SCHIEDAMSCHE COURANT Rechtszaak tegen, woningb' lire au Fietsend door de gemeenlek'weker ij en Bevolking loopt uit Westwijk krijgt eerste huurdersraad VOOR LETTERS Rookgordijnvan valse adressen Onderzoek naar gezond heidzorg Wilde achter volging eindigt tegen paal Alcohol controle: Weinig overtredingen Pijnstillers verdwenen ADVERTENTIE zelfklevend of kunstslof BOSMAN LETTERS TEl 250550 Dinsdag 16 mei 1978ONAFHANKELIJK dagblad 103de jaargang no. 26086-8 pagina S Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendicnst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Naar de praktijken van het bemiddelingsbureau Huizenbe- beer Vermeegen in Schiedam wordt een onderzoek ingesteld. Het bureau voor rechtshulp, de rechtswinkel en het Maatschappelijk Advies en In formatiebureau in Rotterdam zijn de klachten over dit woningbureau op een rij aan het zetten en proberen er een rechtszaak tegen te beginnen., Huizen beheer Vermeegen wordt door de medewerkers van het onder zoekteam betiteld als malafide en onduidelijk. Het bemiddelingsbu reau vraagt inschrijfgeld en sleutel- geld zonder dat men ooit een woning krijgt. Het opereert onder verschil lende namen. Aan tenminste één van de ingeschrevenen heeft het ook een vals adres opgegeven: Swammer- damsingel 79. Op dat adres woont echter een Schiedammer die van de prins geen kwaad weet. Ook heeft het bureau al eens een adres opgege ven aan de Plantageweg in Rotter dam. Daar blijkt alleen een familie lid te wonen. Door dit „rookgordijn" blijft de uit Suriname afkomstige Vermeegen onvindbaar voor klagers en gedupeerden. Het bureau voor rechtshulp heeft onder meer een klacht van iemand die 35 gulden inschrijfgeld en nog eens 400 gulden sleutelgeld moest betalen, maar daar van Vermeegen niets voor heeft teruggehad. Gezien de aard van de contracten kan de politie moeilijk ingrijpen. Het onder zoekteam gaat proberen om toch een rechtszaak tegen dit bureau en soort gelijke ondernemingen te beginnen en de gemeentebesturen er toe te bewegen de duistere praktijken aan banden te leggen, door instelling van een strengere verordening. Intussen adviseert men de woning zoekenden om de officiële weg te bewandelen en nooit naar een wo- ningbemiddelingsbureau te gaan waar geld moet worden betaald voor een adressenlijst. Beter is om eerst contact op te nemen met het gemeen telijk bureau huisvesting. O Vlaardingen De Vereniging Voorkomen is Beter (VIB) gaat een onderzoek instellen naar de gezondheidszorg in Vlaardingen. Dit naar aanlei ding van klachten, die bewo ners uit Rotterdam-zuid over het Zuiderziekenhuis hehben geuit. Volgens de VIB komen veel klachten, die Vlaardingers over het Holyziekenhius zouden hebben, overeen met die uit Rotterdam. Voor dit onderzoek heeft de vereniging m samen werking met de artsen van „Ons Medisch Centrum" in Oss, waarvan een arts zelf m Holy heeft gewerkt, een enque- te opgesteld. De vragen hebben betrekking op niet alleen de gang van zaken rondom het Holyziekenhuis maar ook over huisartsen, tandheelkunde, apotheek, polikliniek, kleuter en zuigelingenzorg en school artsen Over het doel van het onder zoek zegt de VIB- „Het is ons inziens noodzakelijk om de klachten, die nu nog vaak erg persoonlijk zijn, eens goed op een rijtje te zetten Zo krijgen we van losse individuele klach ten een duidelijk inzicht hoe de gezondheidszorg m Vlaardin gen verbeterd kan en moet worden". Met 150 kilometer over Broersvest: Schiedam Met een gestolen Jaguar heeft een 16-jarige jon gen een paal op de Koemarkt geramd. Daarmee kwam een eind aan een wilde achtervol ging door de politie. De race begon aan de De Brauwweg in de Spaanse Pol der. De jongen ging er daar met de wagen vandoor toen de politie deze wilde aanhouden voor een routine-controle, Met een snelheid van bijna honder denvijftig kilometer per uur nam de auto de vlucht over de "s-Gravenlandseweg en de Broersvest. achtervolgd door een surveillancewagen van de politic Bij de Koemarkt verloor F D. G B, uit Oudenbosch de macht over het stuur en knalde tegen een paal op de middenberm De jeugdige bestuurder werd ingerekend en bekende op het hoofdbureau dat hij de wagen even te voren had gestolen uit een garage aan de Jan van Riebeeckweg, eveneens in de Spaanse Polder. In de cel naast hem zaten de 22-jarige Schiedammer J. D. en de 18-jarige Rotterdammer P. N. van der M. Deze twee waren dezelfde avond gearresteerd aan de Dr. Schaepmansmgel, waar zij waren betrapt bij het openbreken van auto's en het aftappen van benzine. De politie had tenslotte nog werk aan de Emmastraat Daar hielp men met het rechtzetten van een auto die door onbeken den was gekanteld. De wagen was het eigendom van de 29-ja- nge student P. A. M. van L. uit Schiedam. Vlaardingen De verkeerspo litie van de korpsen uit Schie dam, Vlaardingen en Maassluis heeft meegedaan aan de lande lijke alcoholcontrole in de nacht van zaterdag op zondag In Schiedam moest de politie acht rijverboden opleggen, ter wijl van één automobilist de bloedproef moest worden geno men. In totaal werden 51 voer tuigen al rijdend aangehouden. In VIaardingen werden vier ge vallen van alcoholmisbruik ge constateerd; bij een automobi list werd een rijverbod opge legd. In Maassluis werden geen processen-verbaai opgemaakt Slechts aan drie weggebruikers moest een rijverbod van acht uur worden opgelegd. Schiedam In de Louis Ra makerstraat in Schiedam is ccn tas met daarin een doosje met 66 tabletten valium en een onbekend aantal tabletten pijnstillende middelen wegge nomen. De tas stond naast dc auto van de heer Van E. Toen hij terugkwam om de vergeten tas terug te halen, bleek deze verdwenen. De tabletten zijn vooral voor kinderen gevaar lijk. „Tweehonderdtwaalf vind je dat niet geweldig?" De heer M. C. Aiers, hoofd van de plantsoenendienst te Maassluis was zaterdag een gelukkig man. Het was slechts ccn „probeerseltje" om de zaterdagmorgen voor Pinksteren de geraeentekwe- kerijen aan de Weverskade voor het publiek open te stel len. Een probeersel dat ech ter volgend jaar herhaald gaat worden, maar dan zal er zeker geen sprake meer zijn van proef. „We hielden ons hart vast", zegt de heer Alers nu. „Het weer was somber, zo nu en dan wat regen en bovendien was het nog koud ook. Voeg daar nog eens bij dat er veel inwoners naar buiten waren getrokken en je snapt dat het met ten onrechte was dat wij de ambtenaren van de plantsoenendienst ons hart vast hielden." De voldoening was daarom des te groter toen bij het sluiten van de kwekerijhekken, even na het middaguur, 212 bezoekers ge teld waren Moet het openstellen van de gemeentekwekenjen worden gezien als een soort na-apen van de verrichtingen van plantsoen-collega's uit de gro te steden? „Absoluut n-et". zegt Alers ..Er was een diepe re achtergrond, namelijk hei meer begrip krijgen voor het werk van onze plantsoenme dewerkers en hun mooie werk, namelijk het meehelpen om Maassluis een fraai en fris aanzien le geven Voorts ho pen wij te bereiken dat er in zijn algemeenheid wat meer begrip komt voor het natuur schoon en dat bet vandalisme zoals het omverwerpen van plantenbakken vermindert De bezoekers vielen zaterdag morgen met hun neus in de- boter. Maar liefst 160 000 plantjes zoals petunia's, sal via's en geraniums stonden te pronken, gereed voor de grote „verhuizing" naar de parken, plantsoenen en groenstroken, waarmee deze week een begin wordt gemaakt Voorts liet de heer Alere een serie dia's zien over het werk m de kwekerij, de wijze van planten- en bloe menteelt, snoeimethodes en bemesting. Het enthousiasme was zo groot dat twee aanwe zige onderwijskrachten de heer Alers hebben gestnkt voor het geven van een ie- zinkje aan de hand van dia's voor de schoolkinderen Volgend jaar weer open dag? ,.Wis en waarachtig", ant woordt de gebrilde plantsoe nenman, „Maar dan zullen we wel beter kenbaar maken hoe men bij de kwekerij moet ko men Nu blijken er velen moeite te hebben gehad ons te vinden En ik ben er van overtuigd, dan komen er ze ker 500 of meer e Dat was trappen gebla zen, afgelopen zaterdag. Een fikse bries zorgde er voor dat de deelnemers aan de landelijke fietsdag behoorlijk hun kuit- en dij spieren moesten gebrui ken. Maar dat kon allemaal niet deren, het regende niet en zelfs de zon liet zich met de regelmaat van de klok zien. Ook nu weer konden jong en oud genieten van de „natuur op haar mooist", zoals een van de deel neemsters uit het Water weggebied na afloop ver telde. Zij was met enkele vriendinnen door het fris groene weidegebied gere den tussen Delft, Schie dam, en Vlaardingen. Ge-. lukkig was zij niet de eni ge; velen zagen ook nu weer het nut in van deze fietstraditie. Vlaardingen Hei gemeentebestuur heeft een praalstuk gepu bliceerd, dat als gespreksuitgangspunt moei dienen voor een proef met huurdersratieft. Alle huurders van de '80 gemcentewo- ningen in de Vlaardingse Westwijk cn 378 in Holy zullen het praatstuk te zijner tijd door de gemeente toegezonden krijgen. In eerste instantie zal de proef hier van dc grond worden gebracht. „Praatstuk" wil zo veel zeggen als hier praten we over, maar we zijn niet letterlijk gebonden aan wat er in dit stuk staat. Het is opgesteld door een amb telijke werkgroep In het stuk worden ondermeer suggesties gedaan voor uitgangspunten en onderwerpen die een huurders- raad kan behandelen Zo stelt men zich voor dat zo'n raad representatief moet zijn voor alle bewoners en er geen ver wachtingen gewekt mogen worden waaraan de gemeente raet kan voldoen Bijvoorbeeld dat de gemeente geen extra geld op tafel kan leggen voor wensen die tijdens vergaderin gen van huurraden naar voren mochten komen Verder zal de huurdersraad sa mengesteld moeten zijn uit ge kozen leden, die te samen een ciub vormen van maximaal tien leden opdat het geheel werkbaar blijft-Elke bewoner an achttien jaar of ouder kan zich verkiesbaar stellen. Wat betreft de onderwerpen die w een huurdersraad ter sprake kunnen komen, denkt de amb telijke werkgroep aan hete hangijzers als verhoging van de huurprijs, onderhoud van de wo rungen, voorzieningen rond de woningen en de huis vesting van buitenlandse werk nemers. De bevoegdheid van de huurdersraad is voorlopig nog van adviserende aard- Uit de proefprojecten in Holy en Westwijk moet dan blijken of deve bevoegdheid wellicht om gezet kan worden in een daad werkelijke. 24 Mei wordt de discussie rond dit praatstuk voor het eerst gestart om acht uur in de Mar- nixflat aan de Marruxlaan U. 25 Mei is Holy aan de beurt; tijd. acht uur, plaats; zaal „De Deel", Baamhoeve C, iiiifiiiiiaiiiiiuniHitniiiiumiitiiitiiuiiimiitmiiiiiimiiiiiniiiiiniiHiiitnniiiniuiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiifiiiitinimimiiiiiiiiiiiimiminiiuinifniiiMiiiiiiiMiisimiifimmiuifirniiiiiimiiiiiiitmiiniiiimtiiiiuiiititiiiimifHiiüiiiiimiuiniiiiiiiiiiiiijiiittiiiiit Vlaardingen Vele dui zenden inwoners uit het Waterweggebied stroom den zaterdagavond naar de boulevard, het Hoofd, de kade en niet te vergeten de pier om daar de Queen Eli sabeth II uitgeleide te doen. Het majesteme pas sagiersschip had die dag voor de tweede maal in zijn bestaan de haven van Rotterdam aangedaan om daar onder meer de lezers van deze krant de gelegen heid te bieden zich te laten inschepen voor een tocht over de oceaan naar New York. Even na 18.30 uur vertrok het weer De tallozen, zoals hier op de Maasboulevard in Vlaardingen, werden niet teleurgesteld. Langzaam, eigenlijk statig, voer het vlaggeschip van de Engelse Cunard-Line voorbij. De Blue Peter, het bekende blauwe vlaggetje met daar in het vierkante witte vlak ten teken van het snelste passagiersschip ter wereld, wapperde fier naast de Hollandse en Engelse vlag. Even leek het erop of er geen Pemis of Shell meer bestond. De kijkers aan de kant zagen slechts een hui zenhoge scheepswand. Over de reling hingen hon derden passagiers. Over en weer werd er gezwaaid en zelfs geroepen. Ook de loods wat een erebaan voor die man had er lol in. Als „afscheid" liet hij de scheepshoorn enkele ke ren overgaan. De omgeving dreunde, galmde en echode na. Het ontbrak nog maar aan die typische lucht die de schoorstenen van de ou de stomers van weleer uit braakten. Ouderen kregen een nostal gisch gevoel over zich met welhaast tranende ogen. „Zo was het vroeger enkele keren per weck. Toen lette je daar niet eens op", zei m'n buurman bijna lyrisch. „Nu loopt heel het Water weggebied uit Nou ja, ze hebben natuurlijk wel ge lijk...'*.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1