Ondanks regen toch feest! (ield voor Tred tier en bewoners ver eniging en I 't Circus I er weer College zegt nog niets over steun peuterspeelzalen Zonnig boekje over Midden- Delfland Bewonersvereniging biedt excuses aan *9 Drie gewonden bij botsing Duizenden mensen op de been: Lickebaert-problemen snel oplossen Klachten over "autofuik" in Groenoord-Znid Kerssemeyer definitief naar NAC IS WV en stuwgroep presenteren: Uitbaggeren van vijvers Bewoner betrapt inbreker SCHIEDAMSCHE COURANT Dinsdag 2 mei 1978- ON AFHANKELIJK DAGBLAD _J03de jaargang 110. 26078 - 6 PAGINA'S Broersvest 3 - lelefoon administratie 26809! - redactie 262566 klachlendienst '.44144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Op vlotte, maar ook vase wijze, hebben burgemees ter en wethouders geantwoord op de vragen die het raadslid Piet Foot onlangs schriftelijk stelde over het peuterspeelzaal- werk. Voor een subsidieregeling ten behoeve van de kinderentra, waar de CDA-er naar had ge vraagd, is het wachten nog op een rapport van de adviescom missie kindercentra. Het colle ge zegt dan pas voorstellen aan de gemeenteraad te kunnen doen. Over het werkstuk dat de adviescommissie onlangs heeft gemaakt is het college zich no., aan het beraden. Over niet al te lange tijd zal men de conclu sie bekend maken, zo is in het antwoord te lezen. Het voorstel voor subsidie aan De Ukkenput en Peuterspeel zaal 2 en 3 is volgens b en w in januari van de raadsagenda afgevoerd omdat men onvol doende steun verwachtte. „De zaak is vervolgens ander maal in de commissie voor vor ming en recreatie aan de orde gesteld. Daarbij is uitdrukke lijk naar voren gekomen dat de gemeente zich althans voor het moment zou moeten bepalen tot het verlenen van mede werking aan de uitvoering van de interim rijksbijdragerege ling peuterspeelzalen", meent wethouder Herman Posthoorn, Schiedam Ze waren er alle maal, op die heerlijk zonnige zaterdagmiddag toen de VW- Schiedam en stuwgroep Mid den-Delfland in boerderij Land vreugd een boekje met fiets- en wandelroutes presen teerden: routebeschrijvingen over het mooie (en nog steeds rustige) poldergebied ten noorden van Schiedam, VIaar- dingen en Maassluis. Allemaal? De VW zelf was wel sterk vertegenwoordigd en de stuwgroep was voltallig, en Gustaaf Schaap was er als meest prominente fietsende ge meente-ambtenaar; Adri Fran sen van de eerste enige echte Nederlandse wielerijdersbond (ENWB) was er, en Jos van der Lugt als opbouwwerker van Schiedam-Noord, verder cul tuurwethouder Herman Post hoorn en diens college van ruimtelijke ordening en milieu Chris Zijdeveld liet zich ook even zien en horen. En ook gemeenteraadsleden waren er. Veel raadsleden? Nauwelijks. De WD liet gans verstek gaan, evenals de CPN, en van de PvdA waren er (toevallig?) ambtshalve enkelen: beide wet houders, WV-dïrecteur Ruud Pillard, de opbouwwerker. En al was er dan wel de volledige PPR-fractie (Herman Noorde- graaf dus), het was zelfs zo dat tijdens de gelegenheids rit op de fiets een uurtje door Mid den-Delfland enkele malen werd gehoord: „Dit is géén CDA-verkiezingsstunt!" Want van die partij liet men zich enthousiast vertegenwoordigen met Riet Taverne, Piet Roosen, Els Hellwig, Siem Rosman, boer Lansbergen en Ad Sonne- veld (de laatste overigens ook vanwege zijn voorzitterschap van de VW-Schiedam). De politieke grollen deden niets af aan de sfeer. De ver schijning van het Midden-Delf- land-boekje verliep feestelijk oh, zonnetje toch! en zowel Pillard van de VW als M. J. Een uurtje op de fiets door de polder. van Alphen van de stuwgroep waren vol lof over dit geslaag de Schiedamse samenwerking sproject Het boekwerkje is verkrijgbaar bij de WV in het Proveniershuis. Vlaardingen Deze week wordt begonnen met het uit baggeren van de twee vijvers aan de Europaboulevard. Het gaat om de vijvers ten zuiden van de Lissabonweg en de We- nenweg en ten noorden van de Aalscholverlaan. Door deze werkzaamheden zal de waterkwaliteit aanmerkelijk verbeterd worden en de door stroming bevorderd worden. De Vïaardingse Hengelaars- bond zorgt ervoor dat de vissen in andere vijvers van Vlaardin gen worden ondergebracht. De vijvers zullen, nadat ze zijn leeggepompt, gedurende een week indrogen, waarna de af- deling plantsoenen de bagger op de randen van de Europa boulevard zal deponeren. Men verwacht eind juni hiermee klaar te zijn. Het is niet uitge sloten dat de. werkzaamheden lénige stankoverlast zullen ver oorzaken. Vlaardingen - Bij een frontale botsing in Holy zijn dit week einde drie mensen gewond. De brandweer beeft er aan te pas moeten komen om de twee au to's ïos te zagen die bij de Kraanvogellaan op elkaar wa- resgeredén. j Alle gewonden zaten in de wa gen van de familie De V. Vader en zoon werden in het Holyzie- kenhuis opgenomen met hoofd wonden. De vrouw des huizes met een beenwond. Vlaardingen De gemeente Vlaardingen gaat er bij de regering op aandringen een eind te maken aan de moeilijkheden, die ontstaan rijn in bet Liekebaertgebled. Twee vooretellen van deze strekking werden door de gemeenteraad aangenomen. Vlaardingen - Bij thuiskomst heeft Vlaardinger B. in zijn woning aan de SchJedamseweg een inbreker op heterdaad be trapt Vóór de bewoner iets kon doen was de onbekende bezoeker echter al gevlucht via het bal kon en de nieuwbouw van de sociale dienst aan de Haflaan. Uit het huis heeft hij niets mee genomen. De politie heeft nog enige tijd tevergeefs in de om geving naar hem gezocht Regen en onweer hebben de bewoners van bet waterweggebied er niet van weerhouden om gister avond nog feest te vieren. Heel anders was het 's morgens. Diverse activiteiten, vooral straatte- kenwedstrijden, vielen toen letterlijk in het water. 's Middags had niemand te klagen: ton en in alle steden was het flink druk, vooral In de centra. De grote „trekkers" waren in Schiedam het popfestival en de kermis, in Vlaardingen de feesttent aan de Markt, de kermis in West, zeepkistenrace en het optreden van Basale en Adriaan. Duizenden mensen kwamen daar voor op de been. Iets minder druk was bet in Maassluis. Maasland en Hoek van Holland. Veel publiek trok gistermiddag de zeepkistenrace aan de Voorstraat in Vlaardingen. De organisatoren hadden moeite om iedereen van de baan te houden. En niet alleen kinderen. Schiedam Een reeks subsi dies, voor bewonersverenigin gen en De Trechter, wordt woensdagavond 3 mei bespro ken tijdens de vergadering van de raadscommissie voor socia le zaken. Voor dit jaar wil men bij wijze. Schiedam De wat eigenaardige verkeerssituatie in Groe- n oord-Zuid wordt mogelijk over enige tijd aangepakt Over de "fuik", die onder meer door invoering van éénrichtingsverkeer bij de onlangs uitgevoerde herbestrating voor automobilisten is ontstaan, zijn al klachten. Op de vergadering van de raadscommissie voor ruimtelijke ordening, die onlangs in het stadskantoor werd gehouden, wer den die klachten naar voren gebracht door het CDA-raadslid Piet Poot. Verkeersdeskundige Hans van der Vlist reageerde daarop met: «Het is inderdaad een vervelende situatie. Die fuik hebben we bij de informatie-avonden voor de herbestrating er destijds bij de buurtbewoners niet uit kunnen praten. Als echter blijkt, dat or inderdaad klachten over zijn, kunnen we er misschien in overleg met de buurt toch nog op terugkomen". van voorschot subsidiëren de wijk vereniging Groenoord met 2075 gulden, wijkvereniging Nieuwland met 1345 gulden, bewonersvereniging Oost met 1750, bewonersvereniging West met 530 gulden (4000 gulden wordt gereserveerd voor huur en onderhoud pand) Centrum met 1600 gulden (3000 gulden wordt gereserveerd voor huur en onderhoud pand en tenslot te Zuid met 4113 gulden. Op de openbare bijeenkomst in het stadskantoor komt tevens op tafel het besluit van burge meester en wethouders om ook de bewonersbelangenvereni ging Woudhoek Zuid-Oost in principe in aanmerking te laten komen voor een financiële steun. Het eerste verzoek daar toe, dat de vereniging vorig jaar oktober deed, werd afge wezen. Na een tweede schrifte lijk verzoek en een gesprekje tussen weihouder Eef Collé en vice-voorzitter en partijgenoot C. P. J. van der Toorn ging het college echter overstag. Project De Trechter knjgt waarschijnlijk een subsidie van 104.550 gulden. Het rijk betaalt daar 50 mille van. Ook over dit voorstel, dat men aan de ge meenteraad wil gaan voorleg gen, wordt woensdagavond de raadscommissie gehoord. Geen geld krijgt de stichting christelijke drugbestrijding. Het verzoek daartoe wordt af gewezen omdat de stichting momenteel geen direct Schie dams belang dient. Schiedam Jan Kerssemeyer heeft definitief voor de eredi visieclub NAC gekozen. De verdediger van DHS stond in de belangstelling van ook Feyenoord, maar tekende van daag toch bij de Bredase dub, „omdat", zo verklaarde hij, „de mogelijkheid op een a-con- tract bij NAC 80 procent zijn. Bij Feyenoord is dat bedui dend minder". Slechts een handjevol mensen bezocht 's morgens de aubade op de Grote Markt in Schie dam. Burgemeester Arie Lems was iets te laat en miste daar door het Wilhelmus. Pech ook voor één van de vrouwelijke muzikanten van Harpe Davids. In afwachting van het aanslui tende optreden van een groepje alpenhoomblazers uit Zwitser land viel zij flauw. Beter ging het bij het popfestival op de Plantage, waar diverse groepen hun kunnen en ni et-kunnen maar wei-willen toonden. Een paar duizend jongeren genoten er in ieder geval van. Uiteraard was het ook weer de dag van de kinderen, het bui- tengebeuren, muziekkorpsen, optochten en bijvoorbeeld de traditionele prestatielopen. Voor het eerst sinds lange tijd was er ook weer een echte zeepkistenrace. Aan de Voor straat in Vlaardingen trok dat 's middags veel bekijks. Zelfs zo veel dat de organisatoren het er moeilijk mee hadden om de baan vrij te houden. In de binnenstad was het ook be hoorlijk druk. Honderden men sen keken naar de Blue Dia monds en andere bekende ar tiesten die in de feesttent aan de Markt optraden. Abuis Vertier voor de kinderen was er 's avonds nog op het Veer- plein. In de stromende regen keken rijen mensen vanonder luifels en parapltu es naar 33 as- sie en Adriaan. (Burgemeester Wim Kieboom had dit clowns duo 's morgens nog per abuis aangekondigd als Bassie en Goudriaan. Waar het hart van vol is Het drukbezochte optreden werd beëindigd met een lampionnenoptocht met muziekbegeleiding. Zo kwam het dat 's avonds in de binnen stad trompetgeschal, tromge roffel en onweersgedonder was te horen. In Passage in Schiedam keken op dat moment een paar men sen of ze het in Keulen hoor den donderen. Reden was het geringe aantal bezoekers van de Chili-manifestatie. Op de so- lidariteitsbijeenkomst, tegen het regime van generaal Pino chet, waren voor oud-minister drs. Jan Pronk en diverse zang- en toneelgroepen slechts zo'n 250 belangstellenden. De organisatoren hadden gere kend op veel meer. In Maassluis, Maasland en Hoek van Holland was er op deze oranje-rooddag (koningin nedag en dag van de arbeid) minder „bui tengebe uren". Daar waren 's avonds echter weer veel drukbezochte oranje- hals. Op pagina drie van deze krant ziet u een indruk van onze fotograaf Ben Blümers. De gemeente gaat de aange kochte gronden in het Licke- baert-gebied overdragen aan de Stichting Beheer Land bouwgronden (SJ3.L.), die in opdracht van Den Haag een bestemming aan de gronden moet geven. De moeilijkheden zijn volgens het college veroorzaakt door een amendement van Kamerlid Voortman, waardoor alle werk zaamheden en plannen voor dit gebied zijn vertraagd. De beslissingen zijn afhanke lijk van de Reconstructie Com missie Midden-Delfland, die nog steeds niet bestaat Bovendien verkeren al zo'n twintig jaar de bewoners in de onzekerheid wat er met de Lic- kebaert nu precies gaat gebeu ren. Middels de motie moet er zekerheid over de toekomstige te verdelen gronden tomen. gjiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiHimiimiiiiiiniiimiHHiiüiiiiiiridniiiinmiHijitiiiiiitiii^ 0 De Salvini's brengen bij Mikkenie onvervalste fkari- sche spelen, d.w.z. jongle ren op de voeten met men sen. Vlaardingen Vannacht is de karavaan van circus Mikkenie Vlaardingen bin nengetrokken om plaats te kiezen op het parkeer terrein aan de Reigerlaan, nabij bet winkelcen trum Hoilerboek in Holy. En van avond on 8 anr kamen houders van het RN-jubi- leump&spoort de voorstelling voor half geld bezoe ken. De blanco cou pon nummer 1 geeft recht op de reductie voor twee volwassenen en nummer 2 voor twee kinde ren. De korting van 50% geldt niet op de goed koopste (derde) rang. HN-jubi- leumpaspoort- h ouders kunnen van dit unieke voordeel ook ge bruik maken in de volgende voor stellingen: woensdag 3 mei om 20.00 uur Vlaardingen-Holy (winkelcentrum Holierhoek) donderdag 4 mei om 16.00 uur Maassluis, par keerterrein Ko ningshoek vrijdag 5 mei om 20.00 uur Vlaar dingen, Westwijk Erasmusplein (Het circus geeft ook voorstellin gen op woensdag om 15.00 uur, donderdag om 13.30 uur en op vrijdag om 16.15 uur, maar daar geldt de reductie voor RN-jubi- leum paspoort houders niet) Vlaardingen De bewoners vereniging van de deelproject- groep nieuwbouw luimoenter- rei nPal euvel d heeft haar ver ontschuldigingen aangeboden aan het bestuur van het Open Jongeren Centrum over de no ta „Inspraak met recht van spreken". Daarin heeft de bewoner sver- eniging het voorstel gelanceerd het nieuwe onderkomen voor het OJC op het Palenveld te laten bouwen zonder dat het OJC daar zelf door hun over werd benaderd. Het OJC reageerde daar later verontwaardigd over. De bewo ner svereniging heeft nu in een brief aan het OJC toegegeven in de nota eenzijdig de belan gen van de bewoners voor ogen te hebben gehad: „Het OJC heeft daarbij voor ons een no gal abstracte rol vervuld: een vierkantje op de kaart dat je heen en weer kunt schuiven. Wij hebben er toen nauwelijks aan gedacht dat er achter dat OJC een groep mensen stond, die zich jarenlang voor hun zaak hebben ingezet. Ook heb ben wij er niet bij stilgestaan het bestuur eerst bij deze plan nen te betrekken voordat deze nota de wereld in ging. Er zijr» dus fouten gemaakt en wij bie den daarvoor onze excuses aan". J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1