mmm Delft binnen de Veste getekend door Charles Kemper Unieke opdracht sinds enkele decennia ïlJ 'VRIJDAG 14 APRIL 1978 Door Jan Zwart rt GESLAAGD V' iV-j M f 1 A, Vd .1\r\! gC Vli VD/SC/WW 4 e Marktkramen in de schutse van het Stad huis, getekend door Charles Kemper. Delft „De stad Delft is een droom. Daar ligt het voor een kunstschilder en tekenaar voor het opschep pen. Picturaal is het ge woonweg een prachtige stad met z'n grachten en plei nen," Dat allemaal zegt Charles Kemper, de Rotter damse kunstschilder, die z'n werk er op heeft zitten voor het grote boek, dat medio april door Uitgeverij Elmar op de markt wordt gebracht en waarin maar eventjes veertig tekeningen en aqua rellen van Delft binnen de Veste - allemaal van de hand van Charles Kemper - worden opgenomen. Ruim een jaar 13 Charles Kemper m Delft aan het werk geweest- „Dat komt ei genlijk door een advertentie van de Nederlandse Bak steen-industrie, die ik geïllus treerd had met een tekening van de Brabantse Turf markt", vertelt Charles Kem per mij. „Die plaat bracht de directeur van Elmar, de uit gever A C Roodnat op het idee mij een opdracht te ge ven voor een platenboek van Delft binnen de Veste, zo'n royaal fors boek van 35 bij 30 centimeter, zoals hij ook al had uitgegeven over Am sterdam, Rotterdam en Delft in de 17e eeuw en 18e eeuw, en Nijmegen en de Elf Ste den m oude prenten Zo'n opdracht ervaar je als iets unieks, want je moet wel en kele decennia teruggaan om te zien wat er op dit gebied tot stand is gekomen, op het terrein namelijk van de spe- eifieke topografische teken kunst. En dat is dan het boek van Wenckebach met z'n te keningen van Amsterdamse stadsgezichten, m het begin van deze eeuw En natuurlijk ga je dan enthousiast aan het werk Zeker een man ais Charles Kemper, die in z'n jeugd Haarlem als historisch fijne stad ervoer en m de loop van zijn kunstenaarscarrière zich ontwikkelde tot schilder en aquarellist van haven-, land schap- en stadsgezichten Van Delft zijn er nu veertig aquarellen, pentekeningen en omber kleurige gewassen te keningen gereed Talloze ma len heeft Kemper m de oude Prinsestad zitten schetsen om thuis m z'n witte huis dat er als een voorname kunstgalerie aan de Straat weg in Rotterdam-Hillegers- berg bijligt - al die Delftse krabbels uit te werken „Wat is me", zegt Kemper, „Delft als een leefbare, men selijke stad overgekomen De stad heeft wat je noemt de goede maat, harmonieuze verhoudingen In een stad ais Amsterdam is alles veel ho ger en breder, maar hier kun je over de gracht heen nog mei elkaar staan praten. In de late middeleeuwen heeft de Italiaanse kunstenar Pier- ro delia Francesca eens, wat hij noemde ,.de ideale stad" getekend Zou je zo'n teke ning met Hollandse renais sance huizen invullen, dan zou je ongeveer het beeld van Delft krijgen, want ook hier liggen de bouwkundige verhoudingen en proporties ideaal Kijk maar op de Markt, hoe prachtig op dal piern de verhoudingen zijn tussen Stadhuis en Nieuwe Kerk Een voor Europa uniek plein, mooier dan de Dam van Amsterdam - Of Charles Kemper steeds zc enthousiast en bezield aan het werk is geweest? Vergeet het maar! Soms 2ag hij hel helemaal niet meer zitten „Begrijp me goed. zo'n opga ve en opdracht brengen enorme spanningen mee Op den duur wordt het je moei- lijk en vraag je je af of je het goede niveau wel steeds kunt handhaven Weet je. dan. ïireeg ik het gevoel of ik tegen andere mensen zat aan te werken. Je gaat je realise ren hoe knap in de 18e eeuw, in de bekende topografische periode mannen als Lafar- gue, Jan de Beyer, Pieter Jar> van Liender, de Rotterdam mer Gerrit Groenewegen, Cornells pronk en noem maar op, stadsgezichten ver. vaardigen Daar waren de Venetianen Canaletto en Guardi ook beroemd om En ben. je een tijd lang bezig in een stad als Delft, dan krijg je op, een gegeven moment Jsbt van die kerels en vraag jö" je'af, of je het ook zo goed doet, althans of je diezelfde intentie hebt om zo ver te komen. Is m'n werk wel in hfü/i rang in te passen? Die r**< „Soms leek het, 0 u t le Johannes o irer rug stond toe te kijk Charles Kemper in zijn atelier, bezig aan een aquarel. vraag achtervolgt je. En ver geet niet, als je met Delft bezig bent dan kom je een keer op dezelfde piek te staan, waar Johannes Ver meer geschetst en getekend moet hebben voor het moois- te stadsgezicht, dat ooit ge schilderd is. Kijk dan kan het gebeuren, dat je het ge voel krijgt of die oude Jo hannes over je rug staat toe te kijkenDie mensen, die hebben me er een probleem extra bij bezorgd Maar, nu Charles Kemper de veertig kunstbladen nog weer eens stuk voor stuk be kijkt en omslaat, dan geniet hij er kennelijk van hoe het alles toch fijn is geslaagd. Hij mijmert er nog wat over na „Zo'n pentekening; als je er mee bezig was, lukte die of niet- Zat je ermee te tobben, probeerde je wat te verbete ren, gmg het niet gauw ge noeg, werden sommige par tijen te donker dan kon je er wel mee ophouden en be ter helemaal opnieuw begin nen, Natuurlijk heb ik op die stadsgezichten ook mensen -getekend. Mensen maken het stadsbeeld vriendelijk. Au to's met, die storen en vallen uit de toonKijk eens, hoe mooi het Stadhuis is. Die achterkant met de oudere to ren is eigenlijk nög mooier dan de voorgevelHa, daar heb je het Stadhuis op marktdag met al die kramen en mensen. Dat is eigenlijh Tekening van het „Ou de Delft" voor het royale boekwerk Delft gete kend door Charles Kem per", dat medio april ver schijnt. m'n mooiste tekening, die bij de alleriaatsten hoort. Geluk kig was ik toen wel over m'n inzinking heen Dat alles vertelde me Char les Kemper, van wie ik hier graag nog z'n „levensloop" doorgeef Geboren m 1913 m Heemstede, waar zijn vader inspecteur van politie was, kreeg de jonge Charles al vroeg de smaak te pakken voor teken- en schilderkunst. Zijn vader was namebjk een zeer verdienstelijk amateur- schilder, Na zijn 21ste jaar wordt Rotterdam zijn woon stad, waar hij twee jaar les krijgt van de landschaps schilder P. C van der Wildt, die hem tevens aanraadt naar de Rotterdamse acade mie voor beeldende kunsten te gaan. Gedurende de zesja rige studie zijn daar David Boutz (model tekenen en -schilderen) en voor het gra fisch werk Derksen van An- geren zijn leermeesters. Na de oorlog is het bij de haar- lemse meester H. F. Boot, dat Charles Kemper zich nog ex tra toelegt op het schilderen van stillevens en de studie van het perspectief. In 1940 toen Charles nog op de Aca demie was, wist hij beslag te leggen op een eerste prijs voor zijn schilderij- stadsge zicht van Schiedam m de sneeuw. Een jaar later kreeg hij een zelfde onderscheiding voor een stadsgezicht van Voor burg, en een tweede prijs uit het Willink van Collenfonds voor een polderlandschap m de sneeuw. De Rotterdamse Kunststichting bekroonde m 1950 een Rotterdams haven gezicht van Kemper met een eerste prijs. Allengs is er heel veel werk van hem aan gekocht door archiefdienst en, terwijl ook in het Haagse gemeentemuseum, het Mari tiem en het Historisch Mu seum in Rotterdam, het Spoorwegmuseum m Utrecht en de musea van Schiedam en Bnelle werk van zijn hand is te bezichtigen Char les Kemper heeft ook grote bekendheid gekregen op journalistiek-iUustratief ge bied, daar hij bijkans vijftien jaar actief was voor het Rot- terdamsch Nieuwsblad, de GPD-bladen en de Haagsche- en Goudsche Courant. Voor deze dagbladen lag zijn werk vooral op het gebied van dorps- en stadsgezichten, een arbeid die Charles Kemper 1 ongetwijfeld ook ten goede is gekomen voor zijn unieke be- - zigheid; het maken van acht tien tekeningen, achttien gouaches en vier aquarellen van de oude stad, die nog., altijd bekend staat als Delft binnen de Veste.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 4