SCHIEDAMSCHE COURANT Spoorbaanstraat verkocht PvdA wil het alleen doen PvdA infiltreert in bewonersvereniging Nieuwe aanpak van j eugdcriminaliteit D'66 wil gezicht van Schiedam veranderen College voert een salami- politiek Eindelijk in gemeentehezit: Woning- bedrijf onder zoekt isolatie- mogelijk heden Met andere partijen geen progressief beleid mogelijk99 Geen voorrang gegeven Politiemannen bezoeken FBI en huis EI Capone Mikkenie morgen naar Maassluis Lems: „Dat hangt van de kiezers af99 ONDER DRUK Autobedrijf ERTAN Woensdag 3 mei 1978- ONAFHANKELUK DAGBLAD _103de jaargang no, 26079 - 4 pagina's Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 redactie 26256S - klarhtondienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam De bewoners van Bijdorp hebben hun zin. Eind elijk is de gemeente overge gaan tot aankoop van de Spoorbaanstraat. Het gevolg daarvan is dat de straat in het kleinste wijkje van Schiedam in het najaar wordt opge knapt. Dat alles tot grote vreugde van de buurtbewoners. Al jaren lang hebben zij hier immers om gevraagd. Reden daarvan was dat er niets aan het slechte wegdek werd gedaan. Ambte naren sloegen deze straat voor onderhoudswerkzaamheden telkens over omdat dat niet voor rekening van de gemeente was. Onlangs heeft de wijkvereni- ging nog een brief aan het gemeentebestuur geschreven, waarin wederom op aankoop werd aangedrongen. Bij het schrijven zaten 153 handteke ningen van buurtbewoners. Telkens kreeg men echter als antwoord dat de gemeente m onderhandeling was met Mar- tijnse. Deze Schiedammer had het straatje ai tientallen jaren in zijn bezit. Na jaren onderhandelen is het dan zover. De koop is nu defi nitief. Over de prijs wil men op het stadskantoor niets meede len. In de wandelgangen wordt echter een prijs genoemd van 3000 gulden. Dat zou een koop je zijn. Op de aankoop reageert Lieke Blauw van de wijkvereniging: „Fantastisch. De bewoners van die straat hebben lang genoeg in de ellende gezeten. 's Avonds was het er echt ge vaarlijk om te lopen met al die kuilen en opstaande tegels. Met de komende herbestraling kan de straat mooi meegepakt wor den." -"VS* Maassluis Bij het ge meentelijke woningbe drijf van Maassluis worden mogelijkheden onderzocht om de 6000 panden die het in be heer heeft te laten iso leren. Dit antwoordde wet houder Knaap gister avond op een vraag van WD'er, de heer Nies- tadt Naar aanleiding van de vorige week verschenen Maassluis© energienota drong Niestadt er bij het college op aan „niet alleen voorlichting te geven over hoe energie bespaard kan worden, maar ook moet de ge meente het goede voor beeld geven door de huurpanden van het woningbedrijf te isole ren en van dubbele beglazing te voorzien." Het onderzoek staat niet vermeld in de nota. Vlaardingen De PvdA streeft naar een meerderheid in de Vlaardingse gemeenteraad waarbij zij een college wil vormen van uitsluitend partijge noten, De socialisten willen het voor de komende vier jaar aiieen klaren en wijzen in principe samenwerking met andere partijen af omdat daar geen progressief beleid mee zou zijn te voeren. De personenwagen is total-loss. Vlaardingen Op de kruising van de Vlaardingse Broekweg en de burgemeester Pruissingel botste gisteravond een personen wagen op een ziekenwagen met zwaailicht. De bestuurder van de personenwagen, de 48-jarige A. W., verleen de geen voorrang aan de van rechts komende ambulance. Volgens ooggetuigen had de ziekenwagen pas enkele meters voor de kruising de sirene aan. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De personenwagen is total-loss, de ambulance, die op weg was voor een ongelukje in het Kolpabad, lieplgeringe schade op. Schiedam De PvdA „infil treert" in de bewoners vereni ging Schïedam-West. Vier le den, die al op diverse manie ren actief zijn in het Scftïe- Schiedam Twee politieman nen pit Schiedam gaan op stu diereis naar de Verenigde Sta ten. Op het programma van hoofdinspecteur Dick van der .Veen en inspecteur Jan van noff staan onder meer het hoofdbureau van de FBI (Fe deral Bureau of Investiga tions) en het geboortehuis van Songster El Capone. Zij vertrekken op 31 mei met n°g 318 Nederlanders; politie mensen en burgemeesters. Na de overtocht met twee vliegtui gen bezoekt deze groep per Greyhound-bus en vliegtuig Chicago, Washington, Quantieo en New Vork. Ge reis duurt veertien dagen er' vindt plaats onder auspiciën Van de International Police As sociation (IPA) en met mede werking van de FBI en de """rn*1 «Tr»F>n#»rr>df» «storten damsc wereldje, hebben zich in bet bestuur van deze vereni ging laten opnemen. De nieuwe bestuursleden in het Westen zijn Ton de Vos, Sjors de Haan, Hans Verlinde en Arie van Loenen. De laatstge noemde was een paar jaar ge leden al secretaris van de club, maar trad af toen hij gemeen teraadslid werd. Omdat het er naar uitziet, dat Van Loenen niet meer voor een raadszetel wordt gekozen, komt hij terug. Voorzitter Dick van Vooren - ook een PvdA'er - is onlangs weer herkozen tot voorzitter van het in totaal elf man sterke bestuur. Op de bijeenkomst waar dat gebeurde trad be stuurslid Wim Hamerslag af. In Schiedam-West zit men niet zo in over de „PvdA-infiltra- tie". Bestuurslid John de Kievi- th; „Er zaten eerst weinig Pv- dA'ers in ons bestuur. Het is nu gewoon een beetje rechtge trokken. En zoals zoveel ver enigingen kunnen we best ac tieve bestuursleden gebrui ken." Zo luidt de conclusie van de commissie, die advies heeft opgesteld met betrekking tot de collegesamenwerking, waarover de leden van de Pv dA zich op woensdag 10 mei zullen beraden. Letterlijk schrijft de commis sie: „Dit alles overziend is de commissie tot de conclusie ge komen, dat een reele uitvoering van het PvdA programma „Lmks Verder" slechts gega randeerd is bij een meerder heid van de PvdA in de ge meenteraad". Over D'66, de partij die gezien de landelijke situatie het meest in aanmerking zou komen voor samenwerking met de socialis ten, stelt de genoemde advies commissie met enige teleurstel ling vast, dat die partij plaatse lijk aanzienlijk minder pro gressief is dan verwacht mocht worden. „Met name waai' het Opheffen van ongelijkheid aan de orde is, verschilt het D'66 programma van het PvdA pro gramma „Links Verder". Er zijn grote verschillen ten aan zien van de grondpohtiek, de volkshuisvesting, het verkeers beleid, de maatschappelijke dienstverlening en het finan cieel beleid. Dat laatste werkt door op alle terreinen. Een vi sie op het welzijnswerk ont breekt geheel", aldus de com missie. Samenwerking met D'66, SG- P/GPV/RFP of de WD sluit zij geheel uit. Gesprekken met het CDA en de PPR zouden duide lijk kunnen maken of samen werking met deze partijen tot de mogelijkheden behoort. Over het CDA stellen de socia listen echter dat tussen het CDA-programma en dat van de PvdA toch belangrijke ver schillen bestaan, met name wat betreft de gedachten over de verhouding tussen de overheid en het particulier initiatief, het verkeersbeleid en het welzijns beleid in brede zin. Over de PPR zeggen de socialisten dat deze partij de afgelopen tijd op plaatselijk niveau weinig poli tieke stabiliteit ten toon heeft gespreid, hoewel het PPR-pro- gramma in grote lijn overeen komt met dat van het program ma van de PvdA, Vlaardingen Vanavond kunnen RN-jubileumpas- poorthouders in Vlaardingen-Hply nog voor half geld naar circus Mikke nie. Zoals we al eerder schreven zijn het de blanco coupons 1 (voor maximaal twee volwassenen) en 2 (voor maxi- o Frainz Case!li brengt twee ba by-olifantjes in de piste van Mik kenie. maal twee kinde ren), die recht ge ven .op de reductie van 50% op de toe gangsprijs (uitge zonderd op de goedkoopste rang;. Het betekent, dat u, tegen inlevering van de betreffende coupon, in het voordeligste geval voor een vohvasse- nen-plaats slechts vier gulden en voor een kinderplaats slechts drie gulden betaalt. Vannacht reist het circus naar Maassluis, waar het de tent opbouwt op het parkeerterrein Ko ningshoek. De RN- jubileumreductie geldt daar in de voorstelling, die donderdagmiddag om 4 uur begint. CDA over krediet Jeugdhaven: Maassluis Hoewel het extra krediet van 44.300 gulden voor het opknappen van het oude Jeugdbaven-pand op flink ver zet stuitte, is de Maassluise raad er gisteravond toch mee accoord gegaan. Met name het CDA en de VVD hadden grote bedenkingen tegen het bedrag. CDA-raadslid Wil van Dinter verweet het college een „sala- mipolitiek te voeren: net zo lang plakken van de worst af snijden tot er mets van over Wethouder Van der Knaap was het daar volstrekt met mee eens: „Dit geld is nodig om het pand goed op te knappen. Door tegenvallers is het noodzakelijk dat de vloeren versterkt wor den". WD'er De Zeeuw vond het maar niks dat jongeren van de Jeugdhaven, die meehelpen in hun vrije uren bij de vernieu wing, geld krijgen. Daarvoor is 7400 gulden gere serveerd, waar de stichting ma terialen voor mag aanschaffen om zelf een filmcabjne, een podium en een tribune te bou wen. De Zeeuw vergeleek dit werk met dat van vrijwilligers binnen een sportvereniging. „Die krijgen ook geen geld als ze zelf een kantine bouwen", aldus de liberaal. Het CDA wilde niet tegenstem men, omdat de werkzaamhe den al in voile gang; zijn m de Jeugdhaven. De WD (inclusief de liberale wethouder me vrouw Van Eek) stemde tegen. PvdA, PPR/PSP en MW'80 stemden voor. Het pand aan de President Steynstraat krijgt nu een on- dersteuningsconstructie voor de vloeren. Het totale bedrag wat de gemeente heeft uitge trokken voor de opknapbeurt van het oude pand is gekomen op 276.000 gulden. In september van het vorige jaar gaf de raad haar fiat aan het overige krediet. De Vlaardingse politie heeft de afge lopen drie maanden succes geboekt bij net oplossen van een reeks inbraken en vernielingen door jeugdgroepen ge pleegd. In totaal hield zij ongeveer vijftig jongeren aan tussen de twaalf en achttien jaar oud. Onderverdeeld m vijf jeugdbenden bekenden zij zo'n honderd vijftig inbraken waar een be drag van tenminste 70.000 gulden mee gemoeid was. Volgens hoofdinspecteur Maarten Kei- zerwaard dankt de politie dit succes aan een nieuwe aanpak, die zij bij de bestrijding van de jeugdcriminaliteit heeft ingevoerd. Daarbij treedt de poli tie actiever op dan m het verleden het geval is geweest. De drie man en één vrouw van de afdeling jeugdzaken heb ben de laatste tijd veelvuldig m burger geopereerd waarbij zij gebruik maak ten van vermommingen zoals spijker- kleding om jeugdgroepen 's avonds be ter te observeren dan hun 'geünifor meerde collega's kunnen doen. „In een bepaalde wijk hebben we inderdaad wel eens een avondje in de bosjes afgewacht waarna we iemand op dief stal van een fiets of brommer hebben betrapt", verklaart de hoofdinspecteur. „Door deze wijze van werken kunnen we ook beter anticiperen m de maat schappelijke gebeurtenissen". Het gebruik maken van bijvoorbeeld een brommer als lokaas tvijst Keizer- waard m het algemeen van de hand „Als fietsendiefstal in een bepaalde wijk ongeloofbjke vormen heeft aange nomen dan zouden we zoiets misschien wel eens kunnen overwegen. Om een betrekkelijk onschuldige daar in te la ten luizen passen we toch wel voor". Keizerwaard constateert overigens een forse opleving van de jeugdcriminali teit. Deze golf, die volgens de politie waarschijnlijk van tijdelijke aard zal zijn, zou deels te wijten zijn aan de nieuwe succesfilm „rAnimal" met BeJ- mondo in de hoofdrol waarin onder meer over geparkeerde auto's wordt gelopen. „Nu ook een rage in Vlaardin gen", zegt Maarten Keizerwaard. Zie ook pagina drie. Schiedam - Aan burgemeester Arie Lems heeft het bestuur D'66 gistermiddag een nota aangeboden waarin een warm pleidooi wordt gehouden voor een verdere verstedelijking van de bestaande steden en stedelijke agglomoraties. Te-' vens is het gemeente-program ma van deze politieke partij bekend gemaakt. De titel van dit stuk is „Verander het ge zicht van Schiedam". Eén van de samenstellers van de reactie op de verstedelij- kingsnota is Schiedammer H-itv! <teVii1in*'"k Ovr>r de con sequenties van dit rapport voor de stadsontwikkeling in Schie dam zegt hij: „De stadsvernieu wing en het vullen van de open gaten dienen de hoogste priori teit te krijgen. De teruggang van het aantal inwoners dient gestopt te worden. Hiertoe moeten woningen worden ge bouwd in vrij hoge dichtheden. Geen flats. De netto woning dichtheid in de binnenstad die er nu als een woestijn bij ligt zal hoger dienen te liggen dan in de nieuwbouwwijken". In de binnenstad is volgens TVfifi r>pn dtebtb^id v»n ningen per hectare haalbaar. Voor de nieuwbouwwijken wordt gedacht aan 45 per hec tare. Daarbij zou tevens de te ruggang van de kwaliteit van het oude woningbestand opge vangen moeten worden door woningverbetering en vervan gende nieuwbouw. Voor een inspraakverordening, waardoor de burger meer wordt betrokken bij het be stuur, wordt een lans gebroken in het gemeente-programma. In dit zojuist openbaar gemaakt «tijIr ir«»rite»- rvwter rv,oor- aangestipt: verbetering van de gemeente-voorlichting, instel ling van een ombudsman die informatie geeft en klachten onderzoekt, meerjarenplan voor welzijnszorg en samen stelling rampenplan. De advies raad voor de detailhandel en konsumentenbelangen wil men nieuw leven inblazen, de Sehie- damse Gemeenschap ombuigen in een functionele raad en de raadskommissies en gemeente raad tenslotte meer bevoegdhe den geven. Het gemeentebestuur zou zich irrtir*onc FVfiR. fnoar rriG.oten in spannen om de werkgelegen heid in Schiedam te garande ren. "Voorgesteld wordt om bij voorbeeld het omscholmgscen- trum voor grafici dat momen teel m Deventer te klein ge huisvest is naar Schiedam te- halen. „Inhoudelijk ga ik niet op uw programma in", zei de burge meester gistermiddag bij het in ontvangst nemen van de nota's. „Het is immers uw program ma Het hanPt allemaal van de kiezers af hoe het gaat lopen. Ik hoop op een grote opkomst, straks bij de verkiezingen. Ik' wens u daarbij succes. Ik zeg echter niets over aantal zetels, want die moeten ten koste gaan van anderen". Op de vraag waarom wethou der Chris Zijdeveld loopt rond te bazuinen dat de eerste paal voor de nieuwbouw ui Noord nog dit jaar wordt geslagen antwoorde Lems: „Dat moet je vertellen. Dat is een vorm van de provincie onder druk zet- Schiedam - Voor 1250 gulden aan rookwaren is er verdwe nen bij een inbraak aan de Oranjestraat. De zelfbedieningszaak van Ai- bert Heijn kwamen de inbre kers binnen door een kla- praampje. Daar konden zij bij door op een container te klau teren. Van de daders ontbreekt nog elk spoor. ADVERTENTIE voor betrouwbare Bovag-occasions V. DEVENTERSTRAAT 17 TEL. 73.11.44. Koopavond geopend!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1