SCH1ÉBAMSCHE COÜHAiyT Gemeente wil gekraakte dienstwoning terughebben Gastarbeider trekt liever in pension Scholieren nemen eigen omgeving onder de loep Filmploeg deed 't gisteren kalm aan e^t/. pips m»h Vlaardiiigse politie goed thuis in drai Asfalt tegen geluidshinder Slecht weer voor para's -Weekend verkeer iialf uur in file Geld voor wijkcentra m FEEST BIJ ZWALUWEN Holy-flats veel te duur mm Gemeente wil geen anti-rook- folders laten verspreiden Ander huis voor gezin Boekee: mmm Koos Zwart: Maandag 22 mei 1978_ ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no. 26090- 6 PAGINA'S- Broersvest 3 - telefoon administratie 26Ö091 - redactie 262566 klachtendienst H4144 SCHIEDAM EN KETHEL chiedam Bij de gemeente heeft men het plan opgevat om ï$jaan Boekee en haar drie kinderen een ander huis aan te jjieden. De flatwoning op het Dr. Wibautplein in Nïeuwland, die vorige week door Schiedamse jongeren is gekraakt om de ..vrouw uit de ellende te halen, moet namelijk bestemd blijven .voor de conciërge voor het wijkcentrum dat zich bevindt onder i gekraakte galerijwoning. het bureau huisvesting „hoopt men, dat mevrouw Boe kee het aanbod voor een gelijk aardige woning met afslaat. Schiedam Bij een inhaalma noeuvre op rijksweg 19, tussen dé Beneluxtunnel en het Ke- Ihclplein, is vrijdagavond een zwaar transport gekanteld, waardoor het verkeer naar de timnel gedurende een half uur .werd gestremd- „Van vangrail tot vangrail" lagen de truck en 'eén oplegger met een grote container kunstmest, eigen dom van een firma uit Huis- sen. De chauffeur, J. B. (43), woon achtig in die plaats, had een j auto met aanhangwagentje wil- Jen inhalen. Door onbekende oorzaak begon echter het aan hangwagentje te wiebelen; de lading ervan, lange binten en vloerhout, raakte daarbij het rechtervoorwiel van de zware truck. Toen het hout door- zwiepte, raakte het zwaar tran sport in een slip. De grootte van de schade is nog onbekend De chauffeur uil Huissen is met buikklach ten in het gemeenteziekenhuis opgenomen. De bestuurder van de endere wagen, P. O. (34) uit Hêrkmgen, kwam er onge schonden. af, al heeft ook zijn auto veel schade. Het ongeluk vond plaats kort na acht uur, toen juist veel mensen op weg waren voor een weekendje „op de eilanden". Politie en rijkswaterstaat wa ren er snel bij. Na een half uur was een rijbaan vrijgemaakt erf de wegversmalling „uitgeke- geid". Oost wijk en VOP: VJaardingen De wijken Vet- knoordsepolder en Oost krïj- fcg beide een zogenaamde cen trale accommodatie. Het colle ge van B en W stelt de raad voor hier een krediet van ruim fópiiljoen gulden te verlenen. Voor beide projecten geldt, dat in de wijken grote behoef te. bestaat aan ruimtelijke voorzieningen voor ontmoe ting en voor sociaal-culturele activiteiten. Zgyel voor de accommodatie mjde Oostwijk alsmede die in te.VOP verstrekt het rijk een eenmalige investeringsbijdrage van 4,5 ton. Dg accommodatie voor de Oostwijk komt in het gebouw, waar voorheen het Toelever ingsbedrijf was gevestigd aan cg Oosterstraat. Met de betrok ken is overeenstemming be- jïikt over het plan van archi- "~L Henk Klunder uit Kotter- v Het plan voorziet in ruim en, voor de stichting Club- en Buurthuiswerk Vlaardingen, te stichting Vlaardingse Raad v,^r het Ouderenwerk, een Pei^terspeelzaal en een gebeds ruimte voor moslims, ^accommodatie voor de "VOP topit op het Moerman terrein to; de hoofdingang van het ligt aan de Willem Pijper- Om in aanmerking te tofoen voor de nodige bijdra- ?etl van het rijk moet in de tóaP van dit jaar met de bouw beide panden worden aan- ptengen. De bouwcommissies, jue,-zo snel mogelijk na de aan vaarding van de plannen door °A-raad worden gevormd, ko- j^n onder voorzitterschap van Hnouder Rien Bovenberg. Dit weekend was nog niet be kend, in welke wijk de aan te bieden woning staat. Vandaag zou daarover meer worden ge- zegd op het stadskantoor. Veel bijzondere aanpassingen kent de gekraakte dienstwo ning niet. Voor een concierge van het wijkcentrum is er bij voorbeeld de mogelijkheid om de telefoon over te zetten. Vóór de Kraakbond Schiedam en de lijst-Verwaai jen tot kraken overgingen, had de woning ruim dertien maanden leegge- staan. „Het is geweldig hoe de buurt gereageerd heeft", zei actie voerder Erik Verwaaijen gis termiddag. „Omdat Sjaan nog geen spulletjes in buts heeft, zoals een kooktoestelletje en zo, hebben de mensen in de omgeving het mogelijk ge maakt dat Sjaan en haar kin deren ergens konden gaan eten. Er is een leuk contact, en dat valt ons eigenlijk reuze mee. Er werd helemaal niet de neus opgetrokken of gefoeterd op dat tuig, die krakers, maar we hebben juist gezellig staan kletsen, en men vond on2e ac tie heel gewoon, en vanzelf sprekend". Vlaardingen Door een krap pe 1-0 zege op een uitgeblust Usselmeervogels heeft Zwalu wen in de voetbalcompetitie het eerste klasserschap behou den. De treffer, door talent Dick van der Berg gescoord, leverde een groot feest op aan de Zwaluwenlaan. Het was voor de vertrekkende trainer Frans de Kruis toch nog een bekroning van zijn werk bij Zwaluwen. Belangrijk op sportgebied was tevens dat Groenoord de honkbalderby tegen Schiedam won en de handballers van De Holland- iaan de baas bleven over DWS. Op de foto bouwt Zwaluwen een feestje rond schutter Dlck van der Berg. Meer hierover op de binnenpagina's- Vlaardingen Het gemeentebeleid Van de zes flats, die destijds i- in Holy voor bewoning door ten aanzien van de huisvesting van gastarbeiders gereserveerd buitenlandse werknemers dreigt uit zijn, staan er momenteel drie te lopen op een volledige flop. Wet houder Rien Bovenberg moest dat, tijdens een door het Interkerkelijk Vredesberaad georganiseerde forum discussie over gastarbeid in de ge meente Vlaardingen, toegeven. leeg. Te duur, vinden de gastarbei ders. Ze trekken liever in bij familie, die over een- eigen huurwoning beschikt, of ko men weer terecht in de over volle pensions. Gevolg: de helft van de flats staat leeg en. de overige drie dreigen leeg te ko men. Een grapje dat de ge meente handen vol geld kan gaan kosten. De flats werden indertijd door de gemeente ter beschikking gesteld om bewoners van gas tarbeiderspensions een alterna tief te bieden, in het kader van het zogenaamde schomngsbe- Vlaardingen Koos Zwart, Vara's drug-expert, heeft zaterdagmiddag de Vlaardingse politie gecomplimen teerd over de wijze, waarop het korps is ingevoerd in de problematiek met verdovende midde len en gebruikers daarvan. „Vrij uniek in Neder land", zei hij daar over tijdens een rechtstreeks uit zending vanuit de Harmonie, naast de Stadsgehoorzaal, die zeer druk werd bezocht. Tijdens de pro gramma's ZO, ZI en In De Rooie Haan kwamen on der anderen burge meester Wim Kie- boom, wethouder Bas Goudriaan en FPR-kamerlïd Ria Beckers aan het woord. Met een speciaal liedjes kwam Nelle- ke Burg op de proppen: nadat Goudriaan had Ia- ten weten dat al verschillende ge meenten in Neder land informatie bij Vlaardingen heb ben opgevraagd over het experi ment van „schuin versteken", omdat blijkt dat de men sen het heel ge woon gaan vinden en met meer snel en zenuwachtig overtippelen, zong zij „Wordt het kruispunt in Neder land beroemd, dan wordt het vast naar zijn vader Goud riaan genoemd"! Ria Beckers zei, dat de PPR blijft stre ven naar linkse sa menwerkingsver banden, al wordt dat in sommige ge meenten (Vlaardin gen en Schiedam) wel moeilijk ge maakt door Pv- dA'ers. Een aantal scholieren zaten vanmiddag voor het laatst in de berm bij een aantal verkeerslichten in Schiedam. leid, waarbij pensions gesloten moesten worden, omdat ze niet voldeden aan door de gemeen te gestelde eisen. „Maar wat gebeurde er?" ver telt Jan van Es, lid van de ABC-groep, die nauw betrok ken was bij het in huur geven van de eerste dne flats. „De betrokken gastarbeiders zou den ten opzichte van de oude pensionpnjs tweeeneenhalve gulden per week meer gaan betalen. Met alle extra kosten, zoals doorbetaling van de huur tijdens vakanties (iets dat een pension normaliter met in re kening brengt) en bijkomende reiskosten (circa dertig gulden per week), kwam dat op 550 gulden jaarlijks. Dat was wel het maximum dat zij op wilden brengen. Maar nu wethouder Bovenberg de nieuwe huur prijs op 40 gulden per week per persoon heeft gesteld, pie keren zij er eenvoudig niet meer over. Je moet met verge ten dat een gastarbeider hier uitsluitend voor de centen komt. Hij wil iets overhouden voor thuis." Volgens wethouder Bovenberg kan de huur eenvoudig niet lager: „Het is zelfs zo dat de gemeente de „overhead"-kos- ten voor eigen rekening neemt. Alle extra kosten, die gemaakt moeten worden, komen met in de huurprijs tot uitdrukking." Zo langzamerhand begint vol gens de ABC-werkgroep duide lijk te worden, dat van het gemeentelijk integratiebeleid niets terecht dreigt te komen. Gastarbeiders verlaten in gro ten getale de flats, trekken bij familie in om maar zoveel mo gelijk op de huur te besparen en^ zijn dan gedwongen uit ruimtegebrek hun kinderen naar het vaderland terug te sturen. De ABC-groep, die al jaren pleit voor gewone, goed kope woningwetwoningen voor gastarbeiders, ziet de toekomst zorgelijk tegemoet. Van samen werking met de gemeente zegt zij weinig meer te verwachten te hebben. ADVERTENTIE Schiedam Honderden tachtig Schie damse scholieren hebben vanmiddag een project afgesloten waarbij is on derzocht of datgene wat ze op school hebben geleerd in de praktijk is te brengen. De leerlingen van de vierde klas Spieringshoek-HAVO zijn daar drie dagen lang voor op bezoek ge weest bij diverse gemeentediensten, zoals politie, brandweer en sociale dienst. Om wat meer van biologie te weten te komen is ook de Poldervaart afge struind. De scholieren zijn ook te zien geweest bij de spoorwegovergang aan de Nieuwe Damlaan en de verkeer slichten bij Plein '40-'45. In de berm namen zij daar in groepjes de tijden op van de lichten, de wachttijden en bijvoorbeeld de verkeerspieken. Alle maal om eens te zien dat er van een goede statistiek veel is af te lezen. „We doen dit voor het eerst. Daarom doen we het ook nog heel voorzichtig jes," vertelt conrector en docent wis kunde P. Koppen, „we zijn niet van plan om na deze onderzoekingen ad viezen aan de gemeente te geven, ofzo. Daar hebben we in de hele problema tiek gewoon te weinig inzicht voor. Het gaat er alleen om de leerlingen te laten zien dat ze nodig hebben wat ze op school leren. Van hun eigen omgeving weten ze ook te weinig af. Zo denken bijvoorbeeld de meesten dat de*brandweer alleen maar brand jes blust. Maar die doet natuurlijk veel meer. En dat ontdekken ze nu." <S= VOOR LETTERS «33^. Zelfklevend of kunststof ftj Tel. 25.65.50 M a BOSMAN LETTERS Schiedam Veel zondagmiddagwandelaars in de Schiedamse binnenstad hadden vast al verwacht enkele fraaie fregatten voor de Havenkerk aan de Lange Haven te zien liggen, maar zó ver is de filmploeg van Werner Herzog dit weekeinde niet gekomen met de voorbereidingen. Het bleef gisteren nog bij het "cameratechnisch tactisch" plaat sen van twee koetsen, tonnen, vaten en grote voorraadzakken op de kaden van de aloude gracht, materiaal dat vrijdag al was opgesla gen op het museumplein aan de Hoogstraat (maar vanwege alle politieke bedrijvigheid ervoor kraampjes van PvdA en CDA is dat nogal aan het oog onttrokken ge weest). Vanochtend vroeg ging men verder met de opzet van een authentiek, geloofwaardig de cor voor de filmopnamen van „Nosferatu", de horrorfilm waarbij honderden ratten over de Lange Haven zullen tippelen. Toestem ming daarvoor van het gemeentebestuur was vrijdag juist binnengekomen, ook werd toen al gesproken over de precario-rechten. Om welk bedrag het gaat, is de filmmakers nog een raadsel. „Misschien doet Schiedam het wel symbolisch af," zei een medewerker van de ploeg, die nogal rancuneus naar Delft omkijkt, waar toestemming voor één en an der niet werd verkregen. De laatste voorbereidingen, die vandaag moesten worden getroffen, kwamen neer op het verwijderen van straatverlichting (want die paste niet in de tijd, waarin verhalen over vampiers zich meestal afspelen) en van nog enige auto's {om uiteraard dezelfde reden}. Vlaardingen De bewoners van de flats in de Mr. Verschuurstraat/hoek Marruxlaan zullen verlost worden van de geluidshinder, die het verkeer over de Mamixlaan hen bezorgt, aldus B en W van Vlaardingen in een brief aan de desbetreffende bewoners Het ligt in de bedoe ling in de loop van dit jaar het gedeelte van de Marmxlaan, dat ten westen van de Marathon is gelegen, te asfalteren. Bovendien hoopt men door het treffen van geluidwerende voorzieningen aan de woningen de geluidsoverlast nog verder terug te dringen. Deze aangelegenheid zal in samenwerking met de betrokken woningbouwverenigingen nader worden bezien. De raad zal de brief m de vergadering van 7 juni behandelen. Vlaardingen J)e Stichting Anti-Rookplan voor de Jeugd heeft aan de gemeente Vlaardin gen gevraagd folders op de scholen te versprei den. Hierin staat hoe ouders en kinderen een overeenkomst kunnen afsluiten om de scholie ren van het roken af te houden. Bij het bereiken van een bepaalde leeftijd krij gen de kinderen als ze met gerookt hebben, voor die tijd - een geldbedrag. De gemeente Vlaardingen voelt er niet voor om hier medewerking aan te verlenen. Een ambte naar zei desgevraagd, dat de gemeente geen postbode is om de folders te verspreiden en het ook niet tot de taak van een gemeentebestuur behoort om weddenschappen te propageren. Een ambtelijk advies van de afdeling, die belast is met volksgezondheid, heeft dan ook een nega tief advies aan b en w uitgebracht. In de collegevergadering van 16 mei stond dit punt weliswaar op de agenda, een definitief stand punt wordt deze week ingenomen. Schiedam Tientallen belangstellen den hebben zaterdagmiddag vergeefs zitten wachten op de parachutisten, die bij Walraven en Dekker zouden landen in het Schiedamse industriegebied in de 's-Gravelandsepolder. Bij het nieuwe gebouw van het automo bielbedrijf had men zich verzameld. Een rustiek uitzicht had men wel op boerderijtjes aan de Polderweg, maar waar het de meesten om begonnen was, de parachutisten, dat ging niet door. Om één uur werd omgeroepen, dat bij Zestienhoveh nog geen toestemming werd gegeven om te springen vanwege het te lage wolkendek. Een uurtje wachten leerde, dat het weer steeds slechter aan het worden was. En toen ging iedereen maar naar huis.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1