SCHIEDAMSCHE COURANT Centrale voor vrijwilligers Protest tegen nieiiwbouwplan VOORJAAR OP GALERIJ Parkeernota eind april openbaar tegen In beroep weigering bouwvergunning Bewoners Nienwelaan boven aan lijst woningzoekenden Sociale dienst wil meepraten over kunst in uitleencentrum Gordijnen van de gemeente „Herhaling niet meer mogelijk" Bewonersvereniging wil aanvoer bouwmateriaal alleen per schip van Vrouw aan verwon - dingen bezweken Lijk in sloot Poot dringt aan op subsidie Na ongeval heetwaterput rtfei 4 mr*' I Sloop staat vast Donderdag 20 april 1978 (1KAKHANKKI.IJK dagblad _103de jaargang no. 26071 -6 pagina's. Bro.'i'svost 3 - telefoon .idmmi-u .itii-3fiSt)!>l - lod.n-tu- 3(i25tili - kl.ii-hti-nria'riM 144144 SCHIEDAiM EN KETHEE Vlaardingen Als het aan de yjaardingse wethouder Bas Goudriaan ligt krijgen leeg staande huisjes in de Nieuwe- /aan gordijntjes van de ge meente voor de romen om de schijn te wekken dat er toch in gewoond wordt. De bewoners, die allen geher huisvest worden vreesden gis teravond op een straatvergade- fing dat vernielzuchtige jonge lui ruiten van onbewoonde hui zenzouden ingooien. De gemeentegordijnen zouden de oplossing zijn. Schiedam Na een ongeluk in Schiedam is vanochtend de twintigjarige C. A. J. uit Spij- kenïsse overled eiL De vrouw was gisteravond bij het Ketel plein met haar auto uil de bocht gevlogen en van het talud gevallen. Met onbe kend letsel werd zij naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. De passagier, de 26-jarige A. M H. uit Schiedam, werd met een hersenschudding en een hoofdwond naar het gemeente ziekenhuis gebracht. Schiedam De politie heeft vanochtend het lijk van een nog onbekende man opgehaald nil een sloot bij het Schiedam- se wijkje Bijdorp. Vlakbij het - kruispunt van Nieuwe Damlaan en Schiedam- seweg was het lijk, kort na negen uur aangetroffen door een bewoner van de wijk. Vanmorgen kon nog niet met zekerheid worden gezegd of de dode man een Schiedammer is die eerder op de ochtend door zijn vrouw als vermist was op gegeven, omdat hij 's nachts niet thuis was gekomen. Schiedam „Wat staat een goede subsidieregeling voor al le kindercentra in Schiedam nog in de weg?" Gistermiddag is die vraag door raadslid Piet Poot schriftelijk voorgelegd aan burgemeester en wethou ders. De CDA-er wil ook weten of het college nog behoefte heeft aan het rapport over peuter speelzalen dat sn janari in het vooruitzicht gesteld in een raadsstuk, Opheldering wil Poot tevens over het besluit dat burgemeester en wethouders die maand namen om op het laatste moment het betreffende raadsstuk van de agenda af te voeren. Vtaardingen Om te voorko men dat er opnieuw een kind in de put met heet spoelwater van wasserij De Hoop aan de Ylaardingse Landstraat kan vallen is de put gisteren in allerijl afgedekt met loodzwa re betonnen binten. Zoals bekend viel de driejarige Ylaardingse Leonuen L eergis teren in de put met water van 80 graden en moest met brand wonden aan beentjes en Iinke- rarmpje naar het Holy-zieken- huis worden vervoerd En het kader van het onderzoek wil directeur de heer Lips, weinig over het ongeval kwijt Hoe de platen die op de put lagen eraf zijn gekomen, is hem nog niet duidelijk Wel denkt hij dat spelende kinderen de betonnen binten (drie stuks van elk 50 kilo» eraf hebben geschoven waardoor Leontien ui de pui kon vallen Wij hebben er nu zulke zware betonnen platen opgelegd dat herhaling met meer mogelijk ts" aldus de heer Lips Schiedam Een groep vrijwilligers en beroepskrachten is in het water weggebied bezig met het oprichten van een zogeheten vrijwilligerscentrale. Het wordt een bemiddehngs- en servi cebureau dat ondersteunend en aanvul lend werkt voor zowel vrijwilligers ais voor organisaties die met vrijwilligers werken Dergelijke centrales, waar het PPR-raadshd onlangs schriftelijke vra gen over heeft gesteld aan burgemees ter en wethouders blijken in andere steden een positieve invloed te hebben op het bemiddelen tussen vraag naar en aanbod van vrijwilligers Tevens voor het stimuleren en adviseren bij het opzetten van trainingen voor vrij willigers en het ontwikkelen van nieuw, vrijwilligerswerk Aan dit nieuwe initiatief wordt aan dacht besteed op de social-inn-Schie- dam Rien van der Veen van de Stich ting Werkwinkel m Utrecht 2ai daai woensdagmiddag 26 april het een en ander over vertellen Die bijeenkoms« m dienstencentrum De Vier Molens aan de Nieuwe Damlaan 765 begint om half vijf |JlllliniUlllllllllllllimilllllllUIUllll!llllllllllllllimill!llllllllinilllllMIIIIIIIU!ll!IIUI!lllll!lllllllll!llll!lll[ll!llll!l3IMIi:ill!llllll!!llllllllinill[lllllllillllllll!llllllll!llll!lllllllllllll!IIIIIIIUIUIIII!!milllll| Hjéil I Moeder merel was ook niet bang van de fotograaf Vlaardingen Op de galerij voor de flat van de familie Stam aan de Koninginnclaan 103 heeft een merel zich genesteld in een grote klimplant, die in een keulse pot naast de deur staat. Drie weken terug dacht me- vrouw Stam: Wat hoor ik toch H voor getik op de galerij? Ze S ging kijken en was getuige van j= een echt voorjaarstafereeltje H op drie hoog. Mevrouw Stam: 5 „Vader en moeder merel waren druk bezig een nest te bouwen. 5 Met takjes, plastic en papier 5 vlogen de twee af en aan om een nestje m de kruin van de klimplant te bouwen." Mevrouw Stam, een echte na- tuurliefhebstcr is erg blij met ^iitiiiiiiiiiiiiiijiHiuifiiNiiiiiiiiiimiiiiiniiimmiii^ het stukje deur. natuur voor Schiedam Het protest tegen het besluit van burgemeester en wethouders om de vergunning te weigeren voor de bouw van vierentwintig woningen aan de Nieuwe Haven wordt voorgelegd aan de beroepscommissie. Dat heeft de gemeente raad besloten. Mei het collegebes]uit gaan Junker en Ruh BV, zoals be kend, niet akkoord. Dit Schie dams bedrijf wil MUWI in Rot terdam opdracht geven voor de bouw. Namens de firma is dan ook een beroepschrift inge diend door het advokatenkan- toor Van Nolst Trenite Hoogen- raad en Van Velzen. Het college weigert de bouw vergunning omdat een en an der in strijd zou zijn met het huidige bestemmingsplan, waarin op die plaats stadsm- dustrie is gepland. Het advoka- tenkantoor wil anticiperer op het voorbereidingsbesluit dat de gemeenteraad heeft geno men op 19 september, voor de vaststelling van het bestem mingsplan bij de oude gasfa briek in de Gorzen. Vorige week was de bouw van het nest gereed. „Maar nu zit alleen maar moeder merel op de zachtblauwe eitjes te broe den. „Vader merel is m dagen met meer gesignaleerd. De klimplant werd vijf jaar geleden in de pot naast de deur neergezet als een stekkie. „Uit een bos in de buurt van Gro ningen heb ik toen een stekkie meegenomen. Sinds die tijd is de plant gegroeid als kool. heeft onderaan een flinke stam gekregen en een forse kruin boven, waar moeder veilig op haar eieren kan zitten.'1 In navolging van mevrouw Stam hebben trouwens meer bewoners op de galerij-flat planten buiten gezet. De buren zijn ook rn de sas over het onverwachte verblijf van merels. „De kinderen van hiernaast komen 20 nu en dan vragen hoe het met de vogel is. Die kleintjes zijn zo lief, dat ze voor moeder merel niet meer ballen op de galerij. Want stel je voor!" Het diertje is volgens mevrouw al helemaal ingeburgerd. „Als ik de ramen aan het lappen ben, blijft ze gewoon rustig zit ten. Net of er niets aan de hand Het nest in de Klimplant. Mevrouw Stam staat er blij naast niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiimiliMliiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiliiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiimiiiMiinmiiiiiiiiiiiimiliiiiir, Schiedam Bewoners van de Lange Haven zijn bang voor de nieuwbouw- plannen van bouw- en aannemersbe drijf Hijbeek. Men vreest sloop van een aantal oude panden en verzakkin gen van huizen door heiwerkzaamhe den en bouwverkeer. Aan burgemees ter en wethouders en de rijksdienst voor monumentenzorg heeft de bewo- nersvereniging Schiedam-Centrum gistermiddag schriftelijk gevraagd er op aan te dringen dat aan- en afvoer van bouwmateriaal alleen per schip zal geschieden. Het bestuur hoopt dat de pan- den Lange Haven 118 tot en met 122 en Hoogstraat 133 tot en met 139 alleen worden ver bouwd En wel in voor jonge ren betaalbare woningen Te vens wil men dat er voorzienin gen worden getroffen waar door aangrenzende panden bij het heien geen schade oplopen Bestuursleden die aan de ha ven wonen vrezen herhaling var hetgeen onlangs is gebeurd tussen de nabijgelegen Dam en de Korte Haven, waar buurtbe woners na nieuwbouw steen en been klagen over scheuren m der huizen. „Het huidige ver keer veroorzaakt al scheuren genoeg" zo zegt men in de binnenstad In het schrijven aan het college en de rijksdienst in Zeist wordt gesteld dat de betreffende pan den mede het gezicht van de Lange Haven bepalen Ook wordt gevraagd ervoor te zor gen dat de haven en de Hoog straat tijdens de bouw bereik baar blijven voor de brand weer De plannen vooi de bouw van zeventien woningen en drie winkels bestaan al lang. Reeds vorig jaar schreven wij daar over De vereniging toonde zich toen nog niet verontrust. Wel nu het plan inderdaad bij de gemeente is ingediend door dt. firma uit Zwijndrecht die de oude panden onlangs zou heb ben gekocht van Exploitatie Maatschappij Hillegersberg Vlaardingen Bewoners van de te slopen even huizen in de Vlaardingse Nieuwelaan zijn boven op de lijst van woningzoeken den bij volkshuisvesting geplaatst. Bovendien krijgt iedere hoofd bewoner drieduizend gulden, omdat de panden wellicht nog dit jaar plat gaan. Dit geld moet volgens wethou der Bovenberg ook gezien wor den als een tegemoetkoming voor eigenhandig aangebrachte verbeteringen. De gemeente wil snel een einde aan de huizenrij maken, omdat er nu overeenstemming is be reikt met huisbaas Van Vliet, die een aantal panden in de straat heeft verhuurd. De overige panden zijn welis- Vlaardingen De „parkeernota" van wethouder Bas Goud- riaan, waarop de raad al haast een half jaar met smart zit te wachten, komt er nu toch eindelijk aan. De nota had ai december vorig jaar uitgekomen moeten zijn. Tijdens de dinsdag gehouden raadscommissie deelde de ver keerswethouder op vragen van Rien Lensvelt (SGP) mee dat het stuk direct na 25 april openbaar wordt gemaakt. Op die dag vergaderen namelijk b en w en zal een definitief standpunt worden ingenomen. De dag daarvoor wordt over de parkeersituatie in het centrum een speciale vergadering ge houden. De vorig jaar verschenen voor ontwerp-structuurnota, waarin het „gezicht" van Vlaardingen voor de komende tien jaar ver meld staat, iaat in het midden hoe er straks geparkeerd gaat worden in het centrum, In dit verband werd toen gewezen op de „parkeenota" die eind dat jaar zou verschijnen. Vooral ook ,de winkeliers uit de Vlaardingse binnenstad zijn nieuwsgierig naa de uitkom-, sten van het onderzoek en naar het uiteindelijke parkeerplan. Zo is het niet bekend, of er parkeergarages komen - onder, of bovengronds-, of dat er me ters komen. De winkeliers zijn ervan overtuigd dat, als de par keervoorzieningen in het cen trum worden beperkt of ver plaatst naar een achteraf gele gen plaats, dit ten koste zal gaan van hun omzet en van de leefbaarheid van het centrum. waar al eigendom van de ge meente, maar slopen was er niet bij omdat Van Vliet de huizen niet wilde verkopen. Aangezien daar nu verande ring in is gekomen, werden de bewoners gisteren door de ge meente uitgenodigd voor een straatvergadering in de Bur gerzaal van het stadhuis, waar in de wensen van herhuisves ting naar voren gebracht kon den worden- Tevens hebben alle bewoners formulieren ingevuld om in aanmerking te komen voor een ander huis: In Holy of in het centrum. De onderhandelingen tussen de gemeente Vlaardingen en hui zeneigenaar Van Vliet zijn vol gens wethouder Bas Goudriaan „wonderlijk genoeg sneller ver lopen dan verwacht". Vorig jaar rekende het college daar volstrekt niet op, vandaar dat het stadhuis toen besloot öm een ton uit te geven voor de aanleg van een woonerf in de Nieuwstraat Goudriaan desgevraagd: „Het college heeft besloten een woonerf m die straat aan te leggen om de bewoners toch nog iets te kunnen bieden. De huizen waren slecht, zo'n woonerf maakte de woonomge ving iets aantrekkelijker". En voegt er aan toe: „Als b en w hadden geweten dat Van Vliet toch in overeenstemming zou komen met de gemeente Vlaardingen, dan was het woonerf er stellig niet geko men". De kans is groot, dat er nieuw bouw voor in de plaats komt. De nieuwe gemeenteraad zal daar een beslissing over moe ten nemen". Enkele bewoners wilden echter niet verhuizen. Er staan een paar huizen in de even rij die beter zijn dan de rest deze bewoners wilden eigelijk blij ven zitten. w De oneven rij blijft staan. Schiedam De sociale dienst wil een dikke vinger in de pap bij de opzet van een kunstuit leencentrum, dat volgens een speciale commissie van de Schiedamse Gemeenschap het best in de Passage kan komen. De directeur van de gemeente lijke sociale dienst Gerard Smits heen zich nogal eraan gestoord dat m zekere zm al ervan wordt uitgegaan dat kunstwerken uit de contrapres tatie me: zo beleidsstimule- rend" zijn m een kun-tuitleen- centrum Daarom heeft hij zich schril te- lijk gewend tot /ijn collega Ruud Pi Hard directeur van de overkoepelende cultuiele such- Mng die Schiedam rijk is dt' Schiedams*. Gemeenschap of- vei SG Gisteravond liet Pil- lard de brief circuleren tijdens i-en vergader mg van de stich- tingsiaad m zaai Iiene aan de Nieuwe Haven Smits noemt het „nogal mis tig" dat kennelijk scheef wordt aangekeken tegen werk uit de contraprestatie, een tegenwoor dig minder populaire bena ming voor de beeldende kun stregeling (bkr). een soort so ciale uitkering voor kunste naars die als tegenprestatie een hoeveelheid van hun werk moeten inleveren Zo liggen vooral in Den Haag zolders vol ijnet zulk werk, in Schiedam valt dat aardig mee ,Toch heeft de bevolking er meer aan als dat in de Hema tussen de rookworsten hangt dan wanneer het ergens is weg gestopt", zei gisteravond Han- neke Scheeres, opzettelijk over drijvend tijdens de discussie over de criteria voor kunst in <-jfcen unieencentrum Zij hikte vooral aan tegen de veronderstelling, dat kunst bij draagt in de visuele bewust wording van de mens. „Een rare term. "Wie bepaalt dat? Wat krijgt de bevolking er dan straks te zien? We gaan toch zeker niet betuttelen en uitma ken wat goed is voor het volk7-'' vreesde zij Een nieuwe tijdelijke commis sie van de SG gaat zich met ondermeer die vragen bezig houden. nu de andere commis sie ad hoe haar taak heeft ge daan, blijkens de conclusie. Schiedam heeft een kunstuit- l leeneemrum nodig

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1