Ministerie is bezig stiekem te College trekt bij Van Agt aan de bel i >urg. van Haarenlaanl voor industrieverkeer? T a tl k ere lea nin g bijna schaakmat Middenstand wil blauwe zone in centrum Maassluis BMW roept weer op tot acties HAVO bezoekt Vlaardingen Alternatiefvoor Zuidelijke Randweg: Koopavond naar de donderdag Giffelikken verloren Gestolen tas in we-stortbak Autobedrijf ERTAN 7# Hans Kombrink (PvdA) in Vlaardingen: Breng Schiedam in ministerraad GEEN PARKEERMETERS OF -BEWIJZEN: fm op somma: film op dondhpbasi „ROLLING STONES IN THE PARK" „DE SEINPOST" „Zwakke beurt" op hoorzitting raad van state 'fSilk' Snelheidsbeperking voldoe! nieï SCHiEDAMSCHE COURANT Woensdag 26 april 1978 - ONAFHANKELIJK DAGBLAD Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendicnst 144144 -103de jaargang no. 2607o_6 pagina's SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen Ruim honderd leerlingen van de vierde klas van de HAVO van de Professor Casimir Scholengemeen schap waren gisteren te gast bij hun eigen ge meente Vlaardingen. Zij brachten een bezoek aan het hoofd van de af deling juridische- en ka binetszaken, mr. P. C. Franken, aan commissa ris B. van Toledo van politie, geneesheer-direc teur j. H. Trommel van het Holyziekenhuis. T. Goedknegt, waarnemend waarnemend hoofd van de afdeling sport, recrea tie en jeugdzaken van de gemeente, gemeente-ar chivaris Th. Poelstrain het Folkcentrum Assu- rancetourix aan chef P. Boschman van het bu reau jeugdzaken en in het Hoilandiagebouw aan M. Bot, chef bureau cul turele zaken. Aan het eind van de dag werden de scholieren tenslotte nog door burgemeester Wun Kieboom ontvan gen. Vlaardingen Het ministerie van volkshuisvesting is bezig op een stiekeme manier te be zuinigen. Deze beschuldiging uitte gisteravond Tweede Ka merlid Hans Kombrink (PvdA) tijdens een spreekbeurt voor zijn partijgenoten in Vlaardin gen. Samen met Hans Versluys, de fractievoorzitter van de PvdA in de "Vlaardingse raad, sprak Kombnnk over de problemen in de stadsvernieuwing. Er wordt volgens Kombrink reeds nu afgeweken van be staande subsidieregelingen, ter wijl de sanerings- en recon- structiepot met evenredig wordt aangevuld. „De knelpun ten in het stadsvernieuwingsbe leid zullen, ook m Vlaardingen en omgeving, steeds meer voel baar worden", zo waarschuwde de Haagse parlementariër. „Ik dring er derhalve bij u op aan ons direct te waarschuwen als het handje wordt gelicht met de geldende regels op dit ge bied". Hij rekende de PvdA-ieden voor dat het kabinet m de_ ka mende jaren circa 1,4 miljard gulden wil bezuinigen op de woningbouw. Dc vraag is ai- leen op welke manier. Hans Versluys ziet de toekomst daarom tamelijk somber m als het gaat om het bouwen van goedkope woningen Het „bou wen voor de buurt", een slogan van voormalig staatssecretaris Jan Schaeffer, dreigt op de tocht te komen te staan. Hans Versluys pleit dan ook voor het opstellen van hardere woning- bouwprogramma's door de raad. Zodanig, dat er garanties komen dat binnen de vastge stelde nonnen moet worden ge bouwd „We zullen ons moeten wapenen tegen de Haagse maatregelen", zo betoogde de toekomstige wethouder (van stadsontwikkeling?) Hij wil er alles aan doen om in de komende vier jaar circa 1000 woningen gebouwd te krijgen in de binnenstad. Jn elk geval dienen de open plek ken bestemd te worden voor de sociale woningbouw. Zowel Versluys als Kombrink stonden enige ogenblikken stil 1 rond het grote tekort aan wo- mngen voor de oen- en twee- j porsoonshuishoudens Beiden zijn ervan overtuigd dat dit i aantal huishoudens de komen- de jaren sterk zal toenemen, j .Er dreigt dan ook een noodsi- j tuatie te ontstaan", betoogden beiden Een manier om een einde hieraan te maken ziet i Kombnnk m de bouw van on- j der meer flexibele woningen. ot zogenaamde meegoei-womn- gen Schiedam Over de gevolgen van de sluiting van Gusto hebben burgemeester en wethouders een brief geschre ven aan de minister-president. Zij vragen hem daarin de positie van Schiedam zo snel mogelijk aan de orde te stellen in de ministerraad. Vlaardingen De koop avond moet in Vlaardingen naar de donderdag. Dat is de conclusie van een onder zoek dat de Organisatie van Vlaardingen Onderne mers (OVO) heeft gehou den onder haar leden. Bijna veertig procent sprak de voorkeur uit voor de donderdag - in plaats van de vrijdagavond, waar 34 procent mee instemde Het onderzoek, dat in sa menwerking met de Kamer van Koophandel is gehou den voor de gemeente Vlaardingen, zal zwaar we gen in de besluitvorming over de keuze van de avond. De gemeenteraad moet in juli een definitieve beslis sing nemen Dries van Agt wordt in het schrijven meegedeeld dat de besluitvorming over de herstructurering in de scheepsbouw het college met grote zorgen vervult. Het zou allemaal teveel worden gezien als een be perkt stukje sector-struc tuur beleid; zonder oog te hebben voor de consequen ties in andere sectoren en in Schiedam, Het gemeentebestuur pleit voor een alternatief waarbij Gusto als eenheid in stand wordt gehouden. Behoud van de werf zou tevens op ties open houden voor een kansrijke toekomst in de off-shore sector die op wat langere termijn zeker aan wezig is. Het verlies aan indirecte ar beidsplaatsen zegt het colle ge van b en w zoveel moge lijk te willen compenseren door aktieve en gerichte werving van nieuwe bedrij vigheid. „Zinloos is een ge richt acquisitiebeleid echter in een klimaat waarin de faitisme en moedeloosheid de boventoon voeren. Voor Schiedam is een forse ge coördineerde inspanning op het hoogste niveau juist nu van het allergrootste be lang", zo schrijft men aan Den Haag. Maasland Vanaf een jj vrachtwagen zijn gister- f middag op de afslag .Maasland op Kijksweg 20 enkele bussen met chemi- sche bestrijdingsmiddelen j gevallen, waarvan enkele j open zijn gegaan. De blikken waren volgens I de Rijkspolitie In De Lier j niet goed bevestigd. Het middel, Mesodrin, Is j vrij giftig. Deskundigen J beweren echter dat de f stof snel wordt opgeno- f men in de lucht, waar het verder geen kwaad kan. Mesodrin wordt in een. verdunning gebruikt om insecten op aardappelp. te bestrijden. Schiedam - De toch al drukke Burgemeester Van Haarenlaan wordt de belangrijkste ontsluitingsweg voor het industriegebied, gelegen tussen de West- frankelandsedijk en de Nieuwe Waterweg. Dat valt op te maken uit een gemeentelijke publicatie, die gisteren is uitgegaan. Daarin wordt gesproken over verlenging van de Van Haaren- laan naar de Westfranke! ands- dijk. Het zware industriever keer zou dan worden geleid over een weg, die heel Schie dam doorsnijdt: de Van Haa renlaan loopt door de hele wijk Nieuwland. Tot nog toe was uitgegaan van een ontsluiting via een aan te leggen half klaverblad bij de Beneiuxtunnel (rijksweg 19), maar m de gemeentelijke pu blicatie komt dat niet naar vo ren. Zelfs is er de veronderstel ling, dat als het halve klaver blad er nu nog komt, de Van Haarenlaan onaanvaardbaar druk wordt Dat staat lijnrecht tegenover de wens van PvdA-raadshd Aad Wiegman, die al in 1974 informerde of de toen voorge stelde herstrating van de Van Haarenlaan, tussen de Slacht- hjusbuurt en het westen, niet zou betekenen dat deze ver keersader nog drukker werd. Zijn vrees werd destijds met gedeeld door PvdA-wethouder Chns Zijdeveld De gemeente heeft hel bericht doen uitgaan om bij bewoners- verenigmg Schiedam-Zuid de onrust weg te nemen over de komst van een Zuidelijke Randweg, die m grote lijnen zou lopen van Rotterdam via Maasdijk, Havendijk en West- f rankel andsedij k richting Vlaardingen, naar de Benelux- tunnel Over de voor- en nade len van zo'n weg houdt de ver eniging morgen een discussie avond (zie onze krant van giste ren). De gemeente stelt, dat de nieu we Buitensluis en de Maasdijk wel een interne ontsluiting van de Gorzen mogelijk ma ken, waarbij de Lekstraat van doorgaand verkeer wordt ont last. Voor de ontsluiting van de industrieterreinen rond de Gusto wordt dan verder de Van Deventerstraat aange merkt, richting Rotierdamse- dijk. Voor de ontsluiting van de mdustneen rond de Wilhel- mïnahaven zou dan de Burge meester Van Haarenlaan wor den doorgetrokken. De twee ontsluitingsroutes worden vol gens de gemeente met aan el kaar gekoppeld, want dat zou meteen betekenen dat de Rand weg een feit is. Maassluis Alle voorzie ningen die ertoe leiden dat de automobilist moet gaan betalen om zijn auto in Maassluis te parkeren zijn door de middenstand reso luut van de hand gewezen. Tijdens een drukbezochte vergadering van de ondeme- mersfederatie Samenwerk ing hebben de aanwezige middenstanders zich uitge sproken voor het instellen van een blauwe zone in Maassluis. De enige kosten die voor de automobilist daaraan zijn verbonden is de aanschaf van een parkeer- schijf a raison van 0,25. Het plan van b en w om parkeermeters te plaatsen kon in de ogen van de winke liers geen genade vinden. Het plan van de WD-fractie om parkeerbewijzen in te voeren (zie onze krant van dinsdag) zagen de middenstanders evenmin zitten. „Moeten onze klanten kwartjes gaan beta len voor de planologische blunders die het gemeentebe stuur heeft gemaakt? Toen men m het centrum van Maassluis weer woningbouw ging plegen een op zich toe te juichen streven waar wij waardering voor hebben heeft men met gedacht aan het scheppen van parkeer- mogehjkheden", is de me- mng van-de winkeliers uit het centrum. De middenstanders van hel winkelcentrum Koningshoek zijn eveneens tegen het par- keermeterplan: „In onze grondprijs zijn destijds de aangelegde parkeerterreinen verdisconteerd Er wordt voor een parkeerplaats dan dubbel betaald". Tijdens de gemeenteraads vergadering van 2 mei zullen de winkeliers hun opgestelde eisen opnieuw onder de aan dacht brengen, deze luiden: geen parkeermeters tn Maassluis, maar blauwe zo- Q een betere bewegwijzering naar het oude centrum. een betere bereikbaarheid van het oude stadscentrum, onder andere door het om draaien van eenrichtingsver keer op de Noordvliet Verder hebben de winkeliers tekenmgenaclie onder de van het koopcentrum De consument te houden over de Lantaarn besloten een hand- par keerpr oblem «tiek ADVERTENTIE In verband met een VOETBAL-repo/lage wordt de film: niet op woensdag 26 april as doch op DONDERDAG (27 april a.svertoond. Strandweg 80 Hoek van Holland Aanvang 20 30 uur Schiedam Tankercleaning; heeft nog één kansje. Het omstre den tankerschoonmaakbedrijf in Schiedam-Zuid heeft ergens in het achterhoofd, dat een tijdje geleden een nieuwe hinderwet vergunning is aangevraagd. Door directiewisselingen weet men dat niet zeker. Maar klopt 't, en verleent Rijnmond dan die vergunning dan mag Tankercleaning blijven (en wordt die vergunning niet verleend, dan kan het bedrijf het nog proberen via een hoger beroep). Maar de kans, dat Tankerclea ning mag blijven, is ïn de ogen van de gemeente Schiedam en het openbaar lichaam Rijn mond gisterochtend aanmerke lijk kleiner geworden. Met name mr. E N Neuerburg, ambtenaar van de dienst cen traal milieubeheer Rijnmond (DCMR) m Schiedam, spreekt, van „een zwakke beurt" van Tankercleaning BV tijdens de hoorzitting gisteren m Den Haag bij de raad van state. Deze zitting vond plaats, omdat de BV bij de Kroon in hoger beroep is gegaan tegen een tweetal beslissingen van burge- memeester en wethouders van Schiedam. Allereerst protesteert Tanker- cleaning (TC) tegen de weige ring van dit college om een tijdelijke hinderwetvergunning, die op 1 oktober 1974 voor een jaar werd verleend, te verlen gen. „Wettelijk is het echter onmo gelijk daartegen beroep aan te tekenen," betoogde mr. Neuer burg voor een commissie van drie staatsraden voor de Ge schillen van Bestuur. Hij maakte daarmee duidelijk, dat destijds wel een beroep moge lijk was geweest tegen het tij delijke karakter van de ver gunning. Tankercleaning, een bedrijf dat is gevestigd aan de Haven straat en de Wtlhelminahaven en dat vooral in de Gorzen veel overlast veroorzaakte (stank en herrie), is het in die tijd ontgaan dat met het verle nen van een tijdelijke vergun ning alle eerdere vergunnin gen kwamen te vervallen, in clusief die voor de oprichting in 1956. „Onbehoorlijk bestuur van de -overheid," zei gisteren mr. EUy Kronenberg namens TC bij de Tankercleaning: door vervuiling, lawaai en onop lettendheid de mist in? toelichting van het tweede be roepschrift. Dat gaat m tegen de kennisgeving van b en w, dat tot sluiting van het bedrijf wordt overgegaan omdat het sinds 1 oktober 1975 zonder vergunning m werking is. „Zomaar door het aflopen va neen tijdelijke vergunning, waaraan je mets kunt doen, gaat dan een bedrijl de mist m." zei zij, .„terwijl je als be drijf niet had gedacht, dat die vergunning met zou worden verlengd. Want waarom is die tijdelijke dan wel verleend?" Bij TC was overigens niet be kend, dat Schiedam alle hin derwetbevoegdheden aan Rijn mond heeft overgedragen (de gemeenteraad besloot dat eind vorig jaar en per 1 apnl geldt dat ook in de praktijk); daarom hield gisteren mr, Neuerberg als Rijnmond-ambtenaar het pleit Ook in de vragen van staats raad/rapporteur Van Schalk klonk door, dat beide beroepen van TC door de kroon moeilijk ontvankelijk kunnen worden verklaard Aan de koningin /s.' advies worden uitgebracht Ais, de argumenten van TC onge grond worden verklaard, hangt sluiting van het Schiedamse bedrijf (en daarna wellicht ver plaatsing naar de Maasvlakte) alleen nog af van de procedure rond de „geheimzinnige" aan vraag voor een nieuwe vergun ning. „Tegenwoordig werkt de tan kercleaning veel kleinschaliger en sluiting zou desastreus zijn voor het hele Rotterdamse ha vengebied," aldus mr. Kronen berg. Schiedam In de stortbak van De Koffiepot is de schou dertas teruggevonden die kort tevoren in dit koffiehuis aan de Hoogstraat was gestolen van de 44-jarige T. A. uit Was- senaar.De kraanmachinist mist uit de tas zes cheques met een totale waarde van zeshonderd dollar, paspoort, rijbewijs en rekenmachientje. Een bejaarde uit Huize Fr anke land is bij een bezoek aan Bot terdam bestolen. Dc 78-jarige A. H, M. mist na een bezoekje aan de Coolsingel cheques van Vlaardingen De Bond van Huurders en Woningzoekenden vindt, dat de situatie op de 2e Van Leyden Gaelstraat ge vaarlijk i.s geworden sinds vrachtwagens iveer tijdelijk van deze straat gebruik mogen maken. Weliswaar is er een dertig kilometer snelheidsbe perking van kracht, maar de BHW is van mening dat nie mand zich daar aan stoort. Daarom heeft dc bond een ac tie op touw ge/et de buurtbe woners te mobtltsoien om zich massaal tegen het gemeentebe stuur te keren met de volgende eisen 1 Er moeten direct afdoende maatregelen worden genomen worden om voor naleving van de snelheidsbeperking te zor gen. 2 Nadat het vrachtverkeer weer over de Koningin Wilhel- minahaven gaat moet de 3D kilometer snelheidsbeperking gehandhaafd blijven. 3 De gemeente moet nu reeds maatregelen nemen om door gaand verkeer tul de 2e Van Lc-yden Gaelstraat te weren. Deze maatregelen kunnen dan vooiaf met de bewoners wor den besproken Omwonenden worden verzocht hun handte- kening onder de ontwerpbnet te zetten waann de eisen staan geformuleerd. de Nederlandse Middenstands Bank en wat paperassen. Een telefoon en wat gereed schap verdween uit de voorma lige VEVEO-fabriek aan de Willemskade, die momenteel als loods m gebruik is bij het aannemersbedrijf MUWI uit Rotterdam. De waarde van de ontvreemde spullen wordt ge schat op 600 gulden. Niets is er weg na een inbraak m de Mastenbroekschool aan de De Meesterstraat. De schade die werd aangericht beo ra agt löÖ gulden. ADVERTENTIE V .DEVENTERSTRAAT 17 TEE. 73 tl 44. |'\;A,Koqpaypnd geopend

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1