SCHIEDAMSCHE COURANT ■KM i Wéé kwaad op de PvdA Soeacta in najaar verbouwd Ui tl Mm :k Rekening komt niet op tafel Luidruchtig begin kozijnvernieuwmg Kosten: één miljoen Thurlede heeft ruimte gebrek PPR wil onderzoek naar korter werken iiigiill loopt stuk op bestuur Naar aanleiding van programmavergelijking Verhuizing ambulance Schiedam niet zeker VERBOUWING OUDE SCHOOL: bmi»— -s''zT'&m Nieuwe ambtenaar burgerlijke stand Banden van politiewagen doorgesneden Rijnmond - band maakt buitenlandse trips Hond bijna doodgebeten Staatssecretaris naar Schiedam Dinsdag 9 mei 1978 onafhankelijk dagblad „103de jaargang no. 26082 6 PAGINA'S Broersvest 3 telefoon administratie 26S091 - redactie 262566 - klachtrndionst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardmgen Het leek wel of er gistermiddag in de Madoerastraat in de Indische buurt van Vlaardingen een klein oorlogje woedde. Luide knallen, kruitdampen en een vieze stank, afkomstig van enkele honderden rotjes vormden echter het „officiële" begin van de kozijnver- nieuwing van het complex van 455 simplex-woningen. De rotjes waren rond het onde venster van het pand 99 gehan gen en het was wethouder Bas Goudrïaan van stadsontwikke ling die het vuurwerk mocht aansteken. De al op leeftijd zijnde mejuf frouw Elisabeth Langbroek is de eerste bewoner uit deze wijk die in "het vervolg „ruim zicht" heeft. De kleine ruitjes werden na afloop van het knalfestijn door rappe bouwvakkershan- den weggeslagen, waarna een enorme kraan een geprefabri ceerd hardhouten raam van een vrachtwagen tilde en in het gapende gat in het pand plaat ste. „Ik wist met wat er gebeurde", 2ei mejuffrouw Langbroek na het luidruchtige spektakel. „Wat een herrie Maar ehh, ik ben er wel blij mee. Ik woon hier eenentwintig jaar, maar een beter uitzicht is geen overbodige luxe. Kijk eens hoe mooi dat is Nadat het nieuwe raam was o Wethouder Goud- riaan kijkt toe terwijf het nieuwe raam wordt geplaatst. geplaatst, overhandigde Bas Goudriaan een fraaie, bloeien de plant aan mejuffrouw Lang broek, terwijl hij voor de bouwvakkers de bekende enve lop met inhoud had. Zelfs het pannebier ontbrak met, hoewel er geen dakpan aan te pas kwam. Later verklaarde de di recteur van het aannemenings- bedrijf dat het karwei klaart, dat het bier en de frisdrank vooral bestemd zijn voor de bewoners uit de straat. „Omdat we u de komende tijd wat ex tra last zullen moeten berokke nen", zo verklaarde hij. De werkzaamheden duren tot eind dit jaar. Per week hopen de bouwvakkers tien woningen te voorzien van nieuwe ramen. Per woning zullen acht ven sters worden aangebracht In totaal is met dit project 5,5 miljoen gulden gemoeid. |ifiiiiiimiinniiiiiiiimiimiiiitnniiii]i!iiiiiiiiiii!iiniiiimiiiii]iiiiiiiiiiuiiiiniinmnimiiiii!u^ Arie Verlinde (PvdA) Vlaardingen De Vlaardingse afdeling van D'66 is zeer verontwaardigd over de conclusie van de „p^og^^Inmavergelijkers,' van de Pv dA, die stellen dat met de democraten over de vorming van een college niet te praten valt „Wij kunnen ons op basis van het PvdA-programma en de reactie op het D'66-programma niet geheel aan de Indruk onttrekken, dat binnen de Vlaar dingse PvdA de „het doel heiligt de middelenfiloso- fie" terrein wint zo luidt het scherpe commentaar. „Het is juist deze ontwikkeling die de voornaamste verschillen tussen D'66 en de PvdA in de Vlaar dingse gemeentepolitiek veroorzaakt", zo laat het bestuur van D766 daarop volgen. Verder verbaast het de democraten, dat de PvdA hen minder progressief noemt dan werd verwacht. „Waaraan deze verwachting wordt ontleend is niet duidelijk gemaakt: Blijkbaar beschouwt de PvdA „progressiviteit" als haar eigen exclusieve handels merk. Het meest verwondert ons de opmerking, dat met name waar het opheffen van ongelijkheid aan de orde is, het D'66-programma verschilt met dat van de PvdA", Over de verschillen ten aanzien van de grondpoh- tïek, de volkshuisvesting, het verkeersbeleid, de maatschappelijke dienstverlening en het financiële beleid zegt D'66 met nadrtut dat het haar erom gaat van de overheidsmacht een juist gebruik te maken in het belang van de bevolking waarbij rekening dient te worden gehouden met gerechtvaardigde belangen en gestreefd wordt naar behoud en ver sterking van de plaatselijke democratie. „Dit alles gebaseerd op een eerlijke verdeling van de lusten maar ook van de lasten". Vlaardingen/Schie- dain De GG en GD van Vlaardingen thans nog gevestigd aan de Kethelweg ver huist over ongeveer een jaar naar haar nieuwe onderkomen aan de Soendalaan/Burgemees- ter Proissingel. De raad zal in zijn vergadering van juni zijn goedkeu ring moeten geven aan het voorstel het leeg staande pand, waarin tot vorig jaar de ver pleeginrichting Soenda was gevestigd, voor cir ca een miljoen gulden te laten versjouwen. Giste ren meidden wij dat ook de Schiedamse raad een dergelijk plan moet goedkeuren. De verhui zing van de GG en GD van de Tuinlaan naar het „tweede stadskan toor" aan de 's-Graven- landseweg zal echter nog dit jaar geschieden. Het valt echter nog te bezien of dan ook de am bulancedienst zal mee verhuizen. Als het aan dokter E. H. E Wolfs, de directeur van de GG en GD van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, ligt ver huist deze ambulance dienst mee naar de 's- Gravenlandseweg. „Ik vind het van uitermate groot belang", zo vertel- Schiedam Voor beschei- den familiefeestjes van de j bewoners is in huize Thurle- de geen plaats. In de bejaar denflat in wijk Nieuwland I moeten bewoners, die jarig zijn of jubileren, uitwijken naar andere recreatieruim- ten in Schiedam - zelfs als zjj bedlegerig zijn. „Bij ons is het daarvoor veel te krap", zei gistermiddag me-- vrouw H. W. Valk, onderdi rectrice van het flatgebouw schuin tegenover de 4 Mo lens, het dienstencentrum aan de Nieuwe Damlaan. Zij reageerde daarmee op aantijgingen van de familie van het echtpaar Droog-Ba- ron, dat in Thurlede woont en gisteren zijn zestigjarige huwelijk vierde; op het laat ste nippertje kon dat bij stichting Lentefeest. „Een noodgedwongen uit wijk", zo ervoer PvdA-lijst- trekker Arie Verlinde, die, ingeschakeld door de fami lie, via Thurlede-bestuurslid Ben Drukker nog had ge tracht mogelijk te maken dat het bejaarde echtpaar toch in de „eigen" flat zou kunnen feesten. Maar dat kon niet. „Ik heb gelukkig Lentefeest bereid gevonden iets voor de familie te doen, en dat was bijzonder plezierig", zei Ver linde gistermiddag. „Dat Thurlede de grate zaal niet voor een klein stukje kon vrijmaken voor het feestje van het echtpaar, dat nau- welijks mobiel is, slecht ter been, vind ik heel vreemd. Het is jammer, dat directeur Kerkhoff er zelf niet was. Nu is het een affaire met een heel nare smaak." Die slechte indruk wordt bij Verlinde bevestigd door het gegeven, dat in andere be jaardentehuizen wel gele genheid is voor kleine partij tjes van bewoners die iets te vieren hebben. „Ja, dan heb ben zij wel ruimte", aldus mevrouw Valk, die het be- stuur van Thurlede unaniem -dus inclusief Ben Drukker - achter zich vond. „De zaal van Thurlede zat vanochtend helemaal niet vol, maar mijn zieke moeder kon er niet terecht", zei Cor j Droog jr. gistermiddag, na het familiefeestje. Over de i vergeefse moeite van de fa- milie staat meer op pagina drie iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiniüiiiiiniiinr Schiedam Burgemeester Arie Lems en wethouder Chris Zijde veld weigeren met harde cijfers op tafel te komen over verbou wing van de voormalige school op het Oude Kerkhof. Dat wordt duidelijk uit een pubükatie van de Jonge Socialisten (JS), de pas opgerichte jongerenafdeling van de PvdA, die met hun Partijgenoten in het college een gesprek hebben gehad, in het stadskantoor wordt momenteel berekend of de vestiging van een gemeentelijke afdeling in het oude schoolgebouw haal baar is. Aanvankelijk werd bestudeerd of in het pand huisvesting rtogelijk is voor alleenstaanden of tweepersoonshuishoudens, in het laatstgenoemde geval zou verbouwing van de school neerkomen op 75 mille per woningeenheid, en in de ogen van de wethouder voor stadsontwikkeling zou dat te duur zijn. Het Komitee Jongerenhuisvesting Schiedam (KJS) heeft gevraagd om ^ge in het rapport daarover. Dat is geweigerd. De JS hebben alsnog aangedrongen op een verklaring, maar het enige antwoord' wethouder Zijdeveld was: „Als de bouwwereld zou weten, wij dat berekenen, kost het de gemeente handenvol geld.,, Wat is heerlijker dan - als het zonnetje zich van de beste kant laat zien - onderuit gezakt in een bootje al de da gelijkse beslommerin gen te kunnen verge ten. Dit meisje zicht 't dicht bij huis en „parkeerde" haar bootje in het wa ter bij de Polderweg in Kethel. Schiedam Er komt een nieu? we ambtenaar van de burger lijke stand. Met ingang van 1 juni kunnen Schiedamse echtparen in de echt worden verbonden door de 23-jarige H. J. Habermehl. Burgemeester en wethouders hebben besloten deze Schie dammer te benoemen voor de duur dat hij m ononderbroken dienst van de gemeente Schie dam is in kader werkloosheids bestrijding Maassluis Dc PPR Maassluis wil dat de gemeente onder haar1 personeel een onderzoek instelt naar de eventuele bereidheid om korter te werken. De radicalen zien ecu betere verdeling van het bestaande werk als oen mogelijkheid de structurele werkloosheid te bestrijden. Het korter werken zou dan we! minder loon betekenen. IJït de opbrengst waarvan nieuw a,n te trekken functionarissen be- taald kunnen worden, wel wil de PPR een zekere bescher ming van de laagstbetaalden. Dit staat onder meer te lezen in het zojuist verschenen ge- meenteraadsprogramma van de PPR voor de komende vier jaar en dat is gedrukt op krin glooppapier. De tot mini-partij geslonken PPB vindt het in haar algemeenheid een slechte zaak ais steeds maar weer moet worden overgewerkt, ter wij! er velen staan ingeschre ven bij het Gewestelijk Arbeid:: Bureau. Zij vindt daarom dat (te veel) overwerk moet worden beperkt en dat het personeels bestand eventueel moet wor den uitgebreid. Teneinde een verantwoord so-' ciaal-, ruimtelijk- en milieube leid te kunnen verwezenlijken dient er in Rijnmondverband een sociaal-economisch struc tuurplan te worden opgesteld, gericht op een actief werkgele genheidsbeleid. Ook de ge meente dient elk jaar te komen met een sociaal jaarverslag dat moet fungeren als leidraad ten behoeve van het te voeren per soneelsbeleid. Voorts zien de radicalen het scheppen van mogelijkheden voor zinvol be- zig-zijn van werklozen als een belangrijk beleidsaspect. Op het gebied van de stadsont wikkeling moet er volgens de PPR zo spoedig mogelijk een structuurplan worden ontwik keld. Dit plan zal moeten aan geven wat de gevolgen zijn voor het voorzieningenniveau (sportaccommodaties, winkels en scholen, enzovoorts) indien het tot nu toe gevoerde beleid wordt voortgezet. Maar ook zal het structuurplan duidelijk moeten maken wat de. gevolgen zijn bij een zeer lang- zame groei die gebaseerd is op de eigen behoefte van de Maas- sluise bevolking. Ook wil de PPR dat wordt onderzocht of rijkssteun te ver wachten is indien de oliefa- bnek „De Ploeg" wordt ver. plaatst naar een meer geschik te ruimte in Maassluis of na- bije omgeving. de hij ons, „dat de ambu lancedienst in onze di recte nabijheid is. Dit heeft te maken met een betere communicatie tus sen broeders en de art sen". Daar komt verder nog als voordeel bij dat een eventueel onderkomen aan de 's-Gravenlandse- weg betekent dat de „uit- rukdienst" dicht bij de drukke rijksweg is ge vestigd. Bestaat er een kleine mogelijkheid dat de am bulancedienst van Schie dam naar de 's-Graven- landseweg verhuist, in Vlaardingen blijft deze dienst voorlopig zitten waar zij zit namelijk aan de Hoflaan, Dokter Wolfs betreurt dit, maar Vlaardingen kan voorlo pig nog geen geld vrij maken voor het onder brengen van de ambu lancedienst in de nieuwe behuizing van de GG en GD. Hij vertrouwt er echter op dat dit over enkele jaren alsnog kan gebeuren. Inmiddels is een eerste schetsontwerp van het nieuwe GG en GD-ge- bouw gereed. Het defini tieve ontwerp komt een dezer dagen gereed. De globale indeling van het pand is als volgt: Op de begane grond worden ondergebracht: de administratieve ruim ten, de bedrijfsgenees kundige afdeling en de sociaal medische afde ling. Op de eerste verdie ping komen de directie- ruimten, de afdeling jeugdgezondheidszorg, waaronder de schoolart- sendienst, alsmede de staf. Inmiddels hebben de colleges van zowel Maassluis, Schiedam als Vlaardingen overeen stemming bereikt over het „aanvaarden van Vlaardingen" als ge meente, waar het hoofd kantoor van de gemeen schappelijke regeling van de GG en GD geves tigd wordt. Het lijkt nauwelijks mo gelijk dat de raad van Vlaardingen bezwaren zal maken tegen de ver bouwingsplannen en de verhuizing van de GG en GD. Naar aanleiding van een reportage in deze krant over de slechte be huizing van de Vlaar dingse GG en GD, vooral omdat het hier gaat om een soort „hoofdkan toor" van zowel Schie dam als Maassluis, heeft het SGP-raadslid Rien Lensvelt daarover bij het college aan de bel ge trokken. Een door hem ingediend amendement werd tijdens de begro tingsbehandeling op ver zoek van burgemeester Kieboom aangehouden, maar later tijdens de be handeling van de meer jarenbegroting unaniem door de raad aangeno men. Schiedam Onbekenden heb ben mogelijk uit wraak een politiewagen vernield. Van de groene Ford Escort werden drie banden doorges neden. Tevens werden de ken tekenplaten, ruitenwissers, an tenne en linkerspiegel verbo gen. De nieuwste burgerauto, die vorige maand bij een botsing op de Nieuwe Damlaan ook al zwaar werd vernield, stond 's - nachts om kwart voor twee geparkeerd achter de Hema aan de Lange Kerkstraat. Twee geüniformeerde agenten had den de wagen daar neergezet voor zij in de buurt de sluiting stijd van een paar café's gin gen controleren. De voorgaan de nacht had men dat ook al gedaan. Toen waren om drie uur in twee zaken bezoekers aangetroffen. Bij de tweede controle kreeg een café eer» proces-verbaal Van de dader(s) ontbreekt elk spoor. Op de vraag of het een wraakactie is geweest zegt hoofdinspecteur Dick van der Veen: „Dat weten we met Het is niet bekend wie het heeft gedaan" Schiedam Dc Rijnmond- band gaat een drukke tijd te gemoet Op de agenda van de muzikanten staan maar liefst drie buitenlandse reizen. Zaterdag 13 mei gaat de band naar Oostende. In deze Belgi sche kustplaats wordt dan de Band Show 1978 gehouden. In de Franse plaats Hazebrouck zit de band een week later. Samen met Jubal uit Dord recht en Excelsior uit Delft doen ze dan op zaterdag 20 mei mee aan een Nederlandse tap toe. Van 4 tot 11 augustus maakt de Rxjnmondband een trip naar bet eiland Jersey. Tussen deze reizen zit men ech ter ook niet stil. Zo zijn er op 12 en 19 mei showrepetities m Berkel en op 26 mei een muzie- krepetitie in de Lange Nieuw- straat. In het centrum van Schiedam is de band eveneens te zien op 27 mei, wanneer daar de webdjns en jaar markt wordt gehouden. Verder doet de band mee aan het We. reld Muziek Concours dat voor 15 juli in het Limburgse Kerk- rade is gepland. Schiedam Een grote her dershond heeft een pinchertje bijna doodgebeten. Voor het leven van de hond wordt ge vreesd. Het gebeurde allemaal in de Van Oldebameveldstraat, inde wijk Nieuwland. Daar liep de pincher van de 62-jarige Schie dammer H. J. K. los. Het dier raakte op een gegeven moment in gevecht met de herdershond- waar de 35-jarige B. G. K. O, mee aan de lijn liep. Na de stnjd moest de pincher met zware verwondingen naar de dierenarts worden gebracht. Schiedam Staatssecretaris Ne lie Smit-Kroes komt naar Schiedam. Op donderdagavond 18 mei is zij aanwezig op de verkiezings- instmf die de WD dan in zaal Irene organiseert, De bijeen komst aan de Nieuwe Haven 155, die volgens de WD een ongedwongen karakter zal heb ben, begint om acht uur. 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1