SCHIEDAMSCHE COURANT Badorp d ubt over beroep bij provincie Eerste paal voor Holypoly Uitstel voor opbouwwerker Con imissüe gepikeerd Het midden van de stad Filmsterren, naar Schiedam Herziening bestemmingsplan van gemeente afdwingen Korhoenlaan bezel TURKSE OLIEBOL Identiteit lijk bekend VOO*""a Schiedam zegt 't met bloemen Illegale eenders opgespoord Wegomleiding door asfaïtering Familie vindt 75 kilo nootjes M mm Wie voert hier wanbeleid...?" Borrel op, auto tegen paal Maandag -4 aprU 1978ONAFHANKELIJK dagblad ,103de jaargang no. 26073-.6 pagina s Brorrsvcst 3 tt'li'fuon yrtmmislralu» 2GS09I rcdurtio 262566 - kladlInieiienM H-H44 SCHIEDAM EN' KETHEL Schiedam Voor filmopnamen wordt aan de Lange Haven de klok volgende maand een eeuw teruggedraaid. De Duitse cineast Werner Herzog zal daar twee da gen lang een be langrijk gedeelte opnemen van de nieuwe speelfilm Nosferaiu. Het verhaal Is ge baseerd op het boek Dracula van Bram Stoker en gaat over een koopman die op reis gaat en in de ban raakt van een vampier, Gefilmd wordt ondermeer de aankomst van de boot Demeter, waarvan de be manning dood is. Op dit „Spook schip", waarvoor de Charlote Rho des uit de televi sieserie The One- din Line wordt gebruikt, is wel de vampier waar de film naar Is ge noemd. Voor deze belang rijke scène wordt de Lange Haven op 22 en 23 mei volgestouwd met grote zeilboten en komt onder ande ren de bloed mooie Franse filmster Isabelle Adjani naar Schiedam. Meer over dit gebeuren vindt u op pagina drie van deze krant. Druk was het in de Mgr Nolenslaan, zater dag. Kan ook niet anaers, zullen de winkeliers uit de Schiedamse wijk Nieuwland gedacht hebben bij het opzetten van de braderie in die winkelstraat. Per slot van rekening, de binnenstad wordt dan wel altijd gezien als het centrum, hei hartje van de stad, maar in feite is dat het Nieuwlandplein: dat ligt precies in het midden en vlakbij, om de hoek al, is de Nolenslaan, dus daar komen vanzelfsprekend veel mensen. Iets verderop ligt Bijdorp, ook al zo'n tactische piek, een wijkje precies tussen Nieuwland en Schiedam II, ook we! aangeduid als Groe- noord/Kethel of als „Noord". Daarom ook was het tamelijk druk en meer nog gezellig, toen zaterdagmiddag de tienjarige wijkvereniging van Bijdorp een receptie hield, waar onder anderen de burgemeester, enkele gemeente raadsleden (Lansbergen, Posthoorn, Verlinde) en andere wijkverenigingen en ook voetbal clubs zich lieten zien. Schiedam De Bijdorpers overwegen bij de provincie in beroep te gaan tegen het besluit van de gemeente raad over hun wijk. Woensdagavond wordt daarover vergaderd door de commissie wijkbelangen, een zelfstan dig werkende afdeling van wijkver eniging Bijdorp. Schiedam Tweehonderdenzes tig- Schiedamse gezinnen krijgen gratis bloemen. De boeketten worden zomaar, als aardigheidje, aangeboden door een aantal winkeliers. De ontvangers behoeven hier niets voor te doen of te kopen. De eerste vijf boeketten worden deze week aangeboden aan sigaren magazijn Van Hou se! t, slagerij Gerrit Hoorman, tclevïsiezaak. Ge broeders De Veld en interieurverzorging G. C. Veringmeier. Deze bloem enak tie duurt een jaar. Maassluis Veel Maassluizere weten wel en velen weten niet wat Holypoly is. Wethouder Gré van Eek sloeg er vrijdag middag de eerste paal voor. Holypoly is in Maassluis de populaire naam voor de depen dance van de polikliniek van het Vlaardingse Holyziefeen- huis. Deze dependance zal in 1979 worden ondergebracht in het gezondheïdsgebouw, dat dan gereed zal zijn. De eerste paal is geslagen in de groene driehoek die gevormd wordt door de Westlandseweg, de Ou de Maasdijk en het complex bejaardenwoningen van De Vloot. Niet alleen Holypoly zal er in worden ondergebracht Wet houder Gré van Eek van socia le zaken noemde ze vrijdag na het slaan van de eerste paal allemaal netjes op. 1 de schoolartsendienst (een regio nale instelling); 2 Interkruis (ontstaan na het opgaan van Oranje Kruis in Groenekruis- vereniging); 3 de Holypoly, de dependance van het Holy- ziekenhuis. Het onderzoeken, van school kinderen behoeft straks niet meer te gebeuren in het „hoofdenkanxertje" van de di verse scholen, verzuchtte de wethouder, Ook behoeven de jonge moeders die met hun kleuters naar de zuigelingen en kleuterbureaus van Inter kruis komen niet meer hun kinderen in tochtige koude ruimten uit de kinderwagens te halen. In het gezondheidsgebouw kunnen zij het kind en kinder wagen naar binnen rijden. Ook is het leed geleden van de oude gebouwen, waarin het Groene Kruis gevestigd was. Niet dat die gebouwen bouwvallig zijn, maar ze zijn nu eenmaal niet geschikt voor het doel waar zij nu voor gebruikt worden. Oude gebrekkige of slecht ter been zijnde mensen behoeven niet meer in smalle gangen te wachten of trappen op en af te lopen. Ook de parkeerruimte rond het nieuwe gezondheids gebouw is voortreffelijk. De wethouder vond wel dat het lang geduurd had eer men met de bouw kon beginnen. Vier jaar is men er al aan bezig en nu pas gaat de eerste paal de grond in. De directeur van de bouwmaatschappij Hevomij uit Veghel, A. J. P. van de Heuvel, wist te melden dat het wachten nu snel voorbij zou zijn. Kerst mis 1978 zal het gebouw in ruwbouw klaar zijn, voorspel de hij. Vlaardingen Tokai in Vlaar dingen is niet de naam van een Chinees restaurant, maar die van een illegale zender. De politie spoorde hem op en nam de installatie in beslag van de 57-jarige H. G. C. uit deze stad. Tegen hem werd proces-ver haal opgemaakt Eveneens in samenwerking met de radio controle-op sp oringsdienst van de PTT spoorde de politie een vrouwelijke zendamateur op, de 55-jarige J. S.-v.d. M. uit Vlaardingen, die regelmatig de ether in ging onder de naam Stella Vlaardingen. Appara tuur werd in beslag genomen en tegen de eigenaresse proces verbaal opgemaakt. Vlaardingen De burgemees ter Fruissingel en de Van Bee- thovensingel bij het gedeelte tussen de Mahlerstraat en de Soeudalaan worden woensdag voor alle verkeer afgesloten, in verband met de asf alte ring^ werkzaamheden van de op- en afritten van de Van Beetliovensinge! en de Burge meester Fruissingel. Ook de Maassluisedijk tussen de Zomerstraat en de Marnix- laan wordt afgesloten. Borden zullen de wegomlegging aange ven. Ruim driehonderd de monstraten hebben za terdagmiddag de voor het normale verkeer af gesloten Korhoenlaan/- Patrijslaan in de Vlaar dingse wijk Holy-noord gedurende drie kwartier bezet gehouden. Het is de tweede maal dit jaar dat dit is gebeurd. De actie die een vriende lijk verloop had, werd gevolgd door een korte demonstratie door de wijken. Zoals bekend willen de bewoners uit- dit deel van Vlaardingen dat de busbaan voor alle verkeer wordt opgenge- steld. Vooral het verkeer van en naar Schiedam zou daarbij baat hebben. Thans worden de bewo ners gedwongen onge veer vier kilometer om te rijden. De demonstra tie moet worden gezien als een schot voor de boeg vlak voor de spe ciale vergadering van de raadscommissie voor verkeer en vervoer die over emge weken wordt gehouden en die gewijd is aan de busbaan en de toekomstige Europabou levard. Na de demon stratie is er nog een ge- spek geweest met loco burgemeester Klots. De ze beloofde de grieven nog eens over de bren gen aan het college. Schiedam De familie Du Chenné zit opgescheerpt met zo'n 75 kilo olienootjes. Een hele baal. Die. hebben ze go- vonden op de Horvathweg. De vreemde vondst Is aange meld bij de politie, waar men de noten op deïijst van gevon den voorwerpen heeft gezet Over de baal, die opvalt tussen de sleutels die zoals gebruike lijk in grote getalen. op de lijst staan, zegt mevrouw Du Chen né: „Mijn man is die wagen nog achterna gereden, maar raakte 'm kwijt". Schiedam De gemeente heeft van het ministerie van cultuur, recreatie en maat schappelijk werk (enn) tot l januari 1979 uitstel gekregen om een plaatsje in te ruimen voor een opbouwwerker. Ei genlijk had de vacature van een opbouwconsulent stads vernieuwing al op maandag 1 mei aanstaande omgebogen moeten zijn in die van een opbouwwerker; toen het er naar uitzag, dat die termijn niet gehaald zou worden, heeft de stichting Schiedams werk geversinstituut ten behoeve van opbouwwerk (SSWO) ver zocht om uitstel. Het ombuigen van de functie van een opbouwconsulent in die van opbouwwerker is de enige mogelijkheid geworden voor de gemeente Schiedam om nog zo'n beroepskracht in de wacht te slepen voor"coordi- natie van wijkactiviteiten. Het gaat daarbij dan om de oude wijken; in Schiedam-Noord is Jos van der Lugt al werkzaam, het woonwagenkamp heeft Hans de Bruijn, Alleen over de invloed, die de gemeente zou mogen hebben op de toekomstige opbouwwer ker, zijn de SSWO en de ge meente het zeer oneens. De stichting vindt een dergelijke invloed kwalijk, omdat het af breuk zou doen aan de positie van de opbouwwerker als con tactman tussen gemeente en burgerij. Overigens zou de PvdA-Schie- dam proberen via het parle ment de staatssecretaris van erm ertoe te bewegen alsnog twee opbouwwerkers voor Schiedam aan te stellen. Con tact met de kamerfractie is in middels opgenomen. De raad had besloten eerst een préadvies van burgemeester en wethouders af te wachten, al vorens een beslissing wordt ge nomen over herziening van het verouderde bestemmingsplan voor het wijkje tussen Schie dam-Noord en de spoorlijn Rotterdam/Hoek van Holland. De bewoners van Bijdorp had den via de commissie wijkbe langen en de wijkvereniging schriftelijk bij de raad aange drongen op herziening, omdat het bestemmingsplan meer dan tien jaar oud is, derhalve al herzien had moeten worden (volgens de wet ruimtelijke or dening) en bovendien veel on zekerheden met zich mee brengt Wethouder voor stadsontwik keling Chris Zijdeveld had een week geleden tijdens de raads vergadering echter laten weten, dat herziening nog wel enige tijd kan duren, niet in de eerste plaats omdat er zoveel proble men rond Bijdorp zijn, maar omdat andere verouderde be stemmingsplannen wellicht nog enige voorrang hebben. De Bijdorpers vinden nogal vreemd, dat er zoveel plannen verouderd blijken, maar dat neemt niet weg dat zij graag zekerheid willen over het voortbestaan van hun wijk. De wethouder zei dan wel dat Bij dorp de komende jaren met weggevaagd zal worden, maar de bewoners vinden dat de woonfunctie voor een veel lan gere termijn (blijvend) moet worden gegarandeerd. Met die zekerheid zou de laatste schroom zijn weggenomen, die er nu bij sommigen nog is om hun woning zelf grondig op te knappen. Gewezen wordt op het speci fieke karakter van het wijkje, als broodnodige afwisseling tussen de omliggende hoog bouwwijken zoals Groenoord en Nieuwland. Woensdag wordt besloten, of de provin cie zal worden gevraagd de gemeente Schiedam te dwin gen het bestemmingsplan voor Bijdorp te herzien. a Het was een gezellig onderonsje, vrijdagmiddag. On derwijswethouder Ton Kloots uit Vlaardingen, temidden van enkele knappe Turkse jongedames uit de hoogste klassen van de Govert Maanschool en de Theo Thijssen- school. Zij- kwamen de wethouder met een bezoekje vereren, omdat die dag het Nationaal Turks Kinderfeest werd gehouden. En dat wilden zijn hem even komen vertellen. En hoe gaat dat dan? Je komt toch niet met iege handen? Vandaar dat de aanwezigen in de burgemees terskamer even later na de ontvangst heerlijk zaten te smullen van zelfgebakken Turkse specialiteiten, zoet waren. De naam? Moeilijk. „Noem het maar Turkse oliebol", zei een van de schonen schalks in vlekkeloos Nederlands. Tsja, dat krijg je zo als je al acht jaar in een ander dan je eigen land woont.... iiiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiMiiiiianiiiiiuiiiiiiiHiiiiiiiniiininiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii JJ Vlaardingen Uitspraken in het artikel „Te weinig geld voor vakantie-activiteiten", geplaatst in onze krant van vrijdag 14 april, zijn de Com missi e Vakantiebesteding van de Vlaardingse Raad voor Jeugd- en Jongerenwerk (VRJJ) in het verkeerde keel gat geschoten. Coirie van de Berg, een der medewerksters van de werk groep stedelijke vakantieactivi teiten (WSV), haalt hierin fel uit naar de commissie. Reden: de commissie kan of wil geen minimiim-jeugdloon uitbetalen aan de medewerksters van de werkgroep. „Als een jeugdwerkster-m-spe vindt dat de commissie een wanbeleid voert", zo reageert penningmeester Cees Bot van de commissie vakantiebeste- ding van de VRJJ scherp, „dan moeten wij dat verwijt terug kaatsen. Wij beschikken over de gegevens die gevraagd wor den, maar afgesproken was dat de werkgroep zou komen met eigen ideeën met een bijbeho rende begroting. Wie voert nu wanbeleid?" Kennelijk doelt de heer Bot op het te late insturen van de be groting van de werkgroep. Bo vendien lag deze aan de hoge kant, te weten bijna 42.000 gul den. Het tegenvoorstel van de commissie was een stuk lager: 31450 gulden. Dat de begroting van de werkgroep zo hoog xs, komt omdat zij het minimum jeugdloon had doorberekend. Op het voorstel van de com missie is nooit meer officieel gereageerd. Want op de verga dering waarin een en ander aan de orde zou komen, schit terde de werkgroep door afwe zigheid. Met het verwijt van Corne van de Berg dat er geen vrijwilli gers te vmden zijn voor het vakantiewerk, omdat zij daar voor te weinig betaald krijgen, is Bot het met eens. „Vrijwilli gers zijn naar on2e mening ze ker te vinden", zo zegt hij. „Dat hebben de voorbije jaren over duidelijk bev/ezen. Aan deze vrijwilligers werd een vergoe ding betaald van 100 tot 150 gulden per week. Enthousiaste vrijwilligers 2agen dit niet als loon, maar als een extraatje, naast het werken met kinderen in hun vrije tijd". De kwestie rond het minimum jeugdloon voor de medewer kers van de WSV loopt al ge ruime tijd. Ook vorige zomer dreigden er moeilijkheden. Vandaar dat na afloop van de zomeractiviteiten werd afge sproken te proberen de moei lijkheden uit de weg te ruimen. Het ziet er niet naar uit dat de zaken er spoedig wat beter voor staan. Schiedam De identiteit van het stoffelijk overschot dat gistermorgen werd gevonden in een sloot bij het wijkje Blij- dorp is vastgesteld. Het be treft een 71-jarige Schiedam mer. Volgens de politie is er geen misdrijf in het spel. De man, die bij de Rijnmond MTS aan de Schiedamseweg door een buurtbewoner werd gevonden en onder grote belangstelling uit het water werd opgehaald, blijkt zich van het leven te hebben beroofd. Vlaardingen Bij een ongeval met zijn auto raakte de 29-jarige S. van H. uit Schiedam licht gewond. Tevens maakte de politie proces-verbaal tegen de man op, omdat hij met alcoholhoudende drank achter het stuur van zijn wagen was gekropen. De man reed door die drank een lantaarnpaal op de Mr. L, A. Kesperweg omver, nadat hij bij een inhaalmanoeuvre de macht over het stuur had verloren. De Schiedammer kon ter plaatse door de GG en GD aan enige schaafwonden aan het hoofd worden behandeld. De politie nam de bloedproef af.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1