SCHIEDAMSCHE COURANT Steun aan popfestival in Plantage -- Heisa om - groentekraam 'PvdA manipuleert' Flats op Blokmakerplaats nas» Redding Volksbond mislukt mm Krantenartikel brengt f 2500 in het laatje Politie \eil handel in beslag nemen: Pacifisten worden braaf Directeur vecht onstlag aan PPR over Open Jongeren Centrum: Passage is de grootste verliespost Kleuters bakken ze B bruin Na aanrijding doorgereden Meer vraag naar huizen Auto over de kop Regionale muziek school moet nog even wacliten Vrijdag 21 april 1978 - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - 103de jaargang no. 26072 - 8 PAGINA'S Broers vest 3- telefoon admimsti.itir 268091 - i ed« iet ie 362566 - kUiehtendieriM 144144 SCHIEDAM EN KETHEL SchiedamFinancieel kan er met het popfestival op koningin nedag in de Plantage niets meer mis gaan. De organisatie is uit de zorgen. Klonk m onze krant van een week geleden nog diepe teleurstel ling over de geringe steun vanuit het Schiedamse bedrijfsleven („voor een activiteit, die veel mensen naar.Schiedam trekt"), na het lezen daarvan besloot het Rotterdamse uitzendbureau Unique het tekort van 2500 gulden te dekken. 4^2 m (s" t V'ï/ OW?' -T' De groen- tekraam in Schiedam- West die bur gemeester en wethouders weg willen hebben. De advokaat van Willem de Boom wil die zaak uitvech ten tot bij de raad van sta te. „Daarmee zijn wtj uit de brand", zegt Mattheus Bakker, een van de organisatoren- jon geren uit, wat genoemd zou kunnen worden, sociaal-eultu- reel Schiedam. Jan Koopman, directielid van Unique, vindt 1 mei-konmgin- nedag echt een dag om iets leuks te sponsoren, want dan opent het uitzendbureau een zaak aan de Coolsmgel in Rot terdam. Het Schiedamse bedrijfsleven bracht tot nog toe een schamel bedrag van een paar honderd gulden op „Omdat de organi satie er niet zo deugdelijk uit ziet", is een veelgehoorde uit leg De jongeren wijze echter op de vorige twee jaren, dat m en rond de schelp van de Plan tage het festival werd gehou den, met medewerking van de Tempel, de sociëteit waar Bak ker werkzaam was. Beide keren waren een succes, maar omdat de opzet steeds professioneler wordt, stijgen ook de kosten. Subsidie geeft de gemeente niet. Daarom is nu een stichting voor het Plan- tagefestival m oprichting. „Want -dan is het kennelijk ineens wel allemaal betrouw baar", zeggen de organisatoren schouderophalend. Schiedam - De PSP heeft zich voorgenomen „braaf" de gemeente raadsverkiezingen tege moet te gaan. In het wil- deweg plakken is er niet meer bij De partij vindt het eigenlijk zon de, dat de politie steeds alle spulletjes in beslag neemt tijdens de illegale nachtelijke plakacties. Over een eventueel ont sierend effect van her en der aangebrachte affi ches hebben de pacifis ten zich nog niet uitgela ten Deze week is het besluit genomen De partij is nu alleen nog een beetje bang, dat er stoute PSP'ers zijn die toch met de kwast en potten lijm stiekum op avontuur trekken Gedubt wordt over strenge represaille maatregelen tegen een dergelijke a-politieke handelwijze Staff functionaris bcjaardenwerk stapt op- Schiedam - Martin Jones vecht zijn ontslag bij de stichting raad voor bejaardemverk aan. De geschillencommissie moet binnenkort oordelen of de di recteur/projectleider vorig jaar november terecht op straat is gezet. Wanneer Jones gelijk krijgt moet de stichting, die wordt gesubsidieerd door de gemeen te, opdraaien voor de kosten en een kostbare afvloeiingsre geling. Door het ontslag rommelt het nog steeds bij de stichting. Zo is onlangs nog in het diensten centrum De Vier Molens aan de Nieuwe Damiaan vrijwilli- ger-staffunctionaris Nas Hey- boer opgestapt. „Omdat mijn functies mij na de affaire met Jones zijn ontnomen", zegt de Schiedammer die zich fel kan uitlaten over het dagelijks be stuur, bestaande uit voorzitter mevrouw Poll-Schut, secreta ris Gerard Smits (directeur so ciale dienst), penningmeester Meyboom en dr. C.H.A. Poll. Vlaardingen De frac tie en het bestuur van de PvdA hebben zich met hun houding ron dom het Open Jongeren Centrum controversieel opgesteld. Deze beschul diging uit het bestuur van de PPR in een brief aan de PvdA. Daarmee reageert het op het be sluit van de socialisten de samenwerking met de PPR op te zeggen. De PPR schrijft het gedrag van de PvdA als uiterst grievend te ervaren waarbij enerzijds be grip bestond voor de door de radicalen naar voren gebrachte bedenkingen tegen de nieuw- bouwplannen voor het OJC in plaats van renovatie van de voormalige Ericaschool, terwijl anderzijds getracht werd deze zoveel mogelijk te neutralise ren. Hierdoor voelt de PPR zich door de PvdA gemanipu leerd en zich in een sfeer ge drukt van "op je hoede zijn". „Het zijn met name deze twee aspecten, die onze teleurstel ling en verontwaardiging heb ben opgewekt," Over de gang van zaken ron dom de bouw van het Open Jongeren Centrum in Vlaardin gen voor de periode dat het bouwteam waarvan PPR-wet- houder Rien Bovenberg voor zitter is, nog niet optrad, wen sen de radicalen geen enkele verantwoordelijkheid te dra gen, zo schrijven zij verder aan de PvdA: „Bas Goudriaan draagt de primaire verant woordelijkheid en de positie van Rien Bovenberg is daarbij geen andere dan die van de overige leden van het college". Dat de vertrouwensbreuk aan hen te wijten zou zijn, wijst de PPR voorts volstrekt van de hand: „Immers, het verbreken van de samenwerking is het directe gevolg van de door u genomen beslissing, gebaseerd op de door u gegeven intrepe- tatie aan de gebeurtenissen". „De ledenvergadering van -de PvdA draagt daar de voile ver antwoordelijkheid voor". Hoewel de verhouding tussen de beide progressieve partijen hiermee tot een dieptepunt is gekomen, laat de PPR de socia listen weten dat voor wat hun opstelling voor de rest van deze raadsperiode betreft wethou der Bovenberg zich binnen het college collegiaal zal opstellen en gedragen: „Dit betekent een 2akehjke beoordeling van de overige collega's, hetgeen te vens houdt dat zonodig min derheidsstandpunten moeten kunnen worden overgenomen". Vlaardingen Projectontwik kelaar Eurowoningen gaat bin nen vijf maanden beginnen met de bouw van een duur complex woningen op de Blok- makerp laats. Door de (verplichte) bouw van garages onder de flat worden sowieso de stichtingskosten per flat met 20 000 gulden ver hoogd. Daardoor komen vrij wel zeker alle koopflats boven het plafond van de premie- grens van 139 duizend gulden. Hoewel er nog geen beslissing in de gemeenteraad genomen is over de verdeling premie- en vrijeseetor koopflats, lijkt deze keuze niet meer gemaakt te hoeven worden. De gemeente ging wel akkoord met het ontwerp van het archi tectenbureau Van den Broek en Bakeina. Voor het veranderen van het bestemmingsplan lag Rijn mond eerst dwars, omdat het ontwerp te hoog uit viel naar de smaak van Rijnmond. Hoewel volgens een woord voerder van gemeente VI aar- dingen er nooit officieel be zwaar is aangetekend tegen de hoogte, duurde het toch wel lang voor het advies bij Gede puteerde Staten kwam te lig gen. Wethouder Goudriaan ver wacht dat binnen enkele maan den de bouwvergunning kan worden afgegeven. B en w wil len dolgraag dat er op die plek gebouwd gaat worden. Makelaar Ooms uit Rotterdam gaat de flats verkopen. Ooms heeft er ook voor gezorgd dat projectontwikkelaar Eurowo- rungen de opdracht heeft ge kregen, "Van die zijde was nog geen officiële opgaaf van de kostprijs te geven. Van gemeentezijde kwam het met als een verrassing over dat de flats boven de premiegrens komen te liggen. Volgens Goudriaan zit er nog een lichte kans in dat er mis schien toch nog een paar pre- mie-koopflats komen. Het complex gaat 34 flats be vatten, 34 garages en zes win kels. De bestektekeningen wor den al gemaakt. De eerste paal kan binnen een paar maanden de grond m. Schiedam Het Passagethea ter is de grootste verliespost voor de Schiedamse Gemeen schap, de stichting die als het Vlaardingen - De actie voor het behoud van het Volks bondgebouw „Excelsior" aan de Vlaardingse Oosthavenka- de is mislukt. De gemeente wil het pand niet kopen Per 1 mei gaat de'Volksbond dicht Er worden op dit moment onder handelingen gevoerd met een antiquair, die belangstelling voor het pand heeft Arnold van Wezel, een sjmpa- thisant van de Volksbondge dachte, probeerde in een allei- laatste poging middels een ac tie het pand te behoeden voor sluiting. Allerlei verenigingen, clubs en politieke partijen konden tegen een redelijk bedrag vergader ruimte huren Samen met een aantal „vertegenwoordigers werd geprobeerd bij de ge meente Vlaardingen het pand via een subsidieregeling open te houden De gemeente heeft daai negatief op gereageerd dooi gebrek aan geldelijke middelen De organisaties die gebiuik maken van vergadei i uimte kunnen volgens de gemeente gemakkelijk eldeis aan onder dak geholpen worden overkoepelend orgaan van cul tureel Schiedam kan worden gezien. De programmering van Passa ge heett in de sector passieve cultuur een nadelig saldo opge leverd van ruim tachtig mille, zo blijkt uit de cijfers over 1977. De exploitatierekening van de SG kwam deze week terloops ter tafel. Een tekort, dat in juni 1976 •ontstond m de sector vormings- en ontwikkelingswerk, is aan merkelijk verkleind. Het ver lies van 35 mille werd onder meer door goedlopende cursus sen teruggebracht met 27 mille. Ook een voordeeltje was er bij de „algemene activiteiten", maar dat kwam omdat met incidentele subsidies zuiniger is omgesprongen en omdat vorig jaar de manifestatie ES (ex pressie Schiedam) met door ging. Schiedam Vandaag zou de politie de groente in beslag nemen van koopman Willem de Boom. AI vanaf 1 april willen burge meester en wethouders zijn kraam weghebben van de VlaardIn ge rd ijk. Tegen dat besluit heeft de Schiedammer echter protest aangetekend. Hij piekert er namelijk niet over om zijn „stekkie" te verlaten. Zijn advokaat wil de zaak zelfs aanhangig maken bij de raad van state. Reeds drie jaar staat de 31-jari ge groenteboer met een kraam nabij de Rembrandtlaan. Na een jaar kreeg hij telkens ont heffing voor slechts een paar maanden. Eén keer is hij al op verzoek van de gemeente naar de andere kant van het kruis punt verhuisd Op 28 maart kreeg De Boom echter een bnef van de ge meente waarin stond dat per 1 april geen ontheffing meer werd verleend. Omdat de groenteboer sinds die tijd toch - zoals gebruikelijk - op dins dag, vnjdag en zaterdag zijn standplaats heeft ingencht heeft hij al een stuk of zes bekeuringen gehad. Een. poli tieman van de afdeling bijzon dere wetten kondigde deze week aan dat zijn handel m beslag zou worden genomen als hij er vandaag weer zou staan. En dat allemaal omdat de Schiedammer een bedreiging zou vormen voor de drie groen tewinkels in de buurt „Onzin", aldus De Boom, „als Lk met een wagen langs de deuren ga dan zou ik ze meer duperen. Daar heb ik een ventvergunning voor, maar ik mag het met van de dokter. Vanwege rugklach ten ben ik daarvoor afgekeurd. De mensen moeten toch zelf weten waar ze kopen". Het college van b en w wil De Boom laten verhuizen naar het Heijermaiisplem in Groenoord. Advokaat mr E. C. M Wage- makers: „Volslagen inaccepta bel. Nog los van het feit dat het weer tijdelijk is en De Boom dus op een schopstoel zit. De locatie is echter ongelukkig. Het biedt geen enkel perspec tief. Het is een wijk met een beperkt aantal woningen, waarvan bij een groot deel de bewoners overdag elders zijn. Het is trouwens een parkeer terrein aan het eind van een doodlopende straat, dus er is ook geen bedreiging voor win kels in de buurt. Het trekt een geheel eigen publiek aan. Van leegloop van winkels is tot op heden geen sprake. De motiva tie van de gemeente mist een deugdelijke grondslag". Vlaardingen De Vlaar dingse politie heeft een inwo ner van deze stad kunnen ach terhalen, die woensdagavond na een aanrijding met zijn au to er vandoor ging. Het betreft de 31-jange M.C.- M H., die op de Eindhoven- straat tegen een geparkeerde auto aan was gereden. Bij zijn aanhouding, enkele uren later, bleek, dat de man onder in vloed van alcoholhoudende drank verkeerde. De bloed proef werd genomen. De perso nenauto van de man werd voor technisch onderzoek naar het bureau gebracht Tegen de ei genaar werd pro ces-ver baal opgemaakt Schiedam Het aantal wo ningzoekenden in Schiedam is in maart weer toegenomen. Op de wachtlijsten van het bu reau huisvesting stonden met ingang van april 4201 mensen genoteerd. Maart begon met 4089 geregi- streerden. Bij het bureau, dat geen öEorstrommg van poten- H3™" ,st v0r" hiiTcrl nsnr not ?/%c*nhQt«sn riuop. tiele klanten. Van een onder- steunende functie van winkels j is ook al geen sprake". De advokaat van het bureau Dutilh, Van der Hoeven en Sla ger in Rotterdam wijst er nog op dat door de gedwongen ver huizing de opgebouwde klan tenkring verloren zou gaan. Het is voor hem onbegrijpelijk dat de huidige standplaats m het Westen niet meer wordt getolereerd. Er zouden helemaal geen klachten van omwonenden zijn. „De groentekraam vormt Rotterdam Na een aantal malen over de kop te zijn ge slagen in een personenauto zijn de 24-jauge bestuurder A Mei- dam uit Rotterdam en zijn achttienjarige passagicre M J. Willems uit Breda in bewuste loze toestand naar het Leyen - burg-ziekenhuis m Den Haag vervoerd. Het ongeluk gebeur de op de Dirk van der Burg- weg in Hoek van Holland, A. Mtudam verloor de macht over het stuur en reed de midden berm in, waar de auto na enige malen over de kop tc zijn ge slagen tot stilstand kwam Bei de inzittenden van de auto heb ben v/a ar schijn lijk hersenletsel opgelopen. Brood bakken met een koksmuts op m een echte bakkerij, is dat niet de droom van vele kleuters? Die werd voor de kinderen van de kleuterschool Pippeloentje m Vlaardingen bewaarheid. Al enige tijd had het onderwerp „de bakker" op school centraal gestaan met als hoogtepunt een bezoek aan de Vlaardingse bakkerij de Ridder. Zelf brood maken de kleuters .bakten ze bruin. Zelf kneden, rollen, vormen, versieren en intomen in een grote krentenbol bijten. Wat wil je als kleuter nog meerT huisd naar het zogeheten twee de stadskantoor aan de 's-Gra- velandseweg, klopten de vorige maand 1080 personen aan. Van alle woningzoekenden is een groot deel (1850) voldoende gehuisvest, volgens de normen van de gemeente. De grootste vraag naar woningen blijkt te bestaan bij aanstaande echtpa ren en alleenstaanden van ou der dan achttien jaar. Vlaardingen Het zal •nog zeker een jaar aanlopen alvorens de regionale muziek school in Vlaardingen een feit is Wel stellen b en v. vooi aan de laad akkooid ti gaan met de gemeenschap pelijke regeling In de tussenliggende penodv k<*n dan gezocht wot- den naar een duecteui van de school en kun nen allerlei voorberei dingen zoals het aan trekken van de overi- t ge vakleerkrachten worden getroffen. In de gemeenschappe lijke regeling doen ook de bu urge meenten Maassluis, cn Schiedam mee De Maassluxse laad is inmiddels reeds, akkoord gegaan mot de regeling, die van Schiedam zal zich er in een later stadium ovei buigen De aanloopkosten vooi Vlaai dingen liggen aan de hoge kant B en v» stellen de raad name lijk vooi te beginnen met 100 000 gulden en dit bediag jaarlijks met eenzeitcte bedrag te \erhogen Dat komt neer op in totaal 2,8- nuljaen gulden

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1