SCHIEDAMSCHE COURANT Bekeuringen stijl uitgedeeld nieuwe ASB koopt flats voor speculatie Munitie verdwijnt uit Staelduinse bos Hooravond biedt weinig nieuwe gezichtspunten Nolet is eigenlijk al 65 jaar Aan Holysiïigel Mag groenteboer nu blijven staan? «Vermisten" aan de koffie Als er elders plaats is Opslag van LNG H Vanavond naar het circns II Proces-verbalen: Turken in 't schip door zwijntjesjager Ondanks aandringen van raadscommissie: Vrijdag 5 mei 1978. ONAFHANKELIJK DAGBLAD _103de jaargang no. 26080 a pagina's Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 redactie 262566 - klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Aan de hand vart het tarievenboekje wordt beke ken hoeveel de gemaakte overtreding gaat kosten. Boter bij de vis. Het fout parkeren kwam de au tomobilist op vijfentwintig gulden te staan. A 1 ,v-w. Jubileumboek is klaar: Schiedam Het rijk geïllus treerde jubileumboek van het Noletziekenhuis is van de pers gerold. Het verhaal van een vijftigjarige ligt vanaf volgen de week woensdag in een aan tal Schïedamse winkels, onder meer in de boekwinkel van het Botterdamsch Nieuwsblad aan het Broersvest Het eerste exemplaar is deze week reeds officieel overhan digd aan Schiedammer Jan H.J. Wittkampf. De secretaris van het bestuur ,van de rooms- kathobeke vereniging voor zie kenverpleging kreeg het nieu we werk van de auteurs Hans tfan der Sloot, huisarts Ch. Poll gemeente-archivaris drs. Guus van der Feyst, Dat cere moniële gebeuren vond plaats ai het monumentale pand van uitgever Inter book Internatio nal aan de Lange Haven, „Achteraf bleek het eigenlijk het verhaal van een vijfenzes tigjarige, „aldus Van der Sloot, „de eerste bestuurlijke steen is namelijk reeds gelegd m 1913". De prijs is 24,50. Schiedam Het is stil gewor den rond de omstreden groen- tekraam aan de Vlaardinger- diik. Na hel artikel „Heisa om groentekraam" m onze krant van 21 april heeft de eigenaar Willem de Boom geen bekeu ringen meer gehad. Zijn handel is door de politie ook niet in beslag genomen, zoals men had aangekondigd Van het ge meentebestuur heeft de Schie dammer eveneens mets meer te horen gekregen. Over een verhuizing naar het Heyermansplein in Groenoord, zoals burgemeester en wethou ders dat willen, piekert de 31- Jarïge groenteboer nog steeds wet Daarom w^s hij vandaag weer gewoon te vinden op zijn verboden „stekkie" bij de Rem- brandtlaan in het Westen. Schiedam Lichte paniek is «r woensdag geweest bij Gus- '0. Na een brandje op de werf aan de Maasdijk miste men hvee mensen. Na enige tijd bleken deze ech-' ter gewoon in d^ kantine te atten, waar ze een kop koffie wonken. Vïaardingen Wethou der Bas Goudriaan (stadsontwikkeling) gaat binnen het college on derzoeken of er stappen genomen kunnen wor den tegen speculatie in flats aan de Holysingel. ASB-beleggingsmaat- schappij, gelieerd aan ASB-Vastgoed en het uitzendbureau ASB heeft een complex huur- flats van verzekerings maatschappij RVS ge kocht om ze weer te ver kopen. Of er mogelijkheden zijn voor het college of even tueel Den Haag om paal en perk te stellen aan nade lige gevolgen die voor de huurders in het verschiet kunnen liggen is geheel af hankelijk van de huurcon tracten, die bestudeerd gaan worden. Goudriaan wist nog niet precies wat de mogelijkheden zijn om een dam op te werpen te gen de transacties. „De wet voorziet hierin niet", moest hij tot zijn spijt constate ren. Tweede Kamerlid van de WD, Pol de Beer, heeft zich inmid dels naar aanleiding van de rel m de huurflats aangeboden om advies aan de huurders te ge ven Hij is ook aan het onder zoeken wal voor de bewoners aan de Holysingel gedaan kan worden. Hij overweegt nog niet met Kamervragen te komen wel wil hij, indien er mets an ders op zit dan kopen, er bij de regering op aandringen „dat er eindelijk een wettelijke be paling komt, waarbij de huur der het eerste recht van kopen heeft. De Rotterdamse makelaar Ge- mako voert op dit moment het beheer over huurflats. Hoewel Gemako beweert dat de flats niet verkocht mogen worden, zegt de heer Von Munstng na mens ASB-beleggingsmaat- schappij dat dit wel te ver wachten is „nog in 1979". Er zouden al advertenties m twee persorganen hebben gestaan, waarin de flats (244 m totaal) voor 127.000 gulden per stuk werden aangeboden. Dit be richt wordt ontkend door de ASB-boleggingsmaatschappij. De verontruste bewoners heb ben vorige week een commissie van zestien man gevormd om een vuist te kunnen maken te gen de nieuwe (tijdelijke) huis eigenaar. Kamerlid Pol de Beer staat volledig achter het initiatief van de bewoners. Vïaardingen De eerste bekeuringen „nieuwe stijl" zijn betaald door zes Vlaardingers, die te hard reden op de Floris de Vijfdelaan. Tijdens een routinecontrole van de politie betaalden zes van de negen aangehouden overtreders voor te hard rijden ter plekke. Sinds 1 mei is er een nieuwe wet van kracht, waardoor verkeersovertredingen gelijk in klinkende munt aan de politie betaald kunnen worden. De Vlaardingse politie toonde zich bijzonder verheugd, dat er de eerste keer al zoveel medewerking was. Voor de invoering van de wet kon een bekeuring betaald worden via een accept-girokaart. Één overtreder op de motorfiets macht niet gelijk betalen, omdat hij harder reed dan 80 kilometer per uur, de limiet om in de bebouwde kom een bekeuring direct te betalen. Hij reed 113 kilometer per uur. Tegen hem is gewoon - op de oude manier - proces-verbaal opgemaakt. Veel voorkomen de overtredingen die nu contant betaald kunnen worden aan de politie Fout parkeren 25,- Niet dragen van autogor del 30,- Niet aanwezig zijn van autogordels 60,- Gladde band 40,- Niet dragen van helm op brom-'motorfiets Duopassagier zonder helm j 20,- Bij vullen parkeermeter 25,- Geen voorrang verlenen op voorrangsweg/-krui- sing 40,- Het passeren van een voor een zebrapad wach tende auto t 50>- Zonder licht rijden op fiets (voor en achter) 15,- Handen met aan 't stuur van fiets 7,50 Te hard rijden: 14 km harder van 50 km/- per uur 25,- 15 t/m 20 km harder dan 50 40.- 21 t/m 25 km harder aan 50 60,- 25 t/m 30 km harder dan 50 70,- Daarboven (dus harder dan 80) kan de overtre ding niet direct aan de politie worden betaald, maar volgt een proces verbaal. üma 's-Gravenzande De opslagplaatsen van de marine worden uit het Staelduinse Bos bij 's-Gravenzande verwijderd, zodra een andere opslagplaats gevonden is. Dit zei een woordvoerder van het ministerie van defensie in Den Haag na het gesprek dat tussen staatssecretaris W. F. van Eekelen en de burgemeester van 's-Gravenzande, M. van Prooijen plaats vond. Het gesprek is volgens de woordvoerder „zeer goed" verlopen. Burgemeester Van Prooijen" woordvoerder. Hij verwachtte heeft de staatssecretaris, die de materiele zaken van defensie behartigt, uitgenodigd voor een bezoek aan het Staelduinse Bos om zich op de hoogte te stellen van de situatie. Dr. Van Eeke len heeft de uitnodiging aan vaard en komt donderdag 25 mei naar 's-Gravenzande De woordvoerder van het mi nisterie van defensie verklaar de na afloop van het gesprek tussen beide heren dat er naar stig wordt gezocht naar een alternatieve opslagplaats voor de munitie. „Het ligt m de be doeling om de munitie onder te brengen bij reeds bestaande opslagplaatsen", zo sprak de echter met dat vóór de zomer vakantie de kruitvaten zouden zijn verwijderd uit het Stael duinse Bos. Twee Tweede Kamerleden heb ben onlangs gepleit voor het verwijderen van de mumtie-op- slagplaatsen uit het bos. Erica Verkerk-Terpstra en J. Ploeg, beiden van de WD, vroegen staatssecretaris Van Eeklen of en wanneer de marine ver dween uit het bos. Dr. Van Eekelen zegde de Kamerleden toe dat het bos kruitvrij zou worden gemaakt als een alter natieve opslagplaats gevonden zou worden. Vïaardingen Nog één kans voor RN- jubileumpaspoort- houders om de voorstelling van circus Mikken je in deze omgeving voor half geld te bezoeken. Van avond om 8 uur geeft het circus in de Vlaardingse Westdijk - op het Erasmusplein - de laatste voorstelling. U dient de blanco coupons 1 (voor maximaal twee vol wassenen) en 2 (voor maximaal 2 kinderen) te gebrui ken, om de reductie aan de circuskassa te krijgen. Het pro gramma gaat er overigens in als koek. Jong en oud genieten in elke voorstelling weer van de prestaties, die mens en dier in dit pure circus le veren. Volgende week reist Mikke- nie door Rotter dam. In het najaar komt het onder meer nog in Schie dam. e Fratelli Luraschi. Zo heel deze Italiaanse groep |§i clowns, die in de voorstelling van circus Mikkenie een j§§ rondje zuidelijk gooi-, smijt- en knalwerk weggeeft. Hoek van Holland De hoor avond over op- en overslag van LNG, die woensdagavond m De Hoekstee in Hoek van Hol land werd gehouden, bood in feite geen nieuwe gezichtspun ten. Voor een gehoor van onge veer zeventig mensen probeer den de inleiders drs. C van Drecht (Economische Zaken), ir G. Spellmk (TNO) en mr. Chr van Krimpen (Havenbe drijf Rotterdam) webswaar de indruk te geven dat er nieuwe zaken aan de orde waren, maar ze kwamen ook nu niet verder dan de inmiddels al overbeken de opsomming van de bekende voor- en nadelen. Het enige „nieuwe" ten opzich te van de hooravond die de Schiedam Elf waarschijnlijk jja de prins geen kwaad we tende Turken uit de Maria- «raat worden officieel ver acht van heling. Zij hebben f'etsen gekocht van een Rot- y-tuaminer die deze even tevo- een kilometer verder had gestolen. De inmiddels aange houden 23-jarige F. K. P. zag 20 kans om aan geld voor soft drugs te komen. De buitenlanders hebben allen een proces-verbaal gekregen. Zij hadden - zoals de politie zegt - moeten vermoeden dat het niet pluis zat toen er prima rijwielen van soms 600 gulden werden aangeboden voor slechts 50 gulden De fietsen zijn door de politie in beslag genomen. Zij zijn de afgelopen maand onder meer ontvreemd uit de kelder van het Gemeenteziekenhuis, de St. Liduinastraat, Westvest, Lange. Haven en Koemarkt. De zwijntjesjager bekende ook nog zes diefstallen m Rotter dam. Schiedam De toekomst van het werklozen- "B project De Trechter blijft onzeker. Over fïnan- |"|jPk»C' OlHTI QI ciele steun op langere termijn heeft wethouder ïL v Eef Collé nog steeds geen harde uitspraak willen doen. Dat ondanks aandringen deze "BPfe np "H week van vrijwel de gehele raadscommissie $éP S voor sociale zaken. -S- i Collé wacht op zekerheid over subsidie van het rijk. Voor het volgende jaar komt die er echter 1 *1*» 1 pas in december. „Wij willen best steun op lange f^gï "B Tg termijngeven, want hoe kunnen ze bij De Trech- AJf£.S. g JL ft, vr ter nou aan de gang blijven met steeds dat zwaard boven hun hoofd?" meende Ane Verlin- de op de vergadering, daarmee inhakend op .een ^ort zal een en ander dan ook ter goedkeuring Noordcgraaf °^,rne van ra Herman worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Tot teleurstelling van een paar aanwezige be- De Tempel stuursleden van het project wilde de wethouder alleen kwijt: „Bij het college ligt de prioriteit Van het zogeheten kraakkontrakt voor het hoog. Maar we gaan met zo maar zonder meer Trechterpandje aan het Broersvest wil de wet- subsidteren. Je probeert immers koopman te houder niet af: „We weten immers met wat er zijn. Als het ministerie van CRM weet dat wij' gaat gebeuren na de uitspraak van de raad van dat zouden doen 2eggen ze in Den Haag dank state over het bezwaarschrift tegen het bestem- je wei Schiedam en geven zelf mets". mmgsplan voor de binnenstad". Collé beweerde dat hij ai had moeten „vechten" Intussen lonkt De Trechter naar het pand van om de subsidie van 50 mille voor dit jaar bij jongerencentrum De Tempel dat een paar het rijk los te peuteren. Zondermeer ging de maanden geleden dicht is gegaan, m die ruimte raadscommissie akkoord met een aanvullende aan de Overschiesestraat wil men een ontmoe- steun voor dit jaar van ruim 54 mille en diverse tingscentrum ereeren, zo werd op de openbare subsidies voor bewonersverenigingen. Binnen- bijeenkomst m het stadskantoor onthuld, Hoekse deeigemeenteraad een maand of twee geleden belegde was eigenlijk dat inmiddels de regering zich heeft uitgespro ken vóór vestiging van een ter minal voor vloeibaar aardgas op de Maasvlakte, een stand punt dat door de gemeente Rotterdam wordt gedeeld. Niet ten onrechte meende een groot deel van de aanwezigen dan ook, dat men zat te praten over een zaak die al in belangrijke mate is beslist. De voorlichtingsavond werd georganiseerd door de provin cie het openbaar lichaam Rijn mond en de gemeente Rotter dam. Het feit dat zo'n zeventig aanwezigen het zaaltje van De Hoekstee vulden had kunnen wijzen op een milieubesef van de Hoekenaren ondanks een voetbalavondje op TV. Niets was echter minder waar. Onder de zeventig waren al een tiental „inleiders en toelich- lers" die bovendien allemaal nog een handvol ambtenaren hadden meegebracht. Wanneer de „verplichte aanwe zigen" met worden meegeteld bleven er niet meer dan een dertig echte belangstellenden over. Zij zorgden overigens tij dens het tweede gedeelte van de avond nog voor een aantal schriftelijke vragen die vaak slechts moeizaam beantwoord konden worden door een panel van milieudeskundigen, econo men, vertegenwoordigers van Gas Unie en Havenbedrijf. Het feit dat volgens de vragen stellers niet voldoende is ge zocht naar alternatieven bleek een punt dat niet eenvoudig was weg te praten. Ook de psychologische effecten van een LNG-vestiging werden onderschreven met name door de heer F. v.d. Weijer van Volksgezondheid. Hij consta teerde inderdaad een toene mende druk op de bevolking van het Rijnmondgebied als ge volg van steeds meer gevaarlij ke en giftige industrieën.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1