Onzekerheid over toekomst van Gusto houdt aan Schiedam krijg stichting stadsherstel Horeca en detail handel versterken Nieuwiaiid verontrust Verk Jeugd haven nu ruim 276.000 gulden WmÏÏW'- Wethouder enthousiast Traangas in auto 1» mmmmm ÉSygs Drukke Van iïaaren laan: SP* Burgemeester Kieboom: Voor tweede maal aanvullend krediet nodig. Stukje geschied schrijving in de raad Inbrekers in 2 woningen Bodemvondsten in HoSlandia- gebouw TAPIJT CENTRALE HOLLAND TV 6 SCHIEDAMSCHE COÜRAiï Donderdag 27 april 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD „103de jaargang do, 26076 pagina s Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 redactie 262566 - klachtondicnst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL rden pioe- C en 'V'27 in ning kaar ielen l de door Rotterdam Het blijft onze ker of de Gusto-werf in Schiedam behouden kan worden. In de beleidscom missie scheepsbouw, die de gezondmaking van de Neder landse scheepsbouw bestu deert, zouden woensdag avond alternatieven voor de sluiting van de werf worden besproken Volgens bestuurder D Rijkse van de industriebond NW hebben de regeringsverte genwoordigers en de onder nemers echter nog geen „de finitieve" alternatieve plan nen naar voren gebracht. Rijkse zei wel geen negatieve indruk te hebben van de wij ze waarop RSV-topman Stik ker (gespreksleider werf- groep I. grote scheepsbouw) verslag had uitgebracht over de mogelijkheden om totale sluiting van de Gusto en de Amsterdamse werf NDSM te voorkomen. In een eerder stadium had den de regering en de scheeps bouwondernemers zo'n sluiting wel bepleit, maar de industriebonden dreigden uit het overleg in de beleidscommissie te stappen, als met uitputtend naar alter natieve mogelijkheden zou worden gezocht De heer Rijkse heeft nog eni ge hoop dat halt mei die alternatieven op tafel zullen komen en dat deze dan in de beleidscommissie besproken kunnen worden. De industriebonden willen dat de NDSM in Amsterdam blijft voor zowel nieuwbouw als reparatie (dus geen volle dige concentratie op Verol- me-Rozenburg) en dat de Gusto-werf in Schiedam (ge specialiseerd in offshore- werk) wordt ondergebracht bij RSV of in een nieuw op te richten offshoreconcern Als de plannen van de rege ring en de werkgevers tot sluiting van de NDSM en Gusto doorgaan, betekent dat een ver hes van ongeveer 2400 arbeidsplaatsen. rvz*?- "ié. a Vlaardingen De horeca in Vlaardingen moet gestimu leerd worden in de directe omgeving van de markt en aan weerszijden van de haven. In de toekomst moet de detailhandel bij voorkeur in noordelijke richting van het stadscentrum worden uitgebreid, ter „versterking van zwakke gedeelten van de binnenstad". Burgemeester Wim Kieboom zei dit voor de Organisatie van Vlaardingse Ondernemers (OVO) die hem had uitge nodigd om een causerie te houden rond het thema: VI aardingen-Promotie. 'In de toekomst moet deze stad naar buiten aantrekkelijker worden, zodat meer niet Vïaar- dzngers de stad gaan bezoe- culturele en andere zaken te bieden heeft". De burgemeester was er bij- ken.. Dit is zowel in het belang voorbeeld bijzonder verheugd van de gemeente als de horeca en de middenstand". Kieboom zei verder: „Vlaardin gen had in het verleden het imago van die stad waar het zo stinkt Er moet worden aan getoond dat de stad „geen stmkstad" is, maar heei wat over dat de Nederlandse cara vanclub de stad Vlaardingen deze zomer gaat bezoeken. „Wellicht worden er dan hon derden caravans onderge bracht m de stad en net daar buiten". Wel plaatste hij een kritische opmerking naar de Vlaar dingse ondernemers, m het bij zonder die in het centrum een bedrijf uitoefenen. Kieboom: het zou prettiog zijn als ook de detailhandel tijdig hun gedach ten over wensen en activiteiten in de zomer bekend zou ma ken. Nu gebeurt dat soms een week van te voren". Hij vroeg aan de OVO de wen sen voor de zomer van 1979 in de herfst van dit jaar al be kend te maken. Over het the ma Vlaardingen-Promotie, zei W. Kieboom tot slot: „We zijn er nog niet aan toe een grootse advertentie-campagne voor de stad te starten. Maar met al lerlei creatieve mensen uit de buurt lukt dat - als de stad daar rijp voor is gemaakt - wel." Schiedam - Om de binnenste een beter aanzien te geven is in Schiedam een stichting stadsherstel in oprichting. Een klein groepje belangstellenden heeft hier „in het geheim" al oriënterende gesprek ken over gevoerd. Reuze-enthousiast over het ini tiatief is wethouder Chris Zij develd, met wie op het stads kantoor ook is gesproken, „Ik juich het erg toe. Als je inhoud wilt geven aan de nota's be schermd stadsgezicht en wel stand moet je ook in praktijk gaan duwen en doen. En wel met jongens die gemotiveerd zijn en zich willen inzetten. Als overheid moeten we dat niet laten wegkwijnen, maar juist alie steun aan geven". Een paar mensen, die voor het plan werden benaderd, zijn be stuursleden van de Historische Vereniging Schiedam. Het plan voor de oprichting van een stichting stadsherstel was im mers door secretaris Cees van der Geer geopperd in de nota die hij onlangs schreef over plaatselijke monumentenzorg. De gesprekken over de oprich ting waren nog vrij oppervlak kig. Het is dan ook nog met duidelijk hoe men het exact wil aanpakken. Mogelijk zoals m Den Haag, waar een dergelijke stichting historische panden aankoopt, opknapt en weer verhuurt. In Vlaardingen is alleen een commissie stadsherstel, be staande uit de wethouders Ton Kloots, Bas Goudriaan, de raadsleden Henk Krabben en Cees Bot en nog zeven verte genwoordigers van de burgerij en diverse organisaties. Deze club adviseert het college van b en w over de besteding van een restauratiefonds. Niet enthousiast over het Schiedam se plan is Frans van Rijs bergen, directeur van bow lingcentrum Musis Sacrum in de binnenstad: „Je sterft al van de versnipperingen. Er is al een bewonersvereniging bin nenstad, een City-Centrum en een stichting binnenstad. Nou krijg je straks ook nog eens een stichting stadsherstel. Mijn eerste reactie is: dat zullen wel mensen zijn die het thuis bij moe niet kunnen velen en daar om 's avonds m een bestuurs- baantje gaan zitten. Het zou wat anders zijn als die histori sche vereniging zou zorgen voor een soort bundeling. Als een commissie of een drieman schap zou worden opgericht met een centraal adres, waar je altijd terecht kunt". Het „Alles is voor Bas sie!" was gistermiddag in de bomvolle Vlaardingse stadsgehoorzaal niet van de lucht. Maar ook Adriaan werd door de hon derden kinderen niet ver geten. Over succes hebben de ge broeders van Toor niet te klagen. Naar verluidt zou den zij laatst in Heenvlïct voor een maar liefst twaalfduizend-koppig pu bliek hebben opgetreden. Men kwam van heinde en verre naar Bassie en Adriaan kijken. In ver band met de te verwachten belangstelling wordt het optreden op Koninginne dag van de populaire clowns verplaatst van de Markt naar het Veerplein. Daar kunnen de kinderen vanaf kwart voor acht 's avonds de avonturen van Bassie en Adriaan volgen, die zij op een groot podium laten afspelen. Ook zijn zij binnenkort weer op de televisie te zien. Na de succesvolle se rie werken zij aan een nieuwe reeks van dertien afleveringen waarvoor on der andere opnamen in Spanje worden gemaakt. Maassluis Voor de tweede maal wil de gemeente Maassluis een aanvullend krediet (ditmaal: 44.300 grilden) beschikbaar stellen voor de verbouwing van het onderkomen van de Stichting De Jeugdhaven. Het opknappen van het pand aan de President Steijnlaan 2 Saat nu 276.300 gulden kosten. september van het vorige jaar werd reeds 144 000 pjden door de raad beschikbaar gesteld, om tegen- «Jers te kunnen opvangen Twee jaar geleden verliet de stichting het pand omdat het met meer aan de eisen voldeed. Daarna heeft er - zij het tijdelijk - een kleuterschool in gezeten. De gemeente wilde de stichting onderbrengen bij jeugd centrum De Toverbal, maar daar kon geen overeen stemming over bereikt worden. Vervolgens werd toen besloten om het oude pand van de Jeugdhaven op te knappen. WD-wethouder G. van Eek-GrootvH -rnkele fractiegenoten en PPR-raad- slid de heer Van der Griend waren daar tegen. De stand van zaken is nu zo- er moet een extra h< vin 95 POO mld^n on tafn] knTfi vno' <vn gewijzigde stalen ondersteuningconstructie van de vloeren Daarbij komt nog 7800 gulden voor stuka- doorswerkzaam heden en het herstellen van de dakbe dekking 3300 gulden De jonge toekomstige gebruikers hebben volgens de gemeente 's avonds en in de weekenden de aannemer meegeholpen met sloop en sjouwwerk „Daardoor zijn aanmerkelijke kosten bespaard" aldus de gemeente Tot slot wordt een bedrag van 7400 gulden beschik baar gesteld voor het aanleggen van een filmzaaltje De jongeren bouwen een tnbune en filmcabme zelf - het r/-M MWn hr-rinr-M "nr.- Het kruispunt van Burge meester Knap- pertiaan, Bur gemeester Van Haareniaan, Vlaardingerdijk en Jufianalaan- via een klein stukje van de laatste weg zou de Van Haaren iaan richting scheepswerven worden doorge trokken. Schiedam Hoogst verontrust is wijkvereniging Nieuwland over het gemeentelijke plan om de Burgemeester Van Haaren iaan naar het 2«iden door te trekken, in de richting van het industriegebied bij Wiltoc-Fijenoord aan de Nieuwe Waterweg en de Wilhelminahaven. Vlaardingen Sinds men senheugenis heeffc een in terpellatie in de Vlaar dingse raad niet zo lang geduurd als gisteravond. In haar betoog over de econo mische aangelegenheden in deze stad rakelde de libera le raadsvrouwe H. A. Blee- ker de wereldgeschiedenis op vanaf het jaar 1797, her innerde haar gehoor aan de beide wereldoorlogen en de crisisjaren daar tussen. Dit alles eindigde na twee uur in een mager voorstel, neerkomend op dat de ge meente de vinger aan de pols houdt inzake de econo mische aangelegenheden. En daar waren maar wei nig tegenstanders voor te vinden. Vlaardingen/Schiedam Van de 33-jarige Ceasar S. uit Schiedam heeft de Vlaar dingse politie een busje traan gas inbeslaggenomen. De Antilliaan, een van de broers van de onlangs voor een bankoverval en schietpartijen veroordeelde Melfnm Sreed bovendien bij zijn aanhouding in een vermoedelijk gestolen wagen Bij een routine-controle ont- j dekte men dat de kleur en het chassisnummer met klopten met hetgeen stond op het ken tekenbewijs Tevens reed de wagen op gas in plaats van benzine. Voor een nader tech- i nisch onderzoek is het voertuig I meegenomen naar het hoold- bureau aan de Delftseveerweg Tegen S zal proces-verbaal worden opgemaakt Het onder zoek, waarbij de vraag wat hij met het verboden busje traan gas voorhad centraal staat, duurt nog voort. „Het is al een racebaan Snel heden van zestig, zeventig kilo meter zijn er al heel gewoon Als het zo doorgaat, gebeuren er straks weer geregeld onge lukken, zoals vroeger", vrfest Ham Bernard voorzitter van de wijkveremging In de werkgroep „Wonc-n en leven in Nieuw! ana" zal hij de kwestie met spoed aankaarten Bernard vree&t een toename van vooral mdustri ever keer over de Van Haareniaan. die dwars door Schiedam loopt, via de hele wijk Nieuwland naar de Horvathweg toe. „Ontoelaatbaar. En dat terwijl wij al twee jaar wachten, tot de gemeente eindelijk eens iets doet aan de verkeers lichten in stallatie voor voetganers Die Lichten zijn slecht afgesteld", aldus Bernard, die ook ver wacht dat het westen van Schiedam (vooral de Vlaardm- gerdijk) veel drukker wordt, vooral aN :n de toekomst een half klaverblad bij de Benelux- tunnel wordt aangelegd Volgens wethouder voor ruim telijke ordening en milieuza ken Chris Zijdeveld wordt de Van Haareniaan „helemaal niet zo gek vee! drukker". Hij vertrouwt erop, dat de meeste inwoners van Nieuwland en West, die door de Beneluxtun- nel rijden, via rijksweg 20 en bet Kethelpleïn zullen blijven gaan. Een ambtelijke werkgroep on derzoekt momenteel de aspec ten van een half klaverblad bij de tunnel Als deze „oortjes" aan rijksweg 19 komen, halver wege de tunnel en de Vlsardin- gerdijk Mr L A Kesperweg, zullen deze volgens de wethou der worden gebruikt door tran sport ver keer en Schiedammers en Vlaardmgers die het dichtst in de buur wonen. Zoals gisteien in onze krant stond, noemt de gemeente m een publicatie de verlenging van de Van Haareniaan een oplossing voor de ontsluiting van verkeer m net westelijke deel van Schiedam-Zuid. Daar mee zou v/order. aangetoond, dat een Zuidelijke Randweg met nodig is Vanavond om acht uur houdt bevonersvereniging Schiedam- Zuid o\er die randweg een openbare bijeenkomst met po litici. De gemeente wilde de onrust erover wegnemen, maar heeft nu tegelijk Nieuwland wa kke r ges ch uö [ADVERTENTIES! houten kast pick-nick set >l.t mahonie houtfineer boekenplanken Bot» 251 t--< @50 B0 30 J0 Cf 15," w blank ËSSSO wurehouten kaju!tbeci2oorOor~T oi'behorendo ktmroodrm 27 50 O Schiedam Gouden horloges en a nn ban tien ter waarde van 2500 gulden zijn gestolen bij een inbraak in een woning aan de Hoge ban weg. Het huis m Oost van de 47-jan- go sc hec ps houwwerktu igkundi- ff' J 3 kwam men binnen door sponningen van ramen te verwijderen Van de dader ont breekt nog elk spoor in de .-dei du straat gir.g oen in breker aan de haul met een kruidenkuat De kruiden die erin /aten gooide- hij over de vloer In de gang vermelde hij nog ci n bloembak De he won r.- nt.r. de 02-jaiigo M C L S. heeft Lij de politie uangüte ge daan Vlaardingen In het Hoiland- ia-gebouw komt met ingang van het nieuwe schooljaar een permanente expositie van ar cheologische vondsten uit Vlaardingen. in de hal van het stadhuis en in het Weeshuis is deze collectie nu onderge bracht. Het college van b en w heeft deze weck besloten om de expositie in het Ilollandia- gebouw onder te brengen. U kunt nu tn twee dagen hon derden guldens verdienen De tapijtcentrale Holland komt twee dagen naar Vlaardingen Met medeneming van een ko- losale partij vloerbedekking, zo uit de fabriek naar het pu bliek Met vijf jaar fabrieksga rantie tegen weggeefpnjzen Enige tips om voordeel te be halen zijn collectie nylon te gels 40 '40 zelfklevend, 0 93 cent m dozen van 50 stuks Tapijttegels in zes kleuren, los te leggen per stuk ƒ4-, keu ken- en badkamertapijt 49 - twee meter breed Breed ny- lontapijt, per m2 7 44 Huis kamer nvl on tapijt, 400 cm breed, 29 75 per strekkende meter Schitterende Engelse bloemtapijten vanaf 73- per strekkende meter, 400 cm breed 100oi wollen berber, 400 cm breed, vanaf 99- per meter Huiskamerbreed tapijt m 400 cm vanaf 39 - 49- 59-. 69- en 79- Als speciale aanbi- cj ct n wollen berber topiji <iC0 cm breed, 63 - pur strekkende meter 'Er kan gelegd worden 'Er kan besteld worden op af roep Betaling bij ontvangst tapijt De koffie staat klaar voor u Bij aankoop van 1 1000,-of meer een kado Deze eenmalige verkoop wordt gehouden in de Stads gehoorzaal DE HARMONIE Schiedamseweg 51a Vlaar dingen en wel Vrijdag 28 tot 21.00 uur en Zaterdag 29 april van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1