SCHIEDAMSCHE ÖOURANT „Hoop doet leven Holy-bewoners goochelende" op commissie Gemeentebestuur is nalatig boos Werkloosheid bijna over de gehele linie gedaald Bewoner op saai wijkoverleg: koppen" van CDA Speculatie Holy bij b en w onder de loep Grote kans op behoud werkgelegenheid Directie IHC akkoord met samenwerking $3SSSh. IOeine •ijheid Schaapjes op het droge WmzfMr y Jpigr* ijki '-'"7 /- f BUSBAAN BLIJFT BUSBAAN De ene communist daagt de andere uit D'66 MAASSLUIS: 9? 99 Zwart - werkers gepakt VOORLETTERS Vrijdag 12 roei 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no. 26085 8 PAGINA'S- Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 redactie 262566 - klachtend lenst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen Nauwelijks wijzer geworden zijn gis teravond de wijkbewoners van de Vettenoordsepolder na het zogenaamde drie maandelijkse wijkoverleg ■met het college maar weer eens naar huis gekeerd. Al le voor hen brandende kwesties, zoals de verkeer sproblematiek rond het ■Messchaertplein, de daar mee verband houdende brandveiligheid en de over last van opgeschoten jonge- 'lui op de speelterreinen, werden naar de zin van de bewoners door de wethou ders Bovenberg en v. d. Velden zeer onbevredigend behandeld. „Hoop doet le ven", merkte een cynische Messchaertpleinbewoner op. Het grootste gedeelte van de vergadering werd gewijd aan een door de gemeente uitge brachte nota aangaande de gang van zaken rond het wijk overleg. In. deze nota gaat de gemeente m op een aantal van uit de wijken gestelde grieven. Toegezegd werd onder meer dat de gemeente voortaan de aankondiging, alsmede de agenda van de te houden ver gaderingen ruimschoots van te voren op een vaste plaats m de krant zal laten afdrukken. Maar erg tevreden was men niet. De discussie verloor zich in een bijna met te volgen amb telijke taal. waarbij sommige buurtbewoners vertwijfeld -uit riepen dat „zij hier toch voor iets anders kwamen!" Tenslotte kwam dat andere dan aan de orde. De verkeersproblematiek op het Messchaertplein bleek in middels dusdanige vormen aangenomen te hebben, dat in geval van brand een brand weerauto er met eens door zou kunnen. Wethouder v. d Vel den: „De gemeente heeft een potje van tweeeneenhalve ton beschikbaar gesteld voor her- bestrating. Of het Messchaert plein daarvoor m aanmerking komt is nog maar de vraag." Wat betreft de overlast van op geschoten jongelui waren de meningen zeer verdeeld. Meer politie, iets waar veel wijkbe woners op aandrongen, leek wethouder Bovenberg geen op lossing. Op dit punt was hij het eens met opbouwwerker Dei- bel, dat zo'n maatregel bij de betrokken jongeren alleen maar meer agressie zou wek ken. .Schiedam „Als er straks een nieuwe gemeenteraad voor u •zit. met misschien wel een he- jeboel nieuwe gezichten, dan Is 'het toch weer een hele toer om •de nieuwe leden te Ieren ken* .nen. Daarom hebben wij onze kandidaten alvast voor u op Teen rijtje gezet." JDat /ei raadslid Siem Rosman. verge/eld door twee leden van "de CDA-propagundacommis- tsie. legen burgemeester Ane *Lems bij de aanbieding van de "verkiezingsposter, een affiche waarop de ..koppen" van de twintig kandidaten op de CDA- iijst waien geplakt. .Twintig lijkt misschien wel wat veel. want wij hebben nu elf zetels." zei Rosman. „maar ten propagandacommissie moet altijd optimistisch zijn Hij maakte duidelijk, dat aan het at fiche een wedstrijd voor de jeugd is verbonden. De con fessionelen hebben stickers la ten vervaardigen, bij hun par tijgenoot Luud Snel. drukker, en wie de moeite neemt om al dit stickers te bemachtigen en bovendien een leuke slagzin vei zint. kan iets winnen in de steer an sport en spel (voetbal of badirunlonset) Drukker Snel: „Wij zijn in Schiedam heel Nederland voor. Als eerste partij hebben wij een poster." Bui genieester Lems wenste het CDA succes „Meer niet. dat heb ik ook tegen D'66 gezegd, want als ik u meer zetels toe wens. gaat dut ten koste van een ander Wel hoop ik. dat zoveel mogelijk kiezers naar de stembus gaan op woensdag 31 mei Vlaardingen Binnen het •VJaardingse college van b en vv is deze week gesproken over de speculatie van te verkopen huurflats aan de Holysingel. De wethouders Bas Goudnaan vu Rien Bovenberg hebben in middels al overleg gevoerd met bewoners uit de flats. In de commissievergadering ïan stadsontwikkeling, deze maand, brengt Bas Goudnaan verslag uit over de 'eventuele stappen die ondernomen kun nen worden tegen kopers van de huurflats". Dat is beleggingsmaatschappij ASB Deel Gusto naar RSV Van de kant van de industrie bonden is deze mededeling, die gezien moet worden in het licht van de besprekingen die gaan de zijn in de beleidscommissie scheepsbouw, an eerste instan tie positief ontvangen. De woordvoerderzei gisteren goe-' de hoop te hebben dat het stre- Rotterdam/Schiedam De ondernemingsraad van JHC Gusto in Schiedam heeft gistermiddag van de directie te horen gekregen dat het bedrijf onder bepaalde voorwaarden bereid is samen met Rijn- Schelde-Verolme een nieuw offshoreconeem op te richten. Als alles volgens de plannen van de directies van RSV en IHC Gusto verloopt, gou het onderbrengen van de offshore-afdeling van de Schiedamse werf in het RSV-concem nog in juli van dit jaar moeten plaatsvinden.. offshorewerven, gesloten zou moeten worden. Over een eventuele sluiting van de NDSM-werf in Amsterdam, eveneens bepleit door scheeps- ondernemers en de regering in de beleidscommissie, is nog geen beslissing genomen. Ir. A. Stikker, president van de Raad van Bestuur van RSV en ge spreksleider in commissie twee (grote scheepsbouw) van de be leidscommissie, zei woensdag avond op een vergadering van de commissie wel te bh} ven vasthouden aan sluiting van de NDSM. Naar zijn oordeel is er in Ne derland geen plaats voor twee grote meuwbouwwerven: een in Rotterdam (Verolme Rozen burg) en de NDSM in Amster dam. Hij acht concentratie van de grote offshorebouw en koopvaardij bouw bij Verolme Rozenburg de enige juiste op lossing. Hij is op langere ter mijn voorstander van de inte gratie van de reparatiewerf van de NDSM met de Amster damse Droogdokmaatschappij en IHC Verschure, waardoor gedwongen ontslagen zoveel mogelijk kunnen worden voor komen. ven van de bonden om de werkgelegenheid voor de onge veer duizend Gusto-werkne- mers te behouden door onder brenging van het bedrijf m RSV. lijkt te slagen Aanvankelijk stonden de over heid en de werkgevers in de beleidscommissie scheepsbouw op het standpunt dat de Schie damse werf in het kader van de noodzakelijk geachte eapa- citeitsmkrimping bij de Neder landse scheepsnieuwbouw en ^vasll 2'- w n!!lli!lil!Jitil!!l!!!I]||ij!lliriE VI Waterweggebied De werk loosheid is in april in het Waterweggebied bijna over de hele linie gedaald. Alleen nam de jeugdwerkloosheid toe, met name onder de 19-ja- rigen. In de bouw nam de vraag naar personeel, net als in maart, flink toe: van 121 tot 164, het aantal werklozen daalde van 96 tot 87. Ondanks de sombere berich ten uit de metaal, aldus het maandverslag van het gewes telijk arbeidsbureau Water weg-Noord, daar (nog) niets van te merken in de vraag naar werknemers. Deze nam m de verslagperiode wederom toe: met 44 tot 338, terwijl 35 mensen werk vonden in de metaal. Bij het kantoorperso neel trad er eveneens een lichte daling van het aantal werklozen op. Bij de mannen 5 minder (nu 171) en 17 vrou wen vonden een nieuwe baan (nu 168 werklozen). De totale vraag naar kantoorpersoneel steeg verhoudingsgewijs sterk: van 138 tot 184 Hoewel m dit gewest de sei- zcenswerkloosheid van wei nig betekenis is, moet de da ling m april toch voor een deel worden toegewezen aan minder werklozen in die sec tor Hoofdzakelijk door een toena me van ingeschreven jonge werklozen onder de 19 jaar, is het aantal werkzoekenden, dat één maand bij het ar beidsbureau staat ingeschre ven, toegenomen. De schapen van de kinderboer derij aan de Hofsingel in Vlaardingen klagen reeds ge- luimc tijd over natte voeten Vandaar dat gemeentewerken besloten heeft het veld zo'n veertig centimeter te verhogen Vooral in de onmiddellijke na bijheid van het water was de grasmat voottduiend ter sop- pig Nu woidt de ene helft van het veld aangepakt Volgend jaar wanneer het terrein weer piekfijn in orde is, verhoogt men de andere helft - - ?£-/' y y, 22, C 2 Schiedammer Rob Baten- EE 2 burg heeft van ,Mjn"mo- s 2 Icn een kopie gemaakt. EE Bet model van De Vrij- heid aan de Noordwest is 5 ondermeer van zink en |f koper en is ongeveer een EE EE meter hoog. ofwel schaal s een op vijftig De jonge ■E molenaar is er in zijn 2 E vrije tijd drteeneenhalf S jaar mee bezig geweest. 2 Uiteraard met constant. Het nieuwe werkstuk is 2 gisteren teruggehaald uit 3 2 Buuren. waar het een 2 2 paar dagen heeft gestaan EE 2 op een mo/enfenfoonste/- 2 hng Morgen, op nationale EE 2 molendag, zaJ het te zien 2 zijn in de echte De Vrij- S heid die van tien tot half |j vier is te bezichtigen. iniiniiiiiüEiuiiiiiniiiiiiiiiiiiüifiiiiiiHiiuiS 1 SChiedam Lijsttrekker Ab Koois van de KEN daagt wet houder Eef Colle uit tot een openbare discussie over de vraag: waarom doen er aan de gem een teraadsverk iez ïngen twee partijen mee, die zich allebei communistisch noe men? Colic, die bovenaan de lijst van de CPN staat, zal geen schrifte lijke uitnodiging krijgen en evenmin een telefoontje „Via de krant komt het ook wel over", zegt de aanvoerder van de Kommumstische Eenheids beweging Nederland (marxisti- sch'-leninistisch) Kools verwacht echter, dat Col lo en de Communistische Partij Nederland niet op de uitdaging durven ingaan „Daarvoor is die paitij te afstandelijk ge worden van de werkende mas sa De CPN kan daarover al leen nog maar schreeuwen en napraten" De bewoners en doen, maar verder actievoerders mochten hun zegje Vlaardingen „Ik ga hier weg; wat een gegoochel, ze gaan met een fraaie boog heen om de zaak waarvoor we hier gekomen zijn." Al dus een reactie van een boze bezoeker van de bij zondere raadscommissie- vergadering van verkeer en vervoer, die gisteravond is gehouden in de propvolle Óe Deel in IIoly-Noord. De man was niet de enige die dit zei en vervolgens de daad bij het woord voegde. De dikke honderd belangstel- Maassluis In een schrijven aan B en W en de raad van Maassluis heeft D'66 grote kritiek op de wijze waarop de Steendïjkpol- der wordt bebouwd. De democraten beschul digen de gemeente van nalatigheid omdat zij in het verleden geen voorbehoud had opgenomen inzake de grondoverdracht aan Eurowoningen. ..Een aanzienlijk deel van de hui/cn uit het eerste pioject van Eurowoningen ia verkocht vooidat de grond in eigendom was van Euro woningen De gemeente heeft dit laten paleren /onder in te gnjpen De paitij vindt, dat zoiets nooit meer mag vooi komen Ook woidt de gemeente bekritiseerd ol. et de verkoop \an de hui/en aan meiv>on die niet of nauwelijks een economische binding met Maassluis hebben „Waarom heett de gemeente geen maal! egt-len genomen /odat zij. die in Maas sluis werkten of ei reeds woonden voorrang kre gen''" waagt men zich af In de koo pc on tra eten is een om waaide opgenomen, dat bij doorver koop van een huis tijdens de bouw een boete betdald dient te worden aan Euro woningen Er is echter geen voorwaarde opgenomen dat verkoop vlak na de oplevei mg van de huizen bedongen kan worden De democraten vragen zich af waarom de gemeente dit heeft nagelaten Tenslotte noemt D'66 de coördinatie tussen de gemeente en Eurowoningen slecht omdat de partij constateert, dat enkele huizen reeds geruime tijd zijn bewoond terwijl de bewoners het nog stéeds zonder behoorlijke bestrating moeten stellen. lenden waren gekomen om te luisteren naar het voot en le gen rond het opcn.st» Hen van oe Korhucnlaan en Patnjslaan, betoi bekend als de busba.m Zelden zijn wethouder Bas Goudnaan en zijn verkeers ambtenaren er zo goed in ge slaagd om de kwestie /elf ie ontlopen en het a<ttnl te ver- "1 sthuiven, in dit geval naar het aanleggen van de Euiupabnule v ai d, waarmee m< n re< ris m d< na/omer wil beginnen Een fiets- en wandel tui mi I hal verwege de weg - woidt de enige noen d-zuidvei binding Nadat duecteur gern een re wer ken tr J G GernUc ten korte mlieiding had gehouden ovei de situatie /oaK die tol nu is gegi rX'id, overigens aan dt hand van bestemmingsplan nen, maakte wethouder Bas Goudnaan de be/nekers ,«J di- lect zeer duidelijk dal ai met te pralen valt ovet het open steilen van de busbaan voor het normale veikeei De ar gu menten zijn zo lang/umei hand wel bekend „Een paar kilome ter omrijden js de tol die wij moeten betalen vuur ten .-tukje veiligheid en handhaven van i'tn beitje milieu," aldus de Milieu msDCf leur J Molenaar di'f tl er riog en schepje boven op dooi U /e< gen dat het open- drilt n van de biebuuO voor h'-l gewone veikeei te veel la- waaiovei l»rt /al vu oorzaken Wannen dan de Wet op de Gel uid shi nuer van krach t wordt, dun moet de opengestel de bu^ha in 10( h weer dicht lk.iv ndien betekent het upen- -U'llt n vrin dt. busbaan ook het bevoideien van sluipverkeer Het accent v."rd Lmgzamer- h ind volli dig verlegd naar de aanleg van de Eui opaboule vard waai langs wellicht ge luidswallen wuidon aangelegd. Waar op de jongelui dan kun nen uoswn niet de brurn- meis," mU-manpeerde een der bewoonsLeis uit de flats Bo vendien liet commissielid Jo Si hnei (CDA) dooi schemeren dat hij dat nog niet /o ziet /itteii Du op giond van de imanuele t onseciucnties Des ondanks is uien besteed aan het ü\t isrhiijdt n van bepaalde gt luid aan men aarden wallen. n i'Vi nlucIf ansluiting op RW- 1() Maar ovc het openstellen V in de busbaan Viaardingen De afdeling bi jzonder onderzoek van de so ciale dienst in de Brabantse gemeenten Kucphen en Roo sendaal heeft in samenwerk ing met de opsporingsdienst van het Sociaal Fonds Bouw nijverheid in Vlaardingen acht zwartwerkers aangehouden; zeven zijn afkomstig uit Sint Willibrord en een komt uit Hoeven. Er worden nog meer aanhoudingen verwacht. De acht mannen verrichtten voor een koppelbaas uit Sint Wil 11 bror d stratenma kers werk zaamheden, terwijl zij een so ciale uitkering genoten. Naar schatting hebben zij de over heid voor circa 30.000 gulden opgelicht. Tegen hen zal steun- fraude ten laste worden gelegd. ADVERTENTIE zelfklevend of kunststof BOSMAN LETTERSTEL 258550

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1