SCHIEDAMSCHE COURANT Economische schok nog niet merkbaar PvdA Mest voor CDA ■lijk Leegstaande woningen moeten bewoond worden Binnenstad niet verontrust over komst van ratten Kerkvoogdij wil gteunvoor Grote Kerk Sandy wirst Nol et- fiets GTB klaart gevaar karwei In Schiedamse begroting tot en met 1982: Kosten worden te hoog Desnoods in de oppositie Winkeldief betrapt Vettenoordsepolder pikt het «iet langer Voetganger ernstig gewond „Hulp" aan slopers loopt uit de hand „Schoorsteenvegers" aangehouden Donderdag 11 mei 1978 onafhankelijk dagblad103de jaargang no. 26084 s PAGINA'S Broersvest 3 telefoon administratie 268091 redactie 262566 - klachtondienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL aiMiniiiiiiniNiiimininiimiiiiniiiinminis De Grote Kerk van Vlaardingen. „In grote lijnen is er weinig schokkends in gebeurd," was het snelle commentaar van wethouder Reinier Scheeres, „het gaat uit van een ongewijzigd beleid en daarin zijn mgar marginale wijzigingen. Wij hebben ge probeerd de verscheidene gemeentelijke diensten be ter op elkaar af te stem men." Dat de zogenaamde macro-eco nomische positie van de stad nog geen zwaar stempel op de meerjarenbegroting drukt, heeft twee oorzaken. De eerste is het ongewijzigde beleid, dat inhoudt, dat van besluiten van de gemeenteraad over nieuwe plannen nog niet kon worden uitgegaan. Scheeres: „Daarop moeten wij niet vooruitlopen." De andere oorzaak, aldus de wethouder voor financiën en economie, is dat in de Schie damse economie het budget van de gemeente „slechts" een facetje is. „En over dat budget gaat een meerjarenbegroting. Natuurlijk moeten wij straks wel maatregelen nemen, voor zieningen treffen voor een goed voorbeeld het werk loosheidsproject Trechter, maar daarmee kon in deze be groting nog niet worden ge werkt Stel dat Gusto dicht gaat, dan'iis dat niet direct van invloed op het gemeentebud get. Wêl, door de nodige voor zieningen, op langer termijn." Vergeleken met de meerjaren begroting tot en met 1981. die vorig jaar uitkwam, zijn er wei nig opzienbarende veranderin gen. Op peil brengen van Tuin dorp, zwembad Noord, de ver- keerscirculatie in Groenoord (voetgangersbruggen bij de Mozartlaan zelfs, hoewel dat plan naar voren was gescho ven), het zijn alle zaken voor na 1982, evenals uitbreiding van de Raad voor het Bejaar- denwerk, verkeersaspecten in de Gorzen, openbaar vervoer volgens het rapport Kethel-Ho- ly-Broekpolder, loskoppeling van de VVV, schooltuinen voor Bijdorp, Nieuwland, Woudhoek en Spaland. Opmerkelijk ook is, dat in de meerjarenbegroting is uitge gaan van een constant inwone raantal van 76.500, terwijl de verwachting is dat Schiedam daalt tot rond de 75.000. Hoogspanningskabel nel omgebouwd: o Het uitschake len door wet houder Reinier Scheeres van het laatste stuk kabel met 5000 volt. die GTB-directeur dr. ir. J. van Willigen in 1972 aan het gemeentebestuur schreef en waarin erop werd gewezen dat het oude net werd over belast met alle gevaren van dien. Het gemeentebestuur koos tenslotte voor de om bouw: de goedkoopste oplos sing. Dat sloot niet uit dat er binnenkort aan de Boro- dinlaan toch een ander scha kel station moet komen. Het werk is onder moeilijke omstandigheden geklaard. Om overlast bij bedrijven te vermijden is vaak 's nachts en in het weekeinde ge werkt. Bij De Vereenïgde Glasfabrieken aan de Bui tenhavenweg moest de klus bijvoorbeeld in het Paas weekeinde worden verricht, omdat dit continu bedrijf al leen dan stilligt. „Toch is het allemaal geruis loos gegaan. Er zijn niet van die ernstige ongelukken ge beurd waar ik in het Begin bij had stilgestaan. Er zijn alleen wat kleine ongelukjes gebeurd. Storingen zijn er door het omschakelen niet opgetreden", aldus Van Wil ligen, die meent dat Schie dam met het omgebouwde net dat ruim anderhalf mil joen heeft gekost, wel weer twintig jaar vooruit kan. Vlaardingen De PvdA van Vlaardingen gaat over de vorming van een college alleen praten met het CDA en de PPR. De ledenvergadering heeft gisteravond deelname van D'66 aan het gemeentebestuur definitief afgewezen. Daar naar de verwach ting van de socialisten de PPR na de verkiezingen niet meer in de raad zal terugkeren, heeft de PvdA dus duidelijk voor het CDA gekozen om mee samen te werken. In het geval, dat de PvdA de meerderheid in de raad krijgt zal ook met PPR en CDA wor den gepraat over samenwerk ing. Indien deze partijen zich niet voldoende conformeren aan het PvdA-programma dan vormen de socialisten zelf het stadsbestuur, zo stelde de ver gadering vast, die ook bij een minderheidspositie sterk aan het verkiezingsprogramma zegt vast te willen houden en daar mee bereid is zelfs de opposi tierol te riskeren. Een grote minderheid binnen de PvdA was het met uitslui ting van D'66 oneens. De lin kervleugel noemde het besluit van de vergadering een ruk naar rechts. Raadslid Mari van Opijnen: „Als ik moet kiezen tussen het CDA en andere par tijen, die wij nu uitsluiten, dan kijk ik liever tegen de kop van Remi Poppe (SP en PSP) op al heeft hij altijd sterk tegen onze partij aangeschopt". Kortom: ..Als de PvdA een links beleid wil voeren moet zij eerst met linkse partijen gaan overleg gen". Over D'66 zeiden ande ren, dat juist de2e partij, die straks maar twee of drie zetels in de raad krijgt, juist dankzij haar wat vage verkiezingspro gramma eerder door de PvdA naar links is om te buigen dan het CDA. Lijsttrekker Hans Versluijs was het hier echter volkomen mee oneens. Hij verklaarde dat het programma van D'66 hem bitter was tegengevallen en noemde de democraten neo-li- beraal. Daarmee kreeg hij een mede stander, die lijsttrekker Ben Warmenhoven van D'66 eruit vond zien als een uit zijn krachten gegroeide JOVD-er (lid van de liberale jongerenor ganisatie). Vlaardingen Tegen de 21-ja- rige J.v.V. uit Maassluis werd na betrapt te zijn op een win keldiefstal bij Vroom en Drees- mann procesverbaal opge maakt. De jongen stal een paar boeken en tennisballen met een gezamenlijke waarde van 111 gulden. uit te geven woningen. „De mensen willen er gewoon "niet in, of trekken er al gauw weer uit. Eigenlijk zijn het ook sloopwoningen". De wijkgroep VOP reageert fel: "Opzin. Ze weten gewoon niet wat ze met die brieven van ons aan moeten. Tientallen wo ningen staan er bij ons in de wijk leeg. En dat terwijl de woningnood weer toe is geno men. Er zijn genoeg jonge men sen die wat blij zouden zijn met zo'n woning!" Feit in elk geval blijft dat sinds april 1976, toen de VOP de gemeente al een falend beleid Verweet, met onder andere een leegstand van één op negen, er weinig in die leegstand ten goe de is gekoerd. Van de tweeen twintig woningen, die destijds voor uitgifte werden gereser veerd. de zogenaamde nade- ronderzoekwoningen, staat nog steeds een gedeelte leeg, terwijl buiten de tweeëntwintig er vol gens de VOP-bewoners nog tientallen woningen zijn uit te geven. =E Tweehonderd leerlingen van in totaal achttien la- gere scholen in Schiedam stonden aan de start: om twee uur gistermiddag s vertrokken zij voor een fietsenrally vanaf het Zees (paviljoen van hef ju- bilerende No let, die ach- S ter het gemeen tezieken- huis is neergezet en waar 's avonds nog een ge- zondheidsquiz plaats5 vond voor scholieren van ff =E havo, atheneum en gym- nasi urn De fietsenrally 's middags, die ook ge- S paard ging met vragen H over gezondheidszorg, 2 werd tegen vieren uitge- s reden. Winnares: de tien- 5 S jarige Sandy Bijl, leer tin- 5 S ge van de Erasmusschool, en wonend in dc nabij- heid van beide Schiedam- ff se ziekenhuizen, namelijk E= aan de Louise de Colig- ff nystraat 60, Het meisje won een sport fiets. Vlaardingen Dat fietsen in de voetgangerstunnel, die van de Hoogstraat naar hel Lies veld voert, zeer gevaarlijk kan rijn, bleek dinsdagochtend vroeg. Toen werd op het Lies- veld de 26-jarige mevrouw M, i de Rond aangereden door een fietser die uit de voetganger stunnel naar beneden kwam gereden. Zij is met ernstige verwondingen in het Holyzie- kenhuis opgenomen. De fietser die haar aanreed, ging er zon der zich bekend te hebben ge maakt vandoor. Dierenbescherming vraagt inlichtingen Schiedam Over de komst naar de binnenstad van een paar honderd ratten voor opname van de film Nosferatu zijn de buurtbewoners niet echt verontrust. Het bestuur van de bewonersvereniging Sehiedam-Centrum denkt er nog niet over om een protestbrief te sturen aan burge meester en wethouder, die binnenkort hun toestemming nog moeten verlenen. spookschip in de Lange Haven moeten gaan spelen zegt het •bestuurslid uit deze straat: „Wij hebben al genoeg ratten. Ik geloof niets van die verhalen dat ze niet kunnen ontsnappen. Dat is een sprookje. Die dieren kunnen, vrees ik, schade aan richten." Gas Sperm on, insj>ecteur van do plaatselijke dierenbescher ming, zegt erover: „Ik weet nog niet of in Schiedam ratten wor den gebruikt. Dat heb ik aan het college gevraagd. Ook heb ik gevraagd of er sprake is van kwellend vervoer en dierenmis handeling. Zonder het ant woord daarop kan ik verder nog niets zeggen." De plaatselijke afdeling van de Nederlandse vereniging voor de dierenbescherming heeft bij het college wel schriftelijk om inlichtingen gevraagd. In het centrum is men wel verbaasd dat de gemeente nu wel de haven voor het verkeer wil afsluiten. „Als wij door het voorbijrazende verkeer zowat de moord steken doen ze niets en als het geld oplevert kan de haven opeens wel worden afge sloten," zo reageerde een be stuurslid van de vereniging op het artikel „Filmer wil ratten naar Schiedam halen", in onze krant van gisteren. Over de ratten die op het Schiedam Jeugd uit Sehie- dam-Oost sloopt het hele schoolgebouw aan de Fahren- heitstraat. Voor nieuwbouw, waar vrijdag 19 mei de eerste paal voor wordt geslagen, moet echter maar een gedeelte tegen, «je; grond. Drie lokalen van het oude hou ten schoolgebouw moeten tij dens de bouw van de nieuwe kleuterschool blijven staan om tijdelijk onderdak te bieden aan de kleintjes. Om het grote misverstand uit de weg te ruimen hebben leer lingen van de hoogste klassen van de aangrenzende. Prof. dr. Ph, Kohnstammbasisschool vanmorgen in de buurt huis- aan-huis stencils verspreid,, waarin hef gemeentebestuur dringend vraagt om de verdere vernielingen te voorkomen. De uit de hand gelopen hulp aan de slopers kost de gemeen-, te volgens de wethouder Her man Posthoorn handen vol geld: „Elke morgen treffen de leidsters namelijk een enorme ravage aan". Gistermorgen nog waren er maar liefst veertig ruiten ingegooid. Vlaardingen De politie heeft gisteren twee mannen aangehouden, die zich in het centrum van Vlaardingen voor hebben gedaan als schoor steenvegers van de gemeente en op illegale wijze aan geld trachtten ie komen. Het zijn de 23-jarige W. M. R. en de 21-jarige B. M. zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zij vertoeven momenteel in een caravan nabij de ijsbaan. Een Viaardinger, bij wie het tweetal aanbelde, vertrouwde hel zaakje niet en waarschuw de de politie. Deze hield de mannen aan nog voordat zij de werkzaamheden waren begon nen. Vadaar dat tegen hen geen proces-verbaal kon wor den opgemaakt. De oudste van het tweetal bleek echter voor te komen in het politieregister voor een overtreding waar hij reeds geruime tijd geleden voor was beboet. Op het bu reau kon hij meteen deze schuld voldoen. Vlaardingen De wijkgroep van de Vettenoordsepolder VOP overweegt doeltreffender methoden clan alleen het schrijven van brieven. Twee brieven aan het Vlaardingse college van b en w, waarin de wijkgroep aandringt op spoe dige uitgifte van leegstaande woningen in de wijk, zijn tot nu toe onbeantwoord geble ven. „Het heeft weinig zin zo", zegt Deibei, lid van de wijk groep. „Wc weten dat het ook op een andere manier kan. Denk aan de kraakactie. Des noods doen wc het zo. In elk geval constateren we nu dat de leegstand alleen maar is toegenomen". Die leegstand zou, volgens de heer Evenhuis van het gemeen telijk woningbedrijf, voor het grootste gedeelte te wijten zijn aan de slechte conditie van de Schiedam De verslechterde economische situatie van Schiedam klinkt nog niet door in de meerjaren begroting voor de periode 1978-1982. Gistermiddag laai verscheen het ruim tweehonderd pagina's tel lende boekwerk vol getalletjes.. Schiedam Sinds gister middag heeft Schiedam een volledig vernieuwd eleetri- citeitshoogspanningskabel- net. Het net en tweehonderd trafohuisjes is nu helemaal omgebouwd van 5000 naar 10.000 volt: een niet-onge- vaarlijke klus waar de ge meentelijke technische be drijven (GTB) zes jaar mee bezig zijn geweest. Het laat ste stuk oude kabel ïs gis termiddag officieel buiten gebruik gesteld door de wethouder van financiën en economische zaken. Henier Scheeres verrichtte de ceremonie in het schakcl- staiïon aan de Singel 6. Het 39 jaar oude pand in Oost zal nu op de kelder na wor den ontruimd. Waarschijn lijk komt er weer een ge-, meentedienst in. Dat door het officiële knop-om- draaien, gevolgd door hard machinegebonk, niet een ge deelte van de stad zonder stroom kwam te zitten kwam doordat de wethou der een kwartiertje eerder in het schakelstation aan de Van Deventerstraat reeds de laatste kabel had voorzien van 10.000 volt. Die vernieuwing was hoogst noodzakelijk. Dat bleek reeds uit een „brandbrief Verre van dat. Volgens de heer Mulder zijn er in het verleden al genoeg kerken verkocht. Bo vendien is de financiële positie van de Hervormde Gemeente dermate dat hier het geen kwestie is van niet kunnen vol houden. Echter, gezien de his torische waarde van het kerk gebouw ligt er ook bij de ge meente een bepaalde verant woordelijkheid. Wellicht dat zij mogelijkheden ziet om op een bepaalde manier financiële steun te verlenen, waartegen over dan wellicht eeri tegeri- prestatie van de 2ijde van. de Hervormde Gemeente kan staan. Vlaardingen De kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Gemeente in Vlaardingen is besprekingen begonnen met het gemeentebestuur. Doel ervan is te komen tot een zekere finan ciële steun ten behoeve van de Grote Kerk. De onderhouds en personeelkosten van dit kerkgebouw zijn de laatste jaren sterk gestegen en zullen zeker nog verder stijgen. President-kerkvoogd J. C. Mul der vindt het een goede zaak dat reeds nu over de toekomst van het kerkgebouw wordt na gedacht en gepraat De Grote kerk is in vergelijking met de andere kerkgebouwen van de Hervormde Gemeente vrij duur, niet alleen wat het onder houd betreft, maar ook vanwe ge de personeelslasten. Zo heeft de Grote Kerk een full-ti me koster en ook de organist is in vaste dienst. Beiden kun nen echter onmogelijk gemist -worden. Het historische en kostbare orgel vereist een vaste en bekwame organist, terwijl een koster voor de rondleidin gen en vele andere zaken nood zakelijk is. In de'ander kerkge bouwen liggen de kosten veel lager omdat hel kerkbestuur hier te maken heeft met part-ti me krachten. Overigens mag niet worden ge concludeerd dat de kerkvoog dij de Grote Kerk aan de ge meente zou willen verkopen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1