i'Pla r. voor Bijdorp sterk achterhaald' m „Gemeente misleidt bevolking 'Had u anders verwacht' Jan Wolke I in Hoekstee I i Trouwen en vergaderen in Trefpunt Rif®? ümi Wat ieder meisje weten moef Districtsbijeenkomst met lekkere kapjes... Feest week aan Mgr. Nolenslaan Wijk vereniging viert jubileum CPN probeert 't commercieel Alles over ;bollen en knollen ■Joop de Jong :in Rijnmond ;raad i -- 99 Forumavond Verwaaijen Weer inbraak bij FC Nieuwiand Nieuwe commandant bij zeekadetten Bingo voor gehandicapten Maassluis heeft weer meer inwoners VRIJDAG 14 APRIL 1978 VD/SC/WW 5 il!llll!llllliIIIIII!lllllllllll!llllllll!IIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!llllllllllll!llll!l!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIIIIIIIIIIII!lllllllllMIIIIIIHMIIIII!linilltllinilllllg Schiedam „Herziening- van het bestemmingsplan voor Bijdorp is noodzakelijk, niet alleen omdat de wet ruimtelijke ordening voorschrijft dat zo'n plan minstens eenmaal in de tien jaar moet worden herzien, maar ook omdat de motieven, die aan het plan voor Bijdorp ten grondslag liggen, zijn verval- len of achterhaald". Schiedam "Ja. had u anders gedacht dan?" In die strekking hebben burgemeester en wethouders geantwoord op schriftelijke wagen van PPH-raadsbd Herman Noordegraaf Het hete hangijzer* vrouwenemancipatie en over he i dsvoorü chting. Noordegraaf had gewezen op een rapport, dat in Den Haag daarover is vervaardigd. De overheid moet in haar voorlichting voorkomen, dat vrouwen een eenzijdige taak en plaats krijgen toebedeeld, staat daarin. "Kent u dat rapport'" wilde Noordegraaf van het college weten "En onderschrijft het college ook de mening, dat met mens en macht gewerkt moet worden aan correcties in de voorlichting, waar van achterstellen sprake is?" vroeg Noordegraaf verder. "Ja." antwoordde het college. "En gaat u er ook iets mee doen?" Het college* "Wanneer u nou met die vraag wilt uitdrukken, dat u verwacht dat wij met instemming van een rapport kennis nemen en dat dan zonder meer aan de kant schuiven, dan betreuren wij dat". Vrij vertaald "Hou nou eens op, want dat is toch logisch?" ttl «Dat schrijven Eiso Blaauw en «Jan Teeuw namens de bewo- «ners van wijk Bijdorp aan de .gemeenteraad, in een uitvoerig verslag waarvan onze krant .woensdag al melding maakte. .Blaauw is voorzitter van de 4 wijkvereniging, Teeuw is coor- w dinator van de commissie wijk- belangen. Gisteren werd be- *kend gemaakt, dat volgende week zaterdag een receptie 'wordt gehouden ter gelegen- "heid van het tienjarig bestaan van de wijkvereniging. Dat gebeurt in 't Trefpunt aan "het eind van de Schietbaan- straat, van twee tot vier uur *s "middags. Het jubileum valt "juist in een tijd, waarin de verdere woningverbetering in "het oude wijkje sterk afhangt van wat de gemeenteraad met 14 de brief van de bewoners doet - Want volgens het oude bestem- - mingsplan uit augustus 1967 is - Bijdorp als woonwijk afge- - schreven en moet het gebied worden ingericht voor ver- -keerswegen en wat groen en recreatie. -,>Het is niet zo verwonderlijk .dat de plannen uit de jaren .zestig achterhaald zijn", aldus _de bewoners, „ais wij beden- _ken dat destijds de verkeer- ^sprognoses werden gebaseerd "op een bevolking van twintig "miljoen mensen in Nederland (in het jaar 2000) en men voor "Schiedam dacht aan honder- duizend zielen (men hoop er nu *75.000 te houden) "Station Nieuwiand, vlakbij de "wijk, is dan wel gerealiseerd, -evenals de aansluiting op njks- - weg 20 en een verbinding naar - Vlaardingen via de Hargalaan, maar het plan voor een provin- - ciale weg 15 naar Delft (langs - de Harreweg) is vervallen; zelfs leeft nu de wens om de Harre- weg vrij van doorgaand motor- verkeer te maken, een totaal ander beeld ^us dan de wegen- aanleg volgens het bestem- mingsplan. Zo is ook het plan om de Schiedamseweg, de hoofdstraat van Bijdorp die tot -Schiedam Zo zwaar valt het ■wethouder Eef Col 16 dat hij na -meer dan een kwart-eeuw m de -gemeenteraad weinig kans -maakt zich te handhaven bij de -raadsverkiezingen van woens- udag 31 mei, dat de CPN uit -nood teruggrijpt naar een 'ka pitalistisch' reclamemiddel* een .stikker moet als extra-lokmid- »del gaan dienen „Collé zelf heeft daarvoor de .Schiedamse ontwerper Hans .van der Sloot benaderd .Na het 'wegvagen' van de com- .mumsten b'j de laatste verkie- .zmgen zou een populair recla memiddel zoals de sticker een "uiterste poging zijn om er nog "bovenop te komen een laatste "redmiddel ..Of het plannetje "wordt uitgevoerd, is nog moei- "lijk te zeggen," aldus Collé. "„want de kosten spelen natuur lijk een rol. De CPN is altijd "een arme partij geweest en •moet uiteraard op de centjes •letten Maar zoals altijd gaan *wjj alles op alles zetten." «Vlaardingen De Vlaardingse .afdeling van de Koninklijke .Maatschappij Tuinbouw en .Plantkunde heeft pakketjes .geïllustreerde lectuur samenge steld over voorjaarsbloembol len en -knollen. Onder de lec tuur bevindt zich een plant- en "bloeikalender. De folders zijn "gratis verkrijgbaar bij het *WV-kantoor m de Visbank. "Schiedam PvdA-fractievoor- "zitter dr. Joop de Jong komt "in de Rijmondraad. Dat is nu "definitief. "De Schiedammer volgt in die "raad J. Stoof op en zal daarom zoals bekend uit de ge meenteraad stappen. Het be- "sluit van het Centraal Stembu reau en de geloofsbrief van De "Jong wordt besproken tijdens ■de Rijnmondsraadvergadenng «van maandag 17 april. aan dorp Kethel doorloopt, om te vormen tot een veelbaans verkeersader verouderd. „Laat Bijdorp nou blijven zoals het is", vinden de bewoners, „want de wijk heeft een stede- bouwkundige opzet, waarnaar hedendaagse plannenmakers juist streven. In de strakke idealen van destijds passen Nieuwiand en Groenoord wel, maar niet de gevarieerde be bouwing van Bijdorp, met doodlopende straatjes waar kinderen nog ongestoord spe len, met kleine bedrijfjes, met veel groen rondom, en in dit verband is het dus interessant om te zien hoe men tegenwoor dig m nieuwbouwwijken juist krampachtige pogingen doet om afwisseling in woningtypes te realiseren". Hoewel Bijdorp is om ringd door rijksweg 20, de spoorlijn van Rotterdam naar Hoek van Holland ert de drukke Nieuwe Dam- laan, is het er plezierig wonen want ook is er vlakbij veel groen (zwem bad Groenoord, Prinses Beatrimpark, park Bijdorp), sportgelegenheid (Harga- park en Margriethal) en nauwelijks verkeer in het wijkje zelf. Maasland De verbouwing van het IVIaaslandse gemeente huis is thans zover, dat de raadszaal niet meer gebruikt kan worden. Dat betekent dat trouwerij en vergaderingen van de gemeenteraad voorlo pig in het Trefpunt zullen plaatsvinden. Dit gebouw is daartoe officieel aangewezen als „huis der gemeente". De maandelijkse raadsvergade ringen worden ir, de grote zaal van het Trefpunt gehouden Trouwerijen vinden plaats in een zaaltje van de naastliggen de Oude Pastorie Naar ver wachting is de verbouwing van het gemeentehuis eind augus tus voltooid De eerstvolgende vergadering van. de gemeente raad op dinsdag 18 apnl wordt aJ m het Trefpunt gehouden. Vooraf is er weer een spreek rechtbij eenkomst, waarbij het gemeentebestuur er op wijst dat het aanbeveling verdient de raad van tevoren op de hoogte te stellen van de vragen. Dit kan door de vragen m te leve ren op de afdeling algemene zaken Deze kunnen dan verm enigvuldigd worden en aan de raadsleden ter hand worden gesteld Tijdens die raadsver- Vlaardingen Robert Long en Oimitri Frenkel Frank hebben hun veelzij dige talenten nu definitief gecombineerd voor een nieuwe Nederlandse two- man-show. Het eerste wat het duo na hun samenwerking in '„Scherts, Satire, Songs ander snoepgoed" gaat brengen heeft de titel „Waf ieder meisje weten moet" meegekregen. In het stuk dat op dinsdag 18 april om 20.5 uur in de Vlaardingse Stadsgehoorzaal wordt op gevoed, draait alles om een pop, de beeldschone en piepjonge Dolly Doll. Ze laten de pop zien wat ieder meisje over de hele wereld weten moet: de hebbelijk heden van arm en rijk, mo dieus en gewoon keurig en niet zo keurig, en natuur lijk de liefde. Ze gebruiken daarvoor een razendsnelle montage van revueachtige scènes, grappen, songs, sketches, trucs en effec ten. Milieu Akliecentrum over Bosdag: Vlaardingen Het Milieu Aktiecentrum Nederland is er be paald niet rouwig om dat het niet door het Vlaardingse gemeentebestuur is uitgenodigd om zaterdag aanwezig te zijn bij de officiële start van de bosdag. Hel MAN vindt het misleidend dat „B ea W de gehele bevolking laat mobiliseren om bomen te planten zonder over de kwaliteit van de grond te praten". De prijzen zijn f 10,-, f 12,50 en f 15,-, C.J.P. en Pas 65 f 10,- op alle rangen. Kaartverkoop vanaf woens dag 12 apnl dagelijks van 10-13 en van 19-21 uur aan de zaal. Robert Long en Dimitri Frenkel Frank in „Wat ie der meisje weten moet". En juist om dat laatste, zo ver moedt het MAN, is het overge slagen zaterdag aanwezig te zijn. Zoals bekend is de kwali teit van de met baggerspecie opgespoten Broekpolder, waar de bosdag wordt gehouden, /eer slecht Een en ander heeft ertoe geleid dat er geen voe dingsgewassen meer mogen worden geteeld Maai* ook bosbouw is volgens het MAN m de Broekpolder een gevaar voor de gezondheid, vooral voor dieren Een derge lijke mening hebben Remi Pop- pe en Jan van Reeven van MAN al eens verkondigd tij dens een van de spreekhalfuur- Coöp zit goed in de lift Vlaardingen De Coop Nieu we Waterweg houdt enkele ge zellige bijeenkomsten voor haar cliënten waar het Neder landse Zuivelbureau - u weet wel, van kaas uit het vuistje... - enkele demonstraties zal ge ven van het maken van lekke re hapjes. Ook worden dia's en films vertoond. De avonden, die om 8 uur be ginnen, worden gehouden op: dinsdag 18 april in gebouw Triangel aan de Fransenstraat in Vlaardingen, maandag 24 april in het gebouw van Chris telijke Sociale Belangen, Lange Haven 73, Schiedam; dinsdag 25 apnl m gebouw Koningshof aan de "Uiverlaan te Maassluis Vóór de NZB-demonstraties wordt een korte vergadering gehouden Op deze agenda staat onder meer het verkiezen van de ledenraad en de bespre king van het jaarverslag. De consumenten-leden kunnen te vreden zijn, want de omzet bij Coop steeg in 1977 aanzienlijk, namelijk met dik vier miljoen gulden tot bijna 38,5 miljoen gulden Een stijging met ruim 12 procent. Wat betreft het in flatiepercentage met betrek king tot de produkten* dit bleef beneden de 6 procent. Een en ander betekent een omzetver dubbeling in de afgelopen vijf jaar Hoek van Holland De au teur Jan Wolkers komt naar Hoek van Holland In het gebouw de Hoekstee aan de Mereatorweg 50 zal hij dins dag om 20 uur een lezing houden De organisatie van deze avond is in handen van de Gemeentebibliotheek Rotterdam in samenwerking met de Rotterdamse Kunst- stichting en de beheerscom- missie van de Hoekstee §j Gratis toegangskaarten kun- ncn worden afgehaald in de Hoekstee of telefonisch wor- jf den besteld onder nummer S 01747-4588 5 Schiedam Volgende week krijgt de Mgr. Nolenslaan een feestelijk aanzien, In de win kelstraat in Nieuwiand wordt dan Manifestatie '78 Mgr. No lenslaan gehouden. Tijdens deze winkelweek wordt bijzondere zorg besteed aan de etalages- Een belangrijke bij drage hiertoe wordt geleverd door hobbyisten van de Schie- damse Modeljachtveremging De Viking, fotoclub Algemene Fotokring Schiedam, model bouw RET van A. F, Theunis- sen en molenbouw van H. J Biersloot. Een keur van model len zal in de etalages worden geexposeerd. De showband OBK zal zater dag middag 15 april in de straat twee optredens geven met de majorettes Op een dei- parkeerplaatsen zal gedurende de hele week een gebakkraam staan In dezelfde parkeerha ven zal op woensdagmiddag 19 apnl het Card my-km derpro gramma worden opgevoerd De goochelaar en poppenkast be ginnen om twee uur De winkelweek wordt zaterdag 22 april afgesloten met brade rie, die van 9 00 tot 16 30 uur duurt. Het geheel wordt dan 's-middags muzikaal omlijst door een boerenkapel. Jan Wolkers. niiiiiiiitiiiiniiiiiiiiiiiniiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiijtnHtEiiiiuiiiiinimmnmimiiiiiEiiiüm tjes, voorafgaande aan raads- en commissievergaderingen. Het caimiumgehalte in de Broekpolder is volgens het MAN veie malen hoger dan dat van de rijstvelden m Japan Bijna 200 mensen kwamen als gevolg van consumptie van rijst van deze sawahs te overlij den en vele baby's kwamen misvormd ter wereld. Dit kan, zo staat voor het MAN vast, ook gebeuren met de vele knaagdieren en vogels m het toekomstige recreatiebos in de Broekpolder Het MAN zou het raadzamer vinden als het gemeentebe stuur de bevolking zou mobili seren in de strijd om de Broek polder veiliger te rnaken voor mens en dier Desondanks zegt het Aktiecentrum achter het bos in de Broekpolder te staan Zaterdag is het MAN in de Broekpolder aanwezig, al was het alleen maar om meer infor matie le verstrekken over de gevaren van de Broekpolderbo dem. Schiedam De jonge politieke partij lijst-Verwaaijen houdt zondag een forumavond in ca fé Quibus aan de Lange Ha ven. Afgewisseld door het Ver waai je n-ensemble en pianist Guus zullen toespraken wor den gehouden door Joke Ak kerman over welzijnswerk. Kees Chnstiaanse over stads ontwikkeling, Dirk-Jan van Eijk over politieke verhoudin gen, plaatsvervangend voorzit ter Peter Becker over verkeer, Quibusdirecteur Peter Pijpers over dienstverlening en Henny Kok over „de nieuwe soepel heid". Verder bestaat het fo rum uit Eva de Koster en Carla den Buytelaer. De lijsttrekker /elf zal inspectie houden. Om half tien begint de reeks toespraken, waarna een discus sie volgt waarvoor ook andere partijen genodigd zijn. Wel is het zo, dat de partij elke aan wezige zondagavond automa tisch als hd zal beschouwen, in het kader van die nieuwe soe pelheid. gadenng wordt tevens een kre diet gevraagd voor grondon derzoek voor het nieuw te bou wen kantoor gemeentewerker», dat achter het gemeentehuis zal verrijzen Op de agenda staat verder order naar een bezwaarschrift van mevrouw J. A Doelman-Verhagen tegen weigering van een bouwver gunning van een bedrijfswo ning en bedrijfsruimten. De voorbereidingen voor de twee de fase van het plan stationsa- straat-Langetaam zijn thans zover, dat een krediet voor bouwnjpmaken wordt ge vraagd Andere agendapunten zijn een garantieverlening voor de stichting tumvuilstortplaats in Hoek van Holland, de vast stelling voorbereidings besluit wijziging bestemmingsplan Doep-West, alsmede de weige ring tot woningbouw van W. F. J. Kohier in de Dijkpolder. Schiedam Tot tweemaal toe is er ingebroken bij FC Nieuw iand in het Hargapark. Dne sloffen sigaretten, een jas, snoepgoed en een tas met een trainingspak en schoenen wer- den begin deze week uit de 1 kantine gestolen. Een dag later werd weer een ruit van het gebouwtje ingeslagen en wer- I den er snoepgoed, een slof si- garetten en tien pakjes shag I ontvreemd De waarde van de gestolen spullen bedraagt 775 gulden. I Twaalf flessen brandewijn met een waarde van 100 gulden ver- dwenen bij disteleerdenj Wan- ders. De flessen stenden voor transport op een wagentje aan de Nieuwe Haven. Schiedam De heer P. A, Legem ate wordt zaterdag als meuwe commandant van het zeekadeikorps Jacob van Heemskerk uit Schiedam geïn stalleerd, omdat de huidige, de heer F. J Bergvelt afscheid neemt. Bergvelt was tien jaar com mandant. De installatie van zijn opvolger vindt plaats op het korpsschip Jan van Gelder - bereikbaar via de scheeps werf 1H C. Gusto. De receptie begint om 15.00 uur. Schiedam Ten bate van de gehandicapten m Schiedam or ganiseert de carnavalsvereni ging „de Rietzeilers" woens dagavond een bingo, ledereen die ouder is dan 16 jaar kan meedoen in de grote zaal van de Christelijke Sociale Belangen aan de Lange Haven 73 Aanvang 20.00 uur. Maassluis In maart is de Maassluise bevolking weer toe genomen met 2671 personen tot 31,772 mwaners. Negentig kin deren werden geboren en het vestigingsoverschot bedroeg 1971. Vorige maand werden elf hu welijken afgesloten en drie ont bonden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 5