SCt: IEDAMSCHE C OU RANT Geen OJC-gebouw op palenveld Jinkeliers klemgezet Plaats voor woonwagens binnen half jaar bekend Schiedammers wel geschrokken, maar niet gewond Bijdorp blijft vrij van „asfaltlinten" Even nummers Nieuwelaan tegen de grond Tijdens aanbieden petitie Krotten koning weer onwillig Van Keveren opvolger Westrate Politie neemt pils in beslag Parkeermetevs in binnenstad Burgeüieester: Geen dode mussen verkopen Bij treinongeluk in Hoek van Holland: Harde confrontatie niet uit de weg gaan Dinsdag 18 april 1978. UNAFHANKEIIJK DAGBLAD _103de jaargang no. 26069— 6 pagina's Broerivest 3 telefoon udmi munitie 288091 - reductie 202506 - kl.irhtrndieiW 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen De heer M.A. van Beveren (CDA) wordt de opvolger van het overleden Vlaardïngse CDA-raadslid Henk Westrate. Westrate reed 's avonds op 4 april op het Rotterdamse Wee- na met zijn auto tegen een lichtmast en overleed enkele uren later aan zijn verwondin gen. In koffiehuis: Schiedam De politie neemt de snackbars en koffiehuizen op de korrel. Steekproefsge wijze worden de zogeheten verlof zaken in Schiedam ge controleerd. Bij een dergelijke controle wer den in een koffiehuis in Schie- dam-Oost 144 flessen pils en een fles jenever in beslag geno men. Kort geleden werd er bij een snackbar in het Westen ook reeds pils in beslag geno men. De drank, die deze zaken niet mogen verkopen, wordt over gedragen aan de provinciale voedselcommissaris. De rech ter zal beslissen of de drank wordt teruggegeven, vernietigd of verbeurd verklaard. VI aardingen Het Open Jon geren Centrum en de wijk- groep Vettenoordsepolder (VOP) zijn gisteravond m de Vlaardtngse commissie voor stadsontwikkeling met een ge meenschappelijke verklaring uitgekomen, waarin staat dat het nieuwe OJC-gebouw met aan de Vettenoordsekade (op het zogenaamde palenvcldje) moet komen. Vonge week lanceerde de VOP het pi an om het OJC-onderko- men te bouwen op het palen- veldje m plaats van aan de Zomerstraat, waar dan huizen gebouwd kunnen worden. Volgens de VOP zou het OJC daar geen bezwaar tegen heb ben althans zo werd donder dag m een extra commissiever gadering (gewijd aan de VOP- zaak) medegedeeld. De com missie voor stadsontwikkeling kon daarin meekomen. Tussen het PJC en de VOP bleek ech ter achteraf een misver stand te bestaan. In het vragen- halfuur van stadsontwikkeling zei Dick Rmgiever namens het stichtingsbestuur van het OJC ..Het gebouw mag volstrekt niet aan het palen veld komen. Het jongerencentrum moet zo dicht mogelijk bij het hartje Na afloop van de bijeenkomst boden de winke liers aan b en v. en de ambtena ren lekkere hap jes en een glaasje aan M .ssluis De Maassluise binnenstad krijgt zeer waarschijnlijk bi ren afzienbare tijd parkeermeters. Wethouder Han Hummelen van stadsontwikkeling deelde dit mee aan de boze winkeliers uit het centrum. Eerder hadden de middenstanders om parkeerschij\en gevraagd, maar het blijkt dat het te moeilijk is om voldoende adequaat tegen fout-parkeerders op te treden. De heer Hummelen verklaarde verder dat een studie over de bïnnenstadsproblematiek met betrekking tot het parkeren in een eindstadium verkeert en dat de resultaten daarvan eind mei, begin juni bekend gemaakt zullen worden. Maassluis Personeel van de gemeentelijke reini gingsdienst van Maassluis heeft maandagmiddag de parkeerplaats achter het secretariegebouw aan de Govert van Wijnkade gedurende ongeveer een uur hermetisch afgesloten gehouden. Het betrof een soort van represaille jegens de winkeliers. Deze hadden die dag hun auto's op diezelfde parkeer plaats gestald. Dit uit protest tegen het uitblijven van parkeervoorzieningen in de Maassluise binnen stad. Schiedam Binnen een half jaar moeten één of meer locaties binnen de bebouwde kom zijn aangewezen, waar woonwagens kunnen staan. Goed begeleide inspraak is daarbij een vereiste. Het doel is een wezenlijke integratie van woonwagenbewoners en „stadsmensen" tot stand te brengen. Met dat unanieme besluit van de gemeenteraad, gisteravond genomen, hebben de bewoners van het kamp op de Schiekade eindelijk officieel hun zin ge kregen Op een onlangs gehou den hoorzitting had burge meester Arie Lems al een toe zegging in die richting gedaan. De raadsvergadering verliep opmerkelijk kribbig, hetgeen alom werd geweten aan de op handen zijnde raadsverkiezin gen. Het besluit over woonwa genlocaties werd genomen naai- aanleiding van een brief van het Landelijk Woonwagen- werk, waar Pvd A'er Ruurd van der Veer met een motie een schepje bovenop deed. CPN- raadslid Aad de Wolf was een van de ondertekenaars; zijn PPR-collega Herman Noorde- graaf betreurde dat hij met was benaderd voor een handte kening, die hij gaarne had ge zet. Daarvoor bood Van der Veer zijn excuses aan. Bijtender was de constatering van Riet Taverne (CDA) de tot nu toe verantwoord, wethouder Eef Collé ken< de mond was gesnoerd; m- plaats van de CPN-bewinds- ttian deed namelijk burgemees ter Lems het woord namens het college, volgens zijn zeggen omdat de problemen van de woonwagenbewoners een zaak van het hele college is en om dat Collé in een lastig parket zit als voorzitter van het woon wagenschap, dat moet opko men voor alle kampen in de regio Westland. „Bedrog" noemde Lems de in drukken, die enkele raadsle den hadden gewekt op de hoorzitting. VVD-raadslid Theo Bakkers voelde zich door die harde term duidelijk aan gesproken, alhoewel de bur gervader zich vrij algemeen bad uitgedrukt. Bakkers was op de hoorzitting namelijk met Lems in de clinch gegaan over mogelijkheden met bestemmingsplannen vol gens de wet ruimtelijke orde ning. De toen aanwezige leden van het college hadden zijn opmerkingen met kunnen con troleren, iets waarvoor de W- D'er geen bewondering kon op brengen. Omdat hij vond dat Bakkers de kansen voor een nieuw kamp door „simpele" wijziging van een bestem mingsplan te rooskleurig had gekenschetst, sprak Lems gis teravond over „verkopen van dode mussen". Om nu te vont komen dat de middenstander* het patkeei- terrein tegen vijf uur zouden vei laten werden enkele grom vuilniswagens voor de ingang van de parkeerplaats gezet Op het zelfde ogenblik vond op de tweede verdieping van de se cretarie een onverwachte be spreking plaats tussen de actie voerende winkeliers en het ol- talhge college van b en v\ Tijdens deze bijeenkomst over handigde koop centrum voorzit ter J van dor Burg aan burge meester Theo van Dijkt.- een petitie, waarin nog eens na drukkelijk cie moeilijke par keersituatie m de binnenstad wordt vermeld Yooits vragen de winkeliers in deze bnef om meer parkeerplaatsen en het invoeren van een parkeer- schijf, zodat iang parkeren mot meei mogelijk is Het kan bijna niet ander-- dan dal de meerderheid der wet houders slechts met moeite" bereid waren deel te nemen aan de bespreking Hoewel burgemeester Van Dijke uit ging van een „ludieke" actie gaven met name wethouder Gré van Eck-Grootvold en Han Hummelen op met mi> te ver stane wijze te kennen dat zij liever een ander soon actie hadden gezien Trouwens, dat was ook de mening van wet houder Isac van der Knaap Gré van Eek „Als u acties voert, voert u deze dan tegen ons (het college, redmaar met tegen de ambtenaren dn? hier buiten staan" Erg boos werd zij toen een der winke liers voorstelde om de tuin van het Dienstencentrum De Schut slui? „nuttiget" te besteden „Ik woon er achter en zie zelden nt rooit men&en in die dure tuin" /ei winkelier Speijer Antwootd van mevrouw Van Eek „Ik wil er met meer ovei praten Daar word ik misselijk van De gemeente had toch nog een tegenzet bedacht. Maandag middag heeft zij de parkeer plaatsen in de binnenstad la ten fotograferen. Er waren ve le lege plaatsen (Zie ook pagina 3) ■- Hoek van Holland - „In geen tien jaar heb ik in een trein gezeten en dan net die éne keer dat ik er wel een neem, kantelt hij", Jan van Kralingcn van de Itotterdamsedijk in Schiedam kan er nog niet goed over uit dat het lot zo grillig is. Met zijn vrouw en dochter Corry Hooijkaas was hij bij de passa giers van de gisteravond bij Hoek van Holland gekantelde trein. Zij werden geen van drieen gewond "AVI zat de schuk er bij hen zo diep in d«n zij een taxi namen naar huis Mevtouw van Krahngen herinnert zich van h'*t ongeluk- ,AVe reden met zo hard. en toen opeens begon de wagon op en neer ti schudden Even verder zakten we lang zaam opzij" Gelukkig zaten we aan de rechterkant van de trern Daardoor maakten we met z-.'n smuk toen hij begon te kantelen" vult haai docht* r aan Volgen1- haai bevonden de cmt gewonden zich alle- maal aan de Imkerkant van de trein, dus de kant die boven kwam te liggen Noch moM ouw Hooijkaas, noch haar ouders maken geregeld gebruik van cle trein Alleen deze keer, omdat zij Ellen, het docht eitje van mevrouw Hooijkaas had den uitgezv. aaid Die was even voor het ongeluk met een klas van de Chustehjkt Mavo voor een schooluitstapje naar En geland vei trokken met de boot van VIaardingen staan En bo vendien. net als de VOP-bewo- ners willen we ook niet m de stank zitten." Bewoners uit de Vettenoordse polder willen namelijk met op die plek wonen, omdat er in de omgeving hanngvervver kende bedrijven 2ijn, die een visgeur verspreiden, Dc* ligging van het palen veld vlak naast de hoge muren van de Lijnbaan wordt door de VOP ook als onverteerbaar ervar en. Een tweede overweging voor de VOP om de plannen te laten varen, was de mededeling dat de architect van het P,JC-on- derkomen, Pedro Homme], dat verandering van bouwplaats een vertraging van bijna drie maanden oplevert. De huisves ting van het OJC dus ook. En dot willen het stichtingsbestuur en de VOP met. Hoewel wet houder Bas Goud na an a«*2e vertraging voor een beslissing, die een jaar of vijftig meegaat met zo erg vond, ging de com missie toch acccord met de bouw aan de Zomerstraat Of er op het omstreden palen- veld nog huizen gebouwd wor den is geheel afhankelijk van een onderzoek, waar de ge meente nog mee bezig is. ,99 Schiedam Krottenkonmg IL J. P. Fennis wil wederom een pandje in Schiedam-Oost niet opknappen. Het Gemeenschap pelijk Administratie Bureau van de grootste particuliere huisbaas in Rotterdam heeft aan de gemeenteraad gevraagd om intrekking van de aan schrijving tot herstel Galilei- straat 29 B. Gisteravond heeft de raad besloten dat verzoek in handen te stellen van de beroepscommissie, zoals het advies luidde van burgemees ter en wethouders. Het enige raadslid dat daar gisteravond iets van zei was Herman Noordegraaf. De PPR- man betitelde Fennis als de personificatie van het specu- Iamendom en wilde dat het college meer gaat doen tegen speculanten, de betreffende huizen laat onderzoeken door bouw- en woningtoezicht en een zo kort mogelijke aan- schrijvmgsprocedure instelt- „Een harde confrontatie met dergelijke speculanten moeten we met uit de weg gaan. Huis jesmelkers moeten alles te vre zen hebben van het stadsbe stuur." Wethouder Chri^ Zijdeveld, net terug van vakantie, zei daarop dat hij met verder kon gaan dan toe te zeggen dat de huizen kritisch zullen worden beke ken. Het toezicht zou volgens hem doelmatiger gaan functio neren bij de reorganisatie van de gemeentelijke worungdlenst. „Meer zeg ik met want uitspra ken kunnen tegen mij worden gebruikt Een goed verstaander heeft echter aan een half woord genoeg." Schiedam Meer zekerheid dan dat hun wijkje „voorlopig met wordt aangetast" hebben de Bijdorpers gisteravond niet gekregen. Wel heeft de gemeen teraad unaniem besloten, dat burgemeester en wethouders ten spoedigste de kaarten op tafel moeten leggen: zodra in het stadskantoor over herzie ning van het bestemmingsplan voor Bijdorp wordt gedacht, willerv de raadsleden dat weten. Komt er een préadvies van het college, dan kan de raad een grotere inbreng hebben dan wanneer het college zelf het- verzoek van de Bijdorpers om herziening „afwerkt", zo bena drukte WD'er Gerard Ver- hulsdonk, nadat echter door drie andere raadsleden was aangedrongen op een pread vies; Nikolaj Dielemans (Pv- dA),' Herman Noordegraai (PPR) en Piet Poot (CDA). Wethouder Chns Zijdeveld liet wel weten, dat herziening van het bestemmingsplan niet zo snel kan als de bewoners van het wijkje wel willen, ook aJ schrijft de wet ruimtelijke or dening voor dat herziening minstens eenmaal binnen de tien jaar moet geschieden. De plannen voor Bijdorp dateren uit 1967. „Een aantal andere bestem mingsplannen, die aan herzie- ri»ng toe zijn, is wellicht nog iets urgenter. Bovendien was ik in mijn beleidsnota van "76 nog erg optimistisch cn blijkt nu, dat aan herziening van al die plannen op korte termijn niet kan worden voldaan. Maar Bij dorp hoeft met ongerust te zijn. Ondermeer uit de inrichting van het gebied rond zwembad Groenoord heeft men kunnen zien, dat wij mets meer voelen voor een zware infrastructuur met grote asfalüinten", aldus Zijdeveld. VI aardingen De gemeente gaat de huizen met even num mers in de Vlaardmgse Nicu- welaan slopen. Dc bewoners zijn hiervan middels een amb telijk schrijven van de ge meente op de hoogte gesteld. Hoewel de gemeente vorig jaar na advies van de bewoners voor meer dan een ton heeft besteed om van de Nieuwelaan een woonerf te maken, staat het nog met vast of er nieuw- bouw voor in de plaats komt. De kans wordt alleen maar 'groot geacht'. De gemeente is lang bezig geweest om de laat ste particuliere panden op te kopen. Daarover is met de ei genaren nu overeenstemming bereikt. Morgenavond om acht uur kunnen m de Burgerzaal van het stadhuis de bewoners met hun wensen naar voren komen. Hierbij zal het alleen gaan over herhuisvesting en pbpts: Holy of het centrum. Volkshuisvesting zou volgens een woordvoerder met al te veel moeite hebben om de ge zinnen aan een nieuw onder dak te helpen. Volgens de gemeente is het on mogelijk in dit stadium te zeg gen of er wel dan niet gebouwd gaat worden: „Dit is mede af hankelijk van de wensen van de bewoners", aldus een amb tenaar. Of daarbij rekening ge houden wordt met het vorig jaar gereed gekomen woonerf staat ook met vast. Tijdens de ze avond knjgen de bewoners voorlichting over subsidies voor verhuis- en hennnchUngs- kosten. Twee panden in de Ridder- straat, de nummers 46 en 48, moeten ook gesloopt worden, daar deze onderkomens gren zen aan de Nieuwelaan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1