SCH1EDAMSCHE COURANT angere termim Nieuwe Waterweg sluit 450 werknemers naar Wilton en RDM: Sjaan Boekee heeft een huis! Waar de anderen? zwerfkatten valt enorm tegen Touwtrekken rond drinkwaterleiding Vereniging ziet af van demonstratie bij officieel gebeuren Agenten begrijpen kraak in Nieuwiand: Vlaardingen betaalt verlegging niet En nu maar „bouwen' Uoaderdijj, 18 mei 1978 ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang do. 26088-8 pagina's- Broersvesl 3 telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - kbchtcndicnst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Scheeps werf De Nieuwe Water weg moet sluiten. De 450 werknemers moeten worden ondergebracht bij twee andere RSV- werven, Wilton-Fije- noord en de Rotterdam- sche Droogdok Maat-' schappijk (RDM), en daarom wil de raad van bestuur de integratie van deze twee scheepswer ven aanzienlijk versnel len. Dat betekent wei, dat 700 mensen op straat komen te staan. leider is van werf groep van de beleidscommissie scheepsbouw, worden Wil ton en de RDM/NW al be schouwd als eén reparatie- locatie. Er is al een geza menlijke directie en de inte gratie moet volgens de raad van bestuur worden ver sneld RDM en NW vormen al lan ge tijd éen bedrijf met een ondernemingsraad. Dat de Nieuwe Waterweg, geves tigd naast Wilton aan de andere kant van de Admi raal De Ruyterstraat {eind Nieuwe Waterwegstraat, aan de Wilhelminahaven), binnenkort moet sluiten, verklaart Stikker door de „versnippering" die zou ontstaan: volgens hem moet voorkomen worden, dat te geringe schaalgroot ten ontstaan en daarom verdient het zijn voorkeur, als de resterende capaciteit wordt verdeeld over twee werven (Wilton en RDM) in plaats van drie. Stikker kondigt een defini tief rapport aan. waarin ook nader wordt ingegaan op overname door RSV van een deel van Gusto, en in dat rapport zullen de com mentaren van onderne mingsraden en vakbonden verwerkt worden. De ondernemingsraden hebben de afgelopen dagen druk vergaderd over een concept-rapport van ir. A. binatie, waaruit blijkt dat drijfseconomisch onaccep- PJ^sident van de de raad van bestuur de hui- tabel vindt. Kijn-bcnelde-Verolme-com- dige situatie sociaal en be- .Gesproken wordt van een te groot aantal verliesuren bij Wilton, RDM en Nieuwe Waterweg (NW). Het totale aantal wachturen en leeg loopuren zou twintig pro cent van de capaciteit be dragen, en voor 1978 ver wacht de raad van bestuur een percentage van 25. Met name in de werktuigkundi ge sector wordt daarom de capaciteit teruggebracht. Het aantal ontslagen over de drie werven zal neerko men op een reductie van 30 procent vergeleken met 1975. In het concept-rapport van Stikker, die ook gespreks- Ervaren krakers haalden Sjaan Boekee gister middag uit de misère en bezorgden haar een keurige flat in Nieuwiand Schiedam Een communi catiestoornis is er de oor zaak van, dat de raadscom missie voor ruimtelijke or dening zich gisteravond niet heeft kunnen uitspre ken over de meerjarenbe groting en de nieuwe naam voor winkelcentrum Ke~ thel. helft, het quorum, moet na melijk aanwezig zijn. Wei nig interesse, zo leek het. Maar Zijdeveld had met te horen gekregen, dat drie andere leden van zijn com missie (Aad Wiegman .Theo Bakkers en Cees Lansber gen) op dat moment nog bezig waren met een andere vergadering: van de be-4 De vergadering ten stads- roepscommissie. Die zitting kantore ging namelijk niet stond al wekenlang vast door, terwijl de extra bij- Ais men nog een kwartier- eenkomst van de commissie tje had gewacht, had de nog in alle haast was uitge- vergadering over ruimtelij- schreven. Slechts vier raad- ke ordening kunnen door- sleden kwamen opdagen^ gaan, want met het drietal Chris Zijdeveld (wethouder* van de beroepscommissie en voorzitter), Siem Ros- erbij was het quorum wèl man. Arie van Loenen en .gehaald. Maar de wethou- Herrr.an Noordegraaf. Te der zal geen spijt hebben weinig om te vergaderen, gehad. Hij heeft immers zei Zijdeveld. Minstens de een zwak voor snelle auto's. En dat soort wagens waren gisteravond bij de vleet te zien in „Vanishing point" ofwel „Fataal eindpunt", een tv-film met Barry New- j man als snelheidsduivel kroost gewoond op een vochtig vlierinkje m de Wattstraat, „een hokkie van twee bij drie, waar het be hang van de muren viel, zo verrrot was het". Die intrek bij haar moeder was op dat moment de enige mogelijk heid, sinds Sjaan Boekee met haar zoons Fred en Johnny en haar dochter uit Rotterdam-Zuid zijn ge vlucht: „De toestand thuis was on houdbaar. Als hij weer ge dronken had... Ik durf niet meer terug en wil het ook niet, want dan slaat hij ons in elkaar", zo had Sjaan Boekee haar noodsituatie uitgelegd aan de krakers. Van het Broersveld werd gistermiddag vertrokken, met een tafel en een paar stoeltjes, om het huis zeer provisorisch in te richten. Een bloemenverkoper uit de buurt kwam het gezin Boe kee spontaan een plantje brengen, nadat de agenten op het Wibautplem pools hoogte hadden genomen. Buren zeiden: „Jullie heb ben gehjk ook. Het is een schande, dat de gemeente in deze tijd van woningnood zo lang dit huis bet leegstaan, terwijl er kennelijk krepeer- gevallen zijn. En al waren die er met. woningzoeken den zat!" Schiedam Huilend van spanning, na alle ellende die zij heeft meege maakt, stond Sjaan Boe kee gistermiddag poli tieagenten te woord. „Woont u hier, me vrouw?" vroeg de voor ste agent. „Ja, meneer", was het angstige ant woord. „En u hebt kinde ren?" „Ja, drie, meneer". De agenten knikten. „Prima, dan weten we wel genoeg", zeiden zij, en vol begrip verdwenen zij van de galerij, waar buurtbewoners nieuws gierig het tafereel volg den. Politie in de flat? Sinds gistermiddag half drie hebben Sjaan Boekee en haar drie kinderen eindelijk een woning, die met recht woning kan worden ge noemd. Op het Dr. Wibaut- plem in Nieuwiand nam zij een hoog haar intrek, na een uiterst geslaagde kraakactie van lijst-Verwaaijen en Kraakbond Schiedam. Dertien maanden heeft de bewuste flatwoning leegge- staan. Bij het gemeentelijke bureau huisvesting en, dins dagochtend nog, bij de bur gemeester kreeg de vrouw geen gehoor. De afgelopen weken heeft zij met haar o Tranen in de ogen, van alle spanning. Vlaardingen De oplossing van het Vlaardingse zwerfkat- tenprobieem loopt, gezien de eerste resultaten op niets uit. Gedurende de eerste zes we ken dat de door de gemeente ingehuurde kattenvanger ac tief is, heeft hij rond de twin tig zwerfkatten gevangen. Hiervan werden vier katten on dergebracht bij het Vlaar- dingse dierenasiel aan de Van den Lmden van der Heuvell- weg. De overige gevangen kat ten zijn op een pijnloze manier afgemaakt door dierenarts A. Slikkerveer te Maassluis. Deze dr.ren waren te ziek of te agressief. De dierenarts noemt de eerste resultaten „een lachertje". De proefperiode duurt zes maan den, daarna besluit de gemeen te op basis van dc ervaringen om door te gaan of te stoppen. Dierenarts Slikkerveer moef over driemaanden een advies uitbrengen aan de gemeente „Als het vangen van katten in het huidige tempo doorgaat, dan zal ik de gemeente zeggen dat na de proefperiode maar beter gestopt kan worden. Het zwerfkattenbestahd wordt op deze manier niet minder," al dus de arts. Volgens de gemeente lopen er 8000 rond. Eén op de vijf ge vangen zwerfkatten is onderge bracht in het asiel. Maar door dat er slechts twintig katten gevangen zijn, stelt dat cijfer niks voor. De dierenbescherming beaamt dat de afgemaakte katten er ernstig aan to*» waren. Zij is ook met ingenomen met de hui dige gang van zaken. Volgens bestuurslid mevrouw A. Phi lips zijn er weken, dat particu lieren bij elkaar meer zwerf katten bij het asiel brengen dan de kattenvanger tot nu toe in zijn kooien heeft aangetrof fen. Vorige week zijn er ruim vijftig katten bij het asiel afge leverd. Voornamelijk werden deze dieren in de buurt van volkstuinen aangetroffen Blijkbaar verkeren deze dieren in een gezondere staat. Actievoerders in Vlaardingen, onder andere mevrouw W. Jan sen, die tegen de gemeentelijke maatregel zijn. zeggen dat de kattenvanger zeker honderd katten heeft gevangen. Sommi gen hebben hem „gescha duwd". De kattenvanger zelf wilde geen commentaar geven. Om wat voor bedrag het pre cies gaat is niet bekend. Wet houder IJsbrand van der Vel den spreekt desgevraagd over zo'n 180.000 gulden, maar voegt daar aan toe, dat hem nog geen begroting van de kosten be kend is Het touwtrekken tussen de bei de gemeenten duurt voort. B en W van Vlaardingen hebben geadviseerd een gesprek tc ar rangeren met Rotterdam op di rectie- of bestuurlijk niveau. Vlaardingen De gemeen te Vlaardingen heeft aan Rotterdam laten weten niets te voelen de kosten te betalen,die gemoeid zijn met de verlegging van de waterleiding bij de mr. L. A. Kesperweg. Dit werk moet worden uitgevoerd in verband met de verplaat sing van de Deltadijk. De leiding komt dan aan de andere zijde van de dijk te liggen. Q De Vlaardingse jeugd is sinds gisteren weer een bouwspeelplaats rijk: achter de kinderboerderij aan de Amsterdamlaan, Holy-Noord. Daar kun nen de „bouwers in een notedop" hutten en aller lei andere „onderko mens" in elkaar timme ren. De bouwspeelplaats is gisteren met een ker mis, nou ja eigenlijk meer een fancy-fair, geo pend. Er was een poffer tjeskraam, een stand waar met speertics ge gooid werd en een puike mogelijkheid om de jeug dige ledematen te ont wikkelen: touwtjes sprin gen, En natuurlijk ont brak het glaasje „prik" niet... Schiedam Bij de overhandiging van de eerste sleutels van de eerste gerenoveerde gemeentewoningen in de Slachthuis- buurt vindt vanmiddag geen demonstratie plaats. De bewoners- vereniging Schiedam-West heeft dat wel overwogen, maar heeft er toch maar van afgezien. Wel brengt de vereniging nog deze week een „gematigd kritische" brochure uit over de renovatie. Naar aanleiding van het gebeu- stuurslid John de Kievith: „De ren vanmiddag, waarbij wet- mensen knjgen nog te weinig houder Chris Zijdeveld aan de waar voor hun geld. Van het Geert Remderstraat officieel bedrag dat voor de woningen twee sleutels uitreikt, zegt be- wordt uitgegeven blijft te wei nig over voor echte woningver betering. We proberen dan ook nog steeds wat af te knabbelen van de huurverhoging die vol-' gens de gemeente zal gaan va neren van 87 tot 127 gulden. ten over huurgewennuigssubsi- die en dergelijke, maar een feit blijft dat ze over een paar jaar toch de volle mep moeten beta len" ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Op die aanvraag, die na aandrang van de vereniging door de gemeen te is ingediend, is nog steeds geen antwoord ontvangen. Als men in Den Haag positief rea geert betekent dat dat de ge meente minder in de huur hoeft door te berekenen. Over die aanvraag voor extra steun wordt met gerept in het extra informatie-bulletin dat de gemeente deze week in de buurt heeft verspreid. In het „alternatieve" bulletin van de vereniging worden de bewo ners erop gewezen op "hun hoe de te blijven voor de gang van zaken rond de renovatie. Op grond van een overeen komst tussen Vlaardingen en Rotterdam over de levering van het drinkwater meent het gemeentebestuur van de Maas stad, dat Vlaardingen het werk dient te betalen. Rotterdam wijst daarbij naar de overeen komst, dat zegt dat Vlaardin gen daar dan tenminste tachtig procent voor zijn rekening dient te nemen. Dat is immers een fiks bedrag. De gemeente heeft de mensen nu min of meer monddood ge maakt door maar steeds te pra- De hoop van de vereniging is gevestigd op de aanvraag voor extra subsidie, die enige tijd geleden is ingediend bij het

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1