SCHIEDAMSCHE COURANT D'66 wil geen bijwagen van PvdA worden Geschiedschrijvers storten zich op gym Vlaardingen krijgt totaal vervoersplan Waar blijft de reinigingspolitie? Minder schepen in Schiedamse havens Uitnodiging van RET-direetie: Loodgietersbedrijf moet uit centrum Nieuwbouw Holy wordt uitgekleed Na boek over Nolet en gezondheidszorg: Plilgi Gemeente Maassluis begint onteigeningsprocedure Autobedrijf ERTA# Commissie praat op 11 mei over Europabouïevard Aanstelling vlot niet Arm verbrijzeld Peuter valt in put met heet water Honden tegen inbraken in kantines? Hans Versluys: Woensdag 19 aprü 1978 >N A F) IA N K ELI J K DAGBLA D 103de jaargang no. 26070_4 pagina's Brovrsvesi 3 telefoon administratie 268091 reductie 262566 klaehtendu-nsi 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen D'66 wil in de Vlaardingse raad een eigen koers gaan varen en geen ,.bijwagen rol" voor de PvdA gaan vervullen. De uit de as herrezen democraten, die gelet op de verkiezingsuit slag kans maken op twee of drie zetels in de raad. spreken weliswaar hun voorkeur voor de socialisten uil. „maar er zijn duidelijke verschillen in beide programma's aan te wijzen". Eén daarvan is het aanstellen van een zogeheten investerings coördinator in gemeentedienst. Deze man of vrouw moet inves teerders (grote en kleine) gaan adviseren en begeleiden als zij iets in Vlaardingen willen on dernemen. De gedachte is vrij nieuw: in enkele gemeenten, waaronder Dordrecht en Bre da. wordt er al met succes mee gewerkt. Of D'66 bereid is eventueel na 31 mei een wethouder aan een college met de PvdA te leveren zei lijsttrekker Ben Warmen ho ven gisteren op een persconfe rentie. waar het program werd bekendgemaakt: „Ik 2eg geen ja en ik zeg geen nee." Belangrijk in het D'66-verkie- 1 zingsprogram is. het leefbaar maken van de moderne wijken. Nummer twee op de lijst desge vraagd: „In Holy-noord is niet één gezellig samenkomen, daar moet watveranderen." Op de vraag 'of er een „bruin café" zou moeten komen antwoordde hij met: „Bijvoorbeeld." Archivaris Van der Feijst (links) en Hans van der Sloot worstelen zich door de notulen van bestuursvergaderin gen van het Noletzie- kenhuis. Schiedam Nadat op maandag 8 mei een boek over de geschiedenis van de ziekenzorg in Schiedam zal zijn verschenen, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Noletziekenhuis, gaan stadsarchivaris drs. G. van der Feijst en publicist Hans van der Sloot zich storten op het stedelijk gymnasium, dat begin volgend jaar precies een eeuw bestaat- Vlaardingen Drs. C. G. van Leeuwen, de directeur van de RET, heeft via een brief 'het Vlaardingse gemeentebestuur uitgenodigd om te komen praten over een zogenaamd totaal vervoersplan voor Vlaar dingen In dit plan moet dan het openbaar vervoer geregeld worden. o Loodgietersbedrijf J. van Leeuwen dat volgens de Maassluise middenstanders uit het centrum in de weg staat. Maassluis Het loodgietersbedrijf van J. van Leeuwen aan de voormalige Lïjnstraat is Maassluis moet zo snel mogelijk weg. Op ent niet mis te verstane wijze heeft wethouder Hari Hunune- Ien de leden van de raadscommissie voor stadsontwikkeling te verstaan gegeven dat de maat meer dan vol is. „We laten ons niet langer aan het lijntje houden", zo zei Hummelen. „Vandaar dan B en W denken aan een onteigeningsprocedure teneinde het bedrijf te dwingen te vertrekken". De desbetreffende loodgieter is de laatste dagen het mikpunt van felle kritiek geweest. Voor al van de zijde van de winke liers uit de Nieuwstraat. Zij vinden - maar ook de gemeen telijke autoriteiten - dat het ADVERTENTIE V.^\r:voórl«ii:óuvfbare 'CC - f ^tV-Boysg-occasions, Vlaardingen De extra raads commissievergadering voor verkeer en vervoer over de aanleg van de Europaboule vard wordt gehouden op don derdag li mei om 20.00 uur in De Deel in Holy-Noord. Op deze vergadering zal een aan tal voorstellen van B en W worden besproken. Ook krij gen de bewoners uit het desbe treffende gebied gelegenheid te spreken. gedeeltelijk houten pand van de loodgieter dat op de par keerplaats achter de Nieuw- straat staat, in de weg staat en te veel parkeerplaatsen opeist. Tijdens het aanbieden van de petitie door de winkeliers aan burgemeester Theo van Dijke - maandagmiddag - spraken de middenstanders vol ergernis over de nu al jaren voortduren de kwestie. Het college kon daar wel begrip voor opbren gen. Zij probeert al bijna vier jaar om het loodgietersbedrijf weg te krijgen en te laten ver huizen naar een industriege bied. Er zouden zelfs al teke-_ ningen van nieuwbouw zijn. Indien de onteigeningsprocedu re werkelijk op gang wordt gebracht, dan nog kan het zeer lang duren eer Van Leeuwen uit de binnenstad is verdwe nen. Immers, er zijn nogal wat mogelijkheden voor de aange klaagde om tegen allerlei be sluiten in beroep te gaan. In een kort commentaar op de bestuurlijke plannen zei de heer J. van Leeuwen dat, ook al zou zijn bedrijf uit het cen trum verdwijnen, dit nog geen soelaas biedt voor parkeerders. „Het spijt mij, maar het is nu eenmaal veel te nauw in de binnenstad. Zij is niet bere kend op zoveel verkeer. Het zou verstandiger rijn als de vrouwen op vrijdagen (markt dag, red,) hun auto thuis laten sëaan, Dat scheelt pas parkeer plaatsen. Deze mededeling deed gister avond directeur J, G. Gerritze van gemeentwerken tijdens de openbare commissievergade ring voor verkeer en vervoer. De kwestie rond het openbaar vervoer kwam aan de orde naar aanleiding van vragen van Ricn Lens velt (SGP). Deze informeerde bij wethouder Bas Goudriaan voor de zoveelste keer in de afgelopen maanden in hoeverre de RET bereid is één der buslijnen te laten lopen via de Amsterdam laan naar de Holysingel, zodat het openbaar vervoer beter bereikbaar wordt voor de bejaarden die achter aan deze singel wonen. Ook mevrouw mr. B. Belling- wout-Ro oden burg zou graag zien dat de bejaarden uit Holy- Noord niet meer zo ver behoe ven te lopen naar de dichtstbij zijnde bushalte. „Enige tijd ge leden kregen zij een beetje hoop," zo stelde mevrouw Bel- Iingwout. „toen er een proefrit werd gemaakt door de HET met enkele ambtenaren. Daar na hebben ze niets positiefs meer vernomen. Ze gaan nu toch wel een beetje wanho- en..." Wethouder Goudriaan kon niet anders- dan beamen dat. de RET-proefrit niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd., Niet alleen moest er te veel worden omgereden, het belang rijkste argument was wel, dat het stukje omrijden veel meer tijd zou gaan kosten. „Gezien de uitnodiging van de heer Van Leeuwen," zo conclu deerde Goudriaan, „hebben wij toch de indruk dat de RET langzaam inaar zeker begrip gaat krijgen voor de noodsi tuatie in Vlaardingen." Floor Quast (WD) kreeg geen antwoord op zijn vraag wal nu precies een totaal-vervoersplan is. Het vage antwoord van de wethouder: „Het gaat hier om embrtonale suggesties, die ab soluut nog niet openbaar ge maakt kunnen worden. Wel past het RET-plan in het voor overleg in het kader van het structuurplan." Mai'i van Opijnen (PvdA) waarschuwde ertegen dat Vlaardingen zich vooral niet te scherp moet opstellen. Liever een maand langer wachten, zo vond hij, en dan het „volle pond" binnenhalen. In de historie van deze onder wijsvorm in Schiedam zullen zij zich verdiepen samen met oud-rector dr. P. J. T. Enden burg en onderwijzer Ton Olde Monnikhof. Aan het boek over de ontwikkelingen in de ge zondheidszorg hebben zij sa mengewerkt met de plaatselij ke huisarts Ch. A. Poll. Het klikt tussen de twee ge schiedschrijvers. „Het boek over Nolet en de gemeentezie kenhuizen heeft mij tvvëeen een- halve maand archiefwerk ge kost," zegt Van der Foijst, „maar dat brengt ons dichter tot het doel: het moest toch actueel, vlot leesbaar, medisch verantwoord maar ook ge schiedkundig degelijk rijn." Van der Sloot: „Voorkomen moest worden, dat delen her schreven moeten worden door dat nieuwe feiten aan het licht komen. Maar het blijkt dat wij de Schiedammers goed genoeg kennen om te weten, hoe be paalde zaken zich vijftig jaar geleden afgespeeld moeten hebben." De arehivaris: „Er is weinig veranderd. Nog steeds Twee reinigingsin- speeteurs aan het werk: het vuil gaat op de kiek voor de rapportage. De aanstelling van deze ambtenaren voor Schie dam vlot niet zo. Schiedam Voor de aanstel ling van een of twee mi lieu - inspecteurs worden voorbe reidingen getroffen door een kleine ambtelijke werkgroep. Met die aanstelling vlot het echter- niet zo best. Op de vraag hoe het met de reini gingspolitie slaat zei wethou der Eef Collé enige tijd gele den: ;rZo ver is het nog lang niet". De werkgroep is nog aan het onderzoeken aan welke l'unc- tie-eisen moet worden vol daan, hoe ze moeten worden ingepast in de salarisschaal en in welke band de functie ingebracht dient te worden. De inspecteurs komen direct te ressorteren onder de direc teur van de VROM-dienst. Een en ander in nauwe sa menwerking met de chef bui tendienst en diverse daartoe aangewezen mensen van an dere diensten. Directeur Eb- oo Kraan zal het niet meer meemaken, want die gaat - zoals bekend - op 1 mei met pensioen. De toekomstige reinigingspo litie zal veel van de tijd cp straat doorbrengen. Als een soort wijkagent, gekleed in een donker uniform met in kleine zilveren lettertjes het woord „reinigingsinspectie" op de mouw. Een belangrijk onderdeel zal het menselijk contact zijn. Een praatje ma ken met de mensen, ze leren hoe ze netjes van het vuil ai' moeten komen, vertellen waar ze naar toe moeten, als in huis de vlooien met de kleedjes weglopen of als de stank van de riolering de 'maaltijd bederft. Verder zul len de inspecteurs bijvoor beeld ook een hartig woordje moeten spreken met Schie dammers die koelkasten, bedspiralen of open vuilnis zakken buiten zetten. Schiedam De Schiedamse havens zijn vorig jaar bezocht door 582 zeeschepen, slechts 4 minder dan in 1976. Uit het zojuist klaargekomen jaar overzicht van de havendienst blijkt dat er 464 zeeschepen kwamen om te dokken en/of te repareren, tegen 446 in het voorgaande jaar. Om te ont gassen en/of schoon te maken kwamen er 75, tegen 98 in 1976. Het aantal schepen om te laden en/of te lossen liep op tot 43, één meer dan in het voorgaande jaar. Gingen er in 1976 nog 7 sche pen na het aanlopen van het schoonmaakbedrijf naar een van de Schiedamse werven, in 1977 waren dat er nog maar 2. Tankercleaning werd dan ook voornamelijk door kleinere sitehepen bezocht. Van de 75 schepen die bij het bedrijf wer den behandeld maten er 51 nog geen 2000 brt. Slechts 6 sche pen maten meer dan 10.000 brt, waaronder één met een draag vermogen van 80.000 ton. Bij de werven arriveerden wel nog een aantal grote schepen: 10 van 80.000 ton, 8 van 110.000 ton, 5 van 130.000 ton en 4 van 150.000 ton. Daarnaast kwamen daar ook twee zogeheten „der- degeneratie" containerschepen aan, alsmede een „iash-schip", ofwel een schip met lichters aan boord. De totale bruto-inhoud van de aangekomen schepen bedroeg 16.326.071 kubieke meter, tegen 17.069.514 in 1976. De totaal verwerkte lading bedroeg vorig jaar ongeveer 42.500 ton, voor namelijk bestaande uit bagger- materiaal en off-shore. Het voorgaande jaar bedroeg dat gewicht 33.000 ton. Schiedam Een stuk pijp van drieduizend kilo heeft gisteren de linkerarm verbrijzeld van de 30-jarige W. van L. Het on geluk gebeurde op de Schie damse werf De Nieuwe Water weg. De Rotterdammer was daar zogeheten schrootpijpen aan het slopen. Door de trilling van een geval len stuk ging een ander stuk pijp, van ruim vijf meter leng te, schuiven en raakte de man. In het Noletziekenhuis, waar hij werd opgenomen, werd ook geconstateerd dat zijn linker been uit de kom was geschoten en .er vermoedelijk nog een of meerdere breuken zijn veroor zaakt. heb je dat eindeloos plannen- maken, die centenbarkerij, en de indruk dat het zo goed gaat." „Het verhaal van een vijftigja rige" gaat het boek heten. Te gen een prijs van 24 ver schijnt het bij In ter book Inter national in een oplaag van 1500. Het boek valt uiteen in drie onderdelen: Van der Feijst beperkt zich tot de historie van de gemeenteziekenhuizen sinds 1800, Van der Sloot duikt in de Noletperikelen en dokter Poll beschouwt de medische hulp in de middeleeuwen en daarna: „Tot de negentiende eeuw had je in een ziekenhuis meer kans om dood te gaan dan erbui ten." Vlaardingen Met 2e graads brandwonden aan beetjes en de linkerarm Is de 3-jarige Leontïne L. uit Vlaardingen naar het Holy-ziekenhuis ver voerd. De peuter viel gistermiddag omstreeks zes uur in een put met heet water. In de put die naast wasserij de Hoop aan de Landstraat staat wordt spoel water van 80 graden, afkomstig uit wassërïjkètëls^ "geloosd. Normaal is de put afgedekt met een betoonnen plaat. Deze bleek gisteren te ontbreken, waardoor het meisje in de put viel. Zij werd door een vrouw uit het water gehaald en thuis gebracht, waarna het na het Holyziekenhuis werd overge bracht. Schiedam Op het stadskan toor wordt druk gedacht om iets te doen aan de voortduren de inbraken op sportcomple xen. CDA-raadslid Piet Roosen pleitte gisteravond op de open bare vergadering van de raads commissie voor vorming en re creatie voor bewaking met honden. „Wanneer de jeugd weet dat zc? op een bewaker en een hond kan sluiten zal ze daar toch wel rekening mee houden," aldus Roosen. Wethouder Herman Posthoorn zei dit idee mee te nemen in de besluitvorming. De commis sie wees hij erop dat de politie reeds staat to trappelen om vier honden aan te schaffen en dat daarmee iets kan worden gedaan. Vlaarflingen De bezuinigin gen van het nieuwe kabinet, met name op het gebied van de woningbouw, zijn nu reeds voelbaar. Dit schrijft fractie voorzitter Hans Versluys van de Partij van de Arbeid. Wo- mngbouwplannen in Holy- Noord worden zijns inziens vol ledig „uitgekleed", voordat er iets wordt goedgekeurd. „We gaan terug naar de een vormigheid en eentonigheid van tien jaar geleden", zegt Hans Versluys. Voorts behoed- ven gemeenten er niet op te rekenen dat er financiële steun uit Den Haag komt, in welke vorm dan ook, voor woningen die na I960 zijn gebouwd. Versluys voorspelt in de ko tsende tijd een harde confron tatie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1