SCHIEDAMSCHt COURANT oningboi rwprogram moet groei bepalen Voorlichting niet belangrijk genoeg? op straat Inbreker' zet eigen inboedel Blije gezichten bij proef fevende objecten"' met Achterstand woning bouw valt mee „Reddend engeltje.,." Vlammetje uit ■geyser Autodiefstal opgelost Meer huizen in yiaardingen COLLEGE HEEFT ANDERE VOORKEUREN: Brandweerkazerne te klein Definitief ontwerp-structuurpïan „Rooie Haan" in Vlaardingen „Ja" tegen gastermina! op Maasvlakte Ylaardings schip als sleepboot Presentatie wijkcentrum Politiek forum Standje voor brandstichters Te snel Vrijdag 19 mei 1978. ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no. 26089- to PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Duizend gul den schade is gistermiddag om één uur aangericht door een binnenbrandje in het westen. Ten huize van de 56-jarige k B. in de Jacob van Len- nepstraat kwam een brand baar voorwerp te dicht bij 'het vlammetje van de gey ser in de keuken, waardoor 'de brand ontstond. Gordij nen vlogen daarbij in de hens. De brandweer kwam ■blussen. Hoek van Holland Een ge stolen auto van het merk Ja guar, een zogenaamde „trade- car", bestemd voor de hande laar, dus nog zonder nummer bord, is terecht. Min of meer Jwam de politie in Den Haag 3e auto op het spoor. De ver dachte heeft bekend. yiaardingen De woning voorraad in Vlaardingen ver meerderde in het eerste kwar taal van dit jaar met 239 hui zen. Door nieuwbouw Is het aantal woningen met 25 toege nomen en door weer ingebrui kneming met één. In deze periode werden vier huizen gesloopt, vijf onttrok ken aan haar bestemming en twee door ontsplitsing en nog eens twee door verbouwing. In de maand april zijn 57 hui zen gereed gekomen waarvan 53 in de Hoeven- en 4 in de Drevenbuurt in Holy-Noord. Op 30 april waren er 506 wo ningen m uitvoering. Daarvan zijn 272 woningen in de wo- pingwetsektor, 226 premiewo- mngen en acht voor de vrije sektor. Schiedam Verbetering van de gemeentelijke voorlichting zit er voorlopig niet in. In de meer jarenbegroting hebben burgemeester en wethou ders daarmee geen enkele rekening gehouden. Voorlichter Dolf Buschkens krijgt er geen amb tenaar bij, en evenmin wordt gedacht aan betere accommodatie, zoals een gemakkelijk toeganke lijk informatiecentrum. Zelfs na 1982 lijkt er, volgens de huidige opzet van de meerjarenbegroting, geen enkele vooruit gang te komen. „Dat is niet omdat wij voorlich ting onbelangrijk vinden, maar omdat er priori teiten zijn die wij belangrijker vinden", zei gisteren de wethouder voor financiën en econo mie, drs. Reinier Scheeres, in zijn toelichting.op de meerjarenbegroting. Uitbreiding van het voorlichtingsapparaat hangt samen met het personeelsplan, dat onder verant woordelijkheid van burgemeester drs. Arie Lems moet worden gemaakt. „Maar het riet er niet naar uit, dat dat plan er snel aankomt", liet Scheeres voorzichtig weten. Wensen, die door ondermeer PvdA-fraetieleider dr. Joop de, Jong rijn uitgesproken met betrekking tot de gemeentevoorlichting, heeft het links program college slechts in het achterhoofd gehauden. Ook op de afdeling financiën kampt men overi gens met een tekort aan personeel, hetgeen volgens Scheeres een van de verklaring is, dat de meerjarenbegroting 1978/1982 later is ver schenen dan de bedoeling was. Maar ook is veel meer overleg gevoerd met de uitvoerende dienst en, en' dat kost te veel tijd. „En daar komt dan ook nog bij, dat wij met het maken van een dergelijke begroting nog altijd aan het pionieren zijn. Wij zitten in het experimenteerstadium. Hij had gehoopt het boekwerk nog in mei door de gemeenteraad te kunnen laten vaststellen, maar dat is iets onzeker geworden door het niet vergaderen van de raadscommissie voor ruimte lijke ordening. Of de meivergadering nu nog haalbaar is, hangt af van het overleg tussen de diverse fractievoorzitters. Gisteravond vonden de fractievergaderingen plaats in het oude stad huis. Scheeres: „Met het oog op de verkiezing ver wacht ik niet, dat er veel amendementen zullen worden ingediend. Met ingrijpende wijzigingen moet je een nieuwe gemeenteraad niet op de valreep opzadelen". De Vlaardingse brand weer is hard toe aan een nieuwe kazerne. Bij de feestelijke overdracht gisteravond van nieuw brandweermaterieel aan commandant P. de Jong en zijn mannen, vertelde burgemeester AVim Kie- boom dat hij hoopte bin nen „redelijke tijd", plan nen voor de bouw van een nieuwe kazerne te kunnen realiseren. „Ik denk in een paar jaar", vertelde hij de vele gas ten. Dat de kazerne veel te klein is bleek gisteravond ondermeer bij het binnen rijden van het nieuwe ma terieel dat in anderhalf jaar is aangeschaft en dat een totale waarde heeft van dik anderhalf miljoen gulden. Het gaat om: twee autospuiten, materiaalwa gen, twee poedereenhe den, aanhanger-motor spuit, en twee verbin- dingscommandowagens. Voor dit jaar is nog tweeëneenhalve ton gere serveerd voor de aan schaf van ander mate rieel. Namens de leveranciers bood de heer J. den Boer, directeur van de gelijkna mige fabrikant van brandweer-materiaal, aan burgemeester Kieboom een levensgrote sleutel aan, symboliserend de echte sleuteltjes van de wagens. Voor comman dant De Jong en diens mannen had hij een mas cotte en een magnum „vuurwater", ofwel... Schiedam Op het - Broersveld heeft Dirk-Jan van Eijck gisteren maar niet afgewacht, of hij door de gemeente op straat zou worden gezet. Eigenhandig heeft hij meubilair en andere spul letjes maar naar buiten gebracht, om daar de po litie en de Vrom-dienst af te wachten; het was best lekker weer. Broersveld 9. Volgens een gemeentelijk besluit van 6 juni 1974 onttrokken aan ."de woningvoorraad, van wege de kwaliteit, en sindsdien in gebruik als Om narig heid te voorko men heeft Dirk- Jan van Eijck gis termiddag de ge meente laten we ten, dat hij weer op straat stond - met zijn hele hebben en hou den. opslagplaats. „Zonde, dat de gemeente maar drie schoolbankjes in die grote ruimte opslaat", zo dacht Dirk-Jan van Eijck half maart, en hij kraakte het pand. De gemeente, volgens wet houder Chris Zijdeveld meestal nogal tolerant in de omgang met krakers, be schouwt dit geval echter als een inbraak, omdat volgens het besluit van 1974 niet meer van een woning sprake is, maar van een opslagplaats met gemeenschapseigendom- men. Zijdeveld: „Als dan in zo'n pand op een dag toeval lig weinig is opgeslagen, is het niet ter beoordeling van een willekeurige inbreker of het in gebruik is". xjaarom kreeg Dirk-Jan een briefje op het Broersveld, dat hem liet weten te moeten ver trekken. De door hem gemet selde muurtjes (ter afschei ding van winkelruimte) moest hij ook zelf weer ver wijderen, anders zou de ge meente dat met behulp van een aannemer laten doen. De kosten daarvan, volgens de gemeente ongeveer duizend gulden, had Dirk-Jan dan zelf moeten betalen. Ook daarop heeft de kraker niet zitten wachten: zo zat hij gis teren temidden van huisraad en stenen op straat, in het zonnetje, te wachten - op een huis. Schiedam De eerste gerenoveerde woningen in de Slachthuis- biiurt zijn gistermiddag officieel in gebruik genomen. Symboli sche eerste sleutels werden daarvoor overhandigd aan weduwe Ketting-Usselmuiden en het gezin J. de Bruijn. Na deze ceremonie aan de Geert Reindersstraat hield wethouder Chris Zijdeveld in een wisselwoning nog een toespraakje tussen twee schuifdeuren: toevallig de plaats waar bijna alle cabaretiers 'au Nederland zijn begonnen. pat het bij de ruim drie jaar lange voorbereiding van dit terwei met allemaal koek en ei js geweest bleek slechts een terije uit de woorden van Zij develd: „We hebben, iets heel Jgs gedaan. We hebben leven de mensen als proefobject ge bruikt. Als dat bij de start was S^zegd had niemand gewild. had waarschijnlijk iede reen gezegd: aan mijn lijf geen Polonaise. Het is echter alle maal meegevallen, zo blijkt nu. Stadsvernieuwing betekent te genwoordig kennelijk heiaas ^ztemaken. Misschien dat tearom allerlei projecten niet ioorgaan of zolang blijven lig- pn. Maar het kan kennelijk joch ook zonder met verhitte hoofden tegenover elkaar te zitten. Voor ons was het ook een stukje angst overwinnen, want we hadden nog nooit echt gerenoveerd". De portieken van de woningen die in de Sïachthuisbuurt 't eerst -klaargekomen waren en waren uitgeloot waren gister middag versierd met vlaggen en fraaie rode anturiums. De blije sleutelontvangers kregen in hun reeds ingerichte paleis- jes een ware invasie van amb tenaren, buurtbewoners en journalisten. Als dank kregen de bewoners een paar presen tjes. Ook de leden van het pro jectteam en een aantal ambte naren die de zaak hadden voor bereid. Zij kregen het boek Zo was Schiedam en een das met gemeente-vignet. De voorzitter van het project team ambtenaar L. F. Grif fioen ontkende overigens dat het ministerie van volkshuis vesting nog geen antwoord heeft gegeven op de aanvraag voor extra subsidie, zoals een bestuurslid van de bewoners vereniging Schiedam-West be weerde in onze krant van giste ren. Vanuit Den Haag 20u men al hebben laten weten dat dit project daar niet voor in aan merking komt. Vlaardingen Het beken de VARA-radioprogram- ma „In de Rooie Haan" wordt zaterdag 20 mei rechtstreek uit de Stadsge hoorzaal in Vlaardingen uitgezonden. In deze uit zending zijn onder ande ren te gast Arie v, d. Hek, PvdA Tweede Kamer-lid, de heer Van Sloten, voor zitter van de FC Vlaardin gen, PPR-f ractiel ei dster Ria Beckers en staatsse cretaris van Verkeer en Waterstaat, mevrouw Ne- lïe Smit-Kroes. Vlaardingen De achterstand van het woningbouwprogramma is in Vlaardingen veel gunstiger dan in andere grote Rijnmond gemeentes. Terwijl in die steden gemiddeld 53 procent van het woningbouwprogramma voor de afgelopen vijf gehaald werd, bouwde Vlaardingen 78 procent van het aantal huizen in diezelfde periode. Dit blijkt uit het jaarverslag van de werkgroep knelpunten woningbouw Rijnmond. De Vlaardingse burgemeester Wim Kie boom zei dit trouwens al enige tijd geleden tijdens een werkbe zoek van het CDA aan het gemeentebestuur. "Vlaardingen - king tot 1986 5 De groei van de Vlaardingse bevol king tot 1986 zal door het woningbouwprogramma in Hoïynoord worden bepaald en het zo veel moge lijk bouwen van woningen in de binnenstad. Hier van uitgaande zal het inwonertal over acht jaar ongeveer tachtigduizend inwoners bedragen (dus gelijk aan het huidige aantal), bij een gemiddelde woningbezetting van 2,6 inwoners per huis. Dit staat te lezen in het net uitgekomen definitieve ont- werp-structuurplan van Vlaar dingen. Vorig voorjaar is het voorontwerp hiervan door de raad aangenomen. Uit dit lijvi ge boekwerk blijkt, dat de ge meente sterk de aandacht wil vestigen op verbetering van het huidige woningbestand. riet ligt in de bedoeling in de komende acht jaar 1200 oude woningen te slopen waar 2900 voor in de plaats dienen te komen. De woningvoorraad in Holy zal daarbij met 4000 toe nemen, in de binnenstad met 700. Met nadruk wijzen de sa menstellers van het ontwerp- structuurplan nogmaals bebou wing van de Broekpolder af: Bebossing van de Broekpolder kan dienen ter compensatie voor het huidige stedelijke mi lieu in de directe omgeving van de industrie. Doelstelling is, dat per inwoner 32 vierkante meter beschikbaar is voor stedelijke recreatie. Op het gebied van de werkgele genheid wordt een bescheiden groei voorgestaan waarbij ge streefd wordt naar een geva rieerde economische structuur. Opvallend Is overigens dat de totale werkgelegenheid in de binnenstad (7800 personen) ho ger is dan de werkgelegenheid in de industriezone (6100 per sonen). Het centrum en de om geving van de le van Leyden Gaelstraat bieden de meeste werkgelegenheid. In haar plannen houdt de ge meente in sterke mate rekening met de mogelijke verplaatsing van hinderlijke bedrijven uit de woonwijken. De terreinen voor kantoorruimten zijn hoofdzakelijk in de binnenstad te vinden, de bedrijfsterreinen van formaat in het gebied ten zuiden van de Maassluisedijk. Naast het toeleveringsbedrijf, dat in De Vergulde Hand is gevestigd, is nog een beschei den uitbreiding van terrein mo gelijk, aldus het structuurplan. Maassluis' college: Maassluis Om de vesti ging van een LNG-terminal in het Rijnmondgebied kan men uit oogpunt van werk gelegenheid en het milieu niet heen. Zo luidt het voorlopige standpunt van het Maassluise college. De gemeente vindt ook dat voor de aanlanding van de ter minal een eiland of een schier eiland voor de Maasvlakte moet worden aangelegd. In afwachting van de bouw van het eiland heeft het college geen bezwaar tegen een tijdelij ke voorziening met een niet al te grote hoeveelheid vloeibaar aardgas op de Maasvlakte zelf. Daarbij moeten wel de strengst mogelijke veiligheidsmaatrege len m acht genomen worden. Woensdag 24 mei (16.30 uur) zal de Maassluise commissie voor sociale zaken, volksgezondheid en milieuzaken rich over de zaak buigen. De openbare vergadering wordt gehouden in de confe rentiekamer van de gemeente secretarie aan de Govert van Wijnkade. Engelse boot in nood Rotterdam Het in Vlaardin gen geregistreerde schip Vrou- Schiedam De ontwerpen van het nieuwe wijk-ontmoe- tingscentrum voor Schiedam- Noord worden gepresenteerd op de komende jaarvergade ring van de Stichting Samenle vingsopbouw Schiedara-NoorcL Die bijeenkomst is gepland op donderdag 8 juni, in boerderij Landvreugd aan de Sweehnck- smgel 7. Naast haar eigen jaar verslag zullen de bij SSSN aan gesloten werkgroepen en wijk- verenigingen verslag doen van hun werkzaamheden. De aan vangstijd is kwart over acht. „Ik heb ze in alle soorten en maten", zei budoleraar Gerard Vroegh gistermorgen la chend tegen de omstanders toen zijn drie turven grote dochter Jolanda (1 jaar) met helm en al op „de bokvan een heimachine werd gezet Jolanda viel onverwacht de eer te beurt om de eerste paal te slaan van de te bouwen sport school, waarvan haar vader de directeur wordt Eigenlijk was het de bedoeling dat zus-lief Dia na (3 jaar) deze erebaan zou opknappenmaar helaas... toen het moment daar was trok zij zich nukkig terug. Maar geen nood, moet vader Gerard gedacht hebben. „Dan hebben we altijd onze Jolanda nogVandaar dat de kleine meid onverwacht het reddende engeltje van het heis pektakel werd. Voor sportief geïnteresseerden: de school verrijst op de hoek van de Peter van Anrooylaan en de Jacob Bijsterstraat in Schie- dam-Groenoord en wordt dit najaar in gebruik genomen. we Alida is gisteren in de Spaanse haven Vigo aangeko men met op sleeptouw de En gelse boot Rudy ar d. De Vrouwe Alida nam het schip op sleeptouw, nadat de Engelsman op de noodgolf om assistentie had gevraagd. De hoofdmachine was uitgevallen en de radio werkte niet meer. Kapitein Muur ling van de Vrouwe Alida die onderweg was van Antwerpen naar Gua deloupe in West Indië wijzig de daarop zijn koers en was snel ter plaatse. De kapitein van de Rudyard verzocht aan kapitein Muurling hem naar de dichtstbijzijnde haven te slepen. Nadat op basis van het zogeheten Lloyd's open form werd vastgemaakt, vol bracht de Vrouwe Alida in twee dagen de sleepreis naar de havenstad Vigo. Vlaardingen Assurantou- rix houdt vanavond een po litiek forum, in haar ruimte aan de Hoflaan. Aanwezig zullen zijn PvdA, WD, CDA, PPR, PSP/SP en D'66. De zes partijen zullen met name aan de tand wor den gevoeld over beleids- en programmapunten in za ke het jeugd- en jongeren werk. Vooral de huisvesting van jongeren is iets dat As- surantourix hoog zit. Aan vang 10 uur. Schiedam Drie jonge brand stichters hebben op het poli tiebureau een fikse schrobbe ring gehad. De Gorzenaren van 11, 13 en 14 jaar waren betrapt bij het in brand steken van stapels hout bij de oude Veveofabriek aan de Willemskade, Het vuur is door de brandweer geblust. Na de reprimande konden de jongens naar huis. Schiedam Bij een bijna drie uur lange controle in Schie dam-West zijn drieëntwintig snelheïdsovertreders betrapt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1