten moeten in die tehui zen ook gaan plaatsvinden". Maar ook zoals mevrouw Kie boom in haar openingstoe spraak zei: „De ouderen in on ze maatschappij, en misschien de mannen nog meer, moeten voorbereid worden op het pen sioen. Ineens niet meer te hoe ven werken kan voor een flink aanal ouderen een probleem vormen. Het stimuleren van een hobby - in dit geval in het creatieve vlak - is dan ook erg belangrijk". Zij sprak als voorzitter van de raad voor oud er werk in Vlaar dingen. Een politiek probleem stipte medewerker van Vrije Academie Van der Lugt aan. Een streep door de rekening voor dit soort werk zijn wel de bezuinigingen. Volgend jaar is er minder geld beschikbaar dan nu. Of de ouderen daar door op de tocht komen te staan is nog niet zeker. De tentoonstelling zelf is inge richt met gems, gemaakt tij dens de cursusperiode. Daarbij moet vermeld worden, dat er drie uitingsvormen mogelijk waren: tekenen, schilderen, werken met textiel cn boetse ren. Aan divers!t'j-t ontbreekt het daarom ook met op de niet te onderschatte tentoonstelling. Er hangt een serie getekende portretten, die tijdens de eerste bijeenkomst gemaakt zijn. Het interessante is, dat dit voor een aantal bejaarden de eerste keer in hun leven is geweest dat er een potloodstreep op een pa pier gezet is. Dat is niet zo verwonderlijk, de scholen vroe ger besteedden daar nauwe lijks of geen aandacht aan. Dc begeleidster van dit clubje, Wtl- ma Dumas, was daarom juist zo verbaasd over het behaalde resultaat. „De allereerste keer 65+ tentoonstelling WmJ&M Een aantal b5-plussers staan wat beeldjes van el kaar te bewonderen Dc kleine kraaltjes rond k van het poppetje zijn k k i Hoe voont heeft eer gin eel we menig kun dt. Zij de Hoe vuild watei itte schuin an ma D met wol een f. de contouren k Een op basis van vrijwilligheid, Hebben ze geen zin meer dan heb je dat als leiding maar te slikken. De gemeente rekent te veel op het idealisme van -de mensen. We hadden vorig jaar een lange lijst van belangstellenden, maar ze vielen stuk voor stuk af; de één vanwege de vakantie, de ander kon elders meer verdienen. Dat kan toch allemaal niet. Je moet toch meer vastigheid hebben...?" De Stedelijke Werkgroep Vakantie-activiteiten is er vooral over teleurgesteld dat de commissie vakanticbesteding to taal niet bereid is om over de ontstane situatie te praten. Zo in de trant van: take it, or leave it... Corrie van de Berg is echter niet van plan het er bij te laten zitten. Getracht zal worden de kwestie in de gemeente raad te brengen, het hoogste orgaan in de stad. Gedacht wordt aan de april-raad... Maassluis In verband met,, herbes tratingswerkzaamheden wordt de Noordvliet N-Z, tus sen Marktbrug (Wagenbrug) en de P. G'Hooftlaan van 17 tot en met 21 april voor alle rijver- keer afgesloten. Voor bevoor rading van de daar aanwezige winkels mag de Noordvliet vanaf de P. C. Hooftlaan wor den ingereden. ■Vlaardingen Grote Kerk, zater dag it uur Kom zing met ons en doe als wij - zondag 10 uur ds. J. Wieman - bev. nw. lidmaten - Lv.m. bevestigen ds. A.v. Zetten geen avonddienst Nieuwe Kerk - zondag 10 uur ds. G. P. H. Kelling en 1? uur ds. L. Romein van Hardinxveld - Bethelkerk, zondag 10 uur ds. J. Bouterse - bev. ambtsdragers - Aula Groen van Prinstererlyceum - Wijk-J gemeente Imznanuel, zondag 10 uur Pastor A. de Lange - combodienst thema 10 wenken om te leven - Rehobothkerb zondag 10 uur ds. J. J. v. Thiel bed. H.Doop - Ichthus- kerk, zondag 10.15 uur ds. W. W. Verhoef en IT uur gezin?dienst ds. L. R, Krol/ds. W. W. Verhoef - Hotv- renlram zondag 9 uur ds. W. W. Verhoef er» 19 uur ds. G. F. H. Kei- ling bev. as. A. v. Zetten - viering H.A. De Deel, zondag 10.30 uur ds. J. J. Lamme van Delft. bed. RDoop - Zonnehuis zondag 10 uur ds. L. R. Krol - Hoiyziekenhuis, zondag 9 uur ds. L. R Krol - Dagkapel H.Geest- kerk/Oosterkerk. woensdag a.s. 19.30 uur Avondgebed Ichthus- kerk, donderdag a.s: 19.30 uur Avondgebed - Oosterkerk. zondag 10 uur ds. G, F. H. Kelling Herv/Ge- ref. dienst voorber. H.A.- en 17 uur crs. H. Eikelboom, blokdienst - Em- mauskerk, zondag 10 uur ds. S. v_d. Veen. Krimpen a/d Dssel en 17 uur dr. H.J. Kouwenhoven - Kerkcen trum Holy zondag 10.30 uur drs. H. Eikelboom, voorbereiding H.A. en 17 uur ds. B. Baak, gezinsdienst m.m.v. het Kompas en de Ark - De Deel, zondag 9 uur drs. H. Eikel boom - Pnjelkerk, zondag 10 uur dhr. H. J. Kouwenhoven voorber.. H.A. en 17 uur dhr. J. v. LambaJgen - Maranathakerk zondag 10 uur ds. Y. J. Tiemersma, voorber. H. A. Ichthuskerk zondag 19 uur ds. L- R. Krol/ds. W. W. Verhoef Herv/Geref. gezinsdienst - Remonstrantse Ge meente, zondag ds. A.C. Dorhout Mees - Chr. Geref.Kerk, zondag 10 en 17 uur ds. B. de Romph. Sion- kerk. zondag 10 en 17 uur ds. D. Rietdijk. Leger des Heils, zaterdag 19 uur straatzang Sportlaan/v-d. Linden/v.d. Heuvelsingel, zondag 10 uur Hetligingssamenkomst Top- drachtdienst), 12.15 uur zondags school, 18.30 uur Openluchtsamen- komst Mendelsohn plein en Joh. de Wilhstraat; 19.30 uur getuigenissa- monkomst Jeugdmuztekkorps en mannenkoor. De samenkomsten staan o.l.v. Majoor en mevr. O. Krommenhoek-v.d. Pijl. Schiedam Ned.Protbond, zondag 10.30 uur ds. A. C. J. v.d. PoeJ, Den Haag - Havenkcrk, zaterdag 20 uur C. v. Agterberg jeugdavond - zon dag 15 uur Ev. J. P. H. Zijlstra zang Efi Knevel, dinsdag 20 uur Mw. W. Maasbach - bidstond, vrijdag 21-4 a.s. 20 uur Ev. J. P. H. Zijlstra - Gebouw Irene, zondag 10 uur Eerw. Heer J. Henzen. Leiderdorp - Grote Kerk, zondag 10.30 uur ds. B. v. Blanken en 17 uur ds. G. Mulder, Bruchen Kerkwijk - Opstandings- kerk, zondag 10 uur ds. D. J. Spa- Jing Dzn. H.Doop-Kindemevc-n- dienst - Bethelkapei. zondag 9.15 uur ds. J. D. Smiris, Amersfoort - Aulda Pinasplein. zondag 10 uur ds. M. C. Baart. Kethcl Dorpskerk, zondag 10 uur dhr. J. Hongendam erv 19 uur ds. H Ondersta!, Overschie St. Marti nikerk, zondag 9.30 uur ds. E, v. Wie ringen, Rotterdam. Maasland Geref.Kerk, zondag 10 en 19 uur ds..H. Makkinga m.m.v. kerkkoor Poortugaal o.Lv. A. A. v. Buurcn. Ned.Herv.Kerk. zondag 10 en 19 uur ds. HL J. J. Keijzer. ADVERTENTIE 0 e die weiis- m Holland zonder ori- oerd, waar t een foto ge it oude gedeelte pier van ver is de foto staan ingen en zwart -■ui ld zeewater. r_- ze eerst een a borduurde ze iter variant van .'an de schuim- lieten we mensen elkaar nate kenen. Zo snijdt het mes aan twee kanten. De tekening komt er en bejaarden leren, elkaar een beetje vast kennen, want dat is ook belangrijk". Vandaar dat onder de portret ten de voornamen staan van wie het voorstelt, dus niet de krabbel van de geestelijke moeder of vader van hel por tret, Fje, ook door grafiet vereeu- Mevrouw Kieboom werd tijdens de openingsplech tigheid een sjerp omge hangen wigd, maakte tijdens de cur- susrit een pop. wat een echt ouderwets omaatje met knot en haarspelden is. Fie zegt waar de materialen vandaan zijn ge komen: „De stoel waar oma op zil. was een speelgoedje van mijn oudste dochter. De lapjes heb ik ook van haar gekregen". menige huiskamer een aantrek kelijke blikvanger zou zijn. Naast mac ra mé, tekeningen en aquarellen is er ook een hoek ingericht met keramiek en ge bakken kleivormen. Van der Lugt heeft van de cursus een diaserie samenge steld, die ook te zien is op de tentoonstelling. Het stelt een ochtend voor. De tentoonstelling „65+ werk plaats" is er tot en met 29 apri! in het Hol land ia-gebouw aan de Wcsthavenkade 42. De ope ningstijden: dagelijks van 10.00-22.00 uur, behalve van 12.30 uur en 13.00 tot 19.00 uur. Zaterdags na 16.00 uur dicht, zondag de gehele dag gesloten. Via de achteringang kunnen invaliden op een gemakkelijke wijze naar binnen. U moet beslist een kijkje gaan nemen. rithmetrmight. arms :50vBor? Imgfadyoure herewith metrmight. MetdeHrciEtme takeyouinmvi again. Van 22. Rotterdam: Nw. Binnenweg 91, Zwaanshals 361, Middellandplein 30, Meent 52, Groene Hilled ijk 222, Schiedam: Brnera/pst 57 Vlaardingen: Hoogstraat 117.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 3