SCHiEDAMSCHE COURANT Maassluis9 college wil actie Ruzie over ontslagen mouterij De Koning Kunstenaars kunnen zich op tank werpen Magere opkomst bij Randweg-discussie CDA komt met mantelvoorstel Vrouwelijk overschot van 1103 Singel verlos! van RET- bussen Maandag 1 mei Gevaarlijke medicijnen verloren Eeuwig durende klok gestolen Gewond bij 't biljarten Wedstrijd van Noletziekenhuis: Gorzen doet voorstellen om sluiproute te voorkomen Maassluis in mini Jaagpad Spanningen binnen het college blijven Vrijdag 28 april 1978- ON AFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang no. 26077—s pagina's Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 redactie 2625S6 - klachtendienst [44144 SCHIEDAM EN KETHEL Maassluis Het college van b en w van Maassluis wil op korte termijn komen tot daad werkelijke energiebesparing. Concrete voorstellen daartoe komen tc staan in een zoge naamd actieplan dat binnen kort verschijnt. Dit staal in de zojuist verschenen „Nota inza ke besparing van energie". B en w hadden deze nota enige tijd geleden aan de raad be loofd. Hoeveel de eerste stad aan de Waterweg denkt te gaan bespa- een. zowel financieel als qua energie, wordt onvermeld gela ten Pas in het actieplan zullen daarover meer gegevens be kend worden gemaakt In elk geval zal het college in de naaste toekomst de grootst mogelnke aandacht besteden aan een „objectieve voorlich ting" aan de inwoners op het terrein van de energiebespa ring Voorts willen b on w een tanefsstelhng invoeten, ,,dic met stimulerend werkt op het gebruik van enei gie". Wat hier mee precies wordt bedoeld la ten b en w in het midden Vermoedelijk betekent dit on der meer het wegvallen van reducties bij grotere afname. Voor extra verhogingen be hoeft men overigens niet bang te zijn, omdat de tarieven voor elektra streng worden gecon troleerd door het rijk Enkele directe maatregelen dse b on w van plan ztjn te nemen, zijn. a het instrueren van het beherend personeel van ge meentelijke gebouwen met be trekking tot het doelmatig ge bruik van energie; b het in gemeentelijke gebouwen aan brengen van dié voorzieningen die besparing van energie tot gevolg zullen hebben. Eén en ander onder het voorbehoud dat de investeringen techni sch/financieel verantwoord zijn. Als voorbeeld noemen b en w het aanbrengen van zoge naamde rookgasideppen in de verwarm! ngsinstallatics van het zwembad „Dol-fijn"; c bij nieuwbouw aandacht schenken aan punten als: isolatie, grootte van de ramen, verbetering van cv-systemen. aanbrengen van zonneboilers enzovoorts. Ook de openbare verlichting zal moeten worden aangepast aan het energiebespanngsplan. Overigens, met inachtneming van de verkeersveiligheid en andere risico's. Het college merkt m de nota op dat het welslagen van het plan voor een zeer groot deel ook afhangt van de inwoners zeil. Vandaar dat het denkt aan een persoonlijk gerichte brief aan de bewoners van elk pand, nog afgezien van de eventuele advertenties en pu blicaties in dag- en huis-aan- huisbladen, alsmede de ge meentelijke Stadskrant. De be doelde voorlichting aan de be woners betreft het erop atten deren hoe goedkoop het is - op langere termijn - het huis te laten isoleren Maai- ook voor lichting omtrent net woonge- drag. zoals het met onnodig laten branden van lichten op kamers waai* niemand is, het te hard laten branden van de kachel als rucmand thuis ss, enzovoorts Zelfs willen b en w suggesties doen voor een ..se lectief autogebruik". Schiedam De „lijn der leeg loop" is ook in maart een stuk je doorgetrokken. Opnieuw verlieten meer dan honderd Schiedammers in een maand tijd de stad. om precies te zijn: 337, Daarentegen vestigden zich 2(13 personen binnen de gemeentegrenzen, en omdat het geboorteoverschot 6 is, ging Schiedam april in met 128 inwoners minder dan een maand daarvoor. Het bevolkingsaantal was op 1 april 75 701. Opvallend is, dat het verschil tussen aantallen wouwen en mannen steeds groter wordt (m maart overle den meer mannen dan vrou wen en keerden meer mannen de stad de rug toe) Daardoor ontstond een vrouwelijk 'over schot1 van 1103 Waar de Schiedammers blijven of waar de nieuwe ingezetenen vandaan komen, is aan de hand van de bevolkingsstatis tiek niet te achterhalen, omdat de gemeentelijke afdeling bur gerzaken zich met meer maan delijks verdiept in de rol, die Schiedam speelt m het „grote Rijnmondgebeuren", waarmee de loop der bevolking door mi gratie kan worden aangeduid. Schiedam De hanöte- keningen-aktie die eni ge tijd geleden in de Singel werd gehouden tegen het bus verkeer in de straat heeft succes gehad. De bussen ver dwijnen inderdaad. Volgens wethouder Chris Zijdeveld is dat al helemaal geregeld met de RET in Rotter dam. De bewoners van Schie dam-Oost moeten echter wel geduld hebben, zo bleek op de onlangs gehou den vergadering van de raadscommissie voor ruim telijke ordenmg Verkeers desk undige Hans van der Vhst /ei op die openbare bijeenkomst in het stads kantoor dat hij verwacht dat de bussen pas in cle loop van volgend jaar uit de smalle straat zullen ver dwijnen. „Dat lijkt me zelfs wat optimistisch", het Zijdeveld daarop uit zijn mond vallen On 2 ii 4 rocif-I volgend jaar: Een en andei /ou pas via de VGra\ el and.-^e weg kun nen worden gei eali^ t d na aanleg van een nieuwe rioleung on tier bestrating van de shuut tussen het stadskantoor en het NS- station Schiedam Rotter dam-West Meer nieuws uit de betref fende raadscommissie vindt u onder meei op pa gina due van deze krant In verband met de viering I van Koninginnedag zal deze uiigave op maandag 1 mei NIET VERSCHIJNEN Vlaardingen In de buurt van de Pruissingel en de Huygens traaf te Vlaai-dingen heeft een fiet sende dame 30 valium 5 tabletten verloren. De medicijnen kunnen voor kinderen nare gevol gen hebben. De politie beeft gisteren tevergeefs gezocht naar het flesje waar ze in zaten. De Vlaardingse politie vraagt bij het vinden van dc tabletten, deze af te geven op het bureau aan de Delftseveerweg. Schiedam Over de dertig ontslagen bij mouterij De Koning Is bonje tussen de directie en de bonden. De ondernemingsraad van het hoofdbedrijf, De Erven Lucas Bols, heeft intussen al gedreigd niet eerder aan de conferenÉieiafel te komen voor er een compromis tussen die twee is. Eols wil de mensen bij De Ko ning volgens de industriebon den NW en NKV afschepen met een veel te lage uitkering ineens, die ligt tussen twee we ken en twee maanden loon Tevens met een veel te lage uitkering op de WW en andere sociale utkermgen Helemaal weigert men een uitkering op een lager loon bij een volgende werkgever Na veel beraad wil de Bols pas iets meer geven aan mensen die binnen de op zegtermijn vertrekken. Ook de uitkering ineens mocht toen wat meer worden. Distnclsbesluurder Paul Bur- gerjon m het zojuist versche nen orgaan van de bond „Bols wil geen sociaal plan. maar heeft liever een individuele be geleiding voor de ontslagen werknemers. Ze wil die afstem men op de situatie. Ik ben bang dat ze daarbij de toestand neemt van 1575. De mensen worden karig behandeld." Als voorbeeld noemt hij liet echt moeilijke geval bij de mouterij aan de Burgemeester Honnerlage Gretelaan' oen man van 59 jaar met 33 dienst jaren Die Schiedammer moet deze zomer naai* -de WW en -krijgt dan tot z'n 65-ste jaar een aanvulling van Bols op de sociale uitkering. „Bij elk ander normaal bedrijf wordt zo'n man op non-actief gesteld met behoud van loon Daarmee bespaar je hem de gang naar de WW. Hij gaat dan m feite met vervroegd pen sioen Bols zegt zich wel ver antwoordelijk le voelen voor de mensen, maar het moet blijkbaar met te veel kosten," aldus Burgerjon in WIK Schiedam Uit het directiege bouw van IHC Gusto is een eeuwigdurende stolpklok ter waarde van 5000 gulden gesto len. De nog onbekende insluiper nam tevens mee: een bureau- agenda, een barometer en een borstel. De waarde van deze spullen is 250 gulden. Bij het gebouw aan de Maas dijk waren volgens de politie niet alle deuren op slot. Schiedam Bij een partijtje biljarten is de 34-jarïge cultu reel werker A.L.Q. ernstig ge wond. Dc man uit Reeuwijk kreeg m Centrum Oost aan de Dr Za- menhofstraat een biljartbal te gen zijn bril Het glas van de bril schoot daarbij m zijn rech teroog Voor opname is de cul tureel werker naar het oogzie kenhuis m Rotterdam ge bracht. Schiedam Om van de vloeibare-zuurstofinstal- latie op de hoek van de Pennïnglaan en de Stad houderslaan een fraai object te maken, heeft het Noletziekenhuis een wedstrijd uitgeschreven. Dat wat er nu bij het jubile rende ziekenhuis in het Westen staat, moet blijven. De witte tank kan echter wel worden beschilderd en ook kan het omgevend hek worden voorzien van te be schilderen platen en wat groen „Nu ontsiert het die hoek Daarom vragen wij aan alle kunstenaars en aan hen die zich m hun hart een kunste naar voelen een voorstel te doen om het tot een fraai, althans aanvaardbaar, ob ject te maken," aldus du*ec- teur Cees Vlootman. In verband met de kostenbe- teugeling m de gezondheids- Dit moet er fleuri ger uit gaan zien. zorg kunnen volgens de di rectie de prijzen met groot zijn De ontwerper van het voorstel dat zal worden uit gevoerd ontvangt een prijs van 300 gulden. Verder wor den nog twee prijzen van 100 gulden ter beschikking gesteld. Alle ontwerpen wor den ook op de jubileum-ten toonstelling getoond Deelnemers kunnen oen schets van hun voorstel in zenden aan de directie van het Noletziekenhuis. voor 9 mei ofwel de openingsdag van de jubileum week Schiedam Bewoners van de Gorzen gaan op papier zetten dat ze bang zijn dat er toch een sluiproute voor zwaar ver keer door hun wijk komt. In rapportje, dat aan het ge meen tebestuur wordt gezon den, zal men ook voorstellen doen om een dergelijke route te voorkomen. Voor het opstellen van die nota JS Sisteravond een werkgroepje gevormd op de discussie-av- cond over de zuidelijke rand weg Door een zeer magere op drost kon de initiatiefneem ster, de bewonersverenigmg Schiedam-Zuid, er met meer van maken. Uit de wijk waren gisteravond slechts negen bewoners op de bijeenkomst m dc Zwartewaal- sestraat Naast drie bestuursle den van de verenigmg waren er dan alleen nog een vertegen woordiger van de PPR en een van de CPN. Wethouder Chris Zijdeveld en ambtenaren van de dienst gemeentewerken schitterden door afwezigheid, evenals de overige politieke partijen De PvdA had voor de sj,rgadenng laten weten dat ze geen vertegenwooriger zou stu ren, omdat ze van mening wa ren dat het een politieke stunt van de CPN zou zijn. De WD had een briefje gestuurd dat ze niet kwam omdat ze geen in formatie over de Randweg had De dienst gemeentewerken het weten dat deze het met nodig vond om mondeling de infor matie toe te lichten die al in de kranten had gestaan. „Alle maal zeer teleurstellend," vond bestuurslid Hanny Rennen. „Het is de stap-voor-stap-poh- tiek," meende gisteravond be stuurslid Henk Elshof, „nu worden twee ontsluitmgswegen gemaakt, maar voor een paar centen meer is die randweg er toch. Bovendien merk je met een tien-tonner die hobbel tjes en bobbeltjes niet die ze willen aanleggen om het verkeer te weren". Raadslid Aad de Wolf. die de CPN vertegenwoordigde, vond dat men er in de Gorzen kien op moest zijn dat de twee ont- sluitingswegen niet worden doorgetrokkjen Rob m 't Veld, die voor de PPR raadslid Her man Noordegraaf verving (om dat deze op de vergadering van de raadscommissie voor alge mene en bestuurlijke zaken zat) „Inderdaad moet d-e rand weg er niet komen De leef baarheid van de wijk staat bij ons voorop We moeten er alert op zijn dat Zijdeveld zijn woord houdt. Een actie van bewoners is nuttig Daai kun nen wij op inspelen Op ad vies van de PPR-man neemt de opgelichte werkgroep contact op met een bewonersgroep van de Burgemeester Pruissingel in Vlaardingen, die actie heeft ge voed tegen onder meer zwaar nachtverkeer. Trots als pauwen en met gezichten van: „We zul len jullie eens even wat laten zien", leidden de kleuters van de kleuter school De Wevertjes en de kinderen van de ba sisschool Wevershoek hun ouders gistermid dag langs het resultaat van een weeklang hard werken. Wat de ouders te zien kregen was zeker de moeite waard. Met behulp, van papier, kar ton, lijm, stanleymessen, lucifersdoosjes, ander waardeloos materiaal en natuurlijk de hulp van de leerkrachten hadden zij een gedeelte van Maassluis nagemaakt. Naast de wijk waarin beide seholen fin hetzelf de gebouw) zijn geves tigd hadden zij de Maas- sluise haven, inclusief het wijkje rondom de kerk en een stukje Nieu we Waterweg nageboot st. Maasland Het pad langs de zuidelijke oever van de Trek- vliet, het Jaagpad, is binnen kort weer toegankelijk. Het pad is een aantrekkelijke ver binding voor voetgangers en fietsers tussen de Maaslandse Koriebuurt en Maassluis. Het langs het pad gevestigde caravanbednjf van Ooms heeft de doorgang enige tijd terug echter onmogelijk gemaakt door het plaatsen van een flink hekwerk Hetgeen nu volgens het gemeentebestuur als een onrechtmatige daad wordt be schouwd, omdat het pad open bare weg is. Wethouder Rien Bovenberg: Vlaardingen PPR-wethouder Rien Bovenberg verweet het CDA gisteravond te zijn gekomen met een „mantel- voorstel" in de gemeenteraad, waarin gevraagd werd op een zo kort mogelijke termijn tot een samenhang in het Vlaardingse welzijnsbeleid te komen. Bovenberg vatte hc>t voorstel op als een afkeuring van hel beleid, nadat CDA'er V N Schriel had gezegd dat het be leid van de wethouder „war rig" was Na twee schorsingen een van het college en een van de j PvdA-fractie weid het voor stel uiteindelijk verwet pen Het voorstel van de CDA'er vroeg om nog voor de nieuwe samenstelling van de inad de uitgangspunten en doelstellin gen over het welzijnsbeleid m Vlaardingen op papier te zet ten Dit, omdat van rijkswege een subsidie per i januari voor het sociaal cultureel weik Le verwachten is Gemeenten die daaivoor tn aanmerking willen komen moeten een uitgewerkt plan op tafel brengen Een meerderheid leek in eerste in stantie het voorstel te zullen steunen PvdA, CDA.. VVD en SGP/GPV waren voor. Na beraad van het college deel de Bovenberg namens b en w mee, dat hel gekkenwerk is om m zo'n kort tijdsbestek het voorstel uit te voeren Hij doel de daarmee op de komende vakanties, waardoor onder an dere ambtenaren overbelast worden. Bovendien wordt er al gewerkt om zij hel in een later stadium met een so ciaal cultureel plan le komen. Na de schorsing steunde de PvdA het college, na de toezeg ging van b en w dat er tijdens het mei-oveileg mei de Stich ting Welzijn over dit plan ge sproken wordt Van de PvdA steunde alleen medeondertekenaai H Schip pers het voorste! De rest van de fractie en PPR war en tegen De WD stemde veideeid CDA en SGP GPV waren voor Uitslag 1713 VI aardingen Burgemeester Wim Kichoom blijft bij zijn uitspraak in onze krant van 15 maart, dat wethouder Rien Bo venberg „terugkwam van de dwalingen des weegs" toen hij het voorzitterschap van het bouwteam voor het OJC weer op zich nam. nadat hij dat uit protest tegen de bouwvertra- ffing enkele dagen had neege- legd. Wethouder Bas Goudriaan en Kien Bovenberg gaven gister avond in de raad elkaar de schuld van de vertraging. Daarmee blijkt, dat de span ningen tussen PvdA en PPR ook niet na een lange discussie was weggeebl. Bovenberg noemde de PvdA zelfs zonder meer „politiek onbetreziw- - baar".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1