S^HIEDAPJSCHE COURANT Politie handenvol werk aan inbraken Geen films bij sociale dienst Reggea in Passage 9WD wil koste wat kost in college komen" Uiiileverpersoiieel wil niet naar Ylaardingen Eerste bal Gewoon gezellig GG en GD verhuist Plakkers Rode Brigade op de bon Broodbak - wedstrijd en gratis pannekoeken op molendag Meerpaal redt invalide ill Politie legt rijverbod op Doelnetten gestolen CDA-voorman Jelle Wijnstok: Maassluis liep uit Maandag 8 mei 1978 Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtrndiens! 144144 ONAFHANKELIJK DAGBLAD - „103de jaargang no. 26081. e PAGINA'S SCHIEDAM EN KETHEL Het mooie weer van za terdag speelde de winke liersvereniging van de Viaardingse middenstan ders aan de Hoogstraat mooi in de kaart. Zij spre ken dan ook over een zeer geslaagde braderiedag. De afsluiting van de Hoog straat achter de molen was voor de winkeliers tevens een teken, dat het weren van auto's in de binnen stad niet tot een verminde ring van het winkelend pu bliek hoeft te ieiden. Hon derden Vlaardingers liepen fangs de kramen van de winkeliers, bezochten de autoshow, maakten een stukje historisch Vfaardin- gen mee als zij naar de arbeid van een kuiper een man, die haringtonnen maakt keken of zij fla neerden gewoon gezellig in de zon over de Hoog straat VI,mrdingen/Duiven —Personeel van het Unïlever-Iaboratorium te Duiven (Oost-Gelderland) wil niet overgeplaatst worden naar de Viaardingse vestiging. In Duiven en Zevenaar hebben de tweehonderd werknemers 4500 handtekeningen opgehaald om de directie er van te overtuigen dat het werk in Duiven gehandhaafd moet blijven. Het Viaardingse laboratorium telt ongeveer 1000 medewer kers. Op dit moment is er een onderzoek bij Unilever gaande. Hoewel dat nog niet js afge rond, is voor de Duivense tak komen vast te staan dat Unile ver wil gaan reorganiseren. Om de kosten te drukken moe ten de beide laboratoria sa- Schiedam Nog dit jaar ver huist de GG en GD naar het „tweede stadskantoor". Het voorstel daartoe zal volgende maand ter goedkeuring wor den voorgelegd aan de ge meenteraad. Aan de verhuizing naar het nieuwe gebouw 's-Graveland aan de 's-Gravelandseweg wordt reeds gewerkt door een ambtleijke werkgroep. Het re sultaat zal volgende maand eerst nog worden besproken in de vergadering van de raads commissie voor sociale zaken en volksgezondheid, zo beloof de wethouder Eef Collé on langs. In de nieuwbouw zitten onder meer reeds sinds kort de ge meentelijke sociale dienst en een paar afdelingen van de wo- ningdiensL Het Openbaar Li chaam Rijnmond hoopt er bin nenkort - zoas bekend - ook te zijn gehuisvest. SchiedamTwee scholieren zijn door dc politie betrapt bij bet opplakken van affiches van de Rode Brigade. De 20-jarige Schiedammer F. den H. en de 18-jarige Rotter dammer R. H. werden aange houden op de Grote Markt, in bet hartje van de stad. Nadat op het hoofdbureau proces-ver baal tegen hen was opgemaakt zijn de illegale plakkers weer op vrije voeten gesteld. Hetzelfde lot overkwam twee Plakkers voor het Schiedamse maandblad City. De 23-jarige ondernemer J. H. W. J. uit. Schiedam en de 18-jarige sch olier M, H. K. J. uit Spijkenisse werden aangehouden op de Burgemeester Knappertlaan, nabij het SL Liduinaplein. mengevoegd worden. Een pers voorlichter van Unilever vond de conclusie van het personeel „nogal voorbarig, omdat het onderzoek nog niet geheel is afgerond". In Vlaardingen wordt -in te genstelling tot Duiven- geen landbouwkundig onderzoek ge daan. Een andere overweging van het Gelderse personeel: Duiven en Zevenaar zijn betrekkelijke kleine gemeenten. Het wegval- len van tweehonderd gezinnen betekent in 20'n gebied ook een behoorlijke klap voor de mid denstand. Schiedam 'Aan alle be zoekers van De Vrijheid worden op nationale mo lendag gratis pannekoeken uitgereikt, die ter plaatse zijn gebakken uit het meel van de molen. Op zaterdag 13 mei is er ook een brood bakwedstrijd voor ama teur-bakkers en een mo lenpuzzelto cb t. Bij de bakwedstrijd gaat het om brood dat thuis is gebakken van meel uit. De Vrijheid aan de Noordvest. Er zijn dit jaar twee cate- goriën: bet bekende molen- broodje en fantasiebrood. De 's middags tussen drie uur en half vier, ingelever de broden worden om vier uur gekeurd op geur, smaak, structuur, kleur, volume en eventueel vorm geving. De jury bestaat daarbij uit molenaar Rob Batenburg, een ervaren amateur-bakker en een professionele bakker. Vijftig kilo volkaren tarwe meel wordt de eerste prijs, in beide categorieën. Bo vendien zal met instem ming van deze winnaars het recept met naamver- melding worden vermenig vuldigd voor de klanten van de molen. De tweede en derde prijzen zijn dertig respectievelijk twintig kilo volkoren tarwemeel. De Vrijheid is op molen dag te bezichtigen van tien tot half vier. In de nabijge legen Noordmolen wordt van elf tot drie uur een dia-serie over de Schie damse molens vertoond. In die tijd kunnen daar ook de puzzelformulieren wor den ingeleverd die op mo lendag zijn af te halen bij De Vrijheid j Een meerpaal heeft j voorkomen dat vrijdag- I middag een invalide in j Schiedam met zijn wagen I kopje onder ging in de j Buitenhaven. Het zware I hout hield de BMW tegen toen deze aï half van de i kade was geschoten, na I eerst nog een parkeerrae- ter te hebben geramd. De bestuurder, de 63-jarige F. Z., had zich bij het weg- I rijden vergist in de scha- keling. De Rotterdammer wist de wagen ongedeerd I te verlaten. Met een takel- wagen is de fiks bescha- i digde auto weer op de ka- de getrokken. «HBMIfi WÉÊÊÊm Vlaardingen De Viaardingse po litie is het weekeinde bezig geweest met de afhandeling van een grote reeks inbraken, die op verschillen de delen van de stad werden ge pleegd. Zo kwamen er op vrijdag alleen al elf aangiften van inbraak bij het bureau binnen. De grootste schade leed daarbij de familie C. v. d. B. uit de Waalstraat. Onbeken den verschaften 2ïch toegang tot de woning door een ruit te verbreken. Zij ontvreemdden drie gouden rin gen, een gouden armband en een radio-ontvanger ter waarde van 2600 gulden. Uit een woning aan de Dijklaan verdween een kleurentelevisie ter waarde van vele honderden gul dens. Nachtelijke bezoekers van de honkbalclub aan de Zwaluwenlaan wisten daar slechts voor drie gulden aan contanten mee te pikken. Ter compensatie deed men 2ich te goed aan een paar boterhammen. De schade aan het raam van de kantine waardoor men binnen wist te ko men, bedraagt vijftig gulden. Uit Van der "Waal Automobielbedrijf werd een cassetterecorder ont vreemd ter waarde van vijfhonderd gulden. De dieven verschaften 2ich toegang tot het pand door een ruit te verbreken. Een kraanmachinist van Delta Ro zenkrans aan de Bellstraat raakte zijn fotocamera kwijt, die hij in een kraaninstallatie had laten liggen. Toen hij het apparaat wilde ophalen bleek een ruitje van het voertuig te zijn opengebroken en zijn camera kwijt. Waarschijnlijk jongeren knip-t ten het gaas bij een ketderbox van' een flat aan de Fazantlaan open en ontvreemdden een bromfietshelm. Een complete bromfiets werd uit een kelderbox van dezelfde flat weggenomen nadat men de deur had ingetrapt. De schade bedraagt tientallen guldens. Minder succes had men bij een poging tot inbraak in een keetwagen bij de aan te leggen sportvelden langs de Broek polderweg. Men trachtte een raam- luik te forceren hetgeen niet lukte. Schade honderd gulden. De tuin meubelen van de familie B. B. aan de Hogenlaan waren gemakkelijk mee te nemen. Deze stonden vrij in de tuin en vertegenwoordigden een waarde van 200 gulden. Zaterdag had de politie het nauwe lijks rustiger. De 64-jarige J. P. T. uit Vlaardingen deed aangifte van diefstal van het voorwiel van zijn fiets, die hij bij het Erasmusplein had gestationeerd. Een diefstal, die overigens de laatste tijd bijzonder veel voorkomt volgens de politie. De jeugd blijkt hier zich veelal aan te vergrijpen. Het wiel wordt als ach terwiel op een fiets gemonteerd en zodoende is er gemakkelijk (en goedkoop) een zogenaamde door trapper van te maken. Zeer in de mode. Uit een rijwielhandel aan de Zomer straat nam men twee complete fiet sen mee ter waarde van 1312 gul den. Volgens de politie verschafte men zich toegang met behulp van een valse sleutel. Verder kregen een sportschool en een sportclub aan de Zwaluwenlaan nachtelijke bezoekers over de vloer. Bij de sportclub Hoogendijk werd een ruit vernield en 25 gulden aan contanten ontvreemd, uit de sport club werd een fruitautomaat getild met onbekende inhoud. Dc inhoud van de fruitautomaat en de kassa in de bar-bistro aan de Reigerlaan bedroeg 1730 gulden voordat de ap paraten door nachtelijke bezoekers werden getild. De dieven kwamen het pand binnen met behulp van een valse sleutel. Aan het Geuzen- plein werden twee auto's openge broken. Uit een van de wagens nam men een radio mee. Schiedam Bij dc gemeente lijke sociale dienst zijn voorlo pig nog geen filmpjes te zien. Directeur drs. Gérard Smits en wethouder Eef Collé wilden daarvoor video-apparatuur aanschaffen, maar moeten eerst wachten op de uitslag van een experiment in een aantal grote steden. Eerder willen de leden van de raadscommissie voor sociale zaken en volksge zondheid daarvoor geen 8000 gulden in de gemeentekas re serveren. In maart is het ministerie van CRM gestart met het uittesten Schiedam Midnite Records, Schiedams enige platenmaatschappij, heeft na het concert in het Passagetheater, dat vrijdagavond gegeven werd door de Haarlemse groep Cake en de Jamaicaanse reggeaformatie Tradition, haar tweede single gepresenteerd. Het is een opname van de uit Jamaica afkomstige reggea-muzikant Big Youth, die het nummer „Natty dread she wants" vertolkt Van dezelfde artiest brengt Midnite binnenkort haar eerste langspeelplaat uit. De groep Tradition kreeg aan het einde van haar ruim anderhalf uur durende optreden het publiek van de stoelen. Ondanks dat het theater slechts voor de helft gevuld was, gaat Midnite door met de organisatie van concerten in het Passagetheater. Zo treedt 7 juni de Jamaicaanse groep Santic in Schiedam op. In het voorprogramma treedt dan de Schiedamse formatie Djamilla op. van de waarde van video-films in de bijstandverlening. Het project wordt gebruikt voor clienlenvoorlichting en instruc tie van personeel. Het experi ment, dat twee maanden duurt, vindt plaats in Tilburg, Arn hem, Zwolle, Den Haag en Amersfoort. Het doel is te ko men tot een videotheek voor gemeenten. Die zal echter pas rendabel zijn als er door ten minste dertig sociale diensten regelmatig gebruik van wordt gemaakt. Collé vindt het niet leuk dat de raadscommissie eerst eventjes de kat uit de boom wil kijken. „Als alle gemeenten zo redene ren betekent dat dat die video theek er niet komt. We moeten niet te kruidenierachtig zijn", zei hij onlangs in het stadskan toor, daarbij vergetend dat het nu nog om een experiment gaat. Schiedam De Schiedamse politie is het weekeinde actief geweest met het aanhouden van automobilisten, die net iets te veel bleken te hebben gedronken dan wettelijk is toegestaan. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden daarvoor zeven automobilisten rijverboden opgelegd. Rond half twaalf 's nachts hield de poliie de 33-jarige F, H. v. D. uit Schiedam op de Boterstraat staande. De man moest blazen welk resultaat aanleiding was hem op het bu reau de bloedproef af te ne men. De man was al eerder in verband hiermee in aanraking met de politie gekomen en hem werd het rijbewijs ingevorderd. Bij de andere personen hoefde de politie minder drastisch op te treden en kon worden vol staan met het opleggen van rijverboden van acht uur. Schiedam De 48-jarige L, t G. uit Schiedam heeft zaterdag namens handbalvereniging UVG aangifte gedaan van dief stal van twee doelnetten ter waarde van 450 gulden. Verder is een doelpaal afgebroken, schade honderd gulden. k®: l Vlaardingen Fractie voorzitter Jelle Wijnstok van het CDA meent, dat de VVD koste wat kost in het college wil komen en daar bij bereid is veel conces sies voor te doen. Hij schrijft dit in de laatste uitgave „CDA-Nieuws" van de Viaardingse Christende mocraten. Achter de door dc VVD voor gestane wijze van collegevor ming zet hij derhalve een groot vraagteken: „Als de liberalen willen, dat het nieuwe college van B en W na de verkiezingen het beleidsplan in grote lijnen opstelt en de raadscommissies bij die voorbereidingen worden betrokken, wat is dan de zin van dat „overleg" als het colle- 99 95 Vlaardingen Met het slaan van de „eerste bal" opende wethouder IJsbrand van der Velden zaterdagmiddag het tennis- centrum Hoogendijk officieel. Het complex in de Viaardingse wijk Holy omvat zes buiten- en acht binnenbanen. De opening werd luister bijgezet door de Viaardingse drumband De Pijpers en door het spelen van twee demonstratiepartijen, waarvan de partij tussen Loek Sanders en Rolf Thung het klapstuk vormde. ge het beleidsplan in grote lij nen voor de komende vier jaar moet opstellen?" Wijnstok meent dat het er juist om gaat dat de raad het college duide lijk maakt in welke richting het beleid dient te gaan. De vorming van een aispiege- lingscoUege wijst de CDA-voor man af: „Hoewel tegenstellin gen met „kunstmatig" ver scherpt dienen te worden, zijn de verkiezingsprogramma's niet voor niets samengesteld. Het CDA lilt zwaar aan haar eigen programma". Wijnstok verwerpt derhalve de stelling van de WD, dat de wil om tot overeenstemming te komen de basis dient te zijn om tot het programma in hoofdlijnen te komen. „Het CDA legt het ac cent op het „pragmatische col lege" ter wille van de eigen her kenbaarheid waarbij minder concessies aan andere partijen worden gedaan". Majorettes zetten zaterdag middag in Maassluis hun beste beentje voor en de muzikanten heten hun zui verste tonen boren op het zevende drumbandfestivai „De Glazen Stad" kon te vreden zijn. Dit korps deed het volgens de jury het best en werd derhalve win naar op alle fronten waar mee zij de achttien andere deelnemende korpsen ach ter zich liet. Dit evenement en de vlootschouxv m de Noordvliet bracht honder den Maassluizers (ook dank aan het mooie weer) op de been in hun eigen stadscentrum.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1